Search results for: metoda elementow spektralnych - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: metoda elementow spektralnych

Search results for: metoda elementow spektralnych

 • Metoda Elementów Skończonych - 2023/2024

  e-Learning Courses
  • W. Witkowski
  • J. Chróścielewski
  • A. Sabik
  • B. Sobczyk
  • K. Daszkiewicz
  • M. Miśkiewicz
  • Ł. Pyrzowski

  budownictwo, studia stacjonarne II st., semestr 2

 • Metoda Elementów Skończonych - 2022/2023 zima

  e-Learning Courses
  • W. Witkowski
  • A. Sabik
  • B. Sobczyk
  • A. Ścięgaj
  • S. Burzyński
  • K. Daszkiewicz
  • M. Miśkiewicz
  • Ł. Pyrzowski

  budownictwo, studia stacjonarne II st., semestr 2

 • Metoda Elementów Skończonych NS 2023/2024

  e-Learning Courses
  • A. Ostojski
  • B. Sobczyk
  • D. Bruski
  • Ł. Pachocki

  budownictwo, studia niestacjonarne II st., semestr 3

 • METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH - ZASTOSOWANIA - 2023/2024

  e-Learning Courses
  • W. Witkowski
  • J. Chróścielewski
  • B. Sobczyk
  • M. Miśkiewicz
  • Ł. Pyrzowski

  Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z wybranymi aspektami praktycznego zastosowania MES w inżynierii.

 • Metoda elementów skończonych - zastosowania - lato 2021/2022

  e-Learning Courses
  • W. Witkowski
  • J. Chróścielewski
  • B. Sobczyk
  • S. Burzyński
  • K. Daszkiewicz
  • M. Miśkiewicz
  • Ł. Pyrzowski

 • Metoda Elementów Skończonych NS 2022/2023 zima

  e-Learning Courses
  • A. Ostojski
  • B. Sobczyk
  • D. Bruski
  • Ł. Pachocki

  budownictwo, studia niestacjonarne II st., semestr 3

 • METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH - ZASTOSOWANIA, r.a. 2022/2023, sem. letni

  e-Learning Courses
  • W. Witkowski
  • J. Chróścielewski
  • B. Sobczyk
  • M. Miśkiewicz
  • D. Bruski
  • Ł. Pyrzowski

  Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z wybranymi aspektami praktycznego zastosowania MES w inżynierii.

 • Metoda Elementów Skończonych_Wykład (PG_00057399), MwBMiP, sem 1, zima22/23,

  e-Learning Courses
  • M. Krawczuk

 • Metoda Elementów Skończonych - Projekt (PG_00057399), MwBMiP, sem1, zima 22/23

  e-Learning Courses
  • M. Krawczuk

 • Metoda Elementów Skończonych_Wykład (PG_00057399) MwBM iP sem1, zima 23/24

  e-Learning Courses
  • M. Krawczuk

  Wykład:  Podstawy MES, sposoby dyskretyzacji, pojęcie elementu skończonego. Funkcja kształtu, sposoby tworzenia funkcji kształtu. Aproksymacja pól odkształceń i napręźeń w MES. Wyprowadzenie macierzy charakterystycznych elementu skończonego. Przykłady budowy macierzy charakterystycznych dla elementów jedno, dwu i trójwymiarowych. Wyprowadzenie równań ruchu ciała dyskretyzowanego MES. Tworzenie macierzy globalnych w MES. Modelowanie...

 • Metoda Elementów Skończonych, W/P/, sem.2., zimowy, 2023/24

  e-Learning Courses
  • L. Dąbrowski
  • B. Bastian

  Celem kursu jest poznanie elementarnych danych i metod, z których zbudowane są algorytmy metody elementów skończonych. Odbędzie się to poprzez studiowanie danych do obliczeń, ich przebiegu i wyników w wersji surowej, w programie ANSYS, bez "upiększeń" i "uwygodnień" domyślnie stosowanych w programie. Studialne zadania obliczeniowe będą oprogramowane przez studentów w trakcie zajęć projektowych w laboratorium komputerowym, w języku...

