Search results for: ryzyko - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: ryzyko

Search results for: ryzyko

 • Ryzyko statystyczne a ryzyko rzeczywistego pacjenta = Statistical risk and risk of the real patient

  Publication

  Dzięki wieloletnim obserwacjom populacji ludzkiej udało się zidentyfikować czynniki ryzyka choroby wieńcowej. Najważniejsze z nich to: wiek, płeć, obciążenie genetyczne, palenie papierosów, stężenie cholesterolu we krwi, ciśnienie tętnicze, brak aktywności fizycznej, nadwaga, obecność cukrzycy. Obserwacje prospektywne populacji dostarczyły danych do opracowania modeli, które określają relacje między wartościami czynników ryzyka...

  Full text available to download

 • INWESTYCJE ALTERNATYWNE – OPŁACALNOŚĆ A RYZYKO

  Publication

  - Year 2015

  W rozprawie określono pojęcie oraz miejsce inwestycji alternatywnych na rynku inwestycyjnym. Wskazane zostały atrybuty tych inwestycji. Zbudowano klasyfikację inwestycji alternatywnych w podziale na kategorie oraz typy wraz ze wskazaniem powiązań pomiędzy poszczególnymi produktami. Dokonano autorskiego podziału analizowanych inwestycji na aktywne i pasywne. Zbadano stopę zwrotu i ryzyko pięćdziesięciu inwestycji alternatywnych,...

  Full text to download in external service

 • Ryzyko otwartych funduszy emerytalnych

  Publication

  Celem niniejszego opracowania jest analiza ryzyka związanego z inwestycjami finansowymi dokonywanymi przez otwarte fundusze emerytalne w Polsce. W oparciu o dzienne stopy zwrotu z okresu od 11 sierpnia 1999r. do 10 czerwca 2011r. tych funduszy dokonano w nim oszacowania ich odchylenia standardowego, semiodchylenia, współczynnika zmienności, współczynnika beta i wskaźnika Sharpe'a. Analizie poddane zostało zatem ryzyko rozumiane...

 • Ryzyko w realizacji przedsięwzięć.

  Publication

  - Year 2002

  W realizacji złożonych przedsięwzięć, szczególnie technicznych, mamy do czynienia z zagrożeniem, wynikającym z nieznanego do końca przebiegu procesu realizacji. Stan taki wymusza na realizatorach przedsięwzięć, już na etapie planowania, zwrócenia uwagi na możliwości wystąpienia zagrożeń a tym samym zaplanowania a tym samym zaplanowania działań ograniczających skutki tych zagrożeń.W grupie przedsięwzięć technicznych mamy do...

 • RYZYKO KREATYWNOŚCI W PROJEKTACH INFORMATYCZNYCH

  Ryzyko kreatywności dotyczy sytuacji, w których nie są osiągane zamierzone cele związane z kreatywnością lub występują niekorzystne skutki uboczne zastosowania metod kreatywności. W artykule dokonano systematyzacji tych zjawisk z wykorzystaniem wymiarów ukierunkowywania kreatywności i ujęto je w kategoriach zarządzania ryzykiem w projekcie. Wynikiem tych prac jest lista zagrożeń i czynników ryzyka kreatywności, która została zweryfikowana i...

 • Ryzyko na rynku kredytów hipotecznych

  W referacie przedstawiono podział ryzyka bankowego oraz precyzyjnie zdefiniowano pojęcie kredytu hipotecznego. Analizie poddano rozmiary rynku kredytów hipotecznych dla osób prywatnych w Polsce, ze szczególnym naciskiem na kredyty mieszkaniowe, które stanowią najważniejszy segment omawianego rynku. Zbadano także wartość kredytów zagrożonych. Ocenie poddano wpływ wybranych czynników, na zmiany w obszarze ryzyka bankowego, związane...

