Search results for: modelowanie i estymacja - MOST Wiedzy

Search

Search results for: modelowanie i estymacja

Search results for: modelowanie i estymacja

 • Modelowanie i estymacja dla celów predykcyjnego optymalizującego sterowania biologiczną oczyszczalnią ścieków

  Publication
  • K. Konarczak

  - Year 2005

 • Estymacja azymutu w radarze z obracaną anteną i szeroką wiązką

  Publication

  - Year 2017

  Rozważono problem estymacji azymutu w radarze z obracaną anteną, w którym zastosowano wiązkę o dużej szerokości w płaszczyźnie azymutu. Radary tego typu zwykle charakteryzują się niskim stosunkiem sygnału do szumu i dużą liczbą dostępnych obserwacji echa. Zaproponowane rozwiązanie jest oparte na metodzie największej wiarygodności, zmodyfikowanej w sposób, który pozwala na implementację estymatora w systemach czasu rzeczywistego....

  Full text to download in external service

 • Modelowanie, monitorowanie i sterowanie

  Publication

  - Year 2007

  Artykuł przedstawia przegląd najnowszych wyników prac prowadzonych w obszarach modelowania, monitorowania i sterowania systemami wodociągowymi i ściekowymi.Ze względu na palące potrzeby kompleksowej ochrony środowiska naturalnego systemy wodociągowe i ściekowe sa przedmiotem intensywnych prac badawczych oraz wdrożeniowych. Spełnienie wysokich wymagań jakości oczyszczanych ścieków oraz wody pitnej, przy jednoczesnej minimalizacji...

 • Procesy napowietrzania – opis i modelowanie

  Publication

  Biologiczne oczyszczanie ścieków stanowi podstawową grupę procesów w oczyszczalni ścieków. O efektywności i koszcie ich zachodzenia decydujący wpływ ma napowietrzanie ścieków. Jest ono najczęściej zrealizowane przy pomocy instalacji napowietrzającej. W artykule opisano wpływ napowietrzania ścieków na przebieg procesów biologicznych i szczegółowo przedstawiono elementy instalacji napowietrzającej. Następnie opracowano model matematyczny...

  Full text to download in external service

 • Modelowanie, sterowanie i wizualizacja quadrocoptera

  Publication

  Artykuł przedstawia podejście do budowy modelu matematycznego quadrocoptera. Głównym celem budowy modelu było zaprojektowanie odpowiedniego sterowania obiektu oraz analiza jego zachowania się w różnych sytuacjach. Jako założenie przyjęto budowę modelu, systemu sterowania oraz wszelkich towarzyszących algorytmów w otwartym środowisku programistycznym, co pozwoli na późniejszą ich implementację w rzeczywistym obiekcie, bez konieczności...

  Full text available to download

 • Modelowanie i pomiary nagłośnienia audytorium

  Uwaga projektantów systemów nagłośnieniowych zogniskowana jest na tzw. akustyce pomieszczenia, w którym realizowany jest przekaz słowny. Zjawiska pogłosowe związane z geometrią sali audytoryjnej, wynikające z wielokrotnych odbić fali dźwiękowej uznawane są za dominujące. Artykuł podejmuje niedoceniany problem wpływu liczby i rozmieszczenia głośników w sali na jakość przekazu. Superpozycji sygnałów dochodzących do słuchacza z wielu...

 • Modelowanie informacją i pozyskiwanie wiedzy.

  Publication

  - Year 2003

  W rozdziale zaproponowano metody miękkiego modelowania dla wspomagania procesu pozyskania wiedzy. Skoncentrowano się na metodach opartych na teorii grafów skierowanych, drzew decyzyjnych i sieci neuronowych. Omówiono zastosowania metod na przykładach związanych z przepływem informacji w systemach autonomicznych. Wykazano przydatność modelowania miękkiego w procesach pozyskania wiedzy.

