Search results for: lokalny rynek energii - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: lokalny rynek energii

Search results for: lokalny rynek energii

 • Rynek Energii

  Journals

  ISSN: 1425-5960

 • Rynek bilansujący a giełda energii

  Publication

  - Year 2003

  Omówiono wzajemny wpływ na wielkość obrotów i poziomów cen pomiędzy Giełdą Energii a Rynkiem Bilansującym w Polsce. Przedstawiono podstawowe przyczyny wzajemnego wpływu tych rynków.

 • Wpływ zmian struktury demograficznej ludności na lokalny rynek pracy

  Publication

  - Year 2015

  Na wzrost konkurencyjności gospodarki wpływa wiele czynników. Jednym z nich mogą być dostępne zasoby ludzkie. Ważna jest nie tylko dynamika zmian liczby ludności, również jej struktura. Celem niniejszego opracowania jest zbadanie zmian zachodzących na rynku pracy, będących konsekwencjami zmian struktury demograficznej ludności, które w przyszłości mogą wywierać negatywny wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą regionu i kraju....

 • RYNEK ENERGII [2021/22]

  e-Learning Courses
  • W. Kamrat
  • I. Prażuch

 • RYNEK ENERGII [2020/21]

  e-Learning Courses
  • A. Augusiak

 • RYNEK ENERGII [2023/24]

  e-Learning Courses
  • W. Kamrat
  • W. Stahl
  • I. Prażuch

 • Uwarunkowania rozwoju lokalnego rynku energii - analiza przypadku

  Publication

  - Rynek Energii - Year 2006

  W artykule omówiono przypadek lokalnego rynku energii, na którym pojawił się nowy, duży odbiorca ciepła i energii elektrycznej. Znacząco zmieniło to uwarunkowania rozwojowe dla przedsiębiorstw energetycznych. Charakterystykę nowego odbiorcy przedstawiono we wcześniejszym artykule (Rynek energii nr 3/2006). Niniejsza publikacja przedstawia wyniki analiz uzupełniających opłacalności zastosowania układu skojarzonego do zasilania w...

 • Energia z bloku skojarzonego, opalanego słomą na lokalnym rynku energii

  Publication

  - Rynek Energii - Year 2002

  Przedstawiono uwarunkowania obrotu ciepłem i energią elektryczną ze źródeł odnawialnych w Polsce. Przeanalizowano możliwości odsprzedaży energii z bloku opalanego słomą na lokalnym rynku.

 • Rynek mocy jako nowy mechanizm rozliczeń w systemie elektroenergetycznym

  Publication

  - Rynek Energii - Year 2019

  W artykule opisano rozliczenia w systemie elektroenergetycznym uzależnione od mocy, związane z gwarancją dostawy energii elektrycznej do systemu. Przedstawiono najważniejsze rynkowe mechanizmy mocowe, skupiając się głównie na rozwiązaniach stosowanych w krajach europejskich. Przedstawiono najważniejsze zasady funkcjonowania rynku mocy w Polsce oraz omówiono wyniki pierwszych aukcji na lata 2021-2023.

  Full text available to download

 • Dylematy rozwoju rynków energii odnawialnej

  Publication

  - Rynek Energii - Year 2003

  W artykule przedstawiono mechanizmy wsparcia rozwoju źródeł energii wykorzystujących zasady energii odnawialnej. Przedstawiono stosowane w Unii Europejskiej zasady obrotu energią elektryczną ze źródeł odnawialnych.

 • Doświadczenia i wyzwania rynku energii.

  Publication
  • M. Duda
  • H. L. Gabryś
  • M. Kaliski
  • J. Malko
  • W. Kamrat

  - Rynek Energii - Year 2014

  Przedstawiono oświadczenia i wyzwania rynku energii w Polsce w perspektywie ostatnich 25 lat.. Pokazano trendy rozwojowe elektroenergetyki.

 • Rynek turbin i silników gazowych na świecie.

  Publication

  - Rynek Energii - Year 2002

  W artykule przedstawiono światowe tendencje w zakresie instalacji turbin i silników gazowych oraz omówiono najważniejsze czynniki związane z szerszym wykorzystaniem gazu ziemnego w energetyce. Zwrócono uwagę na wzrost zainteresowania układami skojarzonymi oraz energią odnawialną.