 • Ryzyko strat odgromowych a systemy fotowoltaiczne

  Artykuł opisuje wybrane zagrożenia związane z eksploatacją instalacji fotowoltaicznych oraz sposoby zmniejszania związanego z tym ryzyka. Opisano wpływ instalacji fotowoltaicznej na wzrost ryzyka strat odgromowych określony na podstawie obliczeń wykonanych za pomocą programu DEHN Risk Tool. Wykonano symulacje dla trzech przypadków: elektrownie fotowoltaiczne o różnej mocy, budynek jednorodzinny usytuowany w wybranych lokalizacjach...

  Full text available to download

 • Ryzyko w pozyskiwaniu kontraktów leczniczych

  Podmioty lecznicze, szczególnie szpitale, ponad 90% przychodów otrzymują z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Niska dywersyfikacja źródeł przychodów powoduje, że działalność medyczną należy uznać za obarczoną wysokim ryzykiem operacyjnym. Zmiany wysokości kontraktów wynikają z przebiegu negocjacji z płatnikiem. Celem tego opracowania jest pokazanie zmian w wysokości otrzymanych kontraktów na usługi zdrowotne z zakresu...

  Full text available to download

 • Ryzyko etyczne w procesie wytwarzania oprogramowania

  Publication

  - Year 2003

  Praca rozpatruje współczesne problemy wytwarzania oprogramowania. Jednym zesposobów ich rozwiązywania jest uwzględnienie zagadnien ryzyka etycznego, rozumianego jako zagrożenia, jakie dla sukcesu przedsięwzięcia stwarzają problemy etyki podejmowanych decyzji, odstępstwa od obowiązującego prawa, uwarunkowań polityki projektu, wpływu projektu na ludzi biorących w nim u- dział i otaczających go. Autorzy przytaczają niektóre...

 • Ryzyko bankowe i metody jego ograniczenia

  Publication

  - Year 2002

  W pracy przedstawiono bank jako podmiot systemy. Takie ujęcie wymagało zdefiniowania pojęcia ''system'' oraz oznaczenia jego cech. Zgodnie z przyjętą koncepcją, założono, że bank funkcjonuje w warunkach permanentnego ryzyka. Ponieważ jest on instytucją zaufania publicznego, rozważono konieczność podjęcia działań zmierzających do minimalizowania zagrożeń tkwiących w jego działalności. W monografii określono sposoby ograniczania...

 • Rynkowa premia za ryzyko w warunkach polskich

  Publication

  Rynkowa premia za ryzyko stanowi niezbędny element dla celów szacowania kosztu kapitału własnego i zarazem stopy dyskontowej. W artykule ukazano zagadnienia dotyczące metod szacowania premii za ryzyko, z uwzględnieniem warunków polskich. Ponadto przeprowadzono kalkulację realnej rynkowej premii za ryzyko dla warunków polskich na podstawie danych pochodzących z rodzimego rynku.

 • Ryzyko etyczne w procesie wytwarzania oprogramowania [online]

  Publication

  - Year 2005

  W artykule rozpatrywane są współczesne problemy wytwarzania oprogramowania. Jednym z możliwych sposobów ich rozwiązywania jest uwzględnienie w procesie wytwarzania zagadnień ryzyka etycznego, rozumianego jako zagrożenia, jakie dla sukcesu przedsięwzięcia stwarzają problemy etyki podejmowanych decyzji, odstępstwa od obowiązującego prawa, uwarunkowań polityki prowadzenia projektu, wpływu projektu na ludzi, biorących w nim udział...

 • Ryzyko wykonawcy robót budowlanych w zamówieniach publicznych

  Publication

  W artykule przedstawiono niektóre działania podejmowane przez zamawiających publicznych, stanowiące próbę przetransferowania na wykonawcę ryzyka związanego z działaniami podejmowanymi na etapie przygotowania i realizacji robót budowlanych.

 • Ocena czynników wpływających na ryzyko upadłości firm

  Publication

  - Year 2008

  Artykuł dotyczy oceny czynników wpływających na ryzyko upadłości firm. To, czy dana spółka będzie w stanie regulować swoje zobowiązania finansowe, a więc czy przetrwa na rynku, jest przedmiotem zainteresowania wielu podmiotów rynkowych, a w szczególności akcjonariuszy, banków, funduszy inwestycyjnych, dostawców etc. Dlatego też autor scharakteryzował i ocenił różnego rodzaju ryzyka (elementy ryzyka rynkowego, ryzyka zdarzenia oraz...