 • Estymacja obciążenia i dobór przekroju przewodów w instalacjach elektrycznych z odbiornikami nieliniowymi

  Publication

  - Year 2005

  Odbiorniki nieliniowe mogą się przyczyniać do zwiększonego obciążenia przewodów fazowych oraz znacznego obciążenia przewodu neutralnego w obwodach trójfazowych, nawet przy symetrycznym obciążeniu. Uwzględnienie specyfiki odbiorników nieliniowych ma istotne znacznie przy wymiarowaniu przewodów. W referacie przedstawiono problematykę wyznaczania obciążenia przewodów oraz zasady doboru przekroju przewodów w instalacjach z odbiornikami...

 • Modelowanie i analiza hydrodynamicznych łożysk foliowych

  Publication

  - Mechanik - Year 2012

  streszczenie: w artykule omówiono zagadnienia związane z modelowaniem i analizą symulacyjną łożysk foliowych. badane łożyska zostały zaprojektowane do pracy w mikroturbinach energetycznych będących kluczowym elementem mikrosiłowni kogeneracyjnych orc. w kolejnych częściach pracy omówiono warunki pracy łożysk foliowych, opracowanie modelu numerycznego oraz analizę łożysk w zakresie obciążeń statycznych i dynamicznych. przedstawiono...

 • Modelowanie i analiza hydrodynamicznych łożysk foliowych

  Publication

  - Year 2012

  streszczenie: w artykule omówiono zagadnienia związane z modelowaniem i analizą symulacyjną łożysk foliowych. badane łożyska zostały zaprojektowane do pracy w mikroturbinach energetycznych będących kluczowym elementem mikrosiłowni kogeneracyjnych orc. w kolejnych częściach pracy omówiono warunki pracy łożysk foliowych, opracowanie modelu numerycznego oraz analizę łożysk w zakresie obciążeń statycznych i dynamicznych. przedstawiono...

 • Ramy cienkocienne : modelowanie i analiza wrażliwości

  Publication

  - Year 2010

  Praca poświęcona jest analizie statycznej i dynamicznej ram cienkościennych ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego modelowania węzłów - uwzgledniono efekt przekazywania się paczenia przez węzeł ramy.Przedstawiono także analizę wrażliwości analizowanych cienkościennych układów ramowych zarówno w ujęciu deterministycznym jak i probabilistyczny. Zamieszczono przykłady pokazyjące praktyczne wykorzystanie zaproponowanego modelu...

 • Modelowanie bezpieczeństwa maszyn i instalacji krytycznych

  Publication

  W rozdziale zostały omówione metody modelowania bezpieczeństwa instalacji krytycznych. W złożonym obiekcie podwyższonego ryzyka wyróżniono warstwy procesu technologicznego, systemów monitorowania i sterowania, alarmów krytycznych i interwencji operatorów, warstwy systemów automatyki zabezpieczeniowej SIS, zabezpieczeń inżynieryjnych, oraz warstwy przeciwdziałań wewnętrznych i zewnętrznych. Zwrócono uwagę na rolę jaką pełnią systemy...

 • Wirówka geotechniczna - historia, modelowanie i współczynniki skali

  Publication

  Rozwój modelowania zjawisk geotechnicznych w wirówce. Historia rozwoju urządzenia. Przyczyny wykorzystania wirówki geotechnicznej przez ośrodki naukowe i biura inżynieryjne. Obecny status urządzenia w edukacji i przemyśle. Podstawy teoretyczne badań modelowych w wirówce geotechnicznej. Lista wybranych zależności korelacyjnych. Przegląd i dyskusja wybranych współczynników skali.

 • Modelowanie procesów i sterowania instalacji komponowania asfaltów

  Asfalty są obecnie jednymi z kluczowych produktów rafinerii nafty. Zapewnienie wymaganej jakości tych produktów ma wpływ na jej wyniki ekonomiczne. Wymagana jakość uzyskiwana jest poprzez utrzymanie laboratoryjnie wyznaczonych stosunków ilościowych pomiędzy komponentami. Zadanie to realizowane jest przez hierarchiczne układy sterowania automatycznego. Niezadowalająca jakość działania tych układów może wynikać z braków i niedokładności...

