Search results for: wytwarzanie oprogramowania - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: wytwarzanie oprogramowania

Search results for: wytwarzanie oprogramowania

 • Zwinne wytwarzanie oprogramowania - praktyki wspierane w środowisku IBM Jazz

  Publication
  • B. Chrabski

  - Year 2011

  W artykule zostało zaproponowane wykorzystanie technologii IBM Jazz w kontekście pracy grupowej proponowanej przez zwinne metodyki takie jak Scrum czy Disciplined Agile Delivery

 • Wytwarzanie oprogramowania protokołu SIP dla urządzenia z systemem typu embedded w środowisku Linux

  Publication

  W pracy został zawarty opis procesu wytwarzania oprogramowania protokołu SIP dla potrzeb urządzenia z systemem typu embedded, którym był Abonencki Terminal Kablowy ATK DGT 7410. Na początku referatu przedstawiono obserwowane obecnie trendy rozwojowe w metodologii i sposobie wytwarzania oprogramowania wykorzystywanego w sieciach telekomunikacyjnych VoIP. Następnie przedstawiono krótki opis urządzenia ATK i podano uproszczony algorytm...

 • Dobre praktyki i narzędzia open source w zwinnym wytwarzaniu oprogramowania

  Publication

  Zwinne wytwarzanie oprogramowania stało się bardzo popularne. Na podstawie projektu MOST Wiedzy przedstawiono procesy i narzędzia wspierające wytwarzanie oprogramowania na Politechnice Gdańskiej. Metodologia DDD (domain-driven design) wspierana przez repozytorium GIT oraz tzw. proces “cherry picking” powoduje, że proces wytwarzania oprogramowania jest elastyczny i efektywny. Dodatkowo wprowadzenie elementów CI (continuous integration),...

  Full text available to download

 • Kontekst oprogramowania z perspektywy jakości technicznej, użytkowej, estetycznej i marketingowej

  Publication

  Referat zawiera analizę i porównanie kontekstu jakości oprogramowania z różnych perspektyw zapewnienia jakości. Uwzględniono następujące perspektywy: wytwarzanie oprogramowania i jakość techniczną, projektowanie interfejsów użytkownika i jakość użytkową, estetykę i wrażenie wywierane przez oprogramowanie, zgodność z prawem oraz jakość marketingową.

 • Współczesne cykle wytwarzania oprogramowania

  Publication

  - Year 2002

  Praca omawia inne stosowane współcześnie cykle wytwórcze. Do dyskusji wybra-ne zostały modele, których wykorzystanie przynosi satysfakcjonujące rezulta-ty (wytwarzanie obiektowe, ponowne użycie oprogramowania z wykorzystaniemkomponentów i wzorców, ponowna inżynieria systemów), podejścia, których sto-sowanie nie jest oceniane jednoznacznie (jak to ma miejsce w wypadku metody-ki SSM Checklanda) oraz modele uważane, obok wymienionych,...

 • Optymalizacja parametrów aplikacji w procesie wytwarzania oprogramowania dla Big Data

  Wytwarzanie oprogramowania wiąże się z szeregiem decyzji projektowych obejmujących architekturę aplikacji, wykorzystywane technologie implementacji, jak i zewnętrzne biblioteki. W pracy przedstawiono metodę wyboru technologii i bibliotek związanych z big data, której celem jest optymalizacja atrybutów aplikacji takich jak wydajność działajacej aplikacji jak również optymalizacja procesu wytwarzania oprogramowania. Metoda wyboru...

  Full text available to download

 • Metodologia wytwarzania aplikacji WWW.

  Publication

  - Year 2002

  Przedstawiono opis metodologii wytwarzania aplikacji WWW bazujących na technologii J2EE, zaprezentowano fazy wytwarzania oprogramowania, wykorzystanie analizy i projektowania obiektowego oraz wzorce projektowe, jak również dokonano porównania narzędzi wspomagających wytwarzanie i wdrożenie aplikacji WWW.

 • A Quality Model for UML tools

  Publication

  - Year 2008

  Jakość narzędzi UML wpływa na efektywność wykonywania zadań związanych z modelowaniem systemów w procesie wytwarzania oprogramowania. Celem badań prezentowanych w tym referacie jest wyodrębnienie kryteriów jakości narzędzi UML. Omówiono rolę narzędzi UML w projekcie informatycznym, a następnie zaprezentowano szereg kryteriów jakości narzędzi UML wraz z aspektami oceny oraz opisem ankiety, która służy do oceny narzędzi względem...