 • Ryzyko zmiany bazy w towarowych transakcjach giełdowych

  Publication

  - Year 2009

  W artykule przedstawiono znaczenie bazy dla oceny dochodowości działalności producentów i przetwórców żywności. Kształtowanie rentowności produkcji rolnej może odbywać się za pomocą ograniczania ryzyka zmiany bazy.

 • Płynność w działalności przedsiębiorstw - zarządzanie i ryzyko

  Publication

  - Year 2016

  Niniejsza publikacja została poświęcona problematyce kształtowania płynności finansowej. Głównym celem jest wskazanie i ocena działań przedsiębiorstw w zakresie generowania tzw. optimum płynności, rozumianego jako zachowanie równowagi między wartością rynkową i wewnętrzną wartością płynności przedsiębiorstwa. W opinii Autorki stosowane przez przedsiębiorstwa działania nie wyczerpują wszystkich metod, pozwalających na zapewnienie...

 • Security level estimation as a function of residual risks

  Publication

  - Year 2006

  Artykuł przedstawia sposób oceny poziomu bezpieczeństwa organizacji IT w oparciu o metodę oceny ryzyka. Opisane są podstawowe kroki wspomnianej metody, proponowane rozwiązania i zastosowania. Zaproponowano prosty sposób oceny bezpieczeństwa systemów informatycznych organizacji w oparciu o wielkość wyznaczoną na podstawie wyliczonego ryzyka rezydualnego tychże systemów.

 • Analiza miar narażenia na ryzyko w ruchu drogowym

  Narażenie na ryzyko jest elementem składowym ryzyka społecznego. W artykule przedstawiono analizę miar narażenia na ryzyko w ruchu drogowym. Przedstawiono ewolucję definicji narażenia na ryzyko w ruchu drogowym, a następnie scharakteryzowano najczęściej stosowane i proponowane do analizy miary narażenia na ryzyko. Wykorzystując analizę regresji korelacji określono siłę współzależności pomiędzy piętnastoma miarami narażenia na ryzyko,...

 • Ryzyko płynności a poziom płynności finansowej przedsiębiorstw w Polsce

  W artykule przedstawiono problem płynności w przedsiębiorstwach w Polsce. Wskazano, że postępujące ryzyko płynności, wyrażające się m.in. zatorami płatniczymi, wymaga jego ograniczania. Literatura przedmiotu wyraźnie wskazuje na kształt procesu zarządzania tym ryzykiem, lecz firmy nie przywiązują dostatecznej wagi do działań kształtujących płynność wewnątrz przedsiębiorstwa. Proces zarządzania ryzykiem płynności ma często charakter...

  Full text available to download

 • Ryzyko realizacji prac projektowych i prowadzenia przebudowy obiektów prywatnych

  Publication

  W artykule przedstawiono przykład realizacji przebudowy prywatnego budynku mieszkalnego, podczas której okazało się, że nie jest on wykonany zgodnie z projektem i zasadami sztuki budowlanej. Opracowany i zatwierdzony projekt budowlany przebudowy niewiele miał wspólnego z obiektem, którego dotyczył. Realizacja prac zgodnie z tym projektem była więc obarczona dużym ryzykiem, a w konsekwencji groziła katastrofą budowlaną.

  Full text to download in external service

 • Ryzyko płynności w banku komercyjnym, jego istota i ograniczanie

  W opracowaniu wskazano na rolę płynności w funkcjonowaniu banku. Określono sposoby identyfikowania poziomu płynności oraz przedstawiono metody ograniczające ryzyko płynności.

 • Systemowe ryzyko płynności w polskim systemie bankowym - wybrane aspekty

  Systemowe ryzyko płynności w systemie bankowym to ryzyko jednoczesnego wystąpienia problemów płynnościowych w wielu bankach. Artykuł wskazuje na wybrane aspekty tego ryzyka w polskich warunkach: spadający udział aktywów płynnych w bilansach banków, istotny wzrost niedopasowania terminów aktywów i pasywów, ryzyka związane z aktywami walutowymi i finansowaniem zagranicznym. Banki w Polsce finansowały długoterminowe niepłynne aktywa...

