Search results for: metoda roznic skonczonych - MOST Wiedzy

Search

Search results for: metoda roznic skonczonych

displaying 1000 best results Help

Search results for: metoda roznic skonczonych

 • Metoda Elementów Skończonych

  e-Learning Courses

  budownictwo, studia stacjonarne II st., semestr 2

 • Metoda elementów skończonych - zastosowania

  e-Learning Courses

  Kierunek Budownictwo, specjalność KBI, II stopień, sem. III Wybrane zagadnienia matematycznych podstaw MES. Zagadnienia modelowania skomplikowanych układów inżynierskich.

 • Metoda Elementów Skończonych Niestacjonarne

  e-Learning Courses

  budownictwo, studia niestacjonarne II st., semestr 3

 • Metoda analizy związanych z czasem wymagań dotyczących bezpieczeństwa systemów komputerowych

  Publication

  Bezpieczeństwo jest pożądaną cecha systemów przemysłowych, transportowych i innych typów. A ponieważ do sterowania tymi systemami powszechnie stosuje się systemy komputerowe, jest ono również ważną cechą oprogramowania. Analiza bezpieczeństwa oprogramowania jest jednak, ze względu na jego niematerialność, trudniejsza od typowej analizy. Ponadto, ze względu na skomplikowane reguły sterujące oraz naturę kontrolowanych systemów, bezpieczeństwo...

  Full text available

 • METODA POŚREDNIEGO WYZNACZANIA MOCY EFEKTYWNEJ WOLNOOBROTOWEGO SILNIKA OKRĘTOWEGO NA PODSTAWIE EKSPLOATACYJNYCH POMIARÓW CIŚNIENIA POWIETRZA DOŁADOWUJĄCEGO

  Publication

  W artykule przedstawionometodę, która pozwala w przybliżony sposób wyznaczyć względną moc okrętowego silnika głównego w warunkach eksploatacji na podstawie standardowego pomiaru ciśnienia powietrza doładowującego wkanaledolotowym. Metoda oparta jest na określaniuwspółczynnikówaproksymującej funkcji liniowej, przy znanym ciśnieniu doładowania oraz rodzaju i mocy nominalnejsilnika.Jest ona uzupełnieniem innych metodpośredniego...

  Full text available

 • ASYNCHRONICZNA METODA TDOA

  Przedstawiono nową metodę lokalizowania terminali ruchomych MT (Mobile Terminal) w sieciach radiowych, w których stacje bazowe BS (Base Station) pracują asynchronicznie względem siebie. Metoda ta, nazwana ATDOA (Asynchronous Time Difference of Arrival), umożliwia estymację położenia MT na podstawie pomiarów różnicy czasów propagacji sygnałów radiowych pomiędzy terminalem ruchomym będącym w ruchu, a pojedynczą stacją bazową w różnych...

 • Metoda rewitalizacji osiedli socjalnych.

  Publication

  Praca zawiera autorską metodę rewitalizacji ''głębokiej'', obejmującej zarówno konserwację krajobrazu miejskiego jak i ramy ekonomiczne i organizacyjne dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Metoda ta wypracowana została specjalnie na potrzeby zasobów osiedli socjalnych okresu dwudziestolecia międzywojennego.

 • Analityczna metoda projektowania łuków odwrotnych

  Publication

  W pracy przedstawiono nową metodę projektowania rejonu zmiany kierunku trasy kolejowej, dostosowaną do techniki Mobilnych Pomiarów Satelitarnych. Metoda ta może się okazać szczególnie przydatna wówczas, gdy obydwu prostych kierunków trasy nie można połączyć w sposób elementarny, stosując łuk kołowy z krzywymi przejściowymi; dotyczy to również. zastosowania łuku koszowego. Jedynym rozwiązaniem staje się wówczas wprowadzenie do układu...

