Search results for: samochody - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: samochody

Search results for: samochody

 • SAMOCHODY Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

  Publication

  W ostatnich latach można zaobserwować gwałtowny wzrost popularności samochodów z napędem elektrycznym. Jest to niewątpliwie spowodowane licznymi zaletami tych pojazdów takimi jak stosunkowo niski koszt eksploatacji w porównaniu z samochodami napędzanymi paliwami płynnymi, niska emisja hałasu oraz zanieczyszczeń, wysoki moment obrotowy w całym zakresie obrotów silnika. Co więcej znaczący wpływ ma także wsparcie rządowe w poszczególnych...

 • Specjalne samochody na potrzeby inżynierii miejskiej.

  Publication

  - Year 2005

  Omówiono nowoczesne specjalistyczne samochody wykorzystywane w inżynierii miejskiej. przedstawiono rozwiązania wyznaczone dla wykonawstwa i eksploatacji. Wykorzystano materiały czołowych wytwórców sprzętu.

 • Determinanty popytu gospodarstw domowych na samochody osobowe.

  Publication

  - Year 2004

  Artykuł został poświecony jednemu z najciekawszych zjawisk gospodarczych w ramach wydatków konsumpcyjnych, a mianowicie popytowi na samochody osobowe. W artykule scharakteryzowano zasdnicze determinanty popytu gospodarstw domowych na dobra trwałego użytkowania, w tym w szczególności na samochody.

 • Hałas emitowany przez samochody z napędem hybrydowym i elektrycznym

  Stale rosnąca ilość pojazdów samochodowych skutkuje zwiększeniem emisji hałasu, co wpływa negatywnie na środowisko naturalne jak i zdrowie człowieka. Jednym z możliwych sposobów zredukowania poziomu hałasu drogowego może być rozpropagowanie pojazdów z napędem elektrycznym oraz hybrydowym, a co za tym idzie wzrost ich udziału w ruchu drogowym. Artykuł ma celu przedstawienie porównania poziomu hałasu emitowanego przez pojazdy z napędem...

 • Ekonometryczna analiza popytu na samochody osobowe w Polsce w latach 1993-2003

  Publication

  - Year 2005

  Artykuł został poświęcony jednemu z najciekawszych zjawisk gospodarczych w ramach wydatków konsumpcyjnych, a mianowicie popytowi na samochody osobowe. Artykuł składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwszy z nich stanowi ekonometryczną analizę popytu na samochody osobowe w funkcji przeciętnych dochodów polskich konsumentów. W ramach tej analizy rozpatrzono wielkości popytu na wybrane marki samochodów. W drugiej części przeprowadzono...

 • Modele popytu na samochody osobowe na rynku pierwotnym w Polsce przy oddziaływaniu rynku wtórnego

  Publication

  - Year 2007

  W artykule przedstawiono zmiany w wielkości oraz strukturze popytu na samochody osobowe w Polsce w latach 1999-2005, wskazano przyczyny wywołujące zmiany zainteresowania klientów nowymi pojazdami oraz zaproponowano konstrukcję modelu opisującego wpływ tych czynników na popyt na samochody na rynku pierwotnym.

 • Modele popytu na samochody osobowe na rynku pierwotnym w Polsce w latach 2004-2009

  Publication

  W artykule przedstawiono zmiany w wielkości oraz strukturze popytu na samochody osobowe w Polsce w latach 2004-2009 i dokonano analizy potencjalnych przyczyn wywołujących zmiany zainteresowania klientów nowymi pojazdami na polskim rynku. Największy nacisk położono na efekt współwystępowania rynków pierwotnego i wtórnego sprzedaży samochodów osobowych oraz znaczenie poziomu dochodów ludności w gospodarce. Celem artykułu była propozycja...

 • Ryszard Woźniak dr inż.

  Ryszard Woźniak received his M.Sc. (1984) from the Lublin University of Technology specializing in Cars and Tractors. In 2002, at the Gdansk University of Technology he defended his doctoral thesis on: "Tyre/road noise when large longitudinal forces are applied in tyre/road contact patch" and obtained a doctorate degree in technical sciences in the field of construction and operation of machines. Currently he is an adjunct at the...

 • Opony i nawierzchnie drogowe dla samochodów elektrycznych

  Publication

  Od czasu wynalezienia koła, które to wydarzenie miało miejsce około 6 tys. lat temu, rozpoczęła się era transportu kołowego trwająca do dzisiaj. W początkowym okresie koło, a często walec, wykorzystywane były jedynie do przesuwania ciężkich przedmiotów na niewielkie odległości. Potem pojawiły się pojazdy kołowe napędzane siłą mięśni zwierząt pociągowych. Dopiero pod koniec XVIII wieku zbudowano pierwsze pojazdy, które możemy zakwalifikować...

  Full text to download in external service

 • Modelowanie hałasu samochodu osobowego w ruchu drogowym.

