Search results for: opor toczenia - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: opor toczenia

Search results for: opor toczenia

 • Ryszard Woźniak dr inż.

  Ryszard Woźniak received his M.Sc. (1984) from the Lublin University of Technology specializing in Cars and Tractors. In 2002, at the Gdansk University of Technology he defended his doctoral thesis on: "Tyre/road noise when large longitudinal forces are applied in tyre/road contact patch" and obtained a doctorate degree in technical sciences in the field of construction and operation of machines. Currently he is an adjunct at the...

 • Opracowanie deskryptora nawierzchni drogowej do oceny oporu toczenia opon samochodowych

  Publication

  - Year 2022

  Na początku niniejszej pracy pt. „Opracowanie deskryptora nawierzchni drogowej do oceny oporu toczenia opon samochodowych” przedstawiono zagadnienia dotyczące oporów ruchu pojazdu. Omówiono metody zarówno drogowe, jak i laboratoryjne badań oporu toczenia opon samochodowych. Zaprezentowano przykładowe wartości współczynników oporu toczenia opon na różnych rodzajach nawierzchni. Kolejno omówiono metody pomiaru tekstury nawierzchni....

  Full text available to download

 • Oscylacyjna metoda oceny oporu toczenia opon samochodowych na nawierzchniach drogowych o różnej teksturze i sztywności

  Publication

  - Year 2020

  Opór toczenia jest jednym z trudniejszych do wyznaczenia parametrów opon samochodowych. Jest to spowodowane tym, iż w przypadku nowoczesnych opon siła oporu toczenia odpowiada 0,5–1% obciążenia opony, dlatego pomiary bardzo małych sił muszą być wykonywane w silnie obciążonym układzie. Stanowi to ogromny problem, szczególnie w warunkach drogowych. Pomiary laboratoryjne są łatwiejsze do wykonania, ze względu na możliwość kontrolowania...

  Full text available to download

 • Develompent of Hanson`s wheel

  Publication

  Przeanalizowano rozwój konstrukcji koła Hansona. Przedstawiono wyniki badań hałasu i oporu toczenia kolejnych wersji koła Hansona oraz opon referencyjnych. Zaprezentowano także wyniki drogowych badań hałasu toczenia samochdu Volvo 740 poruszającego się na kołach Hansona. Omówiono zalety i wady koła Hansona w porównaniu kołem ogumionym.

 • Pomiary oporu toczenia opon samochodowych w warunkach drogowych

  Publication

  - Year 2008

  W pracy wymieniono kierunki działań zmierzające do zmniejszenia zużycia paliwa przez pojazdy samochodowe. Jednym z nich jest zmniejszenie oporu toczenia samochdu. Katedra Pojazdów i Maszyn Roboczych PG od 1984 roku prowadzi prace związane ze zmnieszeniem oporu toczenia opon samochodowych. Opisano sposób definiowania oraz parametry wpłływające na opór toczenia koła ogumionego. Podano wyniki badań drogowych oporu toczenia zestawu...

 • Tire rolling resistance measurements on the road and in the laboratory

  W pracy przedstawiono stanowisko bębnowe do badania oporu toczenia opon samochdowych w warunkach laboratoryjnych. Zaprezentowano także przyczepę dynamometryczną do badania oporu toczenia opon samochodowych w warunkach drogowych. Stanowisko bębnowe i przyczepa zosały zbudowane w Katedrze Pojazdów i Maszyn Roboczych Politechniki Gdańskiej. Omówiono wpływ wzdłużnego pochylenia drogi i naporu powietrza na badane koło na dokładność...

 • Wpływ eksploatacji opon na środowisko

  Publication

  - Year 2012

  Przedstawiono wpływ eksploatacji opon na środowisko uwzględniając takie aspekty jak: hałas opon, opór toczenia oraz przyczepność. Zaprezentowano zasady oznaczania opon za pomocą specjalnych etykiet, na podstawie których można ocenić wybrane parametry opon w kontekście wpływu na środowisko i bezpieczeństwo eksploatacji pojazdu.