  Full text available to download

 • Wielopoziomowe modelowanie ruchu - koncepcja i doświadczenia praktyczne

  Publication

  Doświadczenia z ostatnich lat na obszarze województwa pomorskiego wskazują, że na obszarze województwa pomorskiego stosowane są różne narzędzia prognozowania i analiz transportowych. Stosowane modele są niekompatybilne, opracowywane przy innych założeniach i co najgorzej produkowane prognozy i wyniki analiz znacznie różnią się między sobą. Biorą to pod uwagę Katedra Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej wyszła z inicjatywą...

 • Modelowanie i ocena jakościowa scenariuszy usług rozproszonych

  Publication

  - Year 2010

  Scenariusze usług są ważnym narzędziem modelowania funkcjonalności systemów rozproszonych. Ponieważ w systemach rozproszonych nie ma całkowitej pewności co do dostępności i jakości wykonania poszczególnych usług, więc jakość wykonania całego scenariusza też pozostaje niepewna. Aby zmniejszyć stopień niepewności należy najpierw ustalić jakość usług składowych, a następnie określić zależność jakości scenariusza od jakości poszczególnych...

 • Modelowanie i symulacja uszkodzeń wirników silników klatkowych

  Publication

  - Year 2006

  Badania w zakresie wykrywania uszkodzeń klatek wirników silników indukcyjnych w większości oparte są na analizie harmonicznej lub falkowej prądu zasilającego. Pojawienie się przemysłowych układów z silnikiem indukcyjnym zasilanym przekształtnikowo umożliwia opracowanie metod wykrywania uszkodzeń w trakcie pracy napędu. W celu wykorzystania metod wektorowych sterowania oraz metod estymacji zmiennych stanu do detekcji uszkodzonej...

 • Modelowanie i symulacja uszkodzeń wirników silników klatkowych

  Uszkodzenia klatek wirników silników indukcyjnych choć statystycznie nie należą do najczęściej spotykanych - są nimi uszkodzenia łożysk oraz izolacji uzwojeń stojana, to ich odpowiednio wczesne wykrywanie może przynosić wymierne korzyści ekonomiczne. Przyczyny uszkodzeń wirników silników indukcyjnych klatkowych mogą być związane z przeciążeniami termicznymi, niezrównoważonym naciągiem magnetycznym, wibracjami, miejscowymi naprężeniami...

 • Modelowanie konstrukcji mostowych - obliczenia i weryfikacja ''in situ''

  Obiekty mostowe są konstrukcjami inżynierskimi, które ze względu na ich odpowiedzialność i długi okres eksploatacji - przed oddaniem do użytkowania poddawane są wszechstronnej ocenie w formie badań, zwanych potocznie próbnym obciążeniem. Zadaniem tych badań jest sprawdzenie poprawności pracy konstrukcji i przyjętych założeń projektowych. Przyciągające uwagę społeczeństwa próbne obciążenie na moście poprzedza projekt jego badań....

 • Modelowanie ruchu obiektów poruszających się na granicy wody i powietrza. Modelowanie bezpieczeństwa tych obiektów

  Publication

  W artykule przedstawiono główne problemy związane z opracowaniem koncepcji nowej generacji szybkichbezzałogowych obiektów wodnych poruszających się na granicy wody i powietrza w różnych warunkachoperacyjnych, w tym stanów załadowania. Przedstawiono problemy związane z modelowaniem ruchu tychobiektów oraz oceną ich zachowania się w różnych fazach ruchu. W artykule opisano koncepcję wybranegoobiektu, w tym jego kształt i podział...

  Full text to download in external service

 • Modelowanie przepływów i procesów technologicznych w urządzeniach i systemach wodociągowych i kanalizacyjnych

  Publication

  - Year 2014

  Rozdział w pracy zbiorowej, przygotowanej przez Sekcję Inżynierii Sanitarnej KILiW PAN, stanowiącej ekspertyzę poświęconą stanowi obecnemu i kierunkom rozwoju przedmiotowej dyscypliny nauk technicznych. Rozdział dotyczy problematyki modelowania przepływów i procesów technologicznych.