  Publication

  - Year 2005

  Przedmiotem niniejszej pracy doktorskiej było opracowanie empirycznego modelu hałasu emitowanego przez samochody, pozwalającego na określenie hałasu w dowolnych warunkach ruchu pojazdu oraz nadającego się do analizy parametrycznej wpływu podstawowych parametrów ruchu na emitowany hałas. W ramach pracy opracowano metodykę a następnie przeprowadzono badania drogowe hałasu ośmiu pojazdów. Na podstawie uzyskanych charakterystyk emisji...

 • Elektryczne i alternatywne układy napędowe pojazdów

  e-Learning Courses
  • J. Kropiwnicki
  • S. Makowski
  • Z. Kneba

  Przedmiot dotyczy takich układów napędowych pojazdów które nie wykorzystują tylko techniki produkcji mocy potrzebnej do napędu ze spalanego w silniku cieplnym ciekłego paliwa kopalnego. Pierwsza grupa takich pojazdów to samochody elektryczne z bateriami elektochemicznymi. W drugiej grupie są samochody z napędem mającym dwa źródła energii (napęd hybrydowy), Trzecia grupa ma jako główne źródło napędu silnik spalinowy ale paliwo dla...

 • Widzenie komputerowe oparte na mnogości widoków

  Artykuł poświęcony jest tematowi tworzenia map głębokości na podstawie obrazów z wielu kamer. Zwykle mapy głębokości oparte na widzeniu stereoskopowym wyznaczane są na podstawie obrazów z dwóch kamer. Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania większej liczby kamer w celu zwiększenia dokładności map głębokości. Badania przedstawione w artykule ukierunkowane są na zastosowanie w autonomicznych robotach, będących w stanie samodzielnie...

  Full text available to download

 • Opór toczenia opon samochodowych

  Opór toczenia opon samochodowych jest jednym z istotnych parametrów charakteryzujących współpracę opon samochodowych z nawierzchnią jezdni. jego wartość wpływa na zużycie paliwa a przez to na koszt transportu samochodowegooraz na osiągi pojazdów, takie jak prędkość maksymalna czy zdolność przyspieszania. W zależności od warunków ruchu zmniejszenie oporu toczenia o 10% powoduje zmniejszenie zużycia paliwa o2-4%. Zmniejszenie zużycia...

 • Rozwiązania V2G I G2V jako sposoby wykorzystania samochodów elektrycznych do zmiany kształtu krzywej obciążenia dobowego systemu elektroenergetycznego

  Niniejszy artykuł przedstawia wpływ zastosowania rozwiązania G2V oraz V2G na Krajowy System Elektroenergetyczny. Przedstawiono zmiany, jakie mogą zachodzić w kształcie krzywej obciążenia dobowego w zależności od wybranego scenariusza. Strategia G2V pozwala przede wszystkim na zrealizowanie tzw. „wypełniania dolin” czyli zwiększenia obciążenia w okresie doliny nocnej poprzez proces ładowania większej liczby pojazdów w tym okresie....

  Full text available to download

 • Porównanie działania transformatora symetryzującego (zygzak) z aktywnym energoelektronicznym symetryzatorem prądów fazowych linii niskiego napięcia

  Publication

  - Przegląd Elektrotechniczny - Year 2024

  Na potrzeby planowania sieci niskiego napięcia operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) zakładają symetryczne warunki obciążenia linii. Z roku na rok, rośnie liczba rozproszonych systemów fotowoltaicznych (PV) zainstalowanych w sieciach niskiego napięcia, których większość to małe jednofazowe systemy dachowe. Dodatkowo, do niesymetrii obciążenia przyczyniają się instalowane masowo pompy ciepła i ładowane jednofazowo samochody...

  Full text available to download

 • Measurement of engine and vehicle parameters using onboard CAN network

  Współczesne samochody wyposażane są w dużą liczbę układów elektronicznych, które wymagają wzajemnej wymiany informacji. Techniczne problemy niezależnego łączenia ze sobą dużej liczby sterowników doprowadziły do powstania pokładowych sieci wymiany danych. Do najpopularniejszych z nich zalicza się obecnie system CAN. W pracy przedstawiono metodę rozpoznawania ramek wiadomości transmitowanych w pokładowej sieci CAN pojazdu przez sterowniki....

  Full text available to download

 • implementacja algorytmu stabilizacji obrazu z kamery w układzie FPGA

  W systemach monitorujących ruch uliczny wykorzystywane są algorytmy wstępnego przetwarzania obrazu takie jak: filtracji, kompresji oraz stabilizacji. Algorytmom tym stawiane są następujące wymagania: praca w czasie rzeczywistym, minimalna moc pobierana ze źródła zasilania (systemy zasilane bateryjnie), zajmowanie niewielkich zasobów sprzętowych (układy FPGA czy CPLD) oraz wykonywanie jedynie podstawowych operacji arytmetycznych...

 • Wystawa indywidualna "Unbinding" w Galerii Stroboskop, Warszawa

  Publication

  - Year 2020

  Fizyczne miejsce w jakim znajduje się Stroboskop jest negocjacją między tym co publiczne i prywatne, oferując przestrzeń i dom dla przekraczania oczekiwanych wzorców zachowań. Garaż, przestrzeń stereotypowo marginalna i łączona ze stereotypowym pojęciem mężczyzny, jest przestrzenią dla „ciężkich” rzeczy, takich jak narzędzia i samochody, jest miejscem, w którym rzeczy są ukryte, wyjęte z regularnego, domowego obiegu, którego jądrem...