 • ZMIANA SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ - UWARUNKOWANIA RYNKOWE W POLSCE

  Publication

  Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stało się niewątpliwie dodatkowym impulsem do zintensyfikowania działań na rzecz liberalizacji polskiego rynku energii elektrycznej. Wprowadzone mechanizmy rynku konkurencyjnego umożliwiają odbiorcom energii m. in. swobodny wybór sprzedawcy energii elektrycznej w formule TPA. To fundamentalne prawo odbiorców, zakorzenione w krajowym rynku energii od ponad 8 lat, nadal budzi szereg wątpliwości....

  Full text available to download

 • Wykorzystanie energii wod podziemnych do celów ciepłowniczych.

  Publication

  - Rynek Energii - Year 2002

  Przedstawiono wybrane przykłady zagospodarowania, do celów ciepłowniczych,zasobów energii wód podziemnych, charakteryzując bliżej zastosowany układ technologiczny źródła ciepła.

 • Elektrociepłownie w warunkach rynku energii elektrycznej w Polsce

  Publication

  - Rynek Energii - Year 2003

  Przedstawiono wybrane problemy obrotu energią elektryczną produkowaną w elektrociepłowniach. Przedstawiono aktualne uwarunkowania prawne wynikające z obowiązku zakupu energii elektrycznej, produkowanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła.

 • Wpływ technologii na konkurencyjność lokalnych rynków energii - zagadnienia wybrane

  Publication

  W artykule przedstawiono prognozy dotyczące lokalnych rynków energii w Polsce. Uwagę zwrócono na sektor wytwarzania

 • Perspektywy wykorzystania gazu ziemnego do produkcji energii elektrycznej w Polsce

  Publication

  - Rynek Energii - Year 2015

  W artykule omówiono podstawowe przesłanki, które mogą decydować o wykorzystaniu technologii gazowych do produkcji energii elektrycznej w Polsce. Przedstawiono aktualną strukturę wytwarzania energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym. Zostały przedstawione prognozy wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w perspektywie 2030 r. Wskazano na konieczność zmiany bazy paliw dla systemu elektroenergetycznego....

  Full text to download in external service

 • Wnioskowanie o nadmiernym zużyciu energii na podstawie metody sum skumulowanych

  Publication

  - Rynek Energii - Year 2016

  W artykule autorka zaprezentowała możliwość wykorzystania metody sum skumulowanych do bieżącego zarządzania energią. Metoda sum skumulowanych wykorzystuje jako wartości porównawcze wskaźniki wyznaczane na podstawie charakterystyk energetycznych procesów. Metoda ma przede wszystkim mieć zastosowanie do wczesnego wykrywania i eliminowania nadmiernego, nieracjonalnego zużycia nośników energii oraz zmian w prowadzonej gospodarce...

  Full text to download in external service

 • Odwzorowanie mechanizmów promowania odnawialnych źródeł energii w modelowaniu rozwoju systemów energetycznych

  Publication

  W artykule przedstawiono problemy wynikające z konieczności odwzorowania mechanizmów wsparcia odnawialnych źródeł energii w modelu bilansowym, wykorzystywanym do programowania rozwoju systemów energetycznych. Przedstawiono funkcjonujący w Polsce mechanizm promowania odnawialnych źródeł energii, polegający na wtórnym obrocie tzw. świadectwami pochodzenia. Zaprezentowano metodykę uwzględniania tego mechanizmu w modelu prognostycznym....

 • Perspektywy rozwoju skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w Polsce

  Publication

  - Rynek Energii - Year 2008

  Omówiono strukturę wytwarzania energii elektrycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem kogeneracji, scharakteryzowano strukturę źródeł wytwórczych oraz przewidywane zmiany tej struktury w wieloletnim horyzoncie czasowym, zwrócono uwagę na wpływ unijnych oraz krajowych uwarunkowań prawnych na zakres rozwoju układów skojarzonych, podkreślono relacje z ochroną środowiska oraz z bezpieczeństwem energetycznym kraju.