 • Wprowadzenie do wytwarzania i testowania zaawansowanych systemów informatycznych na przykładzie technologii IPSec

  W pracy przedstawiono model wytwarzania i testowania systemów informatycznych, przydatny zwłaszcza w tworzeniu zaawansowanego oprogramowania, sprzętu i dokumentacji. Zaproponowano połączenie kaskadowego modelu wytwarzania z prototypowaniem. Wybór właściwej ścieżki postępowania uwarunkowano ważnością wymagania, którego dotyczy wytwarzanie i testowanie. Zaletami przedstawionego rozwiązania są pogłębienie etapu analizy wymagań oraz...

 • Techniczne aspekty niezawodnej chmury obliczeniowej

  Publication

  Powszechnie wykorzystuje się przetwarzanie w chmurze ze względu na redukcję kosztów zakupu sprzętu oraz łatwość zarządzania środowiskiem. W artykule zaproponowano architekturę prywatnej chmury obliczeniowej opracowanej i uruchomionej na Politechnice Gdańskiej, w ramach której wdrożono nowy portal MOST Wiedzy. Technologia wykorzystana do budowy zarówno chmury, jak i portalu wykorzystuje jedynie rozwiązania open source. Omówiono...

  Full text available to download

 • Zespół Biomateriałów

  Inżynieria i technologia biomateriałów, inżynieria powierzchni, wytwarzanie implantów metalowych, rozwój materiałów odpornych na korozję

 • Zespół Fizyki Ciała Stałego

  Tematyka badawcza Katedry Fizyki Ciała Stałego obejmuje wytwarzanie i badanie materiałów dla energetyki (m.in. nanostruktury, sensory) o innowacyjnych właściwościach fizyko-chemicznych, tj: * kryształy, polikryształy, ceramika, szkło * materiały objętościowe, cienkie warstwy, nanomateriały * materiały metaliczne, półprzewodnikowe, nadprzewodnikowe, izolatory Tematyka badawcza obejmuje również badania symulacyjne i obliczeniowe...

 • Podeście do doskonalenia procesów w firmie informatycznej wspierane przez narzędzie Eclipse Process Framework Composer

  Artykuł przedstawia podejście do doskonalenia procesów w mniejszych firmach informatycznych z wykorzystaniem narzędzia Eclipse Process Framework Composer. Podejście obejmuje modelowanie procesów wytwarzania oprogramowania w EPF Composer oraz wykorzystanie tych modeli do bieżącego zarządzania projektami w istniejących narzędziach wspomagających. Omówiono kroki wdrożenia rozwiązania, w tym sposób integracji modelu procesu z posiadanymi...

 • Platforma KASKADA - proces wytwarzania oprogramowania

  Został przedstawiony proces wytworzenia Platformy KASKADA służącej do przetwarzania strumieni multimedialnych w rozproszonym środowisku superkom-putera. Przedstawiono wymagania dotyczące Platformy, a następnie opisano przyjętą metodykę wytwarzania. Opi-sano przebieg poszczególnych iteracji procesu. Przedsta-wiono proces wytwarzania usług, od implementacji algo-rytmu, przez wdrożenie na Platformę, aż po akceptację i udostępnienie...

 • Ontology-Aided Software Engineering

  Publication

  - Year 2012

  This thesis is located between the fields of research on Artificial Intelligence (AI), Knowledge Representation and Reasoning (KRR), Computer-Aided Software Engineering (CASE) and Model Driven Engineering (MDE). The modern offspring of KRR - Description Logic (DL) [Baad03] is considered here as a formalization of the software engineering Methods & Tools. The bridge between the world of formal specification (governed by the mathematics)...

  Full text to download in external service

 • A Clustering-Based Methodology for Selection of Fault Tolerance Techniques

  Publication

  Development of dependable applications requires selection of appropriate fault tolerance techniques that balance efficiency in fault handling and resulting consequences, such as increased development cost or performance degradation. This paper describes an advisory system that recommends fault tolerance techniques considering specified development and runtime application attributes. In the selection process, we use the K-means...

 • A Developer's View of Application Servers Interoperability

  Publication

  The paper describes analysis of application servers interoperability that considers both the available level of integration and the required level of development complexity. Development complexity ranges from simple GUI operations to changes of undocumented features in configuration files. We verify if an integration can be established on a given level of development complexity, rather than verify if it is objectively feasible....