 • Metoda Elementów Skończonych - Projekt (PG_00057399), MwBM iP sem1, zima 23/24

  e-Learning Courses
  • M. Krawczuk

  Celem projektu jest zapoznanie studentów z tworzeniem programów MES , W ramach projektu studenci tworzą własne oprogramowanie MES do analizy konstrukcji belkowych i ramowych.

 • Marek Biziuk prof. dr hab. inż.

  People

  CURRICULUM VITAE Marek BIZIUK  Born                                        1947 MSc                                         1969 GUT PhD                                         1977 GUT DSc                                         1994 GUT Professor                                 2001   Membership of scientific society - Gdansk Scientific Society - Romanian Society of Analytical Chemistry - Engineers and Techniques of...

 • Jacek Namieśnik prof. dr hab. inż.

  People

  Scientific discipline: chemistryRector in 2016-2019 He was born on 10 December, 1949 in Mogilno. He graduated in 1972 at the Faculty of Chemistry at Gdańsk University of Technology, obtaining a master's degree in chemical engineering. In 1972 he started working at Gdańsk University of Technology, where in 1978 he defended his doctoral thesis and in 1985 he completed his habilitation. He was appointed an associate professor in 1991...

 • Konfrontowanie reprezentatywnych struktur spektralnych odpowiedzi impulsowej kanału głosowego

  Publication

  - Year 2006

  Ewidentne zróżnicowanie nawyków artykulacyjnych charakterystyczne dla dźwięków mowy różnych języków zmusza do odnajdywania znaczących podobieństw nie w obrazie akustycznym mowy swobodnej, a jedynie w jej zawoalowanych fragmentach odpowiedzialnych za przekaz kodu informacji (sensu). W pracy omówiono metody i rezultaty automatycznego kwalifikowania wybranych leksemów trzech systemów języka na podstawie konfrontowania ich cyfrowych...

 • Impregnation vibro-pressed concrete pavement bricks.

  Publication

  W materiałach przedstawiono wyniki badań uzyskanych podczas prób impregnacji wibroprasowanych elementów betonowych. Celem badań było określenie odpowiedniego składu kompozycji impregnacyjnej, aby uzyskać najlepszy efekt zabezpieczenia powierzchni betonu przed wnikaniem cieczy organicznych np. oleju mineralnego.

  Full text to download in external service

 • ASYNCHRONICZNA METODA TDOA

  Przedstawiono nową metodę lokalizowania terminali ruchomych MT (Mobile Terminal) w sieciach radiowych, w których stacje bazowe BS (Base Station) pracują asynchronicznie względem siebie. Metoda ta, nazwana ATDOA (Asynchronous Time Difference of Arrival), umożliwia estymację położenia MT na podstawie pomiarów różnicy czasów propagacji sygnałów radiowych pomiędzy terminalem ruchomym będącym w ruchu, a pojedynczą stacją bazową w różnych...

 • Modelling of wave propagation in composite plates using the time domain spectral element method

  Publication

  - JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION - Year 2007

  W pracy przedstawiono wyniki obliczeń propagacji fali sprężystej w płycie kompozytowej modelowanej z wykorzystaniem czasowego sformułowania metody elementów spektralnych

  Full text to download in external service

 • Metoda rewitalizacji osiedli socjalnych.

  Publication

  Praca zawiera autorską metodę rewitalizacji ''głębokiej'', obejmującej zarówno konserwację krajobrazu miejskiego jak i ramy ekonomiczne i organizacyjne dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Metoda ta wypracowana została specjalnie na potrzeby zasobów osiedli socjalnych okresu dwudziestolecia międzywojennego.

 • Analityczna metoda projektowania łuków odwrotnych

  Publication

  W pracy przedstawiono nową metodę projektowania rejonu zmiany kierunku trasy kolejowej, dostosowaną do techniki Mobilnych Pomiarów Satelitarnych. Metoda ta może się okazać szczególnie przydatna wówczas, gdy obydwu prostych kierunków trasy nie można połączyć w sposób elementarny, stosując łuk kołowy z krzywymi przejściowymi; dotyczy to również. zastosowania łuku koszowego. Jedynym rozwiązaniem staje się wówczas wprowadzenie do układu...