  Full text to download in external service

 • ANALIZA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE WPROWADZENIA STOPNI ZASILANIA W 2015 ROKU

  Publication

  W artykule przedstawiono opis sytuacji, która doprowadziła do wprowadzenia wysokich stopni zasilania w KSE w sierpniu 2015 r. Omówiono przyczyny i konsekwencje wprowadzenia stopni zasilania, na podstawie analizy zapotrzebowania na moc w KSE. Przedstawiono analizę cen i obrotów na Rynku Bilansującym w tym okresie. Opisano wpływ nietypowej sytuacji na Giełdę Energii oraz na ceny na rynku „spotowym” i rynkach terminowych.

  Full text to download in external service

 • Przegląd metod wytwarzania energii elektrycznej z wodoru i ocena potencjału ich zastosowania w krajowym systemie elektroenergetycznym

  Publication

  W artykule dokonano przeglądu dostępnych metod wytwarzania energii elektrycznej z udziałem technologii wodorowych i podjęto próbę oceny potencjału ich zastosowania w polskim systemie elektroenergetycznym. Szczególną uwagę poświęcono ogniwom paliwowym, omawiając dostępne na rynku typy ogniw oraz ich podstawowe parametry techniczne. W zakresie technologii wodorowych, rozważono możliwość samodzielnej pracy ogniw paliwowych, turbin...

  Full text to download in external service

 • Opłacalność inwestowania na lokalnym rynku energii z uwzględnieniem komfortu odbiorców

  Publication

  - Rynek Energii - Year 2003

  Przedstawiono metodykę szacowania efektywności inwestowania w układy zaopatrzenia w energię z uwzględnieniem komfortu odbiorców. Zdefiniowano pojęcie komfortu odbiorców, podano zależności funkcyjne oraz zaproponowano sposób szacowania tego parametru.

 • Regulacyjne usługi systemowe w zakresie mocy czynnej w warunkach rynkowych

  Publication

  - Rynek Energii - Year 2010

  Rynek usług systemowych jest rynkiem pomocniczym, którego funkcjonowanie ma umożliwić realizację zadań przez rynek podstawowy jakim jest rynek energii elektrycznej. Proces produkcji i dostawy energii elektrycznej podlega szeregowi ograniczeń natury technicznej. Dla sprawnej i bezpiecznej pracy systemu Operator Systemu Przesyłowego musi dysponować odpowiednimi narzędziami, które pozyskuje jako usługi bilansujące i regulacyjne. Zadaniem...

 • Zaprojektowanie, wykonanie i sterowanie panelem słonecznym

  Publication

  Odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej popularne. Rynek fotowoltaiki w ostatnich latach znacznie powiększył swój udział w zaspokajaniu zwiększonego zapotrzebowania na energię wszystkich gałęzi przemysłu oraz gospodarek państw. Obecny etap rozwoju technologicznego dąży do maksymalizowania sprawności przetwarzania energii słonecznej na energię elektryczną. Prężnie rozwijająca się automatyzacja pozwala na budowę układów,...

  Full text to download in external service

 • Duży obiekt szklarniowy jako potencjalny odbiorca dla układu kogeneracyjnego - studium przypadku

  Publication

  W artykule przedstawiono wyniki analizy opłacalności zastosowania układu skojarzonego do zasilania w ciepło i energię elektryczną dużego obiektu szklarniowego. Analizowano wykorzystanie silników lub turbin gazowych wykorzystujących jako paliwo gaz ziemny.

 • Opłacalność wykorzystania paliw gazowych do celów energetycznych

  Publication

  Przedstawiono możliwości wykorzystania paliw gazowych do celów energetycznych w aktualnych warunkach ekonomicznych. Pokazano metody oceny i relacje , które odzwierciedlają tendencje w zakresie inwestowania w układy technologiczne na paliwa gazowe.

 • Generacja rozproszona w krajowym systemie elektroenergetycznym

  Publication

  - Rynek Energii - Year 2009

  Technologie rozproszonego wytwarzania energii elektrycznej postrzegane są jako istotny kierunek rozwoju współczesnych systemów energetycznych. Ich wprowadzanie często ma związek z tendencją wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Rozwój źródeł rozproszonych oznacza także wytwarzanie energii w pobliżu odbiorców. Wprowadzanie technologii rozproszonych poza korzyściami, powoduje także pojawienie się nowych problemów i wyzwań dla...

