Search results for: topologiczne układy dynamiczne - MOST Wiedzy

Search

Search results for: topologiczne układy dynamiczne

Search results for: topologiczne układy dynamiczne

 • Uogólnione układy dynamiczne w ujęciu rachunku operatorów

  Publication

  - Year 2003

  Po przedstawieniu wiadomości wstępnych dotyczących przestrzeni liniowych, operacji liniowych, izomorfizmów itp. zdefiniowano uogólniony układ dynamiczny, wykorzystując do tego nieklasyczny rachunek operatorów. Omówiono metody wyznaczania odpowiedzi uogólnionych układów dynamicznych, badanie ich stabilności, pojęcie układów dynamicznych równoważnych, uogólnioną transmitancję operatorową itp.

 • Układy dynamiczne w analizie zachowania się geosyntetyków w kolejowych konstrukcjach inżynierskich

  W analizie współpracy geosyntetyków z elementami konstrukcji inżynierskiej możemy je traktować jako membrany sprężyste lub powłoki posadowione na różnych rodzajach podłoża. Modelowanie układu rzeczywistego oznacza jego idealizację pod kątem uwzględnienia tych cech ośrodka i jego elementów, które wydają się najistotniejsze z punktu widzenia analizowanego problemu. Zbudowany zostanie model fizyczny, a następnie matematyczny przedstawiony...

  Full text available to download

 • Układy dynamiczne i wstęp do chaosu

  e-Learning Courses
  • J. Janczewska

  dla studentów II stopnia, na kierunku Matematyka, specjalności Matematyka finansowa (MF), semestrze 3 Oznaczenie kursu w moja PG: PG_00052289.

 • Zespół Katedry Równań Różniczkowych i Zastosowań Matematyki

  * topologiczne niezmienniki w teorii układów dynamicznych i ich zastosowania * teoria punktów stałych i periodycznych * metody matematyczne w kardiologii * miary złożoności i ich zastosowania * modele strukturalne z dyfuzją i warunkami brzegowymi Fellera * modelowanie ekspresji genu białka Hes1 * równania McKendrick-von Foerster z warunkiem odnowy * modelowanie termicznej ablacji za pomocą równania bio-przewodnictwa ciepła * soczewkowanie...

 • Dariusz Świsulski dr hab. inż.

 • Barbara Wikieł dr

 • Application of wave spectra to mathematical model of multihull vessel

  Dynamiczne układy mechaniczne reprezentujące obiekty pływające są ściśle związane z procesami stochastycznymi. Zmienne stanu i parametry wejścia w tych modelach mają charakter probabilistyczny. Modele matematyczne takich układów są reprezentowane przez układy stochastycznych równań różniczkowych tworząc układy równań ''Ito''. W artykule zostały wyznaczone współczynniki transmitancji dla wybranych trzech widm falowania: Kongresu...

 • Oscylacyjny charakter rozwiązań pewnego równania różniczkowego

  Publication

  - Year 2008

  Przedstawiono metody pozwalające określić oscylacyjny charakter rozwiązań pewnego typu równania różniczkowego stosowanego w technice. Podano przykłady równań, których rozwiązania są oscylacyjne i na tej podstawie określono, które układy dynamiczne są dodatnie.

 • Modelowanie analogowe w analizie jakościowej rozchodzenia się drgań

  Proces rozprzestrzeniania się drgań zachowuje się analogicznie jak inne znane zjawiska podobne do niego, np. zjawisko drgań układów elektrycznych, mechanicznych, hydraulicznych, zjawisko dyfuzji, zjawisko rozchodzenia się ciepła, zjawisko falowe, czy zjawisko adwekcji. Do analizy problemu zostaną wykorzystane zjawiska podobne i uogólnione układy dynamiczne. Da to możliwość wyciągania wniosków co do zachowania się jednego procesu...

  Full text available to download

 • Długie pociągi

  Publication

  - Year 2018

  Wskazano, że przy wprowadzaniu długich pociągów pojawiają się możliwości, ale i ograniczenia różnej natury oraz problemy do rozwiązania. Inne w przypadku długich pociągów i inne w przypadku ciężkich pociągów. Pokazano długie pociągi, jako szansę na polepszenie bezpieczeństwa na drogach, poprzez ograniczenie na nich ruchu samochodów ciężarowych. Łatwiej będzie w praktyce realizować pomysł „Tiry na tory” Długie pociągi są szansą...