  Full text available to download

 • Innowacyjne modułowe rozdzielnice silnikowe (MCC) zmniejszają ryzyko wyładowań łukowych

  Publication

  - Year 2011

  Artykuł przedstawia koncepcję wykonania łukoodpornych rozdzielnic silnikowych oraz rozwiązania bezpieczeństwa mające na celu ochrone personelu przed skutkanmi wyładowania łukowego.

  Full text to download in external service

 • Ryzyko walutowe w działalności banków w Polsce : wybrane problemy

  W opracowaniu scharakteryzowano istotę ryzyka walutowego. Dokonano przeglądu metod jego identyfikacji i ograniczania. Szczególne miejsce w ograniczaniu tego ryzyka przypisano wymogom kapitałowym, określonym w Nowej Umowie Kapitałowej.

 • Niepewność i ryzyko podczas podejmowania decyzji logistycznych w budownictwie

  Publication

  - Logistyka - Year 2011

  W artykule przedstawiono teoretyczny pogląd na konieczność integracji wielu czynników wpływających na jakość planowania przebiegu prac budowlanych i logistyki budowy. Ze względu na niedeterministyczny charakter czasu realizacji procesu budowlanego, jak również logiczną strukturę środowiska budowy i procesów logistycznych, pojawia się szereg pytań, na które poszukuje się odpowiedzi.

 • Ryzyko płynności w banku komercyjnym, jego identyfikacja i minimalizowanie

  W pracy przedstawiono działania podejmowane przez banki w procesie ograniczania ryzyka płynności. Opisano zarówno działania wewnątrz bankowe, jak i o charakterze ostrożnościowym, stwierdzając, że nie odbiegają one od tych podejmowanych na światowych rynkach finansowych.

  Full text available to download

 • Ryzyko związane z realizacją inwestycji według formuły Design-Build-Operate

  Publication

  - Logistyka - Year 2014

  W referacie prezentuje się przykładowe rodzaje ryzyka, związanego z realizacją inwestycji infrastrukturalnych wg modelu Design-Build-Operate oraz wskazuje ich możliwy podział pomiędzy partnera publicznego i prywatnego.

 • Systemowe ryzyko płynności w polskim systemie bankowym – determinanty i trendy

  Publication

  - Year 2014

  Celem rozprawy jest określenie metod pomiaru systemowego ryzyka płynności oraz pomiar tego ryzyka dla polskiego systemu bankowego za pomocą zaproponowanych metod, w oparciu o dostępne dane. Do celów rozprawy zaliczyć należy również przedstawienie problemu systemowego ryzyka płynności od strony jego wpływu na gospodarkę. Zgodnie z hipotezą główną, systemowe ryzyko płynności w polskim systemie bankowym w latach 1996-2012 wzrosło....

  Full text available to download

 • Ryzyko kredytowe w działalności banków w systemie bankowym w Polsce

  W opracowaniu przedstawiono ryzyko kredytowe, jego rodzaje, przyczyny i skutki. Wskazano na metody jego identyfikowania oraz sposoby ograniczania. Określono normy ostrożnościowe pozwalające na określenie poziomu ryzyka kredytowego banku. Uwzględniono w n ich współczynniki wypłacalności, wymogi kapitałowe dotyczące ryzyka kredytowego oraz wielkość należności zagrożonych banków.

 • Analiza wpływu zmęczenia kierowców na ryzyko wypadków na drogach krajowych

  Publication

  Przedstawiono charakterystykę czynników wpływających na zmęczenie kierowców. Zidentyfikowano przyczyny, okoliczności i konsekwencje wypadków spowodowanych zmęczeniem kierowców. Wykorzystując wyniki badań opracowano model objaśniający intensywność wypadków i ofiar wypadków w zależności od pory doby. Określono poziom względnego ryzyka wypadków w porze nocnej w stosunku do pory dziennej oraz mapę ryzyka wypadków z ofiarami śmiertelnymi...