 • Modelowanie i symulacja ruchu pojazdu zabytkowego podczas hamowania

  Opracowano model samochodu zabytkowego z wykorzystaniem metody masa-sprężyna, służącego do symulacji procesu hamowania pojazdu zabytkowego z możliwością pomiaru drogi hamowania. Konfiguracja sieci połączeń między punktami mas elementów zawieszenia oraz opony okazuje się mieć bardzo duży wpływ na zachowanie symulowanego samochodu podczas hamowania. Poprawność symulacji sprawdzono porównując wyniki uzyskane z symulacji oraz z pomiarów...

  Full text to download in external service

 • Modelowanie krzywizny i odtwarzanie kształtu geometrycznego układów torowych

  W pracy przedstawiono uniwersalna metodę modelowania krzywizny toru kolejowego z wykorzystaniem równań różniczkowych. Rozpatrzono przypadki liniowej i nieliniowej zmiany krzywizny. Przeanalizowano możliwości zastosowania na drogach szynowych kubicznych krzywych C-Bezier oraz PH krzywych Bezier piątego stopnia. Przedstawiono algorytm obliczeniowy do odtwarzania kształtu osi toru kolejowego na podstawie pomiarów satelitarnych oraz...

 • Komputerowe modelowanie geometryczne w kształceniu architektonicznym I stopnia

  Publication

  Dynamiczny rozwój technik cyfrowych i wynikające stąd postępujące zmiany w oprogramowaniu powodują wzrost znaczenia znajomości komputerowych metod wspomagania projektowania w warsztacie zawodowym architekta. W trosce o zapewnienie studentom możliwości rozwijania kompetencji w tym zakresie, konieczna jest stała analiza oraz potrzeba rozszerzania i wzbogacania treści programowych w ramach istniejąch programów kształcenia. Tematyka...

  Full text to download in external service

 • Referat generalny do referatów podsekcji I.3 : Modelowanie

  Publication

  - Year 2009

  Referat zawierający ocenę merytoryczną referatów zakwalifikowanych do sekcji MODELOWANIE.

 • Zarządzanie zmianami i modelowanie rozmyte w inżynierii oprogramowania

  Publication

  - Year 2005

  W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania wiedzy z zakresu zarządzania oraz sztucznej inteligencji do kontrolowania budżetu i czasu realizacji przedsięwzięcia informatycznego. Na wstępie przedstawiono problemy zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi, odnoszące się do planowania i kontrolowania procesów i zespołów wytwórczych. Następnie scharakteryzowano wiedzę z zakresu zarządzania zmianami oraz modelowania rozmytego...

 • Modelowanie i symulacja dynamiki ruchu trakcyjnego odbieraka prądu

  W artykule przedstawiono dwa modele matematyczne kolejowych odbieraków prądu. Model podstawowy opracowano na podstawie analizy konstrukcji odbieraka ze stopniami swobody w ruchu obrotowym i postępowym. Drugi tzw. model zastępczy ma obydwa stopnie swobody w ruchu postępowym. Przedstawiono prosty sposób wyznaczenia wartości parametrów modelu zastępczego na podstawie wyników symulacji modelu odbieraka podstawowego. Model zastępczy,...

  Full text available to download

 • Modelowanie drgań kabli wywołanych działaniem wiatru i deszczu

  Publication

  - Year 2003

  W referacie zaproponowano prosty, liniowy model drgań kabli mostów wantowych obciążonych wiatrem i deszczem. Założono, iż częstotliwość ruchu górnej kropli po powierzchni kabla i częstotliwość kabla są równe oraz iż amplituda ruchu kropli dla danej prędkości wiatru są stałe. Otrzymane rezultaty porównano z istniejącymi w literaturze wynikami badań eksperymentalnych. Podano analityczne związki służące do oszacowania tłumienia aerodynamicznego...

 • Modelowanie i symulacja maszyn elektrycznych metodą grafów wiązań.

  Publication

  - Year 2004

  W artykule przedstawiono modelowanie maszyn elektrycznych metodą grafów wiązań dla potrzeb symulacji szeroko pojętych systemów energetycznych, w szczególności systemów o naturze hybrydowej. Opisano zarys podstaw modelowania metodą grafów wiązań. Omówiono ogólne założenia modelowania maszyn elektrycznych w ujęciu grafów wiązań, bazującego na modelach obwodowych wzorcowego sprzężenia transformatorowego i elektromechanicznego. Wykorzystując...