 • Wpływ nawierzchni drogowej na opór toczenia opon samochdowych

  W artykule przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań oporu toczenia opon na 5 nawierzchniach zamontowanych na bębnach dwóch maszyn bieżnych. Przeanalizowano je w aspekcie wpływu tekstury nawierzchni na współczynnik oporu toczenia opon. Wnioski z tej pracy posłużyły do zaplanowania podobnych badań w warunkach drogowych za pomocą przyczepy dynamometrycznej.

  Full text available to download

 • Wpływ nawierzchni jezdni na opór toczenia opon samochodowych

  Publication

  - Year 2012

  Praca stanowi wprowadzenie do problematyki wpływu tekstury nawierzchni na opór toczenia opon samochodowych. Przedstawiono krótki opis celu pracy, pomiarów oraz wyników. Zaprezentowane własne spostrzeżenia i wnioski.

 • Modernization of the Trailer for Tyre/Road Rolling Resistance Measurements

  In the article the ways of defining tyre rolling resistance are presented. The advantages of the laboratory tests of tyre/road rolling resistance and the advantages and disadvantages of on the road tyre/road rolling resistance tests are described. The description of the special trailer used for tyre/road rolling resistance measurements designed and constructed in the Faculty of Mechanical Engineering at Gdansk University of Technology,...

  Full text to download in external service

 • Relieving the Measuring System of the Trailer for Tyre/Road Rolling Resistance Measurements from the Inertia Force

  In the article the principle of measuring of tyre/road rolling resistance tyres in road conditions applied in a special measuring trailer is presented. This trailer was built in Faculty of Mechanical Engineering at Gdansk University of Technology. The construction of two special devices used in this trailer was discussed. These devices eliminate the influence of some chosen confounding measurements factors such as: the inertia...

  Full text to download in external service

 • Analiza oporu toczenia kół jezdnych samochodu podczas jazdy po różnych nawierzchniach drogowych

  Publication

  W pracy została podjęta problematyka zmiany oporu toczenia kół jezdnych samochodu w zależności od typu nawierzchni drogowej. Przeprowadzono badania eksperymentalne samochodu ciężarowego podczas jazdy po różnych nawierzchniach drogowych. Podczas badań wyznaczono charakterystyki wybiegu pojazdu. Na podstawie utworzonych charakterystyk wybiegu wyznaczono długości drogi wybiegu oraz uśrednione wartości współczynnika oporu toczenia...

  Full text available to download

 • Laboratoryjne badania oporu toczenia i temperatury opon do pojazdów specjalnych

  Publication

  - Year 2012

  W pracy przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań oporu toczenia i temperatury opon do pojazdów specjalnych. Współczynnik oporu toczenia tych opon jest silnie uzależniony od ciśnienia pompowania. Po utracie nadciśnienia w oponie, gdy następuje styk wewnętrznej powierzchni bieżnika z wkładką Run-Flat, opór toczenia wzrasta około 7-8 razy w stosunku do sytuacji gdy ciśnienie pompowania jest wyregulowane do jazdy po drogach utwardzonych...

 • Rolling resistance measurements of studded tires

  Publication

  - Year 2006

  W pracy przedstawiono wyniki pomiaru oporu toczenia opon kolcowanych i po usunięciu kolców na nawierzchni poroelastycznej. Badania przeprowadzono na stanowisku bębnowym Katedry Pojazdów i Maszyn Roboczych Politechniki Gdańskiej. Opony kolcowane mają o około 5% wyższy współczynnik oporu toczenia w porównaniu z oponami nie kolcowanymi.

 • Wpływ nawierzchni i opon na opór toczenia

  Artykuł porusza zagadnienia wpływu nawierzchni jezdni i konstrukcji opon na jeden z istotnych parametrów opisujących współpracę opony z jezdnią, jakim jest opór toczenia. Artykuł nawiązuje do publikacji, w których omówiony jest wpływ oporu toczenia na zużycie energii przez pojazdy samochodowe oraz przedstawione są w ogólnym zarysie metody badania oporu toczenia opon.