 • Ryzyko ponoszone przez producenta i konsumenta z powodu niepewności pomiarów

  Publication

  Przeprowadzono krytyczną dyskusję stosowanych w literaturze definicji ryzyka błędnych decyzji wynikających z niepewności pomiarów. Dla znanych rozkładów prawdopodobieństwa charakteryzujących produkcję i aparaturę pomiarową dokonano analizy ryzyka na przykładzie testowania amplitudy napięcia. Pokazano, że tradycyjne definicje ryzyka producenta i ryzyka konsumenta są przypisywane prawdopodobieństwom zaniżonym. Porównano je z definicjami...

 • Ryzyko, identyfikacja i ocena ryzyka przedsięwzięcia inwestycyjnego w aspekcie działań logistycznych

  W artykule prezentuje się wyniki badań na temat ryzyka w obszarze działań logistycznych, przeprowadzonych w drugiej połowie 2012 r. wśród wybranych wykonawczych przedsiębiorstw budownictwa lądowego działających na terenie Trójmiasta.

 • Udział złotego w mechanizmie stabilizowania kursu a ryzyko wystąpienia kryzysu walutowego w Polsce

  Publication

  - Year 2008

  Wśród szeregu niepożądanych zjawisk wynikających z zastąpienia złotego walutą euro, uwaga najczęściej skupiona jest na tych, które oddziałują już po przystąpieniu do jednowalutowego obszaru. Rzadziej dokonuje się analizy zagrożeń w fazie przygotowawczej, jeszcze przed formalnym przystąpieniem do obszaru euro. Jednym z takich niebezpieczeństw jest ryzyko wystąpienia kryzysu walutowego w czasie realizacji przez państwo kandydujące...

 • Ryzyko w przedsiębiorstwie - stac. 2022/2023

  e-Learning Courses
  • B. Prusak

 • Ryzyko w przedsiębiorstwie - 2023/2024 - stac.

  e-Learning Courses
  • B. Prusak

 • Ryzykowna recepta na zarządzanie ryzykiem

  Publication

  - Year 2011

  Czy zaawansowana metodologia wyznaczania i alokacji kapitału ekonomicznego w bankach, wsparta przez odpowiednie normy regulacyjne, stanowi panaceum na bolączki związane z systemowymi ryzykami sektora bankowego? Idealizowanie tej recepty jest dość ryzykowne. Kapitał ekonomiczny to ciekawe narzędzie, ma ono jednak swoje niedoskonałości i pułapki.

  Full text to download in external service

 • Nowe amidowe pochodne kwasu mykofenolowego, sposób otrzymywania amidowych pochodnych kwasu mykofenolowego i zastosowanie nowych amidowych pochodnych kwasu mykofenolowego do wytwarzania leku immunosupresyjnego zwłaszcza zmniejszającego ryzyko odrzucenia pr

 • Anna Rzeczycka dr hab.

  People

  Anna Rzeczycka is the deputy head of the Department of Finance at the Faculty of Economics and Management of the Gdańsk University of Technology. Publications are situated in the field of social sciences in the discipline of economics and finance. They include books, monographs, articles, publications and scientific editions of monographs and scientific journals. In terms of numbers, it includes the following items: 12 monographs...

 • Piotr Grudowski dr hab. inż.

  Professor Dr hab. Eng. Piotr Grudowski heads the Department of Quality and Commodity Management at the Faculty of Management and Economics of Gdansk University of Technology. In the years 1987-2009 he worked at the Faculty of Mechanical Engineering of the Gdansk University of Technology, where he obtained a doctoral degree in technical sciences in the discipline of construction and operation of machines and he headed the Department...

 • Identyfikacja i ocena ryzyka w działalności firmy hydrotechnicznej

  Publication

  - Year 2005

  Podczas realizacji budowlanego procesu inwestycyjnego jego uczestnicy narażeni są na różnego rodzaju ryzyko. W artykule przedstawiono specyfikę inwestycji hydrotechnicznych, ukazano spojrzenie na ryzyko od strony inwestycyjnych i wykonawczych firm hydrotechnicznych Trójmiasta w oparciu o przeprowadzone badania ankietowe.