 • Modelowanie i badanie pól naprężeń w połączeniach spawanych

  Publication

  Badania stanu naprężeń po spawaniu dokonano dla elementów tarczowych ze stali niskowęglowej,łączonych spoinami czołowymi.Do nieniszczących badań naprężeń pospawalnicznych zastosowano metodę wykorzystującą wfwkt Barkhausena. Metoda ta po uprzednim skalowaniu, pozwala na uzyskanie danych ilościowych o składowych stanu naprężenia. Wyniki badań eksperymentalnych porównano z rezultatami otzymanymo z obliczeń numerycznych, dokonanych...

 • MODELOWANIE ANALITYCZNE I NUMERYCZNE PRZEPŁYWU PRZEZ WIEŃCE TURBINOWE PRZYDŹWIĘKOWE I NADDŹWIĘKOWE

  Publication

  - Year 2014

  W rozdziale dokonano przeglądu charakterystyk przepływowych dwóch najbardziej typowych konstrukcji wieńców kierowniczych stosowanych w turbinach energetycznych pracujących w konwencjonalnych elektrowniach parowych. Przywołano charakterystyczne dane geometrii stopni oraz dokonano analizy przepływu przez wybrane reprezentatywne stopnie pracujące w warunkach nominalnych. W analizie wzięto pod uwagę m.in. zakresy prędkości rejestrowane...

 • MODELOWANIE ANALITYCZNE I NUMERYCZNE PRZEPŁYWU PRZEZ WIEŃCE TURBINOWE PODDŹWIĘKOWE

  Publication

  - Year 2014

  Niniejszy rozdział zawiera krytyczny przegląd najbardziej typowych konstrukcji wieńców kierowniczych stosowanych w turbinach energetycznych pracujących w polskich elektrowniach i elektrociepłowniach. Przedstawiono charakterystyczne dane geometrii stopni oraz dokonano analizy przepływu przez wybrane reprezentatywne stopnie pracujące w warunkach nominalnych. W analizie wzięto pod uwagę m.in. zakresy prędkości rejestrowane w tych...

 • Modelowanie i analiza nierówności powierzchni elementów wykonywanych metodą stereolitografii

  Publication

  - Year 2013

  Stereolitografia jest jedną z metod szybkiego prototypowania, w której przedmiot (model) uzyskujemy poprzez utwardzanie ciekłego polimeru za pomocą promieniowania laserowego. Metoda tą uzyskuje się dość dokładne przedmioty (modele) biorąc pod uwagę wymiar i kształt. Ten sposób wykonywania przedmiotów powoduje powstawanie specyficznej struktury powierzchni zwanej efektem schodkowym (stair-step effect, staircase). Struktura ta powoduje...

 • Modelowanie i badania doświadczalne implantów stosowanych w operacjach laparoskopowych

  Publication

  W pracy przedstawiono problemy modelowania implantów wszczepianych do powięzi w czasie operacji przepuklin brzusznych. Zastosowano metodę elementów skończonych w implementacj komputerowej systemu MSC.Marc.Wyniki symulacji komputerowej porównano z wynikami badań doświadczalnych implantu połączonego z powięzia zszywkami, które przeprowadzono w specjalnej, szczelnej komorze. Badany układ implant-powięź poddany był działaniu impulsowego...

 • Modelowanie internetowych aplikacji rozproszonych w zastosowaniach ekonomicznych i biznesowych

  Publication

  - Year 2010

  Przestawiono problematykę rozproszonych aplikacji internetowych w zastosowaniach biznesowych. Zaprezentowano podejścia do modelowania oprogramowania dla rozwiązań komercyjnych. Scharakteryzowano podstawowe języki służące do modelowania oraz pokazano schematy operacyjne. W zakresie rozwiązań praktycznych pokazano modularną strukturę systemu zarządzającego ze zwróceniem uwagi na jego skalowalność oraz modyfikowalność. Omówiono etapy...