  Full text available to download

 • Metoda hydrofitowa w unieszkodliwianiu osadów

  Publication

  - Year 2006

  W ostatnich latach podejmowane są próby wykorzystywania nowych, ekologicznych technologii unieszkodliwiania osadów ściekowych. Jedną z technologii wykorzystuje hydrofity (gł. trzcinę pospolitą) do wzrostu na mineralnym podłożu z naniesionymi warstwami osadów. Metoda ta jest szczególnie przydatna na terenach wiejskich oraz osiedlach mieszkaniowych. Odwodnienie osadów w złożach trzcinowych oraz zachodzące przemiany biochemiczne powodują...

 • Metoda wyboru informacji z dedykowanych zbiorów danych

  Poszukiwanie skutecznych metod wyboru informacji wynika z obserwowanego obecnie nadmiaru danych. W artykule opisana jest metoda GQM wykorzystywana w informatyce między innymi do budowy wielowymiarowej funkcji jakości oprogramowania. W artykule wykazano, że metoda ta może być również wykorzystana do poszukiwania i wyboru danych z dedykowanych zbiorów informacji dziedzinowych.

  Full text available to download

 • Nowa metoda ograniczania prądów zwarciowych.

  Publication

  - Year 2004

  Obecnie stosowane bieżace sposoby ograniczania prądów zwarciowych polegają na zwiększaniu impodancji sieci zasilającej lub stosowaniu szybkich wyłączników ograniczających. Opisana w artykule metoda polega na tym, że do każdego przewodu fazowego sieci zasilajacej właczony jest dławik z zespołem diod i tyrystorów w taki sposób, że w czsie normalnej pracy spadek napięcia na tym dławiku jest ....... mały. Dopiero w chwili wzrostu pradu...

 • Konfrontowanie reprezentatywnych struktur spektralnych odpowiedzi impulsowej kanału głosowego [Confronting representative spectral structures of vocal tract pulse responses]

  Publication

  - Year 2006

 • Integracyjna metoda wytwarzania wiarygodnych aplikacji rozproszonych

  Publication

  W pracy przedstawiono metodę wytwarzania aplikacji w archi- tekturze zorientowanej na usługi, w której uwzględniono interoperacyjność i wiary- godność integrowanych elementów. Zaproponowano rozszerzenie istniejących algorytmów wyboru usług o analizę interoperacyjności oraz wykorzystanie ekspertowego systemu wyboru technik tolerowania błędów bazującego na klasteryzacji. Metoda została zaimplementowana jako system internetowy.

 • Nowa metoda syntezy niesymetrycznych trisulfidów

  Publication

  - CHEMIK nauka-technika-rynek - Year 2010

  Ugrupowanie trisulfidowe często odpowiada za aktywność biologiczną związków, w którch występuje [1]. Najbardziej znanymi przedstawicielami związków zawierających to ugrupowanie są kalicheamycyna [2] i esperamycyna [3].Wyzwaniem w syntezie organicznej jest niesymetrycznie podstawione ugrupowanie trisulfidowe. Istniejące metody syntezy [4] tego ugrupowania cechują się niską wydajnością oraz znaczną ilością produktów ubocznych.W ramach...

 • Efektywna metoda redukcji efektów dynamicznych w silosach.

  Publication

  Przedstawiono efektywną metodę redukcji nadmiernych efektów dynamicznych w silosach w wyniku rezonansu. Metoda okazała się skuteczna w małych i dużych silosach. Zastosowano blachy ryflowane w celu zwiększenia szorstkości ścian.

 • Analiza SWOT jako metoda oceny pozycji konkurencyjnej apteki

  Publication

  - Year 2009

  W artykule opisana jest metoda analizy SWOT i jej zastosowanie w zarządzaniu apteką.

 • Metoda BP jako próba sformalizowania informatycznego projektu badawczego.

  Publication

  - Year 2003

  Artykuł prezentuje nowe iteracyjne podejście organizacji procesu do wytwarzania oprogramowania. Przedyskutowana metoda kładzie największy nacisk na zarządzanie innowacjami w projekcie informatycznym.

