Search results for: przetwarzanie dokumentow - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: przetwarzanie dokumentow

Filters

total: 1128
filtered: 897

clear all filters


Chosen catalog filters

 • Category

 • Year

 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Search results for: przetwarzanie dokumentow

 • Przetwarzanie wstępne i segmentacja zniszczonych dokumentów archiwalnych.

  Publication

  - Year 2004

  W pracy przedstawiono problemy związane z pozyskiwaniem, wstępnym przetwarzaniem oraz segmentacją zniszczonych dokumentów archiwalnych. Zaproponowane zostały algorytmu lokalizacji dokumentu, ekstrakcji liter oraz dopasowywania regionów tekstu do wzorców.

 • Document transformations for data processing in information systems

  Publication

  - Year 2007

  Atrykuł przedstawia podejście do automatyzacji transformacjidokumentów użytkownika bazujące na technologii XML. W artykuleprzedstawiony został system Endoscopy Recommender System.ERS wykorzystuje dedykowane transformacje XML Schema do Java, Java dodokumentów XML. Dzięki tym transformacjom procesy pobierania iprzechowywania danych zostały w pełni zautomatyzowane.Zaimplementowane podejście XML data binding umożliwia walidacjępodstawowych...

 • Cyfrowa biblioteka dokumentów muzycznych

  W pracy przedstawiono główny cel projektu badawczego Moniuszko, będacego projektem i realizacją interaktywnej biblioteki cyfrowej dokumentów muzycznych. W pracy przedstawiono również koncepcję cyfrowego dokumentu muzycznego, a także wskazano standard MPEG-7, jako najlepiej spełniający wymogi opisu tych dokumentów. Zaproponowano rozszerzenie tego standardu o możliwość pełnego opisu bibliograficznego dokumentu muzycznego, a także...

 • Serwery obróbki dokumentów elektronicznych.

  Publication
  • P. Kamiński

  - Year 2002

  Przedstawiono podstawowe funkcje systemu zarządzania dokumentami (serwera dokumentów). Omówiono sposoby pozyskiwania, przetwarzania i składowania dokumentów. Zwrócono uwagę na metody wydobywania informacji z dokumentów elektronicznych oraz standardy ich zapisu.

 • Przetwarzanie języka naturalnego

  Publication

  - Year 2011

  Rozdział opisuje przetwarzanie języka naturalnego z podziałem na warstwy przetwarzania. Omawia też zagadnienie jakości przetwarzania na przykładzie poprawiania błędów i optymalizacji reguł.

 • Wielkoskalowa hierarchiczna klasyfikacja dokumentów tekstowych

  Publication

  - Year 2012

  Niniejszy rozdział przedstawia problematykę wielkoskalowej, hie-rarchicznej i wieloetykietowej klasykacji dokumentów tekstowych naprzykładzie problemu automatycznego przyporządkowywania artykułuencyklopedycznego do jednej lub kilku (wieloetykietowość) kategorii,spośród setek tysięcy (wielkoskalowość) kategorii tematycznych Wi-kipedii zorganizowanych hierarchicznie. Praca opisuje różne wariantyrozwiązania zagadnienia, analizując...

 • Aplikacja RDC - Repozytorium dokumentów cyfrowych

  Określono potrzeby i wymagania na utworzenie systemu zarządzającego repozytorium dokumentów cyfrowych - RDC. Opisano wymagania projektowe i przypadki użycia. Przedstawiono ogólny model architektury systemu oraz opis automatycznej klasyfikacji dokumentów. RDC jest systemem, który łączy w sobie podstawowe funkcje aplikacji nadzorującej gromadzenie dokumentów, w szczególności prac dyplomowych, wraz z dodatkowymi mechanizmami, które...

 • Formaty zapisu cyfrowych dokumentów muzycznych

  Publication

  - Year 2005

  W pracy zwrócono uwagę na problem przechowywania różnych postaci muzyki występujących w cyfrowych dokumentach muzycznych. Przedstawiono ogólną charakterystykę istniejących formatów zapisu danych muzycznych oraz wybrane cyfrowe formaty muzyczne. Przedstawiono również propozycję stworzenia uniwersalnego formatu opisu danych muzycznych w oparciu o istniejący standard MPEG-7.

