Search results for: zarzadzanie projektem - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: zarzadzanie projektem

Search results for: zarzadzanie projektem

 • Zarządzanie projektem informatycznym

  e-Learning Courses
  • M. Łabuda

  Wykład obieralny dla VII sem, IS

 • Zarządzanie projektem informatycznym 2021/2022

  e-Learning Courses
  • J. Miler

  Informatyka, II stopień

 • Zarządzanie projektem (IBM) 2021/22

  e-Learning Courses
  • J. Kuchta

 • Zarządzanie projektem informatycznym 2022/2023

  e-Learning Courses
  • J. Miler

  Informatyka, II stopień

 • Zarządzanie projektem (IBM) 2022/23

  e-Learning Courses
  • J. Kuchta

 • Zarządzanie Projektem Informatycznym - MSU 2021/2022

  e-Learning Courses
  • J. Miler
  • M. Pykała
  • M. Wróbel
  • J. Rumiński

 • Zarządzanie Projektem Informatycznym - MSU 2022/2023

  e-Learning Courses
  • J. Miler
  • M. Pykała
  • M. Wróbel
  • J. Rumiński

 • Informatyczne zarządzanie projektem transportowym W_L_P (PG_00057116)

  e-Learning Courses
  • P. Strąkowska

  Celem Kursu jest udostępnienie studentom materiałów do zajęć i nauki. Istotne aspekty realizowanego przedmiotu to zapoznanie oraz pogłębienie wiedzy studentów z możliwościami wykorzystania programów i dostępnych w nich procedur na zajęciach które umożliwiają:  projektowanie systemów wiedzy,  tworzenie relacyjnych baz danych,  tworzenie kartotekowych baz danych,  tworzenie prostych zapytań SQL za pomocą kwerend, tworzenie...

 • Zarządzanie projektem (O:10121), P, TiL, sem.06, letni 22/23

  e-Learning Courses
  • P. Szalewski

  Zarządzanie projektem (O:10121), P, TiL, sem.06, letni 22/23, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.

 • Zarządzanie projektem, (O: 10121), W, TiL, sem. 06, letni 22/23

  e-Learning Courses
  • A. Dembicka

  Poznanie i zrozumienie zasad zarządzania projektem

 • Zarządzanie projektem, P, TiL, sem.06, letni 21/22 (O:10121)

  e-Learning Courses
  • P. Szalewski

  Zarządzanie projektem, P, TiL, sem. 06, letni 21/22 (O:10121)

 • Informatyczne zarządzanie projektem transportowym / TiL / WIMiO / II stopnia, stacjonarne 22/23(PG_00057116)

  e-Learning Courses
  • T. Niksa-Rynkiewicz

  Materiały wspierające przedmiot  "Informatyczne Zarządzanie Projektem Transportowym" Transport i Logistyka,  II stopnia (stacjonarne) semestr zimowy 21/22 Podstawowa lista lektur: Trocki M.: Zarządzanie projektami. Warszawa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. 2009. Pawlak M.: Zarządzanie projektami. Warszawa. Wydawnictwo naukowe PWN. 2006. Dudka A.,  Systemy informatyczne zarządzania Microsoft Business Solu tions Navision,...

 • Podstawy zarządzania projektem PWP

  e-Learning Courses
  • A. M. Trzaskowska

 • Kanalizacje (z projektem komputerowym) - niestacjonar_2023/2024

  e-Learning Courses
  • J. Mąkinia
  • R. M. Orłowski
  • M. Orłowska-Szostak

  W ramach przedmiotu "Kanalizacja (z projektem komputerowym)" prowadzone są wykłady, ćwiczenia i laboratorium. Wykłady obejmują tematycznie w pierwszej kolejności:  uporządkowanie podstawowych wiadomości i pojęć odnośnie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i in., a także kanalizacji grawitacyjno-tłocznej, ciśnieniowej i podciśnieniowej, wszystko w zakresie niezbędnym do omawianych na tych wykładach w drugiej kolejności: zaawansowanych...

 • Kanalizacja (z projektem komputerowym) - niestacjonar_2022/2023 - Nowy

  e-Learning Courses
  • J. Mąkinia
  • R. M. Orłowski
  • M. Orłowska-Szostak

  W ramach przedmiotu "Kanalizacja (z projektem komputerowym)" prowadzone są wykłady, ćwiczenia i laboratorium. Wykłady obejmują tematycznie w pierwszej kolejności:  uporządkowanie podstawowych wiadomości i pojęć odnośnie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i in., a także kanalizacji grawitacyjno-tłocznej, ciśnieniowej i podciśnieniowej, wszystko w zakresie niezbędnym do omawianych na tych wykładach w drugiej kolejności: zaawansowanych...