 • Rozwiązanie równania konsolidacji jednowymiarowej metoda kroku losowego.

  Publication

  Opisano metodę kroku losowego jako jeden z możliwych sposobów rozwiązania równania różniczkowego dyfuzji bez źródła. Korzystając z analogii zjawisk dyfuzji i konsolidacji, przedstawiono rozwiązanie równania jednowymiarowej konsolidacji gruntu nawodnionego metoda kroku losowego. Na podstawie wyników przykładowych obliczeń przeprowadzono analizę wpływu podstawowych parametrów procesu symulacyjnego na jakość rozwiązania.

 • Dyskretno-ciągła metoda modelowania układów dynamicznych

  Publication

  W artykule przedstawiono oryginalną metodę modelowania układów dyskretno-ciągłych. Metoda polega na dyskretyzowaniu układu trójwymiarowego jedynie w dwóch wybranych kierunkach. W trzecim z kierunków układ pozostaje ciągły. Otrzymany w ten sposób model jest modelem dyskretno-ciągłym. Opisany jest za pomocą równań różniczkowych cząstkowych. Ogólne równania różnicowe układu dyskretnego otrzymano, wykorzystując metodę sztywnych elementów...

  Full text available to download

 • SPS-S - nowa metoda stymulacji słuchowej

  Publication

  - Year 2009

  Istotnym założeniem metody SPS-S jest możliwość stosowania treningu słuchowego w warunkach życia codziennego, a więc także poza gabinetami placówek terapeutycznych. Mobilne urządzenie - stymulator słuchu jest oparte na najnowszej technologii mikroelektronicznej, Oferuje on możliwość wykorzystywania wielu programów terapii, które przebiegają z zastosowaniem algorytmów cyfrowego przetwarzania dźwięku. Algorytmy te można podzielić...

 • Adaptacyjna metoda synchronizacji prądnic w systemie elektroenergetycznym

  W artykule przedstawiono nowo opracowaną, adaptacyjną metodę synchronizacji prądnic w systemie elektroenergetycznym. Metoda ta w porównaniu z metodami dotychczas stosowanymi posiada szereg zalet, do których z pewnością należy zaliczyć: skrócenie czasu trwania procesu synchronizacji, inny aniżeli dotychczas sposób sterowania napięciem i prędkością kątową synchronizowanego obiektu, zwiększona dokładność ekstrapolacji (funkcją wymierną)...

 • Metoda ewolucyjno-neuronowa oraz metoda wektorów nośnych w bankowości

  W pracy omówiono wykorzystanie metody ewolucyjno-neuronowe do oceny wiarygodności kredytobiorców. Ponadto, doprecyzowano zastosowanie metody wektorów wspierających do prognozowania kryzysów bankowych. Na zakończenie odniesiono się do alternatywnych metod sztucznej inteligencji, które stosowane są w bankowości.

 • Termowizyjna metoda oceny ochrony cieplnej

  Publication

  Metody diagnostyki, tj. wykrywania i rozróżniania usterek, a w szczególności techniki termowizyjne, mają bardzo szerokie zastosowanie. Pozwalają na wykrycie anomalii, zanim pojawią się ich widoczne konsekwencje. Na podstawie dostępnej literatura tego tematu dostrzec można wielki teoretyczny i praktyczny rozwój tej dziedziny.Metody termowizyjne stosuje się z powodzeniem w budownictwie, w celu wykrycia mostków cieplnych oraz nieszczelności...

 • Kartograficzna metoda reprezentacji wiedzy w systemie KaSeA

  Publication

  - Year 2005

  Niniejszy rozdział prezentuje opracowaną przez autora metodę reprezentacji wiedzy, nazwaną kartografią wiedzy, która pozwala na przeprowadzanie wnioskowania w procesie asymilacji i uzupełniania informacji pochodzących z różnych źródeł internetowych; metoda zapewnia równiże efektywny dostęp do gromadzonych informacji. Rozdział opisuje założenia leżące u podstaw opracowanej metody, jej ograniczenia i zastosowania. Rozdział prezentuje...