 • Interaktywna biblioteka cyfrowa dokumentów muzycznych

  Publication

  - Year 2005

  W pracy przedstawiono założenia projektowe i uwarunkowania prawne interaktywnej biblioteki cyfrowej dokumentów muzycznych, realizowanej w ramach projektu badawczego przez zespół pracowników Politechniki Gdańskiej i Akademii Muzycznej w Gdańsku. W pracy przedstawiono pojęcie cyfrowego dokumentu muzycznego oraz jego cykl życia. Określona została również pożądana funkcjonalność biblioteki cyfrowej takich dokumentów, z uwzględnieniem...

 • Szybkie przetwarzanie częstotliwościowo-cyfrowe.

  Publication

  - Year 2004

  Przedstawiono metodę szybkiego przetwarzania częstotliowściowo-cyfrowego opartą na beżpośrednim porównaniu równoległym. Omówiono realizację praktyczną przetwornika z wykorzystaniem układu programowalnego typu ACEX1K firmy ALTERA. Propnowana metoda może być wykorzystana do pomiaru prędkości kątowej silników elektrycznych, jak również do realizacji szybkich przetworników częstotliwości na napięcie.

 • Dokumenty Cyfrowe Przyszłosci

  Publication

  - Year 2013

  W referacie przedstawiono nowe modele architektur dokumentów elektronicznych, które pozwolą zracjonalizować wewnętrzny obieg informacji w organizacjach opartych na wiedzy i zredukować koszty ich funkcjonowania.

 • Moniuszko - interaktywna biblioteka cyfrowa dokumentów muzycznych

  Publication

  - Year 2008

  W pracy przedstawiono wyniki i wnioski z realizacji interaktywnej biblioteki cyfrowej dokumentów muzycznych zrealizowanej w ramach projektu badawczego przez zespół pracowników Politechniki Gdańskiej i Akademii Muzycznej w Gdańsku. W szczeólności przedstawiona została architektura biblioteki Moniuszko, jej funkcjonalność, pierwsze opinie użytkowników oraz kierunki dalszych badań.

 • Zagadnienia ochrony własności intelektualnej dokumentów cyfrowych

  Publication

  Przedstawiono szczegółowo tematykę związaną z ochroną własności intelektualnej w odniesieniu do dokumentów cyfrowych. Dokonano interpretacji pojęcia naruszenia praw autorskich w kontekście wytwarzanej aplikacji. Podano możliwe metody analizy dokumentów cyfrowych, których implementacja w systemie informatycznym może skutecznie wspomóc proces identyfikacji przypadków naruszenia praw autorskich. Omówiono również powszechnie obowiązujące...

 • Problematyka wywodzenia schematów z dokumentów XML.

  Publication

  - Year 2004

  Artykuł prezentuje motywacje i podejścia do wywodzenia informacji opisujących budowę dokumentów XML. Omówiono semistrukturalny model danych jego związki z modelem danych XML oraz możliwości adaptacji metod wywodzenia schematów danych semistrukturalnych do potrzeb przetwarzania dokumentów XML. Przedstawiono przegląd dotychczasowych prac nad metodami i narzędziami wywodzenia schematów z dokumentów i zbiorów dokumentów XML.

 • Opis struktury i transformacji dokumentów elektronicznych

  Publication

  - Year 2004

  Przedstawiono zasady tworzenia dokumentów XML. Omówiono w oparciu o przykłady strukturę wyrażeń XPath oraz niektóre elementy transformacji XSLT.

 • Termiczne przetwarzanie biomasy i odpadów

  Publication

  Przedmiotem wystąpienia był proces pirolizy tworzyw sztucznych, biomasy oraz hydroliza osadów ściekowych. Przedstawiono wyniki i charakterystykę powstałych w procesie produktów ciekłych, stałych i gazowych.

 • Definition gleichartiger Dokumententypen zur Verbesserung der Erkennbarkeit und ihre XML-Beschreibung

  Publication

  Przedstawiono krokowe podejście do projektowania interaktywnych, elektronicznych dokumentów z ich analogowej postaci. Postać analogowa rozumiana jest jako typowa kartka papieru, natomiast jako interaktywny, elektroniczny dokument rozumiemy dokument zdefiniowany w formacie XML przystępnym do przetwarzania przez dowolną przeglądarkę internetową. Wprowadza się pojęcie - cyklu życia dokumentu cyfrowego - składającego się z faz zawierających...

 • Standaryzacja - potrzeby, organizacje, dokumenty

  Publication

  - Year 2002

  Omówiono przyczyny powodujące, że normalizacja w dziedzinie informatyki, te-lekomunikacji, jak i organizacji służby zdrowia mają pierwszorzędne znacze-nie praktyczne. Przedstawiono stan prac normalizacyjnych i pokazano struktu=rę i zasady pracy organów działających w dziedzinie normalizacji systemówinformatycznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na organizacje i dokumentymające związek z aplikacjami medycznymi.