 • Piotr Bartłomiejczyk dr hab.

  W roku 2014 zostałem zatrudniony w Katedrze Równań Różniczkowych i Zastosowań Matematyki na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Zajmuję się badaniem niezmienników występujących w analizie nieliniowej. W roku 2000 uzyskałem stopień naukowy doktora w zakresie nauk matematycznych w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki...

 • Rozprzestrzenianie się w podtorzu skutków katastrof kolejowych z udziałem materiałów niebezpiecznych

  Duża część przewozów materiałów niebezpiecznych prowadzona jest koleją. W związku z tym bezpieczeństwo tych przewozów nabiera coraz większego znaczenia. Każda katastrofa z udziałem materiałów niebezpiecznych ma negatywny wpływ na uczestników tego zdarzenia oraz na otaczające środowisko, bowiem jej zasięg na ogół nie jest lokalny. Z tego wynika, że w przypadku zaistnienia katastrofy należy minimalizować jej skutki oraz w dalszych...

  Full text available to download

 • Podejście topologiczne w architekturze na przełomie wieków XX/XXI.

  Publication

  - Year 2006

  Jedną z immanentnych cech architektury jest zmienność. Na przestrzeni wieków wyrażała się ona głównie poprzez przebudowy i modernizacje istniejących budowli, które z biegiem czasu ulegały procesowi degradacji. Budowla zazwyczaj postrzegana była jako element stabilny, trwały, niekiedy wręcz monumentalny. Wraz z rewolucją przemysłową otworzyły się nowe możliwości techniczne i materiałowe dla budownictwa, co pociągnęło za sobą również...

 • Metoda backstepping w zastosowaniach morskich

  Publication

  - Year 2013

  Prezentowana monografia obejmuje zagadnienia związane z opracowaniem zaawansowanego układu regulacji kursu statku, opartego na metodzie projektowania backstepping. W książce przedstawiono technikę umożliwiającą automatyczny dobór parametrów regulatora backstepping do zmieniających się warunków pracy układu, z użyciem metod adaptacyjnych oraz algorytmów genetycznych. Przy zastosowaniu procedury backstepping zaprojektowano dwie konfiguracje...

  Full text to download in external service

 • Teoria ruchu pojazdów - W-30/Ć-15/L-0/P-0, WIMiO, PMRiUN, I st., sem. 05, stacjonarne, (M:31576W0), semestr zimowy 2021/2022

  e-Learning Courses
  • R. Woźniak

  Przenoszenie napędu przez koło ogumione: toczenie z poślizgiem, toczenie przy dużej odkształcalności ogumienia, normalne i styczne reakcje nawierzchni, przyczepność, straty energetyczne, siły w obszarze styku opony z jezdnią. Opory ruchu: powietrza, wzniesienia, bezwładności i holowania. Siły i momenty sił działające na pojazd w ruchu prostoliniowym. Graniczne wartości sił reakcji podłoża. Różne układy napędowe - porównanie właściwości....

 • Wybrane układy ogniw paliwowych.

  Publication

  Przedstawiono prototypowe układy ogniw paliwowych produkujące energię cieplną.

 • Reprezentacje dynamiczne podpisu odręcznego

  Zdefiniowano zespolone reprezentacje dynamiczne podpisu składanego odręcznie, zarejestrowanego za pomocą tabletu graficznego. Przedstawiono metody uzyskiwania tych reprezentacji oraz metody wspomagające ocenę zgodności aktualnych podpisów z wzorcem. Omówiono również zalety i wady tych metod. Zaprezentowano wyniki działania oryginalnych algorytmów przetwarzania i podejmowania decyzji, zaimplementowanych w środowisku MATLAB.

 • Sygnały i systemy dynamiczne

  e-Learning Courses
  • W. Śleszyński

  Kurs zawiera materiały pomocnicze do przedmiotów: (1) Sygnały i systemy dynamiczne dla kierunku elektrotechnika, studia I stopnia oraz (2) Systemy dynamiczne dla kierunku Automatyka i Robotyka, specjalność Robotyka i systemy mechatroniki

 • Układy napędowe w pływających jednostkach wiertniczych

  Publication

  Omówiono przeznaczenie i podział pływających jednostek wiertniczych, stosowane urządzenia technologiczne i układy napędowe.