 • Kogeneracja gazowa w nowych uwarunkowaniach po implementacji dyrektywy europejskiej

  Publication

  - Rynek Energii - Year 2007

  W artykule omówiono krajowe uregulowania dotyczące obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła. Opóźniona implementacja do ustawodawstwa krajowego Dyrektywy europejskiej o wspieraniu kogeneracji zmieniła uwarunkowania funkcjonowania źródeł skojarzonych na rynkach energii. Wprowadzono mechanizm obrotu świadectwami pochodzenia energii. Szczególne preferencje przyjęto dla wsparcia małych układów...

 • MARKAL long-term power generation scenarios for Poland: Increasing the share of renewable energy sources by 2040

  Publication

  In this paper, renewable energy sources (RES) support mechanisms in Poland was presented with perspec-tives of proposed support system modifications, discussed in the project of Renewable Energy Act. In ad-dition, MARKAL model of RES support mechanism was presented, taking into account technology-specific multiplication factors. Two model runs with emission trading system in place and two additional runs without emission trade...

  Full text to download in external service

 • Rozproszona dostawa usług systemowych

  Publication

  - Rynek Energii - Year 2017

  Jednym z wyzwań technicznych i organizacyjnych przed jakimi stanął system elektroenergetyczny w uwarunkowaniach rynkowych jest zorganizowanie rynku systemowych usług regulacyjnych. Rosnący udział rozproszonych, niespokojnych źródeł wytwarzania energii oraz zmiana rynkowej pozycji odbiorców, powodują zapotrzebowanie na rozproszone dostarczanie usług regulacyjnych. W tym celu poszukuje się możliwości wykorzystania zdolności do działań...

  Full text to download in external service

 • Energetyczne wykorzystanie biomasy

  Publication
  • A. Kaczmarek

  - Rynek Energii - Year 2008

  W artykule przedstawiono energetyczne wykorzystanie biomasy jako alternatywy dla paliwa pierwotnego. Szczególną uwagę poświecono rodzajom, właściwościom i sposobom przygotowania biomasy do procesu spalania.Spalanie stanowi najstarszy sposób pozyskiwania energii z biomasy,jednak ze względu na technologiczno-ekonomiczne aspekty częściej wykorzystywany jest proces współspalania. Wzrost proekologicznej świadomości i rozwój lokalnego...

 • Energetyka odnawialna w bilansie energetycznym Polski.

  Publication

  - Rynek Energii - Year 2003

  Przedstawiono główne problemy rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. Określono potencjał energetyczny wykorzystania źródeł energii przyjaznych środowisku.

 • Analiza czynników wpływających na ekonomiczną efektywność elektrowni jądrowej

  Publication

  W artykule omówiono podstawowe czynniki, które mają wpływ na opłacalność elektrowni jądrowej. Jej efektywność ekonomiczną badano za pomocą wskaźników w postaci zaktualizowanej wartości netto inwestycji (NPV) i uśrednionego jednostkowego kosztu energii elektrycznej (LCOE). Obliczono także jednostkowy koszt wytwarzania energii elektrycznej w trakcie spłaty zobowiązań kredytowych (COE1) i po okresie spłaty (COE2). Przeprowadzono analizę...

  Full text to download in external service

 • Gaz ziemny w światowych prognozach energetycznych

  Publication

  - Rynek Energii - Year 2002

  Przedstawiono udział gazu ziemnego w pokrywaniu zapotrzebowania na energię obecnie i prognozowany na przyszłość. Omówiono perspektywy wykorzystania gazu do produkcji energii elektrycznej.

 • Współpraca bloku gazowo-parowego z obiegiem ORC

  W pracy opisano oryginalną koncepcję współpracy bloku gazowo-parowego istniejącej elektrociepłowni z niskotemperaturowym organicznym obiegiem Rankine’a (ORC). Celem zaproponowanego rozwiązania jest odzysk niskotemperaturowej energii odpadowej spalin i dalszego wykorzystania jej w obiegu ORC do wytworzenia energii elektrycznej. Energia odpadowa odzyskiwana jest ze spalin opuszczających komin zimny, a wykorzystywana jest do podgrzania...