 • Technika cyfrowego przetwarzania sygnałów

  Publication

  - Year 2014

  Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków Elektronika i telekomunikacja, Inżynieria biomedyczna oraz Automatyka i robotyka. Obejmuje on zagadnienia z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów, przerabiane na takich przedmiotach jak Przetwarzanie sygnałów, Filtry cyfrowe, Zastosowania procesorów sygnałowych. Ma stanowić pomoc przy prowadzeniu zajęć z ćwiczeń tablicowych, zajęć laboratoryjnych czy projektu z zastosowań...

 • Optyczne techniki przetwarzania informacji.

  Wykorzystanie promieniowania optycznego w procesie przetwarzania informacji pozwoli na budowę komputerów o mocy przetwarzania o wiele rzędów wielkości większej od od najpotężniejszych komputerów elektronicznych używanych teraz i w przyszłości. Proces optycznego przetwarzania może być analogowy lub cyfrowy. Przykładem obecnego wykorzystania optycznego przetwarzania informacji są systemy do przetwarzania sygnałów cyfrowych o...

 • System przetwarzania testów egzaminacyjnych.

  Publication

  - Year 2005

  W pracy zaprezentowano wykonany przez autorów system AATE, służący do automatycznej analizy testów egzaminacyjnych. System daje możliwość przetwarzania trzech rodzajów ankiet i składa się z trzech modułów: edycji arkuszy, analizy dokumentów i prezentacji wyników. W pracy zamieszczono przykładowe formularze egzaminacyjne, schemat blokowy edytora testów oraz wyniki przeprowadzonych eksperymentów.

 • Metody cyfrowego przetwarzania obrazów

  Publication

  - Year 2005

  W celu efektywnego wykorzystania obrazu jako źródła informacji należy przetworzyć go na postać cyfrową. Obraz cyfrowy stanowi punkt wyjścia dla komputerowego przetwarzania obrazów.Niniejsza książka prezentuje wybrane metody i problemy cyfrowego przetwarzania obrazów. Składa się z ośmiu rozdziałów i załączników, w których omawia się operacje na pikselach obrazu, histogramy, progowanie obrazów, filtry liniowe i nieliniowe, wykrywanie...

 • Wykorzystanie xml do reprezentacji cyfrowych dokumentów muzycznych

  Publication

  - Year 2007

  W bibliotekach cyfrowych dokumentów muzycznych potrzebny jest format pozwalający na wymianę danych różnego typu związanych z dokumentem muzycznym. Otwarty format XML posiada wiele zalet, które pozwalają na zastosowanie go w tej bibliotece. W rozdziale zwrócono uwagę na możliwość wykorzystania formatów MPEG-7, MARCXML oraz MusicXML do opisania różnorodnych aspektów muzyki. Połączenie wszystkich informacji związanych z dokumentem...

 • Biotechnologiczne przetwarzanie keratyny oraz jej wykorzystanie

  W pracy przedstawiono metody przetwarzania pierza obejmujące procesy hydrolizy enzymatycznej. Uciążliwy produkt uboczny przemysłu drobiarskiego może być zastosowany do produkcji biokompozytów, biomateriałów, jako nawóz organiczny oraz pasza dla zwierząt.

 • Przetwarzanie zespołowe: przykłady, algorytmy i systemy

  Publication

  - Year 2006

  Scharakteryzowano pracę zespołową i dokonano klasyfkacji zespołów w zależności od osiąganych przez te zespoły wyników. Przedstawiono zasady przetwarzania zespołowego oraz zilustrowano je reprezentatywnymi przykładami. Podano w jaki sposób można wspomagać komputerowo funkcje kooperacji, koordynacji i komunikacji oraz nawiązano do kooperacyjno-iteracyjnej metody wytwarzania oprogramowania. Sformułowano trzy podstawowe algorytmy przetwarzania...

 • MPEG-7 jako format zapisu cyfrowych dokumentów muzycznych

  W pracy zwrócono uwagę na problem przechowywania różnych postaci muzyki w cyfrowych dokumentach muzycznych. Przedstawiono ogólną charakterystykę formatu MPEG7. Pokazano możliwości wynikające z zastosowania MPEG7 do cyfrowej reprezentacji dokumentów muzycznych. Zwrócono uwagę na możliwość rozszerzania standardu w celu dopasowania go do przechowywania dokumentów muzycznych zawierających pełną informację muzyczną.