 • Układy hydrauliczne kombinowanych walców drogowych

  Opisano konstrukcję budowy układów hydraulicznych w kombinowanym walcu drogowym. Przedstawiono układy hydrauliczne walca stalowo-ogumionego do których zaliczono: układ sterowania, jazdy, wibracji, hamulcowy. Ponadto opisano układ kierowania z dodatkowym sterownikiem skrętu. W tabeli zamieszczono wykaz elementów, które mogą posłużyć do budowy w oparciu o dostawy krajowych producentów.

 • Dynamiczne kształtowanie pojemności w systemie UMTS

  Publication

  W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych zjawiska przenoszenia pojemności pomiędzy komórkami w tej samej warstwie oraz pomiędzy różnymi warstwami hierarchicznej struktury komórek w sieci UMTS. Wskazano własności systemu umożliwiające dynamiczne kształtowanie jego pojemności w różnych warunkach operacyjnych. Wykorzystanie opisanych mechanizmów może prowadzić do zwiększenia efektywności oraz racjonalizacji wykorzystania zasobów...

 • Badania dynamiczne pali.

  Publication

  - Year 2004

  Opis wykonywanych w Polsce badań dynamicznych pali. Omówiono podstawy teoretyczne oraz charakterystykę badań długości i ciągłości pali oraz badań nośności. Przedstawiono również warunki prawidłowego wykonywania badań dynamicznych i przykłady przeprowadzonych przez autorów badań.

 • Statyczne i dynamiczne badania własności masy polimerowej

  Publication

  - Year 2011

  Polimer jest materiałem, który coraz częściej znajduje zastosowanie w budownictwie w przypadku konstrukcji narażonych na wpływy dynamiczne. Poprzez dodanie do składu polimeru odpowiednich składników możliwe jest otrzymanie materiału o specjalnych parametrach, np. o zwiększonym tłumieniu. Od kilku lat masa polimerowa stosowana jest w tzw. metodzie złączy podatnych. Potwierdzono również jej efektywność w zastosowaniu do elementów...

 • Układy napędowe statków rybołówstwa przybrzeżnego oraz ich niezawodność.

  Publication

  - Year 2002

  Przedstawiono układy napędowe statków rybołówstwa przybrzeżnego. Oceniono niezawodność układu ze śrubą stałą i o skoku nastawnym.

 • Kontrolne badania dynamiczne pali prefabrykowanych w czasie ich wykonawstwa

  Publication

  - Year 2005

  Wyniki badań terenowych prefabrykowanych pali żelbetowych zastosowanych dla posadowienia centrum handlowego. Wykorzystano wyniki próbnych obciążeń statycznych, badania dynamiczne (PDA, CASE, CAPWAP) oraz wyniki obliczeń za pomocą wzoru dynamicznego.

 • Dynamiczne badania eksperymentalne elementów infrastruktury energetycznej

  Publication

  Sprawność elementów sieci energetycznej po wstrząsach sejsmicznych jest istotnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa na terenie dotkniętym trzęsieniem ziemi. Brak elektryczności poważnie utrudnia prowadzenie akcji ratunkowej, potęguje chaos, wzmaga panikę. W przeszłości wielokrotnie obserwowano uszkodzenia elementów infrastruktury energetycznej na skutek wstrząsów sejsmicznych. Dla przykładu, po trzęsieniu ziemi Northridge (17.01.1994)...

 • Systemy dynamiczne

  e-Learning Courses
  • R. Piotrowski

 • Systemy dynamiczne

  e-Learning Courses
  • R. Piotrowski

  Studia stacjonarne, I stopnia inżynierskie, semestr 5

 • Wpływ różnych cięgien na właściwości statyczne i dynamiczne kładki podwieszonej

  Przedstawiono analizę wpływu rodzaju cięgna na cechy statyczne i dynamiczne konstrukcji podwieszonej kładki dla pieszych. Rozważano pręty lite, liny zwite i sploty 7*č5.

 • Hydrauliczne układy napędowe w drogowych maszynach roboczych

  W maszynach roboczych, określanych jako mobilne, w tym także w maszynach drogowych ważną rolę pełnią hydrauliczne układy napędowe i sterownicze. Ciekawymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, wartymi ich opublikowania są napędy walca wibracyjnego frezarki do nawierzchni drogowych, miniładowarki oraz kombinowanych walców drogowych. W oparciu o przedstawione konstrukcje budowy układów hydraulicznych, omówione zostaną zasady działania niektórych...

