Search results for: ladunek przestrzenny - MOST Wiedzy

Search

Search results for: ladunek przestrzenny

Search results for: ladunek przestrzenny

 • Charakterystyka wyładowań niezupełnych w izolacji polietylenowej przy nakładaniu udarów łączeniowych na napięcie przemienne

  Publication

  - Year 2006

  Przedstawione w referacie badania wyładowań niezupełnych (wnz) dotyczą dynamiki zmian prądu wnz w układzie ostrze - płyta uziemiona w polietylenie sieciowanym poddawanego oddziaływaniu przepięć łączeniowych biegunowości dodatniej lub ujemnej nakładanych w momencie przejścia napięcia przemiennego przez zero oraz przy kącie fazowym 90o. Analizę zmian wybranych parametrów wnz w funkcji czasu wzrostu drzewka elektrycznego przeprowadzono...

 • Wpływ drzewienia elektrycznego na poziom ładunku w obszarze przyelektrodowym izolacji polietylenowej

  Publication

  - Year 2006

  W referacie przedstawiono wyniki badań charakterystyk prądów depolaryzacyjnych I(t) w próbkach polietylenu w układzie ostrze - płyta uziemiona. Charakterystyki te zmierzone po ładowaniu próbki napięciem 5 kV przez czas 10 lub 30 minut przedstawiają w układzie współrzędnych logarytm I - czas t postać prostych równoległych. W przypadku igły bez drzewka obserwuje się zależność wykładniczą, natomiast przy wystąpieniu drzewka w krótkich...

 • Oddziaływanie napięcia na poziom ładunku w obszarze wady polietylenu sieciowanego

  Publication

  - Year 2007

  W pracy przedstawiono wyniki pomiarów swobodnego ładunku elektrycznego wprowadzanego w obszar drzewka elektrycznego w polietylenie sieciowanym za pomocš oddziaływania różnych rodzajów napięcia - stałego, przemiennego oraz udarów łaczeniowych nakładanych na napięcie przemienne. Na podstawie pomiarów pršdów depolaryzacyjnych stwierdzono przy obu biegunowociach udarów łšczeniowych występowanie w obszarze wady ładunków ujemnych.

 • Wpływ przepięć na degradację izolacji polietylenowej. VI Ogólnopolskie Sympozjum Inżynieria Wysokich Napięć - IW 2002.

  Publication

  Omówiono wyniki badań wskazujące na istotny w procesie degradacji izolacji polietylenowej wpływ przepięć nakładanych na napięcie przemienne. Przeprowadzone badanie termicznie stymulowanej depolaryzacji cienkich próbek folii polietylenowej narażonych napięciem przemiennym oraz skojarzonym pozwoliły określić rodzaj napięcia efektywnie wprowadzającego ładunek do polimeru, wartość ładunku i jego energię aktywacji.

 • Pułapkowanie i relaksacja ładunku w folii polietylenowej. VI Ogólnopolskie Sympozjum Inżynieria Wysokich Napięć - IW 2002.

  Publication

  - Przegląd Elektrotechniczny - Year 2002

  Omówiono wyniki pomiarów prądu depolaryzacji w folii polietylenowej będące odpowiedzią dielektryka na oddziaływanie narażeń napięciowych. Określono rodzaj i ilość wprowadzonego ładunku w płytkie pułapki dielektryka oraz tempo jego narastania i relaksacji dla impulsów prostokątnych oraz napięcia przemiennego 50 Hz.

 • Zjawiska przyelektrodowe w procesie degradacji izolacji polietylenowej.

  Publication

  - Year 2004

  W referacie przedstawiono znane z literatury wyniki badań, wskazujące na istotny w procesie degradacji izolacji wpływ przepięć nakładanych na napięcie przemienne. Mechanizm oddziaływania przepięć na izolację wiąże się z wprowadzaniem ładunku elektrycznego do obszaru przyelektrodowego i jego pułapkowaniem. Rodzaj, ilość i oddziaływanie wprowadzanego ładunku określono jakościowo na podstawie rozkładów amplitudowo - fazowych prądu...

 • Analiza impulsów prądowych towarzyszących rozwojowi drzewienia elektrycznego.

  Publication

  - Year 2004

  W referacie dokonano analizy impulsów prądowych towarzyszących rozwojowi drzewienia elektrycznego przy udarach nakładanych na napięcie przemienne. Obserwowano wyładowania niezupełne (wnz) w kanale drzewka w czasie narastania udaru. Ładunek pułapkowany w izolacji powodował wyładowania w czasie stanu przejściowego oraz przy napięciu przemiennym, dla którego wnz przy braku przepięć nie występują. Wyniki badań wskazują na istotny...

 • Oddziaływanie przepięć łączeniowych na izolację kabli polietylenowych

  Publication

  - Year 2005

  Drzewienie elektryczne jest jedną z form degradacji izolacji w kablach elektroenergetycznych, szczególnie w końcowej fazie rozwoju, jako następstwo drzewienia wodnego. W związku z tym konieczne jest jego wykrywanie w celu poprawnej eksploatacji linii kablowych. Ważna jest przy tym znajomość mechanizmu powstawania i rozwoju w czasie wyładowań niezupełnych (wnz), która może wyznaczyć stan i tempo pogarszania izolacji. W pracy analizowano...

 • Wpływ drzewienia elektrycznego na prądy polaryzacyjne i depolaryzacyjne w izolacji polietylenowej

  Publication

  - Year 2005

  W pracy przedstawiono wyniki badań prądów polaryzacyjnych i depolaryzacyjnych układu ostrze - płyta uziemiona w polietylenie sieciowanym (XLPE). Zastosowano próbki XLPE z igłą o promieniu ostrza 5 mm symulującą typowe niejednorodności występujące w procesie wytwarzania izolacji kablowej. Analizowano przebieg prądów polaryzacyjnych i depolaryzacyjnych dla różnego stopnia starzenia próbek izolacji, charakteryzującego się inną długością...

 • The influence of switching impulses on degradation of polyethylene insulation

  Publication

  - Year 2005

  W pracy omówiono czas inkubacji i wzrostu drzewka elektrycznego rozwijającego się w izolacji polietylenowej usieciowanej w układzie ostrze - płyta uziemiona. Badania przeprowadzono przy udarach łączeniowych nałożonych na napiecie przemienne (napięcie skojarzone). Wyniki badań wskazują na istotny wpływ ładunku przestrzennego wprowadzanego napięciem udarowym na inkubację i propagację drzewienia elektrycznego.