 • Archiwizacja i replikacja a bezpieczeństwo dokumentów w systemie ERS.

  Publication

  - Studia Informatica Pomerania - Year 2003

  Praca prezentuje system ERS przeznaczony do archiwizowania i analizy badań endoskopowych oraz problemy związane z zapewnieniem wymaganego poziomu bezpieczeństwa aplikacji medycznych. Proponowane są trzy rozwiązania: archiwizacja na płytach CD-ROM, wykonanie zdalnej kopii zapasowej oraz sieciowa replikacja bazy danych.

 • Badania pojazdów zabytkowych - wymagane dokumenty

  Publication

  Badanie, jakiemu poddawany jest pojazd w stacji kontroli pojazdów, kwalifikujące go do pojazdów zabytkowych nazywane jest "Badaniem co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych". Rozporządzenie określa zakres i sposób prowadzenia badań zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych.

  Full text available to download

 • Obiektowy model dokumentu DOM/SAX.

  Publication

  - Year 2004

  W artykule przedstawiono współczesne stosowane dwa podstawowe modele dokumentów oparte na standardach DOM i SAX. Wyjaśniono koncepcję modelu DOM i zilustrowano ja na przykładzie modyfikacji dokumentu. Przedstawiono także model SAX, który wydaje się być bardziej efektywny przy przetwarzaniu dużych dokumentów. Końcowa część artykułu zawiera porównanie obu modeli.

 • Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych medycznych

  Publication

  Dane dotyczące badań medycznych powinny podlegać odpowiednim wymaganiom bez-pieczeństwa. Po pierwsze, dostęp do nich powinien być ograniczony (określoneklasy dostępu), po drugie newralgiczne dane powinny być odpowiednio zakodo-wane (poziom poufności). Poniżej przedstawiono wymagania bezpieczeństwa sys-temów telemedycznych i na tej podstawie zaprezentowano techniki zabezpie-czeń na różnych poziomach funkcjonowania. Nawiązano...

 • Metody wprowadzania informacji do mobilnych dokumentów interaktywnych oparte na identyfikacji podobnych treści

  Artykuł dotyczy nowatorskiej architektury dokumentu pozwalającej na szybsze wprowadzanie informacji i wydajniejsze ich przetwarzanie. Dokumenty opracowywane zgodnie z przedstawioną architekturą charakteryzują się tym, że są wykonywalne, mobilne, interaktywne oraz inteligentne. Dokumenty te aktywnie współpracują z użytkownikiem podczas wprowadzania treści oraz są w stanie automatycznie przemieszczać się w Internecie. Ponadto dokumenty,...

  Full text available to download

 • Przetwarzanie sygnałów akustycznych w pasywnym systemie hydrolokacyjnym

  Publication

  W niniejszym rozdziale omówiono ogólną budowę, zasadę działania oraz przedstawiono przetwarzanie sygnałów akustycznych w pasywnym systemie hydrolokacyjnym z holowaną anteną hydroakustyczną. W pojęciu ''przetwarzanie sygnałów akustycznych'' zawarto wszelkie operacje na sygnałach analogowych, takich jak wzmacnianie, filtracja próbkowanie, a przede wszystkim - na sygnałach cyfrowych pozyskanych w procesie próbkowania. Cyfrowe operacje...

 • Przetwarzanie strumieni multimedialnych na klastrze komputerowym Galera

  Publication

  Sformułowano problemy przetwarzania strumieni multimedialnych w czasie rzeczywistym. Rozpatrzono różne możliwości realizacji tego typu przetwarzania i na tej podstawie opracowano wymagania na platformę KASKADA ułatwiające wykonanie tego typu zadań na klastrze komputerowym o wysokiej wydajności przetwarzania. Podano architekturę takiej platformy oraz sposób jej implementacji. Dokonano oceny przydatności tej platformy przetwarzania...

 • Aplikacja wspomagająca przetwarzanie sekwencji dna: moduł dopasowań

  Biologia molekularna jest obecnie bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki. Wzrost mocy obliczeniowej komputerów pozwala na coraz szybszą i dokładniejszą analizę wielocząsteczkowych biologicznych polimerów. Poniższy artykuł przedstawia jeden z modułów programu AlignGator - modułowego systemu przeznaczonego do analizy DNA. Omawiany moduł pozwala na tworzenie, oraz edycję wielodopasowań. W początkowej części artykułu opisane...