 • Jakub Miler dr inż.

  Academic career: 2000: Master of Science - Gdansk University of Technology, Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, thesis "Computer system for supporting risk management in a software engineering project", supervisor prof. Janusz Górski 2005: PhD - Gdansk University of Technology, Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, thesis "A Method of Software Project Risk Identification and Analysis",...

 • Środowisko zarządzania projektem

  Publication

  - Year 2006

  W niniejszym rozdziale zawart jest przegląd wybranych elementów składowych oraz zasad funkcjonowania środowiska projektu. Środowisko to rózni się od środowiska, wktórym realizowane są procesy i działania powtarzalne. Należy zwrócić uwagę, że nie oznacza to, iż proces zarządzania projektem jest trudniejszy od zarządzania operacjami trwającymi - tyle tylko, że zarządzanie projektami stwarza odmienny, niepowtarzalny zestaw problemów.

 • KONSULTACJE SPOŁECZNEJAKO ELEMENT REALIZACJI DUŻYCH PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH – STUDIA PRZYPADKÓW

  Publication

  - Year 2013

  W opracowaniu przedstawiono aspekt przeprowadzania konsultacji społecznych w realizacji projektów infrastrukturalnych. Podjęto próbę odpowiedzi na pytania: czy faktycznie istnieje potrzeba, czy też konieczność prowadzenia konsultacji społecznych w realizacji projektów infrastrukturalnych, jak szeroko prowadzić konsultacje, czy jest wskazane i efektywne ponoszenie nakładów finansowych na konsultacje w szerokim gronie interesariuszy...

  Full text to download in external service

 • Zarządzanie projektami inwestycyjnymi w branży wodno - ściekowej

  Publication

  - Instal - Year 2012

  Problemy związane z zarządzaniem projektami współfinansowanymi. Dokumentacja, braki, zagrożenia. Przedstawione efekty wymiany doświadczeń beneficjentów.

 • Tradycyjne cykle życia oprogramowania

  Publication

  - Year 2002

  Praca prezentuje uznane i powszechnie stosowane cykle wytwarzania i ewolucjioprogramowania systemów informatycznych, takie jak cykl klasyczny (kaskado-wy), model V wytwarzania z zapewnianiem jakości, prototypowanie wymagań, mo-del spiralny i przyrostowy. Nieduży przykład ilustruje sposób doboru strate-gii wytwarzania.

 • Proces wytwarzania oprogramowania

  Publication

  - Year 2002

  Praca wprowadza w zagadnienia organizacji procesu wytwórczego, omawia uznanestandardy procesu i ich wykorzystanie w przedsiębiorstwie. Omówienie podsta-wowych problemów prowadzenia projektu informatycznego poszerzono o krótkąprezentację dwu istotnych, choć rzadziej prezentowanych, zagadnien: politykiprowadzenia projektu oraz etyki w realizacji projektu informatycznego.

 • Możliwości formalizacji procesów zarządzania przedsięwzięciami z wykorzystaniem teorii zbiorów rozmytych.

  Publication

  - Year 2002

  Często w literaturze pojawia się twierdzenie, że zarządzanie przedsięwzięciami jest bardziej sztuką niż planowaną metodą postępowania. Takie stwierdzenie wynika z faktu, że w trakcie prac projektowych podejmowane przez kierownika zespołu decyzje są wynikiem trudnych do planowania procesów, jak np. zmiana składu zespołu (nasz najlepszy programista może zostać ''podkupiony'' przez konkurencyjną firmę). Z tego też powodu wielu...

 • Współczesne cykle wytwarzania oprogramowania

  Publication

  - Year 2002

  Praca omawia inne stosowane współcześnie cykle wytwórcze. Do dyskusji wybra-ne zostały modele, których wykorzystanie przynosi satysfakcjonujące rezulta-ty (wytwarzanie obiektowe, ponowne użycie oprogramowania z wykorzystaniemkomponentów i wzorców, ponowna inżynieria systemów), podejścia, których sto-sowanie nie jest oceniane jednoznacznie (jak to ma miejsce w wypadku metody-ki SSM Checklanda) oraz modele uważane, obok wymienionych,...