 • Metoda PMRA oceny ryzyka przedsięwzięć informatycznych.

  Publication

  - Year 2005

  Artykuł prezentuje metodę PMRA (ang. Process Model-based Risk Assessment) oceny ryzyka przedsięwzięć informatycznych. W metodzie PMRA zaproponowano identyfikację ryzyka na podstawie własności strukturalnych modeli procesów. Dla tego celu opracowano model ryzyka wyprowadzony z rozszerzonego meta-modelu procesów biznesowych oraz wyposażony w język wzorców do opisu ryzyka. Zdefiniowano model bazy wiedzy o ryzyku obejmującej modele...

 • Uniwersalna metoda obliczania wartości prądów w przewodach odgromowych linii napowietrznych

  Publication

  - elektro.info - Year 2018

  W artykule przedstawiono nowatorską metodę obliczania wartości prądów płynących w przewodach odgromowych linii elektroenergetycznych w czasie zwarć. Metoda może być stosowana dla złożonych układów sieciowych, składających się z kilku stacji oraz różnych typów linii. Analizowane mogą być linie jedno- i dwutorowe z jednym bądź dwoma przewodami odgromowymi. Metoda pozwala na dobór przewodów odgromowych pod względem wytrzymałości cieplnej...

  Full text to download in external service

 • SrcumLean – prosta metoda zarządzania projektami doskonalącym

  e-Learning Courses
  • J. Czerska

 • Metoda zol-żel jako metoda wytwarzania nadprzewodnika LiTi2O4 domieszkowanego Cu

  Publication

  Tytanian litu (LiTi2O4) jest materiałem, który, ze względu na właściwości nadprzewodzące, w ostatnich latach stał się obiektem badań naukowych na całym świecie. Dotychczasowe badania pokazały, że wśród wielu domieszek, tylko wprowadzenie jonów miedzi do struktury tytanianu litu powoduje zwiększenie temperatury przejścia w stan nadprzewodzący. W niniejszej pracy opisano procedurę wytwarzania i pomiary próbek tytanianu litu domieszkowanego...

 • Confronting representative spectral structures of vocal tract pulse responses

  Publication

  - Archives of Acoustics - Year 2006

  Artykuł niniejszy jest kolejnym w cyklu prac publikowanych na łamach Materiałów OSA, które poświęcono problemowi klasyfikacji formalnej leksemów odmiennych języków.W pracy omówiono metody i rezultaty automatycznego kwalifikowania wybranych leksemów trzech systemów języka na podstawie konfrontowania ich cyfrowych reprezantacji.

  Full text available to download

 • Nowa metoda pomiaru impedancji pętli zwarciowej bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych

  W referacie przedstawiono problematykę pomiaru impedancji pętli zwarciowej w sieciach z wyłącznikami różnicowoprądowymi (RCD - Residul Current Device) oraz zaproponowano nową metodę i układ do pomiaru impedancji pętli bez wyzwalania wyłączników RCD. Nowa metoda umożliwia przeprowadzenie pomiaru przy wykorzystaniu dużej wartości krótkotrwałego całofalowego prądu pomiarowego, co wpływa korzystnie na dokładność pomiaru. Metoda ta...

  Full text available to download

 • Nowa metoda regeneracji modułów fotowoltaicznych z amorficznego krzemu

  Publication

  Efekt degradacyjny Staeblera-Wrońskiego powoduje spadek sprawności ogniw fotowoltaicznych z amorficznego krzemu do 40% wartości początkowej. Stosunkowo skuteczną metodą regeneracji modułów z amorficznego krzemu jest metoda termiczna, polegająca na podgrzewaniu czynnej substancji fotowoltaicznej modułu do określonej temperatury w ciągu określonego czasu. Oba te ostatnie parametry nie zostały jak dotąd zoptymalizowane zarówno z racji...