  Full text to download in external service

 • Przetwarzanie strumieni multimedialnych z użyciem klastra obliczeniowego

  Publication

  - Year 2009

  Zaprezentowano docelową funkcjonalność platformy KASKADA oraz sposób konstrukcji kolejnych warstw. Przedstwiono metodę opisu zadań oraz metodę implementacji zadań uzytkowych (framework), których głównym celem jest analiza strumieni multimedialnych dla identyfikacji charakterystycznych obiektów (np. twarzy) oraz niebezpiecznych zdarzeń 9np. bójka0. Zaprezentowano również strategie wykonania tych zadań na komputerze klastrowym w...

 • Wstępne przetwarzanie dźwięku przeznaczonego do odsłuchu wielokanałowego.

  Publication

  - Year 2004

  W pracy opisano opracowane metody wstępnego przetwarzania plików dźwiękowych przeznaczonych do odsłuchu w systemie wielokanałowym. Umożliwiają one synchronizację i normalizację głośności. Normalizacja uwzględnia wpływ położenia głośników w panoramie odsłuchowej. Opis metod poprzedza krótka analiza głównych mechanizmów odpowiedzial-nych za lokalizację dźwięku przez człowieka.

 • Usprawnienie procesu formułowania zapytań dla cyfrowej biblioteki dokumentów muzycznych

  W pracy przedstawiono program Melody Explorer, służący jako interfejs użytkownika dla multimedialnej bazy danych (biblioteki cyfrowej)dokumentów muzycznych. Zadaniem programu jest m.in. zamiana danych wprowadzanych przez użytkownika w formie akustycznej (takiej jak śpiew, nucenie, gra na instrumencie) na zapis symboliczny w postaci notacji muzycznej. W pracy omówiono doświadczenia z dotychczasowej eksploatacji programu, zaproponowano...

 • Możliwości wyszukiwania dokumentów muzycznych utworzonych zgodnie z architekturą IODA

  Artykuł przedstawia zagadnienie zastosowania dokumentów muzycznych utworzonych zgodnie z architekturą IODA (ang. Interactive Open Document Architecture). Dokumenty w architekturze IODA składają się z wielu plików powiązanych ze sobą semantycznie. Zależności te definiowane są w tzw. grzbiecie (ang. spine) dokumentu będącym plikiem w formacie XML (ang. eXtensible Markup Language). Dokumenty muzyczne tworzone zgodnie z architekturą...

  Full text available to download

 • Edytor polityk negocjacyjnych mobilnego dokumentu elektronicznego

  Publication

  - Year 2013

  W artykule opisano edytor polityk negozjacyjnych umożliwiający generowanie ich specyfikacji w postaci bardzo rozległych drzew na podstawie elementów składowych ofert oraz reguł polityk i ich wartościowanie. Przedstawiono również zarys problemu negocjacji miedzy dokumentem a agentem, ktory ma ten dokument obsługiwać. Drzewa generowane przez edytor mają posłużyć za zbiory uczące dla sieci neuronowej przyspieszającej proces negocjacji.

 • Platforma i aplikacje przetwarzania strumieni danych

  Publication

  - Year 2013

  Przedstawiono uogólniony schemat uzgadniania wymagań dotyczących bezpieczeństwa publicznego i na tej podstawie zaprezentowano koncepcję platformy KASKADA przeznaczonej do analizy strumieni multimedialnych. Opisano metodę wytwarzania i testowania takiej platformy oraz różne możliwości jej wykorzystania. Podano przykłady aplikacji zrealizowanych i wykonywanych na tej platformie.

 • Metody sztucznej inteligencji w przetwarzaniu wszechobecnym

  Publication
  • W. Jędruch

  - Year 2009

  Omówiono możliwe zastosowania metod sztucznej inteligencjiw zadaniach przetwarzania wszechobecnego, w szczególności metod szukania heurystycznego, metod reprezentacji wiedzy i wnioskowania, metod rozmytych i sieci Bayesowskich, klasyfkacji i uczenia oraz działań autonomicznych i zespołowych.

 • Modele przetwarzania aplikacji na klastrach obliczeniowych

  Publication

  W dzisiejszych czasach badania prowadzone w różnych dziedzinach nauki a także różnego rodzaju aplikacje i wdrożone systemy operują na coraz większych wolumenach danych przy jednocześnie rosnących wymaganiach dotyczących czasu wykonania. Z tego powodu coraz częściej do obliczeń wykorzystuje się klastry obliczeniowe, gdzie do dyspozycji użytkowników pozostaje ogromna moc obliczeniowa (liczona w tera a nawet peta flopach), terabajty...