 • Integracyjna metoda wytwarzania wiarygodnych aplikacji rozproszonych

  Publication

  W pracy przedstawiono metodę wytwarzania aplikacji w archi- tekturze zorientowanej na usługi, w której uwzględniono interoperacyjność i wiary- godność integrowanych elementów. Zaproponowano rozszerzenie istniejących algorytmów wyboru usług o analizę interoperacyjności oraz wykorzystanie ekspertowego systemu wyboru technik tolerowania błędów bazującego na klasteryzacji. Metoda została zaimplementowana jako system internetowy.

 • Evaluation of Workflow Runtime Platforms in Service Composition

  Publication

  - Year 2012

  Typically, workflow applications are constructed from basic functionalities that may be realized by alternative services deployed in heterogeneous runtime platforms. Depending on workflow structure and selection of services, the applications differ in attributes such as price, Quality of Service (QoS) and others. In the paper, we propose a method of evaluation of workflow runtime platforms using Data Envelopment Analysis. We present...

 • Zastosowanie technologii Web Farming dla poprawy procesu wytwarzania oprogramowania

  Publication

  - Year 2003

  W pracy zaprezentowano koncepcję wykorzystania technologii Web Farming wsieci intranet firmy produkcyjnej. Oprogramowanie w celu poprawy procesu wy-twórczego. Przedstawiono ogólną architekturę systemu oraz sposób jego wyko-rzystania przez różne grupy udziałowców procesu wytwarzania oprogramowania.

 • Ryzyko etyczne w procesie wytwarzania oprogramowania

  Publication

  - Year 2003

  Praca rozpatruje współczesne problemy wytwarzania oprogramowania. Jednym zesposobów ich rozwiązywania jest uwzględnienie zagadnien ryzyka etycznego, rozumianego jako zagrożenia, jakie dla sukcesu przedsięwzięcia stwarzają problemy etyki podejmowanych decyzji, odstępstwa od obowiązującego prawa, uwarunkowań polityki projektu, wpływu projektu na ludzi biorących w nim u- dział i otaczających go. Autorzy przytaczają niektóre...

 • Wykorzystanie technologii portletów do budowy usług uczelnianych

  W dobie Internetu użytkownicy systemów akademickich wymagają szybkiego i łatwego dostępu do wszystkich zasobów informacyjnych uczelni, w dowolnym czasie i niezależnie od urządzenia, z którego korzystają. aniesie to zasobą konieczność zapewnienia większej elastyczności i dostępności aplikacji. Te wymagania pozwala realizować koncepcja architektury zorientowanej na usługi w połączeniu z portalami internetowymi. Portale są to środowiska,...

 • Wirtualne środowisko wspomagania realizacji złożonych przedsięwzięć informatycznych.

  W artykule postuluje się wykorzystywanie kooperacyjnego modelu wytwarzania oprogramowania opartego na wirtualnym środowisku wytwórczym do realizacji złożonych przedsięwzięć - dla których klasyczne modele, takie jak model kaskadowy czy spiralny nie gwarantują sukcesu. Rozważania poparto danymi zebranymi w trakcie realizcji projektu MEMORIAL 5PR UE.

 • Patterns of Ethical Behaviour and Decision Making.

  Publication

  - Year 2004

  W pracy przedstawiono propozycję wykorzystania wzorców programowych do opracowania wzorców etycznych, mających na celu wspomaganie prowadzącego projekt informatyczny w podejmowaniu decyzji. Ideę zilustrowano dwoma przykładami.

 • RDQC - sterowana wymaganiami kontrola jakości oprogramowania

  Publication

  - Year 2004

  Artykuł omawia metodę RDQC sterowania jakością wytwarzanego oprogramowania w oparciu o zbiór stawianych mu wymagań. W tym celu dokonywana jest specyfikacja wymagań wobec oprogramowania, stanowiąca następnie podstawę dla wybrania najbardziej istotnych charakterystyk jakościowych. W kolejnych fazach procesu wytwórczego wybrane charakterystyki podlegają kontroli - poprzez interpretację odpowiedzi na przypisane im pytania i pomiary...

 • Środowiskowe Laboratorium Technologii Bezprzewodowych

  Środowiskowe Laboratorium Technologii Bezprzewodowych powstało w ramach realizacji projektu CZT Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE i mieści się w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Laboratorium zostało wyposażone w specjalistyczne zaplecze aparaturowe, które w połączeniu z kompetencjami naukowymi i technologicznymi kadry pozwala na...