 • Integracyjna metoda konstruowania aplikacji

  Publication

  - Year 2007

  Zaproponowano metodę wytwarzania oprogramowania IMAC, która może stanowić pewien przełom w inżynierii oprogramowania na miarę jaką stanowiło wprowadzenie języków obiektowych zwłaszcza dla aplikacji rozproszonych do zastosowań biznesowych. W metodzie tej proponuje się ścisłe powiązanie analizy, projektu i implementacji w jednym, spójnym środowisku graficznym i stosowanie wspólnego języka modelowania i implementacji IML. Głównym...

 • Wybrana metoda badania i oceny jakości realizacji usług VoIP.

  Publication

  - Year 2003

  Przedstawiono syntetyczną metodę badania i oceny jakości realizacji usługi transmisji głosu w sieci IP opracowana przez ITU-T. Metoda zwana E-model jest narzędziem wspomagającym planowanie transmisji en-to-end dla usługi telefonicznej. Parametrami wejściowymi E-modelu są informacje o terminach użytkowników oraz o elementach pośredniczących w sieci, co umożliwia oszacowanie wpływu poszczególnych składników na wynikowa jakość...

 • Dekarbonizacja jako metoda uzdatniania wody do produkcji piwa

  Publication

  - Year 2006

  Istotne znaczenie w regulacji parametrów wody przygotowane na potrzeby warzelni ma metoda dekarbonizacji jonitowej przy zastosowaniu słabo kwaśnego karionitu. Stosując ją uzyskuje się częściowe odsolenie wody surowej, redukcję twardości węglanowej oraz zasadowości "m". W konsekwencji otrzymuje się wymaganą alkaliczność resztkową, która jest związana z zawartością w wodzie wodorowęglanów wapnia i magnezu (a także sodu). Usunięcie...

 • Metoda ELPAR Łączenia ontologii oparta na ich kartograficznej reprezentacji

  Publication

  - Year 2005

  Jednym z głównych problemów związanych z integracją wiedzy z różnych źródeł jest opracowanie metody integracji ontologii. Źródła wiedzy są opisane różnymi ontologiami, zazwyczaj tworzonymi niezależnie od siebie. Integracja wiedzy z tych źródeł wymaga zdefiniowania jednej ontologii nadrzędnej "rozumiejącej" wszystkie terminy pojawiające się w ontologiach opisujących źródła. W artykule zostały przedstawione podstawy metody ELPAR...

 • Metoda wspomagająca wybór modelu transportu ładunków przez samorząd lokalny

  Publication

  - Year 2019

  Celem monografii było opracowanie metody wspomagającej wybór modelu transportu ładunków, uwzględniającej wymagania zarządzania tym rodzajem transportu oraz operacyjne uwarunkowania wykorzystania modeli przez samorząd lokalny. Przyjęty cel wynika ze zidentyfikowanych luk badawczych związanych z wykorzystaniem modeli miejskiego transportu ładunków przez samorząd lokalny. Dotyczą one niedostatecznej umiejętności wyodrębnienia transportu...

  Full text to download in external service

 • METODA OCENY EFEKTYWNOŚCI KRÓTKOTERMINOWEGO STOSOWANIA APARATÓW SŁUCHOWYCH Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI INTERNETOWEJ

  Publication

  - Year 2017

  W pracy przedstawiono opracowanie metody oceny efektywności protezowania osób niedosłyszących aparatami słuchowymi. Metoda polega na badaniu ankietowym opartym na kwestionariuszu oceny APHAB uzupełnionym testem rozumienia słów jednosylabowych w polu swobodnym. Uwzględniono dodatkowe kryteria, takie jak: stopień ubytku słuchu, pomiar liczby dni i godzin korzystania z aparatów słuchowych oraz doświadczenia pacjenta. Metoda została...

 • Metoda zarządzania ryzykiem w inżynierii drogowej. K. Jamroz.

  Publication

  - Year 2011

  W monografii zaprezentowano bazujące na ryzyku podejście do zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego. Można wyróżnić cztery zasadnicze jej części. W pierwszej przedstawiono przegląd problemów zarządzania bezpieczeństwem w inżynierii drogowej, pozwalający na identyfikację brakujących elementów zarządzania ryzykiem w tej dziedzinie. Następnie ukazano założenia i koncepcję metody zarządzania ryzykiem w inżynierii drogowej, nazwaną...