  Full text in external service

 • METODA FILTROWANIA SYGNAŁU SZYBKOZMIENNEJ TEMPERATURY SPALIN WYLOTOWYCH SILNIKA O ZS

  Publication

  W niniejszym artykule przedstawiono problematykę wpływu zakłóceń zewnętrznych pochodzących ze stanowiska badawczego na wyniki pomiarów szybkozmiennych temperatur spalin silników o zapłonie samoczynnym (ZS). Podkreślono, jak istotnym aspektem realizacji eksperymentów jest odpowiednie dostosowanie stanowiska badawczego tak, aby te wpływy były jak najmniejsze. Jednak w niniejszym opracowaniu skupiono się na metodach obróbki matematycznej...

  Full text available

 • Aktywna metoda testowania bezpieczeństwa aplikacji webowych httpvalider oraz ocena jej skuteczności

  Publication

  W rozdziale omówiono zagadnienia oceny bezpieczeństwa aplikacji webowych, w szczególności podejście pasywnego i aktywnego testowania bezpieczeństwa. Przedstawiono metodę aktywnego testowania HttpValider obejmującą generowanie żądań HTTP pozwalające na identyfikację 13 luk bezpieczeństwa. Dla opracowanej metody zaprojektowano i zaimplementowano narzędzie wspierające automatyczne przeprowadzenie testów dla scenariusza użycia testowanej...

  Full text available

 • Metoda hydrofitowa w unieszkodliwianiu osadów

  Publication

  W ostatnich latach podejmowane są próby wykorzystywania nowych, ekologicznych technologii unieszkodliwiania osadów ściekowych. Jedną z technologii wykorzystuje hydrofity (gł. trzcinę pospolitą) do wzrostu na mineralnym podłożu z naniesionymi warstwami osadów. Metoda ta jest szczególnie przydatna na terenach wiejskich oraz osiedlach mieszkaniowych. Odwodnienie osadów w złożach trzcinowych oraz zachodzące przemiany biochemiczne powodują...

 • Metoda wyboru informacji z dedykowanych zbiorów danych

  Poszukiwanie skutecznych metod wyboru informacji wynika z obserwowanego obecnie nadmiaru danych. W artykule opisana jest metoda GQM wykorzystywana w informatyce między innymi do budowy wielowymiarowej funkcji jakości oprogramowania. W artykule wykazano, że metoda ta może być również wykorzystana do poszukiwania i wyboru danych z dedykowanych zbiorów informacji dziedzinowych.

 • Nowa metoda ograniczania prądów zwarciowych.

  Publication

  - 2004

  Obecnie stosowane bieżace sposoby ograniczania prądów zwarciowych polegają na zwiększaniu impodancji sieci zasilającej lub stosowaniu szybkich wyłączników ograniczających. Opisana w artykule metoda polega na tym, że do każdego przewodu fazowego sieci zasilajacej właczony jest dławik z zespołem diod i tyrystorów w taki sposób, że w czsie normalnej pracy spadek napięcia na tym dławiku jest ....... mały. Dopiero w chwili wzrostu pradu...

 • Metoda Poszukiwania Optymalnej Prędkości Obrotowej Wrzeciona Podczas Frezowania Przedmiotów Podatnych

  Publication

  W pracy zaproponowano nową metodę nadzorowania drgań podatnego przedmiotu obrabianego podczas frezowania, polegającą na doborze optymalnej prędkości obrotowej wrzeciona z uwzględnieniem częstotliwości drgań własnych przedmiotu. W tym celu opracowano oryginalne podejście do wyznaczania optymalnej prędkości obrotowej wrzeciona, bazujące na minimalizacji pracy sił skrawania na kierunku głębokości skrawania.

  Full text available

 • Integracyjna metoda wytwarzania wiarygodnych aplikacji rozproszonych

  Publication

  W pracy przedstawiono metodę wytwarzania aplikacji w archi- tekturze zorientowanej na usługi, w której uwzględniono interoperacyjność i wiary- godność integrowanych elementów. Zaproponowano rozszerzenie istniejących algorytmów wyboru usług o analizę interoperacyjności oraz wykorzystanie ekspertowego systemu wyboru technik tolerowania błędów bazującego na klasteryzacji. Metoda została zaimplementowana jako system internetowy.