 • Układy napędowe holowników

  Publication

  Omówiono przeznaczenie i klasyfikację holowników, oraz typy stosowanych pędników a także rozwiązania układów napędowych.

 • Rozproszone, skojarzone układy gazowo-parowe w krajowej energetyce i ciepłownictwie

  Publication

  - Year 2003

  Scharakteryzowano układy technologiczne kilku wybranych elektrociepłowni zasilanych różnorodnym paliwem gazowym.

 • Badania dynamiczne nośności pali

  Publication

  Przedstawiono wyniki nowoczesnych badań dynamicznych dla pali wierconych. Zgodnie z zaleceniami Eurokodu 7 wyniki tych badań skorelowano z wynikami próbnych obciążeń statycznych. Sukcesywnie gromadzone wyniki badań dynamicznych wraz z wartościami współczynników tłumienia,określonymi dla warunków polskich, będą wykorzystane przy opracowaniu Załącznika Krajowego do EC7.

 • Badania dynamiczne nośności pali

  Przedstawiono wyniki nowoczesnych badań dynamicznych dla pali wierconych. Zgodnie z zaleceniami Eurokodu 7 wyniki tych badań skorelowano z wynikami próbnych obciążeń statycznych. Sukcesywnie gromadzone wyniki badań dynamicznych wraz z wartościami współczynników tłumienia, określonymi dla warunków polskich, będą wykorzystane przy opracowaniu Załącznika Krajowego do EC7.

 • New generation cooling systems for car engines

  Publication

  - Year 2006

  Normy czystości spalin silników samochodowych wymusiły rozwój elektronicznego sterowania pracą silników samochodowych. Do niedawna układy chłodzenia były bardzo tradycyjnymi - niesterowanymi programowo. W artykule przedstawiono możliwości wprowadzenia zaawansowanego sterowania mikroprocesorowego do układów chłodzenia silników spalinowych. Rozważania zilustrowano badaniami z literatury i własnymi pomiarami autora.

 • Układy elektroniczne

  e-Learning Courses
  • B. Pankiewicz
  • S. Szczepański

  Wydział ETI / I stopień studiów EiT/IBM/AiR: Układy elektroniczne

 • Sygnały i systemy dynamiczne (Elektrotechnika, st. niestacjonarne)

  e-Learning Courses
  • W. Śleszyński

  Kurs zawiera materiały pomocnicze do przedmiotu Sygnały i systemy dynamiczne dla kierunku elektrotechnika, studia niestacjonarne, I stopnia, semestr IV.

 • Technika Cyfrowa wykład - Nowy

  e-Learning Courses
  • M. Gruba
  • P. Raczyński
  • K. Stawiarski
  • M. Niedźwiecki
  • K. Cisowski

  Wykład z przedmiotu Technika Cyfrowa 1. Pojęcia podstawowe, układy kombinacyjne, układy sekwencyjne 2. Aparat matematyczny stosowany do opisu układów kombinacyjnych i sekwencyjnych – tablice funkcji, funkcje logiczne, automaty, graf tablice przejść/wyjść – przykłady 3. Wprowadzenie do systemu binarnego, arytmetyka binarna 4. Kody przedstawiania liczb BIN, HEX, BCD, U1, U2, liczby zmienno pozycyjne, arytmetyka na liczbach ze...

 • Układy Cyfrowe

  e-Learning Courses
  • J. Glinko

  Kurs Układy Cyfrowe dla 2. semestru roku akademickiego 2020/2021 Informatyki WETI. Projekt i laboratorium.

 • Nieliniowe układy sterowania silnikiem indukcyjnym zasilanym z falownika prądu

  Publication

  - Year 2005

  W niniejszym artykule przedstawiono struktury układów sterowania maszyny indukcyjnej zasilanej z falownika prądu. Przedstawiono metodę modulacji szerokości impulsów dla falownika prądu. Pokazano modele matematyczne maszyny indukcyjnej klatkowej zasilanej z falownika prądu. Przedstawiono trzy układy regulacji sterowania multiskalarnego z czego dwa są nowe. Rozważania teoretyczne zweryfikowano za pomocą badań symulacyjnych.

