Search results for: wielkosc przedsiebiorstwa - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: wielkosc przedsiebiorstwa

Search results for: wielkosc przedsiebiorstwa

 • Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

  Journals

  ISSN: 0860-6846

 • Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice

  Journals

  ISSN: 2084-6495

 • Zróżnicowanie zadłużenia w zależności od wielkości przedsiębiorstwa

  W artykule przedstawiono różnice w sposobie kształtowania wartości wskaźników z obszaru zadłużenia pomiędzy małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami. W trakcie przeprowadzonych badań uwzględniono 97 471 sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą w 12 różnych działach polskiej gospodarki narodowej. Do potwierdzenia zróżnicowania zadłużenia w zależności od wielkości przedsiębiorstwa wykorzystano...

  Full text available to download

 • ZRÓŻNICOWANIE PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W ZALEŻNOŚCI OD WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

  W artykule przedstawiono różnice w sposobie kształtowania wartości wskaźników z obszaru płynności finansowej pomiędzy małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami. W trakcie przeprowadzonych badań uwzględniono 97 471 sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą w 12 różnych działach polskiej gospodarki narodowej. Do potwierdzenia zróżnicowania płynności finansowej w zależności od wielkości przedsiębiorstwa...

  Full text available to download

 • ZRÓŻNICOWANIE STRUKTURY KAPITAŁOWO-MAJĄTKOWEJ W ZALEŻNOŚCI OD WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

  Publication

  W artykule przedstawiono różnice w kształtowaniu struktury kapitałowo-majątkowej pomiędzy małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami. W trakcie przeprowadzonych badań uwzględniono 97 471 sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą w 12 różnych działach polskiej gospodarki narodowej. Do potwierdzenia zróżnicowania struktury kapitałowo-majątkowej w zależności od wielkości przedsiębiorstwa wykorzystano...

  Full text available to download

 • Przedsiębiorstwo & Finanse

  Journals

  ISSN: 2084-1361

 • Enterprise of the Future

  Journals

  ISSN: 2080-8461

 • Piotr Grudowski dr hab. inż.

  Professor Dr hab. Eng. Piotr Grudowski heads the Department of Quality and Commodity Management at the Faculty of Management and Economics of Gdansk University of Technology. In the years 1987-2009 he worked at the Faculty of Mechanical Engineering of the Gdansk University of Technology, where he obtained a doctoral degree in technical sciences in the discipline of construction and operation of machines and he headed the Department...

 • Przedsiębiorstwo i region

  Journals

  ISSN: 2080-458X

 • Błażej Prusak dr hab.

  Błażej Prusak is Head of the Department of Finance at the Faculty of Management and Economics, Gdansk University of Technology and Editor-in-Chief of the journal Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice (REME), as well as a member of editorial boards of such journals as Intellectual Economics; Space. Economics. Society; Academy of Management. He is the author or co-author of several scientific monographs including:...

 • Komponenty funkcjonalne komercyjnych witryn internetowych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – ujęcie od strony przedsiębiorstwa oraz użytkownika

  Publication

  - Year 2013

  Zaprezentowano typowe komponenty funkcjonalne obecne na witrynach internetowych podmiotów gospodarczych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Skoncentrowano się na komponentach oferujących możliwości logowania oraz personalizacji, forach użytkowników dla informacji oraz opinii o oferowanych produktach, listach odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, programach lojalnościowych oraz społecznościach klienckich, potencjalnych...

 • Majątek przedsiębiorstwa

  Publication

  - Year 2006

 • Determinanty wartości przedsiębiorstwa

  Publication

  - Year 2007

  W pracy określono determinanty wartości przedsiębiorstwa. Wskazano również na mierniki, pozwalające na wyznaczenie rynkowej wartości dodanej oraz ekonomicznej wartości dodanej

 • Zarządzanie finansami przesiebiorstwa

  W pracy zawarto zagadnienia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem w krótkim i długim okresie. Omówiono problemy dotyczące zarządzania kapitałem obrotowym netto wraz z analizą poszczególnych jego elementów. W pracy omówiono zagadnienia dotyczące majątku przedsiębiorstwa oraz dokonano przeglądu źródeł finansowania w kontekście osiągania dodatniego efektu dźwigni finansowej i kształtowania wartości przedsiębiorstwa. Zagadnienia...

