Search results for: wartosci wzorcowe wskaznikow finansowych - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: wartosci wzorcowe wskaznikow finansowych

Search results for: wartosci wzorcowe wskaznikow finansowych

 • Wartości wzorcowe wskaźników finansowych przedsiębiorstw giełdowych

  Publication

  - Year 2012

  Książka składa się z wstępu, sześciu rozdziałów, wniosków końcowych oraz pięciu załączników. Rozdział pierwszy rozpoczyna się przedstawieniem ogólnej klasyfikacji mierników realizacji celu przedsiębiorstwa oraz omówieniem ich podstawowych zalet i mankamentów. W dalszej części tego rozdziału przybliżony został sposób obliczania oraz interpretowania uwzględnionych w części empirycznej wskaźników finansowych. Ponadto w rozdziale...

 • Wartości wzorcowe wskaźników finansowych w wybranych działach i gałęziach polskiej gospodarki.

  Publication

  - Year 2007

  Artykuł niniejszy poświęcony jest zróżnicowaniu wartości wskaźników z obszarów: płynności, obrotowości, zadłużenia oraz struktury kapitałowo - majątkowej wśród przedsiębiorstw należących do różnych sektorów polskiej gospodarki. Zawiera on wyniki badania, które objęło 147 firm należących do 7 sektorów polskiej gospodarki. Celem badania było oszacowanie wartości wzorcowych wskaźników z wspomnianych obszarów dla przedsiębiorstw z...

 • Wpływ celu funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz jego przynależności sektorowej na wartości wzorcowe wskaźników finansowych

  Publication

  - Year 2009

  W artykule została przedstawiona koncepcja rozprawy doktorskiej autora. Zarysowane zostało w nim uzasadnienie podjęcia tematu oraz jego waga, jak również zaprezentowane zostały pytania badawcze, odpowiadające na nie hipotezy oraz dopasowana do nich propozycja struktury rozprawy doktorskiej.

 • Piotr Figura dr inż.

  Piotr Figura is employed as an assistant professor at the Department of Finance at the Faculty of Management and Economics, Gdansk University of Technology. He is a member of Commission for the Verification of Learning Outcomes, as well as an academic reviewer of the Central Exemination Booard. He is the author or co-author of several scientific monographs including: Standard financial indicators for stock enterprises; Classical...

 • Wartości rekomendowane wskaźników sprawności działania dla przedsiębiorstw z sektora MSP

  Publication

  Niniejszy artykuł poświęcony jest zagadnieniu sprawności działania małych i średnich przedsiębiorstw. W trakcie przeprowadzonych badań wykorzystano 34 820 sprawozdania finansowe przedsiębiorstw. Dla potwierdzenia zróżnicowania sprawności działania w zależności od przynależności sektorowej przedsiębiorstwa wykorzystano test nieparametryczny Kruskala – Wallisa. Zawarte w artykule wyniki badań dowodzą, że MSP należące do różnych działów...

  Full text to download in external service

 • Wartości wskaźników płynności finansowej ponadprzeciętnie rentownych przedsiębiorstw sektora MSP

  Niniejszy artykuł poświęcony jest zagadnieniu płynności finansowej w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zawarte w nim wyniki badań dowodzą, że MSP należące do różnych działów gospodarki w odmienny sposób kształtują wartości wskaźników z obszaru płynności finansowej. Artykuł zawiera ponadto propozycje przedziałów wartości rekomendowanych dla MSP, prowadzących działalność gospodarczą w 27 różnych działach gospodarki narodowej....

 • Wartości rekomendowane wskaźników wspomagania finansowego dla przedsiębiorstw z sektora MSP

  Publication

  Niniejszy artykuł poświęcony jest zagadnieniu wspomagania finansowego w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zawarte w nim wyniki badań dowodzą, że MSP należące do różnych działów gospodarki w odmienny sposób kształtują wartości wskaźników z obszaru wspomagania finansowego. Artykuł zawiera ponadto propozycje przedziałów wartości rekomendowanych dla MSP, prowadzących działalność gospodarczą w 27 różnych działach gospodarki narodowej....

  Full text available to download

 • Zależności między celem nadrzędnym przedsiębiorstwa i wartościami wskaźników finansowych w przekroju sektorowym

  Publication

  - Year 2011

  Głównym celem przeprowadzonych badań było oszacowanie autorskich propozycji sektorowych przedziałów wartości rekomendowanych, dostosowanych do realizacji trzech odmiennych celów funkcjonowania podmiotów gospodarczych dla 18-tu wskaźników finansowych. Uzyskane w trakcie badań wyniki zostały poddane porównaniu z literaturowymi wartościami wzorcowymi oraz z sektorowymi wartościami przeciętnymi. Ponadto dokonano porównania ze sobą...