 • Efektywna metoda redukcji efektów dynamicznych w silosach.

  Publication

  Przedstawiono efektywną metodę redukcji nadmiernych efektów dynamicznych w silosach w wyniku rezonansu. Metoda okazała się skuteczna w małych i dużych silosach. Zastosowano blachy ryflowane w celu zwiększenia szorstkości ścian.

 • Nowa metoda syntezy niesymetrycznych trisulfidów

  Publication

  Ugrupowanie trisulfidowe często odpowiada za aktywność biologiczną związków, w którch występuje [1]. Najbardziej znanymi przedstawicielami związków zawierających to ugrupowanie są kalicheamycyna [2] i esperamycyna [3].Wyzwaniem w syntezie organicznej jest niesymetrycznie podstawione ugrupowanie trisulfidowe. Istniejące metody syntezy [4] tego ugrupowania cechują się niską wydajnością oraz znaczną ilością produktów ubocznych.W ramach...

 • Analiza SWOT jako metoda oceny pozycji konkurencyjnej apteki

  Publication

  W artykule opisana jest metoda analizy SWOT i jej zastosowanie w zarządzaniu apteką.

 • Metoda i system adaptacyjnego sterowania parametrami algorytmu syntezy niskich częstotliwości dźwięków muzycznych

  Publication

  - 2019

  W ostatnich latach można zaobserwować bardzo wyraźny i systematyczny wzrost wykorzystywania urządzeń mobilnych jako środka do odtwarzania muzyki, czy odtwarzania filmów w dowolnych warunkach akustycznych. Ich użytkownicy oczekują przy tym jak najlepszych walorów brzmieniowych dźwięku. W niniejszej rozprawie zostały zaproponowane metody, mające na celu poprawę brzmienia urządzeń mobilnych w zakresie niskich częstotliwości i korekcji...

  Full text available

 • Metoda BP jako próba sformalizowania informatycznego projektu badawczego.

  Publication

  - 2003

  Artykuł prezentuje nowe iteracyjne podejście organizacji procesu do wytwarzania oprogramowania. Przedyskutowana metoda kładzie największy nacisk na zarządzanie innowacjami w projekcie informatycznym.

 • Rozwiązanie równania konsolidacji jednowymiarowej metoda kroku losowego.

  Opisano metodę kroku losowego jako jeden z możliwych sposobów rozwiązania równania różniczkowego dyfuzji bez źródła. Korzystając z analogii zjawisk dyfuzji i konsolidacji, przedstawiono rozwiązanie równania jednowymiarowej konsolidacji gruntu nawodnionego metoda kroku losowego. Na podstawie wyników przykładowych obliczeń przeprowadzono analizę wpływu podstawowych parametrów procesu symulacyjnego na jakość rozwiązania.

 • Adaptacyjna metoda synchronizacji prądnic w systemie elektroenergetycznym

  W artykule przedstawiono nowo opracowaną, adaptacyjną metodę synchronizacji prądnic w systemie elektroenergetycznym. Metoda ta w porównaniu z metodami dotychczas stosowanymi posiada szereg zalet, do których z pewnością należy zaliczyć: skrócenie czasu trwania procesu synchronizacji, inny aniżeli dotychczas sposób sterowania napięciem i prędkością kątową synchronizowanego obiektu, zwiększona dokładność ekstrapolacji (funkcją wymierną)...

 • Dyskretno-ciągła metoda modelowania układów dynamicznych

  Publication

  W artykule przedstawiono oryginalną metodę modelowania układów dyskretno-ciągłych. Metoda polega na dyskretyzowaniu układu trójwymiarowego jedynie w dwóch wybranych kierunkach. W trzecim z kierunków układ pozostaje ciągły. Otrzymany w ten sposób model jest modelem dyskretno-ciągłym. Opisany jest za pomocą równań różniczkowych cząstkowych. Ogólne równania różnicowe układu dyskretnego otrzymano, wykorzystując metodę sztywnych elementów...