 • Konstrukcje drewniane szkieletowe - Eksperymentalne badania dynamiczne modelu drewnianego budynku szkieletowego na stole wstrząsowym

  Konstrukcje drewniane szkieletowe - Eksperymentalne badania dynamiczne modelu drewnianego budynku szkieletowego na stole wstrząsowym

 • Układy napędowe pojazdów elektrycznych

  W artykule omówiono nowe technologie stosowane w układach napędowych pojazdów elektrycznych. Praca zawiera zależności teorii ruchu pojazdu, nowe rozwiązania w konstrukcji silników trakcyjnych. Przedstawiono również zagadnienia układów zasilania bateryjnego i magazynów energii z superkondensatorami. Pokazano metody sterowania zapewniające optymalizacje rozdziału energii pomiędzy akumulatorami a magazynem energii. Zaprezentowano...

  Full text to download in external service

 • BEZOLEJOWE UKŁADY CHŁODNICZO KLIMATYZACYJNE

  Wiele z nowo wprowadzanych rozporządzeń Unii Europejskiej wymuszać będzie na producentach wprowadzanie instalacji bardziej energooszczędnych i „ekologicznych”. Wprowadzane aktualnie do użytku czynniki robocze, mają być nie tylko przyjazne środowisku, ale dodatkowo zapewnić wysoką sprawność obiegów chłodniczych tak aby obniżyć ich długoterminowy wpływ na środowisko. Naturalną tendencją są więc próby podwyższania ich sprawności,...

 • UKŁADY KONSTRUKCYJNE LEKKIEJ OBUDOWY

  Publication

  W artykule przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne przegród zewnętrznych lekkiej obudowy jednowarstwowych (nieizolowanych termicznie), wielowarstwowych (izolowanych termicznie) oraz szklano-metalowych. Omówiono procesy modyfikacji konstrukcji ścian. Podano przykładowe rozwiązania.

  Full text to download in external service

 • Dynamiczne kształtowanie krajobrazu strefy podmiejskiej

  Publication

  - Year 2007

  Przesłaniem koncepcji dynamicznego podejścia w kształtowaniu strefy podmiejskiej jest poszukiwanie działań zapewnijących ciągłość tradycji i harmonię w przestrzeni zagrożonej utratą tożsamości i dezintegracją. Idea ognisk społecznej aktywności w krajobrazie strefy podmiejskiej stanowi odpowiedź na tak postawiony problem. Skupia się na niedostatecznie realizowanej potrzebie odczytywania i kreowania treści w przestrzeniach publicznych...

 • Dynamiczne badania nośności pali wierconych.

  Przedstawiono charakterystykę badań dynamicznych (DLT) dla wierconych pali wielkośrednicowych. Na przykładzie kilku obiektów mostowych w Polsce omówiono zależność miedzy wynikami próbnych obciążeń statycznych oraz wynikami badań dynamicznych.

 • Analogowe układy elektroniczne

  e-Learning Courses
  • B. Pankiewicz
  • S. Szczepański

  Kurs do przedmiotu "Analogowe układy elektroniczne" sem. 4.

 • Zdolności dynamiczne do rozpoznawania nowych możliwości generowania wartości w modelu biznesu

  Publication

  - Year 2017

  Strategiczne zarządzanie biznesem opiera się na ciągu zarządzania strategicznego. W zakresie przedmiotowymi istotnym jego składnikami są wartości. Ich doprecyzowanie następuje w trakcie formułowania modelu biznesu, zwłaszcza obejmując wartości dla klienta i przedsiębiorstwa. Zatem istotne jest, aby menedżerowie posiadali zdolności do wyczuwania i wykrywania wartości, zwłaszcza nowych. Jednym z podstawowych problemów w prowadzeniu...

  Full text available to download

 • Badania statyczne i dynamiczne pali, zasady stosowania i metody interpretacji

  Publication

  Badania terenowe nośności pali wykonywane są od bardzo dawna i stanowią jedyną miarodajną ocenę rzeczywistej możliwości przekazywania obciążeń na podłoże gruntowe. Tradycyjną metodą wykorzystywaną w praktyce inżynierskiej są próbne obciążenia statyczne (SPLT). Uwzględniając czynniki techniczne, ekonomiczne i czas, obecnie coraz częściej, już na skalę codziennej praktyki inżynierskiej, wykorzystuje się badania dynamiczne, np. typu...

 • Układy napędowe z silnikami wysokoobrotowymi

  Publication

  - Year 2017

  W artykule przedstawiono aktualny stan techniki w dziedzinie wysokoobrotowych ukłaów napędowych. Porównano właściwości silnika PMSM i silnika z matrycą Halbacha w zastosowaniu do napędu wysokoobrotowych pomp zanurzeniowych do ropy naftowej.