Search results for: likwidacja - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: likwidacja

Search results for: likwidacja

 • Likwidacja zakłóceń spływu wód gruntowych spowodowanych zabudową terenu.

  W wyniku prac inwestycyjnych nastąpiło zakłócenie warunków naturalnego spływu wód gruntowych. W pracy przedstawiono rozwiązanie zabezpieczające oraz sposób usunięcia stanów awaryjnych dla poszczególnych obiektów. Jednocześnie wskazano na nieprawidłowości występujące w zakresie odwodnień nowych osiedli.

 • Likwidacja suchego doku przy Nabrzeżu Przemysłowym w Porcie Gdańsk

  Publication

  W niniejszej pracy przedstawiono problemy techniczne związane z likwidacją dużego obiektu hydrotechnicznego, stanowiącego utrudnienie nawigacyjne w intensywnie eksploatowanym portowym kanale dostępowym w Porcie Gdańsk. Dwukomorowy dok zlokalizowany przy Nabrzeżu Przemysłowym wybudowano w latach 1970-1972. Komory dokowe służyły do budowy żelbetowych, pływających skrzyń falochronowych, na potrzeby budowanego w tym czasie Portu Północnego....

  Full text available to download

 • Eksploatacja systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. Doświadczenia krajowe i zagraniczne.

  Publication

  - Year 2005

  Omówiono przebieg konferencji eksploatacyjnej. Wykazano podstawowe problemy, którymi są: likwidacja masy powstającego osadu nadmiernego z oczysczalni ścieków, następstwa przewymiarowania obiektów oraz nadal aktualny problem błędnego i niechlujnego wykonawstwa.

 • Współpraca transgraniczna Białorusi, Ukrainy i Polski w programach unijnych

  Publication

  - Year 2007

  Artykuł charakteryzuje przedsięwzięcia Polski, Białorusi i Ukrainy w ramach programów unijnych w latach 2007-2013. Ich celem jest podnoszenie poziomu życia w krajach naszych wschodnich sąsiadów i zmniejszenie różnic, likwidacja barier występujących pomiędzy nimi.

 • Modern trends of domestic sewage treatment with separating toilets applications

  Publication

  - Instal - Year 2006

  W artykule przedstawiono nowoczesne rozwiązania oczyszczania ścieków bytowych z zastosowaniem toalet kompostowych, próżniowych lub separujących. Innowacyjność tych technologii dotyczy całości rezultatu, ponieważ w sposób alternatywny dla stosowanych rozwiązań zapewniają kompleksowe rozwiązanie problemów związanych z oczyszczaniem ścieków oraz zagospodarowaniem osadów. W tradycyjnych oczyszczalniach ścieków przede wszystkim oczyszcza...

  Full text to download in external service

 • Dubbletten.

  Publication

  - Year 2007

  W pracy przedstawiono nowoczesne rozwiązanie oczyszczania ścieków bytowych z zastosowaniem toalet separujących DUBBLETTEN. Innowacyjność tej technologii dotyczy całości rezultatu, ponieważ w sposób alternatywny dla stosowanych rozwiązań zapewnia kompleksowe rozwiązanie problemów związanych z oczyszczaniem ścieków oraz zagospodarowaniem osadów. W tradycyjnych oczyszczalniach ścieków przede wszystkim oczyszcza się ścieki, natomiast...

 • Sprawiedliwość agrarna

  prawiedliwość agrarna została napisana z intencją zreformowania stosunków społeczno-politycznych. Tekst opiera się na założeniu wywodzącym się z tradycji prawnonaturalnej, które brzmi, iż pierwotnie każdy był współwłaścicielem powierzchni Ziemi. Powstanie prywatnej własności ziemskiej (czyli, eo ipso, wywłaszczenie większości ludzi) należy zakwalifikować jako akt bezprawia, kumulujący się w historycznie nawarstwionych nierównościach...

  Full text available to download

 • Kształtowanie przestrzeni dostępnej jako element bezpieczeństwa i integracji osób niepełnosprawnych

  Publication

  - Year 2005

  Społeczeństwa obywatelskie, bogate swoją różnorodnoscią poglądów, powinny być szczególnie otwarte na potrzeby wszystkich swoich obywateli, bez względu na ich status społeczny, poglądy poolityczne, jak również ich ograniczenia fizyczne w poruszaniu się. Tworzenie przestrzeni ogólnodostępnej jest warunkiem integracji osób o ograniczonej mobilności, w tym osób niepełnosprawnych. Zagrożenia wynikające z barier przestrzennych w naszzych...

 • Digital hearing aid with time and spectral transposition.

  Publication

  Następstwem uruchomienia w Polsce, prowadzonych na szeroką skalę, badań przesiewowych słuchu jest konieczność zaoferowania pomocy osobom cierpiącym na niedosłuch poprzez leczenie i protetykę słuchu. Tymczasem, aktualnie oferowane rozwiązania aparatów słuchowych nie są w stanie sprostać niektórym specjalistycznym potrzebom aparatowania, m. in.: najmłodszych dzieci, osób pracujących w hałasie, pilotów wojskowych oraz osób korzystających...

 • Statystyczno-ekonometryczna analiza czynnikowa zdolności do przetrwania małych i średnich przedsiębiorstw.

  Publication

  - Year 2004

  W pierwszej części rozdziału przeprowadzono jednoczynnikową analizę statystyczna wpływu wybranych czynników na zdolność do przetrwania małych i srednich przedsiębiorstw. W drugiej części rozdziału oszacowano wieloczynnikowe modele logitowe opisujące wpływ wyróżnionych czynników na prawdopodobieństwoprzetrwania przedsiębiorstw.

 • Przebieg prywatyzacji polskich przedsiębiorstw państwowych w latach 1990 - 2002

  Publication

  - Year 2005

  Proces przekształceń własnościowych jest w Polsce konsekwentnie realizowany od kilkunastu lat. Celem artykułu było przedstawienie skali i dynamiki prywatyzacji polskich przedsiębiorstw państwowych na przełomie 13 lat, z uwzględnieniem jej podstawowych metod i ze względu ich struktury według EKD, w przekroju terytorialnym, oraz pod wzgledem ich rozmiarów.