  Full text in external service

 • SPS-S - nowa metoda stymulacji słuchowej

  Publication

  - 2009

  Istotnym założeniem metody SPS-S jest możliwość stosowania treningu słuchowego w warunkach życia codziennego, a więc także poza gabinetami placówek terapeutycznych. Mobilne urządzenie - stymulator słuchu jest oparte na najnowszej technologii mikroelektronicznej, Oferuje on możliwość wykorzystywania wielu programów terapii, które przebiegają z zastosowaniem algorytmów cyfrowego przetwarzania dźwięku. Algorytmy te można podzielić...

 • Metoda wyznaczania stałej czasowej termopary na podstawie pomiaru szybkozmiennej temperatury spalin wylotowych silnika o ZS

  W niniejszym artykule przedstawiono problematykę wyznaczania stałej czasowej termopary. Wskazano na wagę właściwości dynamicznych termopar podczas eksperymentów. Przedstawiono stanowisko laboratoryjne, na którym przeprowadzono badania, mające na celu wyznaczenie stałych czasowych dwóch rodzajów termopar. Zaprezentowano trzy metody obliczania tego parametru. Określono wartość stałej czasowej, wyznaczonej metodą symulacji numerycznej...

  Full text available

 • Metoda ewolucyjno-neuronowa oraz metoda wektorów nośnych w bankowości

  W pracy omówiono wykorzystanie metody ewolucyjno-neuronowe do oceny wiarygodności kredytobiorców. Ponadto, doprecyzowano zastosowanie metody wektorów wspierających do prognozowania kryzysów bankowych. Na zakończenie odniesiono się do alternatywnych metod sztucznej inteligencji, które stosowane są w bankowości.

 • Termowizyjna metoda oceny ochrony cieplnej

  Publication

  Metody diagnostyki, tj. wykrywania i rozróżniania usterek, a w szczególności techniki termowizyjne, mają bardzo szerokie zastosowanie. Pozwalają na wykrycie anomalii, zanim pojawią się ich widoczne konsekwencje. Na podstawie dostępnej literatura tego tematu dostrzec można wielki teoretyczny i praktyczny rozwój tej dziedziny.Metody termowizyjne stosuje się z powodzeniem w budownictwie, w celu wykrycia mostków cieplnych oraz nieszczelności...

 • Pączkowanie - metoda rozwoju interoperacyjnych komponentów dla systemów rozproszonych = Budding – the software development method of interoperable components for distributed systems

  Publication

  Przedstawiono 2 współczesne metody wytwarzania oprogramowania: iteracyjno-przyrostową oraz techniki zwinne, ich zalety i wady w kontekście budowy interoperacyjnych platform i środowisk rozproszonych. Zaprezentowano metodę rozwoju oprogramowania przez pączkowanie, jej założenia, zalety i wady. Przedstawiono technologie, na bazie których działa metodologia wytwarzania oprogramowania przez pączkowanie: Software Product Line, Enterprise...

  Full text available

 • Kartograficzna metoda reprezentacji wiedzy w systemie KaSeA

  Publication

  - 2005

  Niniejszy rozdział prezentuje opracowaną przez autora metodę reprezentacji wiedzy, nazwaną kartografią wiedzy, która pozwala na przeprowadzanie wnioskowania w procesie asymilacji i uzupełniania informacji pochodzących z różnych źródeł internetowych; metoda zapewnia równiże efektywny dostęp do gromadzonych informacji. Rozdział opisuje założenia leżące u podstaw opracowanej metody, jej ograniczenia i zastosowania. Rozdział prezentuje...

 • Metoda PMRA oceny ryzyka przedsięwzięć informatycznych.

  Publication

  - 2005

  Artykuł prezentuje metodę PMRA (ang. Process Model-based Risk Assessment) oceny ryzyka przedsięwzięć informatycznych. W metodzie PMRA zaproponowano identyfikację ryzyka na podstawie własności strukturalnych modeli procesów. Dla tego celu opracowano model ryzyka wyprowadzony z rozszerzonego meta-modelu procesów biznesowych oraz wyposażony w język wzorców do opisu ryzyka. Zdefiniowano model bazy wiedzy o ryzyku obejmującej modele...