 • Energetyczne aspekty toczenia koła ogumionego o dużej odkształcalności

  W pracy przedstawiono czynniki wpływające na energochłonność ruchu samochodu. Jej znacznym składnikiem jest energia wydatkowana na pokonanie oporu toczenia. Energia ta rozpraszana jest we wszystkich kołach jezdnych pojazdu. Przeanalizowano ogólny przypadek toczenia się koła ogumionego o dużej odkształcalności na miękkim podłożu. Opisano składowe energii rozpraszanej na skutek poruszania się po miękkim podłożu z kątem pochylenia...

  Full text available to download

 • Układ kompensacji wpływu wzniesienia oraz przyspieszenia w przyczepie do badania oporu toczenia

  W artykule przedstawiono metodę pomiaru współczynnika oporu toczenia przy wykorzystaniu przyczepy opracowanej w Zakładzie Pojazdów na Politechnice Gdańskiej. Następnie omówiono opatentowany układ bezwładnościowy do korekcji wpływu wzniesienia oraz metodę korekcji wpływu przyspieszenia wzdłużnego. W dalszej części przedstawiono przykładowe wyniki obrazujące pomiar współczynnika CRR na wzniesieniu przy zmiennej prędkości.

  Full text available to download

 • Niekonwencjonalne koła pojazdów

  Przedstawiono sposoby zapobiegania skutkom utraty ciśnienia w oponach pneumatycznych. Zaprezentowano koła niepneumatyczne, zastosowane w pojeździe księżycowym. Omówiono wyniki badań kół kompozytowych. Przedstawiono najnowsze rozwiązania konstrukcyjne koł niepneumatycznych przeznaczonych do pojazdów mechanicznych.

  Full text available to download

 • Laboratoryjne metody badania oporu toczenia opon samochodowych.

  Publication

  - Year 2003

  Omówiono laboratoryjne metody pomiaru oporu toczenia opon samochodowych. Przedstawiono stanowisko bębnowe Katedry Pojazdów i Maszyn Roboczych Politechniki Gdańskiej do pomiaru oporu toczenia oraz zaprezentowano wyniki badań opon bieżnikowych.

 • Urządzenia do badania oporu toczenia nawierzchni drogowej

  Publication

  - Year 2004

  Omówiono metody badania oporu toczenia nawierzchni drogowych. Przedstawiono unikatową przyczepę doświadczalną zbudowaną w Katedrze Pojazdów i Maszyn Roboczych Politechniki Gdańskiej, umożliwiającą badanie oporu toczenia nawierzchni drogowej metodą przyczepową. Mając dobrane opony testowe (wzorcowe, referencyjne) można klasyfikować nawierzchnie drogowe pod względem ich oporu toczenia.

 • Analiza wpływu czynników eksploatacyjnych na opór toczenia.

  Publication

  - Year 2004

  W pracy przedstawiono wpływ czynników eksploatacyjnych na opór toczenia koła ogumionego samochodu, Przeanalizowano zależność współczynnioka oporu toczenia opony od prędkości jazdy, ciśninia wewnątrz ogumienia, obciążenia momentem napęowym lub hamującym oraz obciążenia pionowego opony, kąta znoszenia,zużyvia bieżnika i temperatury otoczenia.

 • Analiza wpływu wybranych czynników konstrukcyjnych na opór toczenia opon samochodowych.

  Publication

  - Year 2005

  Omówiono wpływ wybranych czynników konstrukcyjnych ogumienia i obręczy kół na opór toczenia opon samochodowych. Rozpatrzono zależność wartości współczynnika oporu toczenia opony od jej wymiarów, ilości warstw kordu pod bieżnikiem, własności mieszanki gumowej bieżnika, klasy prędkości oraz bieżnikowania. Wykorzystano teorię przyczepności Kummera Meyera do wyjaśnienia zasad doboru mieszanki gumowej bieżnika opony o noskim oporze...

 • Resistance is futile

  Publication

  Omówiono zasadę działania przyczepy dynamometrycznej służącej do pomiaru oporu toczenia opon do samochodów osobowych i dostawczych w warunkach drogowych. Przyczepa ta została zbudowana w Katedrze Pojazdów i Maszyn Roboczych Politechniki Gdańskiej. Zaprezentowano wyniki dadań oporu toczenia dwóch opon na nawierzchni SMA 0/12,8.