 • Bilansowanie lokalne w systemie elektroenergetycznym

  Publication

  - Rynek Energii - Year 2023

  Wprowadzenie rozliczeń rynkowych w handlu energią elektryczną wymusiło nowe podejście do krótkookresowego bilansowania energii w systemie elektroenergetycznym. Dla sprawnego funkcjonowania handlu energią, konieczne było wprowadzenie Rynku Bilansującego, łączącego realizację zadań technicznych i handlowych. Obecnie bilansowanie systemu rozwiązywane jest ogólnosystemowo. Decentralizacja procesu wytwarzania energii, rozwój niespokojnych...

  Full text to download in external service

 • Współpraca węglowej ciepłowni miejskiej z obiegiem ORC

  Publication

  W artykule przedstawiono rozważania nad koncepcją modernizacji ciepłowni węglowej w wybranym Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej (MPEC). Koncepcja ta ma na celu współprodukcję energii cieplnej oraz elektrycznej przy wykorzystaniu entalpii fizycznej spalin z kotła WR-10. Tego typu rozwiązanie pozwoliłoby na częściowe pokrycie zapotrzebowania własnego na energię elektryczną, generując oszczędności w przedsiębiorstwie i...

 • Prowadzenie ruchu małej elektrociepłowni gazowej według kryterium efektu ekonomicznego

  Publication

  - Rynek Energii - Year 2018

  Cechą charakterystyczną źródeł gazowych jest ich duża elastyczność ruchowa, w porównaniu do większości źródeł konwencjonalnych i odnawialnych. Cecha ta może i powinna być wykorzystywana do poprawy wskaźników ekonomicznych obiektu. W tym celu należy przeanalizować możliwości jakie daje prowadzenie ruchu źródeł nie w standardzie pracy z wymuszeniem zapotrzebowania na ciepło, ale właśnie maksymalnie wykorzystując elastyczność ruchową...

  Full text available to download

 • Ku zeroemisyjnej energetyce gazowej

  Publication

  W pracy krótko omówiono trendy wprowadzane w obiegach gazowych z zastosowaniem oksyspalania. Następnie przed-stawiono rozwiązanie nowego układu opartego na wykorzystaniu dwóch urządzeń o wzmożonej konwersji energii, a mia-nowicie „mokrej komory spalania” i „skraplacza natryskowo-strumieniowego”. Zaproponowany obieg gazowo-parowy realizowany jest w jednej turbinie, która ma zalety zarówno turbiny gazowej (wysokie temperatury wlotowe)...

  Full text to download in external service

 • Czyste technologie gazowe - szansą dla Pomorza

  Publication

  - Rynek Energii - Year 2013

  W artykule przedstawiono koncepcję niskoemisyjnych obiegów gazowo-parowych rozwijanych w kierunku czystych technologii gazowych. Proponowane rozwiązania zakładają wykorzystanie pokładów gazu łupkowego znajdującego się na Pomorzu. Ze względu na ograniczoną wydajność otworu i skończony czas eksploatacji staje się zasadna utylizacja gazu w miejscu wydobycia w małych, przenośnych, kompaktowych elektrowniach z wykorzystaniem oksyspalania...

  Full text to download in external service

 • Analiza obiegów kogeneracyjnych z silnikami tłokowymi i mikroturbi-nami

  Publication

  Przeprowadzono analizę dla układów kogeneracyjnych z mikroturbinami wykorzystującymi ciepło odpadowe z silników tłokowych. Rozważono cztery główne źródła ciepła odpadowego z silników tłokowych: spaliny wylotowe, woda chłodząca silnik, olej smarny i ciepło z systemu turbodaładowania. Obliczenia przeprowadzono dla silników General Electric Jerbacher typów: J320 GS-C25 i J416 GS-B05. Uwzględniono różne czynniki robocze siłowni (zarówno...

  Full text to download in external service

 • Usługi systemowe w zdecentralizowanych układach regulacji wtórnej

  Publication

  - Rynek Energii - Year 2010

  W artykule omówiono podstawowe uwarunkowania techniczne świadczenia regulacyjnych usług systemowych, wynikające z zasad regulacji mocy czynnej i częstotliwości w systemie. Przestawiono uwarunkowania organizacyjne funkcjonowania rynku usług regulacyjnych wynikające z przyjętych rozwiązań w zakresie organizacji rynków energii. Zagadnienie jest istotne dla możliwości realizacji postulowanej w artykule zasadzie decentralizacji pozyskania...