 • Polish small and medium enterprises : chances, barries and challenges

  Publication

  - Year 2006

  Lata dziewięćdziesiąte przyniosły gospodarce polskiej bardzo szybki wzrost sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jego dynamika miała jednak tendencję gasnącą, szczególnie u progu XXI wieku. Wyjaśnienie przyczyn tych zjawisk może stanowić przesłankę dla oceny bieżącej polityki państwa wobec MSP, a także dla formułowania założeń przyszłej polityki na tym obszarze. Prezentowane opracowanie pokazuje, jak działania państwa w zakresie...

 • Anna Rzeczycka dr hab.

  People

  Anna Rzeczycka is the deputy head of the Department of Finance at the Faculty of Economics and Management of the Gdańsk University of Technology. Publications are situated in the field of social sciences in the discipline of economics and finance. They include books, monographs, articles, publications and scientific editions of monographs and scientific journals. In terms of numbers, it includes the following items: 12 monographs...

 • Analiza wielkości mikroziaren ściernych

  Publication

  Przedstawiono skomputeryzowana analizę wielkości i kształtu mikroziaren ściernych. W badaniach mikroziaren czarnego węglika krzemu oraz elektrokorundu zwykłego i szlachetnego stosowano stereoskopową mikroskopię optyczną oraz oprogramowanie Scopelmage DynamicPro i Scopelmage Advanced

 • Zarządzanie wartością przedsiebiorstwa - ujęcie procesowe

  Publication

  Opracowanie to zostało poświęcone szczególnemu problemowi zarządzania wartością ekonomiczną przedsiebiorstwa,jakim jest wdrożenie procesowej struktury organizacyjnej i zwiazanych z nią mechanizmów optymalizacji procesów gospodarczych na podstawie pomiarów ich wartości ekonomicznej. Procesy realizują zadania dla klientów wewnetrznych i zewnetrznych.Rozpatrywanym problemem jest analiza cech, jakimi powinny się charakteryzować procesy...

 • Akcje w finansowaniu przedsiębiorstwa

  Publication

  - Year 2006

  W pracy przedstawiono możliwości pozyskania kapitału przez przedsiębiorstwo poprzez emisję akcji. Wskazano rodzaje akcji i prawa akcjonariusza w spółce. Określono determinanty atrakcyjności finansowania firmy emisja akcji.

 • Struktura kapitału a wartość przedsiębiorstwa

  Publication

  W pracy przedstawiono istotę wartości przedsiębiorstwa oraz wskazano determinanty ją kształtujące. Jedną z nich jest struktura kapitału. Optymalizując wartość przedsiębiorstwa należy określić granice nośników wartości, tj. kosztu i struktury kapitału.

 • Rozumienie podstawą inteligentnego przedsiębiorstwa

  W artykule podjęto próbę naświetlenia koncepcji przedsiębiorstwa inteligentnego oraz wyszczególnienia jego cech charakterystycznych. Zidentyfikowano trzy kluczowe cechy inteligentnego przedsiębiorstwa: uczenie się, kojarzenie oraz rozumienie. Szczegółowym badaniom poddano cechę rozumienia. W tym celu wykorzystano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Doskonalenie...

  Full text available to download

 • Model biznesu przedsiębiorstwa wodociągowego

  W artykule przedstawiono badania nad wartościami modelu biznesu przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce oraz przeprowadzono dyskusję nad ich postrzeganiem przez same przedsiębiorstwa. Wartości te w wielu aspektach postrzegane są w zbliżony sposób przez klientów. O ile jednak przedsiębiorstwa, jako istotne wartości postrzegały elementy związa-ne ze sprawnością i ciągłością procesu o tyle klienci kładli nacisk na sferę społeczną doty-czącą...

  Full text available to download

 • Przedsiębiorstwa w procesie zmian.

  Publication

  - Year 2004

  W artykule zaanalizowano zarządzanie polskimi przedsiebiorstwami w procesie zmian organizacyjnych z punktu widzenia strategii przedsiebiorczych, struktury własności, polityki personalnej.

 • Piotr Figura dr inż.