 • Uniwersalna metoda obliczania wartości prądów w przewodach odgromowych linii napowietrznych

  Publication

  W artykule przedstawiono nowatorską metodę obliczania wartości prądów płynących w przewodach odgromowych linii elektroenergetycznych w czasie zwarć. Metoda może być stosowana dla złożonych układów sieciowych, składających się z kilku stacji oraz różnych typów linii. Analizowane mogą być linie jedno- i dwutorowe z jednym bądź dwoma przewodami odgromowymi. Metoda pozwala na dobór przewodów odgromowych pod względem wytrzymałości cieplnej...

  Full text in external service

 • Metoda zol-żel jako metoda wytwarzania nadprzewodnika LiTi2O4 domieszkowanego Cu

  Publication

  Tytanian litu (LiTi2O4) jest materiałem, który, ze względu na właściwości nadprzewodzące, w ostatnich latach stał się obiektem badań naukowych na całym świecie. Dotychczasowe badania pokazały, że wśród wielu domieszek, tylko wprowadzenie jonów miedzi do struktury tytanianu litu powoduje zwiększenie temperatury przejścia w stan nadprzewodzący. W niniejszej pracy opisano procedurę wytwarzania i pomiary próbek tytanianu litu domieszkowanego...

 • Nowa metoda pomiaru impedancji pętli zwarciowej bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych

  W referacie przedstawiono problematykę pomiaru impedancji pętli zwarciowej w sieciach z wyłącznikami różnicowoprądowymi (RCD - Residul Current Device) oraz zaproponowano nową metodę i układ do pomiaru impedancji pętli bez wyzwalania wyłączników RCD. Nowa metoda umożliwia przeprowadzenie pomiaru przy wykorzystaniu dużej wartości krótkotrwałego całofalowego prądu pomiarowego, co wpływa korzystnie na dokładność pomiaru. Metoda ta...

 • Integracyjna metoda konstruowania aplikacji

  Publication

  - 2007

  Zaproponowano metodę wytwarzania oprogramowania IMAC, która może stanowić pewien przełom w inżynierii oprogramowania na miarę jaką stanowiło wprowadzenie języków obiektowych zwłaszcza dla aplikacji rozproszonych do zastosowań biznesowych. W metodzie tej proponuje się ścisłe powiązanie analizy, projektu i implementacji w jednym, spójnym środowisku graficznym i stosowanie wspólnego języka modelowania i implementacji IML. Głównym...

 • Nowa metoda regeneracji modułów fotowoltaicznych z amorficznego krzemu

  Publication

  Efekt degradacyjny Staeblera-Wrońskiego powoduje spadek sprawności ogniw fotowoltaicznych z amorficznego krzemu do 40% wartości początkowej. Stosunkowo skuteczną metodą regeneracji modułów z amorficznego krzemu jest metoda termiczna, polegająca na podgrzewaniu czynnej substancji fotowoltaicznej modułu do określonej temperatury w ciągu określonego czasu. Oba te ostatnie parametry nie zostały jak dotąd zoptymalizowane zarówno z racji...

 • Wybrana metoda badania i oceny jakości realizacji usług VoIP.

  Publication

  Przedstawiono syntetyczną metodę badania i oceny jakości realizacji usługi transmisji głosu w sieci IP opracowana przez ITU-T. Metoda zwana E-model jest narzędziem wspomagającym planowanie transmisji en-to-end dla usługi telefonicznej. Parametrami wejściowymi E-modelu są informacje o terminach użytkowników oraz o elementach pośredniczących w sieci, co umożliwia oszacowanie wpływu poszczególnych składników na wynikowa jakość...