 • Wspomaganie decyzji lokalizacyjnych źródeł wytwórczych metodami analizy wielokryterialnej

  Właściwa analiza lokalizacji źródła wytwórczego istotnie wpływa na pomyślność realizacji projektu inwestycyjnego.Na etapie planowania inwestycji, oprócz analizy opłacalności finansowej, należy uwzględnić wymagania dotyczącelokalizacji, które są regulowane prawnie. Ustawy: prawo energetyczne, prawo budowlane, prawo ochrony środowiska zawierająwytyczne, które należy uwzględnić przy planowaniu nowych inwestycji. Celem artykułu jest...

  Full text to download in external service

 • REALIZACJA USŁUGI DSR NA PRZYKŁADZIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH

  Publication

  W artykule przedstawiono ideę usługi DSR, czyli reakcji strony popytowej, dla odbiorców rozproszonych. Polega ona na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną lub przesunięcia go w czasie. Wdrożenie usługi może w znaczny sposób wpłynąć na pracę systemu elektroenergetycznego – usługa DSR może wspomóc bilansowanie systemu elektroenergetycznego, a także pozytywnie oddziaływać na jego elastyczność, wydajność oraz stabilność....

  Full text available to download

 • WYDZIELONE STRUKTURY W ZDECENTRALIZOWANYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM

  Publication

  - Rynek Energii - Year 2022

  Jednym z trendów, które są obserwowane we współczesnych systemach elektroenergetycznych jest stopniowa decentralizacja, będąca w dużej mierze efektem rosnącej roli generacji rozproszonej oraz ewolucją odbiorców w stronę prosumeryzmu. Rośnie rola lokalnego bilansowania i rodzi się zapotrzebowanie na powstawanie lokalnych struktur organizacyjnych, dążących do wydzielenia części infrastruktury elektroenergetycznej. Rodzi to nie tylko...

  Full text to download in external service

 • Profitability criteria of partial cogeneration in nuclear power plant.

  In this paper, profitability criteria and calculation methodology of profitability conditions for partial cogeneration in nuclear power plant (NPP) was presented. Considered NPP supplies electricity to consumers through public power system, whereas heat is expected to be supplied to consumption regions via long-distance heat transport line. First proposed profitability criterion was total annual costs of electricity and heat delivered...

  Full text to download in external service

 • Application of Majority Voting Protocols to Supporting Trading Decisions

  Publication

  A broad spectrum of analysis and prediction indicators and methods exists to support trading decisions, but no hard knowledge exist to tell in advance which of them will fit best in a given timeframe. To support trading decisions, a multi-agent self-organizing system has been proposed. The system is based on history based dynamic weight voting and selects the right indicators based on their past performance. The formal analysis...

  Full text to download in external service

 • Barwnikowe ogniwa słoneczne

  Publication
  • K. SiuzdaK
  • M. Klein
  • K. Łapiński
  • A. Cenian

  - Rynek Energii - Year 2015

  Praca jest poświęcona zagadnieniu barwnikowych ogniw fotowoltaicznych – ich budowie, sposobie wytwarzania, charakterystyce oraz zastosowaniu. W przeciwieństwie do popularnych na rynku paneli krzemowych monokrystalicznych oraz polikrystalicznych, barwnikowe ogniwa fotowoltaiczne oparte są na technologii bezkrzemowej, na nowych materiałach funkcjonalnych, takich jak np. nanocząstki metali i tlenków metali, barwniki organiczne czy...

 • Odporność wybranych powłok ochronnych na korozję płomieniową w kotłach pyłowych niskoemisyjnych

  Publication

  - Rynek Energii - Year 2013

  W artykule omówiono zagadnienie odporności powłok na rurach ekranowych kotłów niskoemisyjnych na korozję płomieniową. Przedstawiono wyniki badań diagnostycznych powłok ochronnych na rurach ekranowych kotłów pyłowych, niskoemisyjnych, pracujących przy współspalaniu biomasy. Badano powłoki natryskiwane cieplnie Al2O3/Ni- 30Cr oraz hybrydowe nanoszone techniką malarską. Stan powłok oceniono po jednym i dwóch latach eksploatacji w...

  Full text to download in external service