 • O ryzyku i zarządzaniu nim w procesie inwestycyjnym

  Publication

  - Year 2005

  Ryzyko jest nieodłącznym elementem każdej działalności gospodarczej, w tym również budowlanej. Inne rodzaje zagrożeń dotyczą firmy inwestycyjnej, inne zaś wykonawczej. Ryzyko w kolejnych etapach budowlanego przedsięwzięcia inwestycyjnego podlega przekształceniom - zmieniają się jego źródła, rodzaje i skala; pociaga to za sobą zmianę sposobu zarządzania nim.

 • Błażej Kochański dr

  Błażej Kochański is an assistant professor at the Department of Statistics and Econometrics  at the Faculty of Management and Economics of Gdańsk University of Technology, banking risk expert. He worked for banks in Poland and Europe, as a risk specialist, planning and analysis manager, chief risk officer, supervisory board member and management consultant. He built numerous credit risk management models, successfully managed credit...

 • Błażej Prusak dr hab.

  Błażej Prusak is Head of the Department of Finance at the Faculty of Management and Economics, Gdansk University of Technology and Editor-in-Chief of the journal Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice (REME), as well as a member of editorial boards of such journals as Intellectual Economics; Space. Economics. Society; Academy of Management. He is the author or co-author of several scientific monographs including:...

 • Na ratunek moskiewskiemu dziedzictwu

  Publication

  - Year 2006

  Informacja o konferencji ''Dziedzictwo i ryzyko''

 • Szacowanie liczby roszczeń w działalności towarzystwa ubezpieczeniowego w oparciu o metodę zagospodarowania poniesionych strat

  Publication

  - Year 2012

  W publikacji omawia się znaczenie prognoz w zarządzaniu przedsiębiorstwem, klasyfikacje metod prognozowania ryzyka i szacowania jego wielkości poprzez wykorzystanie prognozy, ryzyko w działalności firmy ubezpieczeniowej, metody ilościowe w szacowaniu ryzyka działalności ubezpieczeniowej i roszczenia. Prezentuje się również przykład wykorzystania metody zagospodarowania poniesionych strat do oszacowania liczby roszczeń.

 • Zarządzanie ryzykiem w ruchu drogowym

  Publication

  - Year 2009

  Ryzyko w ruchu drogowym. Ocena ryzyka w tunelach. Ocena ryzyka na sieci dróg

 • Poziom ryzyka inwestycyjnych działań budowlanych w projektach rewitalizacji

  Celem analizy było zwrócenie uwagi na fakt, iż niezależnie od charakteru zabudowy oraz wieku (wartości historycznej)budynków działania objęte zakresem rewitalizacji są podobne. Również w ujęciu procentowym rozkład kosztów związanych z tymi przedsięwzięciami wskazuje na zdecydowaną przewagę działań budowlanych i związanych z nimi wydatków. W konsekwencji ryzyko jest największe właśnie w obszarze działań budowlanych rewitalizacji.

 • Modelowanie bezpieczeństwa środowiskowego siłowni statku

  Publication

  - Year 2005

  Celem naukowym rozprawy doktorskiej było opracowanie probabilistycznych modeli niezawodności i ryzyka środowiskowego siłowni podstawowego statku towarowego o nępedzie realizowanym przez silnik lub silniki spalinowe tłokowe. Modele te służą do analiz projektowych odpowiednich systemów, określania wymagań natury niezawodnościowej względem tych systemów z uwzględnieniem czynnika ludzkiego oraz umożliwiają holistyczną ocenę bezpieczeństwa...

 • Analityk finansowy (analiza danych)

  e-Learning Courses

  Część IV szkolenia "Analityk finansowy" poświęcona analizie danych (modelowanie ryzyka kredytowego, finansowe szeregi czasowe, ryzyko portfeli).

 • Genotoxic food components

  Publication

  W rozdziale omówiono szczegółowo występowanie, mechanizm powstawania, działanie oraz ryzyko chorób nowotworowych związane ze związkami rakotwórczymi występującymi w żywności.