 • Dekarbonizacja jako metoda uzdatniania wody do produkcji piwa

  Publication

  - 2006

  Istotne znaczenie w regulacji parametrów wody przygotowane na potrzeby warzelni ma metoda dekarbonizacji jonitowej przy zastosowaniu słabo kwaśnego karionitu. Stosując ją uzyskuje się częściowe odsolenie wody surowej, redukcję twardości węglanowej oraz zasadowości "m". W konsekwencji otrzymuje się wymaganą alkaliczność resztkową, która jest związana z zawartością w wodzie wodorowęglanów wapnia i magnezu (a także sodu). Usunięcie...

 • Metoda ELPAR Łączenia ontologii oparta na ich kartograficznej reprezentacji

  Publication

  - 2005

  Jednym z głównych problemów związanych z integracją wiedzy z różnych źródeł jest opracowanie metody integracji ontologii. Źródła wiedzy są opisane różnymi ontologiami, zazwyczaj tworzonymi niezależnie od siebie. Integracja wiedzy z tych źródeł wymaga zdefiniowania jednej ontologii nadrzędnej "rozumiejącej" wszystkie terminy pojawiające się w ontologiach opisujących źródła. W artykule zostały przedstawione podstawy metody ELPAR...

 • Digital mono-pulse method in cylindrical antena.

  Artykuł prezentuje metodę poprawy dokładności namiaru w wielowiązkowym sonarze z anteną cylindryczną. Metoda oparta jest na metodzie monopulsowej, wykorzystywanej w radarach i sonarach. Metoda zapewnia dobrą dokładność namiaru dla pojedynczego impulsu sondującego. Jedyna modyfikacja w stosunku do metody oryginalnej polega na wytworzeniu dwóch odchylonych wiązek i wykonaniu prostych obliczeń. Symulacja komputerowa dowodzi , że uzyskanie...

 • Metoda wspomagająca wybór modelu transportu ładunków przez samorząd lokalny

  Publication

  Celem monografii było opracowanie metody wspomagającej wybór modelu transportu ładunków, uwzględniającej wymagania zarządzania tym rodzajem transportu oraz operacyjne uwarunkowania wykorzystania modeli przez samorząd lokalny. Przyjęty cel wynika ze zidentyfikowanych luk badawczych związanych z wykorzystaniem modeli miejskiego transportu ładunków przez samorząd lokalny. Dotyczą one niedostatecznej umiejętności wyodrębnienia transportu...

 • Metoda wytwarzania mikroczujników i elektrod elektrochemicznych przez selektywny wzrost polikrystalicznych warstw diamentowych maskowany warstwami dwutlenku krzemu

  Publication

  Opisano wytwarzanie matrycy mikroelektrod wykonanych z diamentu domieszkowanego borem do zastosowań w czujnikach elektrochemicznych. Praca jest podzielona na 8 rozdziałów. W pierwszym rozdziale opisano cele i motywacje do stworzenia diamentowych matryc. Następnie opisano zalety mikroelektrod i przedstawiony aktualny stan wiedzy dotyczący syntezy polikrystalicznych diamentowych elektrod. W trzecim rozdziale przedstawiono krótki...

  Full text available

 • METODA OCENY EFEKTYWNOŚCI KRÓTKOTERMINOWEGO STOSOWANIA APARATÓW SŁUCHOWYCH Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI INTERNETOWEJ

  Publication

  - 2017

  W pracy przedstawiono opracowanie metody oceny efektywności protezowania osób niedosłyszących aparatami słuchowymi. Metoda polega na badaniu ankietowym opartym na kwestionariuszu oceny APHAB uzupełnionym testem rozumienia słów jednosylabowych w polu swobodnym. Uwzględniono dodatkowe kryteria, takie jak: stopień ubytku słuchu, pomiar liczby dni i godzin korzystania z aparatów słuchowych oraz doświadczenia pacjenta. Metoda została...

 • Nowa metoda obliczania rozpływu prądów zwarciowych w przewodach odgromowych linii wysokiego napięcia

  Referat przedstawia nowatorską metodę obliczania wartości prądów płynących w przewodach odgromowych w czasie zwarć, pozwalającą na dobór przewodów odgromowych pod względem wytrzymałości cieplnej. Proponowana metoda charakteryzuje się większą dokładnością i większą uniwersalnością niż powszechnie stosowane metody, pozwalając tym samym na dobór przewodów odgromowych z mniejszym ryzykiem niepewności. Prezentowana metoda obliczeniowa...