 • Automaty jako narzędzia w przetwarzaniu języka

  Publication

  - Year 2011

  Rozdział zawiera definicję, notację i chcarakterystykę automatów oraz algorytmy ich przekształcania, umożliwiające ich skuteczne wykorzystanie w przetwarzaniu języka.

 • Przykłady cyfrowego przetwarzania sygnałów w LabVIEW.

  Publication

  - Year 2012

  Pierwszy rozdział obejmuje podstawy programowania w LabVIEW i zestawienie algorytmów przetwarzania sygnałów dostępnych w tym środowisku. W rozdziale drugim omówiono takie zagadnienia jak próbkowanie, kwantyzacja, aliasing, analiza widmowa, okno czasowe prostokątne i wygładzające. W rozdziale trzecim i czwartym przedstawiono filtry cyfrowe o skończonej i nieskończonej odpowiedzi impulsowej oraz filtrację adaptacyjną. Ostatni rozdział...

 • Podstawowe mechanizmy przetwarzania współbieżnego i równoległego

  Publication

  - Year 2006

  Zaprezentowano podstawową problematykę przetwarzania współbieżnego w systemach z podziałem czasu oraz przetwarzania równoległego w systemach o wielu jednostkach przetwarzających. Omówiono podsta-wowe mechanizmy synchronizacyjne i komunikacyjne dla tych typów przetwarzania. Podano klasyczne rozwiązania w zakresie synchronizacji procesów i ich wykonywania w ujęciu systemowym. Artykuł powstał na bazie zarówno badawczych prac autora...

 • Inteligentny system przetwarzania testów egzaminacyjnych ISTE

  Publication

  - Year 2007

  W pracy opisano koncepcję inteligentnego systemu ISTE służącego do edycji i automatycznej analizy testów egzaminacyjnych

 • Zastosowanie przetwarzania rozmytego w animacji komputerowej

  Publication

  - Year 2006

  Referat przedstawia projekt systemu ekspertowego do tworzenia animacji komputerowych. Założono, iż wykorzystanie reguł animacji tradycyjnej i przetwarzania rozmytego może przyspieszyć proces tworzenia animacji komputerowych i pozwoli uzyskiwać animacje o wysokiej jakości wizualnej, nie ustępujące anima-cjom przygotowanym w całości przez animatora. Wejściem do systemu jest prosta animacja oraz opis ruchu pożądanego przez użytkownika....

 • Współczesne metody przetwarzania sygnałów w hydrolokacji

  Publication

  - Year 2003

  Przedstawiono podstawowe zadania aktywnych i pasywnych systemów hydrolokacyjnych i wynikające z nich potrzeby w zakresie przetwarzania sygnałów. Omówiono metody detekcji, określania kierunków przyjścia fali oraz zobrazowania. Wskazano na rolę cyfrowego przetwarzania sygnałów w hydrolokacji i przedyskutowano jego wpływ na parametry techniczne i eksploatacyjne systemów hydrolokacyjnych.

 • Komputerowy system przetwarzania formularzy testów egzaminacyjnych.

  Publication

  - Year 2004

  Opisano ogólną koncepcję systemu automatycznej analizy testów egzaminacyjnych AATE i cztery rodzaje testów, jakie ten system może generować. Bardziej szczegółowo opisano fragment systemu poświęcony lokalizacji i analizie bloku odpowiedzi na pytania zawarte w formularzach testu. System może działać na bazie prostego zestawu sprzętu jaki tworzą: komputer, skaner z podajnikiem i drukarka. Wyniki analizy testów są zapisywane w BD,...

 • Aplikacja wspomagająca przetwarzanie sekwencji dna: moduł edycji chromatogramu

  Moduł edycji chromatogramu jest częścią większej aplikacji, służącej do wspomagania przetwarzania danych pochodzących z sekwencjonowania DNA. Aplikacja skonstruowana jest z odrębnych, samodzielnych programów, które współpracują dwiema drogami - poprzez popularne formaty plików, co umożliwia wprowadzenie do modułów danych opracowanych częściowo w aplikacjach zewnętrznych, oraz poprzez przesyłanie danych pomiędzy modułami, co usprawnia...

  Full text to download in external service