 • Modelowanie propagacji i filtracji zniekształceń w lokalnych sieciach elektroenergetycznych

  Publication

  W artykule opisano przykład wpływu pracy UPS o mocy 30 kVA na sieć zasilającą i odbiorczą. Prostownik typu boost PWM pobiera prąd o znacznej zawartości harmonicznych o częstotliwości na poziomie kHz i jest źródłem zaburzeń propagowanych na obwody odbiorcze. Za cel pracy przyjęto odwzorowanie obserwowanych procesów generacji i propagacji zaburzeń za pomocą modelowania obwodowego.

 • Modelowanie propagacji i filtracji zniekształceń w lokalnych sieciach elektroenergetycznych

  Publication

  - Year 2009

  str. 67-69, 9 rys., 4 poz. lit.W referacie opisano przykład wpływu pracy UPS o mocy 30 kVA na sieć zasilającą i odbiorczą. Prostownik typu boost PWM pobiera prąd o znacznej zawartości harmonicznych przy podstawowej częstotliwości 11 kHz i jest źródłem zaburzeń propagowanych na obwody odbiorcze. Za cel pracy przyjęto odwzorowanie obserwowanych procesów generacji i propagacji zaburzeń za pomocą modelowania obwodowego.

 • Modelowanie procesów produkcyjnych i usługowych z wykorzystaniem pakietu AweSim.

  Publication

  - Year 2003

  W artykule omówiono możliwości pakietu AweSim w zakresie konstrukcji sieciowych modeli obsługi. Pokazano sposoby konstrukcji sieci działań oraz zaprezentowano praktyczne wykorzystanie pakietu. Artykuł jest podsumowaniem doświadczeń naukowych i dydaktycznych autorów w zakresie modelowania sieciowego w szeroko pojętej technice komputerowej.

 • Modelowanie jednoosiowego rozciągania i ściskania betonu na poziomie kruszywa

  W artykule przedstawiono wyniki symulacji betonu 2D podczas jednoosiowego ściskania i jednoosiowego rozciąganiu stosując metodę elementów dyskretnych na poziomie kruszywa. W obliczeniach wyróżniono 4 fazy betonu na poziomie mezoskali. Uzyskano dobrą zgodność wyników numerycznych z doświadczalnymi odnośnie krzywej naprężenie-odkształcenie oraz obszaru pękania.

  Full text to download in external service

 • Modelowanie i symulacja bezczujnikowego układu napędowego z maszyną indukcyjną i uszkodzonym wirnikiem

  Publication

  - Year 2008

  Obecnie układy napędowe z maszyną indukcyjną zasilaną przekształtnikowo pracujące w bezczujnikowym układzie regulacji znajdują coraz szersze zastosowanie. Znane metody diagnostyki uszkodzeń wirników wymagają wymuszenia określonego stanu pracy maszyny, stąd ich zastosowanie w regulowanym układzie napędowym jest ograniczone bądź niemożliwe. Istnieje zatem potrzeba opracowania metod diagnostycznych dla układów napędowych z układem...

 • Modelowanie poziomu płac w mikro i makroskali : Teoria i rzeczywistość gospodarcza Polski

  Publication

  - Year 2013

  W książce przedstawiono rozważania dotyczące: 1) teoretycznych koncepcji opisujących determinanty kształtowania się poziomu płac w skali przedsiębiorstwa oraz gospodarki krajowej, 2) problemów związanych z formułowaniem przyczynowo-skutkowych modeli poziomu płac w mikro oraz makroskali gospodarczej, 3) wyników oszacowań przyczynowo-skutkowych modeli poziomu i dynamiki płac oraz wydajności pracy w gospodarce polskiej. Przedstawiona...

 • Badania i modelowanie degradacji materiałów pod wpływem oddziaływania czynników mechanicznych i korozyjnych

  Opisano formy niszczenia materiałów pod łącznym działaniem czynników mechanicznych i korozyjnych. Dokonano przeglądu metod stosowanych do badań degradacji materiałów poddanych działaniu naprężeń w środowisku korozyjnym. Przedstawiono przykłady badań modelowych procesów niszczenia wodorowego, korozji naprężeniowej i zmęczenia korozyjnego.