 • Algorytmy sterowania trakcją pojazdu autonomicznego z elektrycznymniezależnym napędem kół

  Publication

  - Year 2005

  W ostatnich latach rośnie zainteresowanie pojazdami autonomicznymi o napędzie elektrycznym lub hybrydowym. Na szczególną uwagę zasługują wielosilnikowe napędy, pozwalające dostosować moment na każdym kole pojazdu do warunków drogowych. Odpowiednie sterowanie momentem poszczególnych kół w każdej fazie ruchu pojazdu, zwłaszcza na krętej drodze oraz w warunkach niskiej, nierównomiernej i zmieniającej się w czasie przyczepności nawierzchni,...

 • Magazynowanie energii elektrycznej

  Publication

  Światowa gospodarka opiera się na energii, dlatego wymaga się, aby energia była łatwo dostępna, stosunkowo tania, a jej dostawy niezawodne. Zmiany klimatyczne powodują jednak, że wzrastają wymogi dotyczące redukcji emisji CO2, a co za tym idzie – zwiększenia udziału „zielonej energii” pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Ramy europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 zakładają m.in. redukcję emisji ditlenku węgla...

 • Analysis of catalitic reactors usefulness to reduce pollution generated by piston combustion engines with regard to ship main engines

  Publication

  - Polish Maritime Research - Year 2017

  The article presents results which indicate that the use of catalytic reactors to reduce emissions of harmful compunds contained in the exhaust gas is important in the operation of vehicle motors operation. Efforts of the shipbuilding industry to reduce the toxicity of exhaust gas emitted by the main engines have been indicated and pointed to the desirability of the use of these catalysts in maritime transport. It has been pointed...

  Full text available to download

 • Urządzenie do mobilnego monitoringu zanieczyszczeń gazowych powietrza atmosferycznego

  Przedmiotem wynalazku jest szkielet i układ do mobilnego monitoringu zanieczyszczeń powietrza w przestrzeni komunikacyjnej. Stosowany w dowolnych obiektach ruchomych takich jak samochody, tramwaje lub autobusy. Służy do automatycznego pomiaru zanieczyszczeń komunikacyjnych powietrza. Umożliwia bieżący pomiar zanieczyszczeń powietrza wzdłuż ciągów komunikacyjnych z określeniem czasu i miejsca tych zanieczyszczeń. Urządzenie...

 • Wykorzystanie diagnostyki pokładowej typu OBD II/EOBD dla okresowej kontroli pojazdów

  Publication

  Opisano przepisy dotyczące kontroli układów typu OBD w różnych krajach. Zwrócono uwagę na wykorzystanie tak zwanych monitorów jako narzędzia lepszego niż analiza spalin w czasie kontroli na stacji kontroli pojazdów. Opisano sposoby odczytu informacji o kodach błędów z pamięci sterowników układu napędowego samochodu. Oceniono trudności wprowadzenia tego sposobu sprawdzania pojazdów w Polsce.

 • Wpływ załączonych dodatkowych odbiorników mocy na testowe wyniki analizy spalin samochodu osobowego.

  W artykule przedstawiono opracowane wyniki testów spalin przy załączonych w czasie testu dodatkowych odbiornikach energii. Badania przeprowadzono w wytwórni samochodów osobowych. Przebadano jeden samochód, po przebiegu 30 tys. km specjalnie opracowanym testem, powtarzanym pięciokrotnie dla każdego załączonego odbiornika. Wykazano wyraźny związek dodatkowej mocy pobieranej z wału silnika ze zwiększeniem ilości składników toksycznych...

  Full text available to download

 • Modelowanie nowej generacji układów chłodzenia do silników samochodowych

  Publication

  - Year 2005

  W artykule przedstawiono wybrany sposób modelowania układów chłodzenia o różnej konstrukcji Szczególną uwagę poświęcono układowi z elektronicznym sterowaniem wydajnością pompy chłodzącej. Obecnie takie układy przeszły już badania prototypów i są wprowadzane do silników samochodowych.

 • Pośrednie metody pomiaru chwilowego zużycia paliwa w silniku ZI o wtrysku pośrednim

  Publication

  - Year 2005

  W artykule przedstawiono przegląd metod zużycia paliwa w silnikach spalinowych. Szczególną uwagę poświęcono metodzie pomiaru czasu otwarcia wtryskiwacza. Opisano kalibrację tej metody.

 • Przypadek uderzenia pioruna w samochód osobowy

  Publication

  - Year 2010

  Opisano okoliczności i skutki uderzenia pioruna w samochód jadący wzdłuż metalowej bariery rozdzielającej jezdnie drogi. Wskazano zasady prawidłowego postępowania gwarantujące bezpieczeństwo pasażerom pojazdu w takich sytuacjach.

  Full text to download in external service