 • Od projektu do programu

  Publication

  - Year 2002

  Praca wprowadza w zagadnienia implementacji i testowania, pod kątem proble-mów i metod przekształcania wyników fazy projektowania w oprogramowanie. O-mówienie poprzedza krótkie wprowadzenie w zagadnienia modelowania zachowańprogramu. Treść rozdziału uwzględnia też problem implementacji w postaci o-programowania równoległego, zarówno w zakresie specyfiki jego wytwarzania,jak i testowania.

 • Środowiska wspierające (narzędzia CASE)

  Publication

  - Year 2002

  Praca omawia współczesne środowiska i narzędzia CASE, wspierające procesywytwórcze. Część omówienia poświęcona jest narzędziom wspomagającym tworze-nie oprogramowania równoległego i wspomagającym zrównoleglanie programów se-kwencyjnych.

 • Technologie wytwarzania oprogramowania

  Publication

  - Year 2002

  Praca poświęcona została dwóm najpowszechniejszym współcześnie technologiomwytwórczym - podejściu strukturalnemu i obiektowemu. W obu przypadkach omó-wienie skupia się na zagadnieniach i metodach modelowania i projektowania,w obu też jest ono bogato ilustrowane przykładami.

 • Nanotechnologia w architekturze – korzyści i problemy wynikające z zastosowania nanotechnologii w aspekcie cyklu życia budynku

  Publication

  - Year 2014

  Dynamiczny rozwój technologii zawsze odgrywał ważną rolę w procesie kształtowania architektury. Postęp w dziedzinie inżynierii materiałowej już od Rewolucji Przemysłowej pozwalał na osiąganie co raz bardziej skomplikowanych i jednocześnie wytrzymałych konstrukcji budynków. Obecnie, w dziedzinie architektury, zaczyna pojawiać się pojęcie nanotechnologii, która pozwala zmieniać stosowane materiały w bardziej wydajne i odporne....

  Full text to download in external service

 • ASPEKTY SPOŁECZNE W REALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH

  Publication

  - Year 2014

  W opracowaniu poruszono zagadnienie społecznej odpowiedzialności w realizacji projektów. Celem opracowania jest ukazanie, że nie tylko zagadnienia techniczno - organizacyjne są istotne w realizacji projektu, ale aspekty społeczne, które mogą stanowić pewien problem, mający wpływ na sprawność realizacji projektu. W opracowaniu przedstawiono wyniki przeglądu literatury oraz wyniki własnych badań empirycznych przy budowie stadionu...

  Full text to download in external service

 • Model zarządzania projektami informatycznymi w jednostkach sądownictwa powszechnego w Polsce

  Publication

  - Year 2023

  Projekty mają istotny wpływ na funkcjonowanie sądów powszechnych. Przyjrzenie się projektom informatycznym realizowanym w sądach wraz z raportem Najwyższej Izby Kontroli dot. sprawności realizowanych projektów informatycznych wymiaru sprawiedliwości doprowadziło do zidentyfikowania głównych problemów podczas realizacji inicjatyw informatycznych. Ponadto przegląd literatury dotyczący zarządzania projektami dla wymiaru sprawiedliwości...

 • Determinanty społecznej odpowiedzialności w realizacji projektów budowlanych

  Publication

  - Year 2015

  Społeczna odpowiedzialność w realizacji projektów budowlanych jest w początkowej fazie rozwoju. Specyfika branży budowlanej, złożoność realizowanych projektów a etyka są wyzwaniem dla współczesnych przedsiębiorstw budowlanych. Kształtowanie świadomości i społecznej odpowiedzialności w zespole realizującym projekt należy uświadamiać już od momentu przystąpienia do planowania uczestnictwa w przedsięwzięciu. Kluczowa jest komunikacja...

 • Monitorowanie procesu wytwarzania oprogramowania z wykorzystaniem hierarchii agentów typu Web Farming.

  Publication

  - Year 2004

  W artykule przedstawiono zastosowanie technologii Web Farming do procesów zarządzania projektami informatycznymi w firmie komputerowej. Idea polega na nadzorowaniu przebiegu projektu w tle poprzez agentów uruchomionych na komputerach uczestników projektu. W celu zdefiniowania procesu, zwanego procesem SoFar, proponuje się język PMDL, który będzie podstawą także do generowania kodu agentów. Przedstawiono możliwości zastosowania...

 • Jerzy Buszke mgr inż.