 • Modelowanie matematyczne systemów fizjologicznych i farmakokinetycznych dla wspomagania diagnostyki terapii

  Publication

  - Year 2013

  Książka jest poświęcona matematycznemu modelowaniu systemów biomedycznych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów fizjologicznych i farmakokinetycznych. W tym obszarze bardzo przydatne są metody modelowania kompartmentowego, wykorzystujące opis systemu w kategoriach zmiennych stanu. W tych kategoriach sformułowana jest także teoria filtracji stochastycznej Kalmana. Filtracja stochastyczna stosowana jest do usuwania zakłóceń z sygnału...

 • Modelowanie i ocena właściwości środków smarowych stosowanych w przemyśle spożywczym

  Publication

  - Przemysł Chemiczny - Year 2018

  Full text to download in external service

 • Koncepcja, modelowanie i symulacja układu napędowego prototypu samochodu elektrycznego "ELV001"

  Publication

  - Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe - Year 2011

  Abstract: In this paper a conception, modelling and simulation tool for drive system of the prototype electric vehicle ''ELV001'' have been presented. The design and building of this vehicle have been carried out in frame of the project: ''Building a market of electric vehicle and charging infrastructure - fundamentals of energy safety''. The simulation tools are of great assistance to engineers and researchers to reduce product-development...

 • Modelowanie i wizualizacja wyników badania spirometrycznego - propozycja wsparcia procesu diagnostycznego

  Publication

  - Year 2009

 • Modelowanie i symulacja zachowania zespołu mięśni szkieletowych układu ramię-przedramię

  Publication

  - Year 2009

  Praca jest poświęcona modelowaniu zachowania zespołu mięśni szkieletowych poprzecznie prążkowanych, które działają w układzie ramię-przedramię. W pracy zaproponowano dwa nowe modele obliczeniowe: model zachowania mięśnia (model mięśnia) oraz model zachowania zespołu mięśni układu ramię-przedramię (model zespołu mięśni). Wykonano badania numeryczne modelu mięśnia i modelu zespołu mięśni oraz uzyskano zadowalające wyniki weryfikacji...

 • Modelowanie procesu wrzenia i kondensacji w rozszerzonym zakresie ciśnień zredukowanych

  Publication

  - Year 2018

  Niniejsza rozprawa doktorska ma na celu pokazanie wpływu uwzględnienia ciśnienia zredukowanego w analizowanym modelu opisują-cym współczynnik przejmowania ciepła na zbieżność z danymi eksperymentalnymi.Przedmiotem analizy jest półempiryczny model Mikielewicza w zastosowaniu do danych eksperymentalnych w kanałach konwencjonalnych i o małej średnicy płynów uznanych za perspektywiczne.W ramach realizowanych prac badawczych pozyskano...

 • Kompozytowa skrzynkowa kładka pieszo-rowerowa: projektowanie, modelowanie i badania numeryczne

  Publication

  - Year 2015

  Zaprojektowano kompozytową kładkę pieszo-rowerową, o ustroju nośnym skrzynkowym otwarto-zamkniętym, utworzonym przez sklejenie dwóch powłok kompozy-towych winyloestrowo-szklanych. Wzmocnienie stanowią tkaniny zrównoważone zszywane o gęstości powierzchniowej 800 g/m2 i orientacji włókien [0/90] i [45/–45] w stosunku do osi kładki. Kładka jest swobodnie podparta, o rozpiętości 12,00 m i szerokości użytkowej 2,50 m. Sprawdzono trzy...

 • Matematyczne modelowanie wpływu drzew na uwilgotnienie i odkształcenia gruntów ekspansywnych

  Publication
  • S. Michalski

  - Year 2017

  Grunty ekspansywne występują na znacznych obszarach Polski. Zmianom wilgotności gruntów ekspansywnych towarzyszą zmiany objętościowe, które mogą być przyczyną awarii płytko posadowionych obiektów budowlanych. Istotnym czynnikiem wpływającym na uwilgotnienie gruntów ekspansywnych jest pobór wody przez drzewa. Rozprawa zawiera opis autorskiej metody numerycznej, mogącej służyć do modelowania zmian wilgotności gruntów oraz wywołanych...

  Full text available to download