  Full text in external service

 • Metoda zarządzania ryzykiem w inżynierii drogowej. K. Jamroz.

  Publication

  - 2011

  W monografii zaprezentowano bazujące na ryzyku podejście do zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego. Można wyróżnić cztery zasadnicze jej części. W pierwszej przedstawiono przegląd problemów zarządzania bezpieczeństwem w inżynierii drogowej, pozwalający na identyfikację brakujących elementów zarządzania ryzykiem w tej dziedzinie. Następnie ukazano założenia i koncepcję metody zarządzania ryzykiem w inżynierii drogowej, nazwaną...

 • Nowa metoda lokalizowania terminala ruchomego w systemie WCDMA/FDD

  Publication

  - 2006

  W referacie zaprezentowano nową metodę lokalizowania terminala ruchomego w systemie WCDMA/FDD (Wideband Code Division Multiple Access / Frequency Division Duplex). Metoda ta umożliwia estymację położenia geograficznego terminala ruchomego MS (Mobile Station) bez znajomości różnic czasowych w synchronizacji RTD (Relative Time Difference) poszczególnych stacji bazowych BS (Base Station), biorących udział w tym procesie. Do eliminacji...

 • Metoda analizy syntaktycznej przestrzeni (space syntax analysis) jako narzędzie planistyczne

  Publication

  Artykuł dotyczy zastosowania analizy syntaktycznej przestrzeni (space syntax analysies) w procesie analiz planistycznych i planowania przestrzeni. Jest to narzędzie pozwalające na planowanie miasta, którego konfiguracja przestrzenna będzie sprzyjać interakcjom społecznym wewnątrz niego. Metoda analizy syntaktycznej przestrzeni stojąca na styku dziedzin pozwala na kompleksową analizę składni przestrzeni. Metodologia przydatna jest...

  Full text in external service

 • SPFR - metoda ponownego wykorzystania pasma w systemach radiokomunikacyjnych nowej generacji

  W referacie zaproponowano nową metodę ponownego wykorzystania pasma częstotliwościowego SPFR (Soft-Partial Frequency Reuse) oraz przedstawiono wyniki badań symulacyjnych, które umożliwiają jej porównanie ze znanymi metodami SFR (Soft Frequency Reuse) i PFR (Partial Frequency Reuse). Metoda SPFR może być użyta do zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów fizycznych w systemie LTE-A oraz systemach B4G. Zastosowanie metody SPFR...

  Full text in external service

 • NOWA METODA MONITOROWANIA SIECI IPv6

  Zaproponowano nową koncepcję monitoringu sieci IPv6. Wykorzystano funkcjonalności protokołu IPv6 oraz protokołu OSPFv3. Porównano z propozycją Intrinsic Monitoring

 • Metoda pomiaru skażenia środowiska naturalnego

  Publication

  Badanie poziomu skażenia środowiska naturalnego rozpoczyna się od pomiarów tego skażenia, które są bardzo pracochłonne, między innymi ze względu na konieczność ich wykonania w licznych punktach pomiarowych rozmieszczonych w rozległym terenie. Pomiary muszą być wykonane według dobrze metodycznie opracowanego harmonogramu pomiarów opisanego teorią planowania eksperymentu, który wnosi błąd metody pomiarowej ze względu na jego realizację...

  Full text in external service

 • Metoda backstepping w zastosowaniach morskich

  Publication

  - 2013

  Prezentowana monografia obejmuje zagadnienia związane z opracowaniem zaawansowanego układu regulacji kursu statku, opartego na metodzie projektowania backstepping. W książce przedstawiono technikę umożliwiającą automatyczny dobór parametrów regulatora backstepping do zmieniających się warunków pracy układu, z użyciem metod adaptacyjnych oraz algorytmów genetycznych. Przy zastosowaniu procedury backstepping zaprojektowano dwie konfiguracje...

  Full text in external service