  Piotr Figura is employed as an assistant professor at the Department of Finance at the Faculty of Management and Economics, Gdansk University of Technology. He is a member of Commission for the Verification of Learning Outcomes, as well as an academic reviewer of the Central Exemination Booard. He is the author or co-author of several scientific monographs including: Standard financial indicators for stock enterprises; Classical...

 • Komputerowa analiza wielkości mikroziaren ściernych

  Publication

  - Year 2008

  Przedstawiono skomputeryzowaną analizę wielkości i kształtu mikroziaren ściernych przy użyciu specjalnego oprogramowania MultiScan v.6.08 oraz zautomatyzowane pomiary z wykorzystaniem analizatora laserowego Analysette 22 Micro Tec mikroziaren czarnego węglika krzemu o numerze F32/29. Dokonano przeglądu konstrukcji najnowszych analizatorów czołowych producentów światowych.

 • Komputerowa analiza wielkości mikroziaren ściernych.

  Publication

  - Year 2003

  Przedstawiono wyniki badań wielkości mikroziaren ściernych węglika krzemu, elektrokorundu i węglika boru. W badaniach wykorzystano analizator laserowy firmy Fritsch Gmbh. Wyznaczono rozkład prawdopodobieństwa wielkości mikroziaren oraz liczności skumulowanej szeregów rozdzielczych. Scharakteryzowano zasady pomiaru oraz porównano znane metody badania wielkości ziaren.

 • Systemy pomiarowe wielkości mikroziaren ściernych.

  Publication

  - Year 2003

  Przedstawiono skomputeryzowaną analizę wielkości i kształtu mikroziaren ściernych elektrokurundu zwykłego i węglika boru przy użyciu specjalnego oprogramowania MultiScan v 6.08 oraz zautomatyzowane pomiary z wykorzystaniem analizatora laserowego Analysette 22. Analizowano długość, szerokość i pole powierzchni obrazu mikroskopowego mikroziaren.

 • Architektura przedsiębiorstw handlowych.

  Publication

  Opracowanie przedstawia charakterystykę architektury przedsiębiorstw handlowych, tj. opis struktury wewnętrznej oraz rodzaje powiązań z innymi podmiotami rynkowymi. Szczególną uwagę poświęcono przedsiębiorstwom handlu detalicznego oraz ich współpracy z dostawcami (producentami).

 • Strategie informatyzacji przedsiębiorstw

  Publication

  - Year 2006

  Rozdział ma za zadanie zwięzłe wprowadzenie do problematyki zarządzania procesowego przedsiębiorstwem. Wymienionymi kierunkami usprawniania procesów w organizacji są: minimalizacja strat (Lean Management), minimalizacja zmienności na wyjściu z procesu (Six Sigma) i automatyzacja informatyczna: podejmowania decyzji, realizacji działań, ewidencji stanów gospodarczych i przesyłu informacji. Podstawą wszystkich metodyk poprawy procesów...

 • Zaufanie a sieci przedsiębiorstw

  Publication

  - Year 2009

  Rozdział dotyczy analizy wpływu zaufania społecznego na powstawanie i funkcjonowanie sieci przedsiębiorstw. Autor posługuje się rozróżnieniem zaufania kruchego (fragile)i trwałego (resilent). Proponuje też wykorzystanie hipotez sformułowanych przez P. Smitha Ringa do badań nad rolą zaufania w sieciach przedsiębiorstw.

 • Cele finansowe a kryteria oceny przedsiębiorstwa

  Publication

  - Year 2002

  W artykule znajdują się rozważania odnośnie roli i funkcji celów finansowychw kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa.

 • Decyzje przedsiębiorstwa na rynku finansowym

  Prowadzenie działalności gospodarczej, w tym realizowanie zamierzeń rozwojowych oraz bieżących, wiąże się z ryzykiem niezrealizowania wytyczonego celu. Oznacza to, że firma działa w warunkach ryzyka, a niekiedy niepewności. Główne ryzyka dotyczą utrudnień w pozyskaniu niezbędnych środków finansowych, wahań kursów walut, zmian stóp procentowych itp. Przedsiębiorstwo musi więc znaleźć miejsce, w którym firma pozyska niezbędne kapitały...

  Full text to download in external service

 • Wiarygodność przedsiębiorstwa jako wartość ekonomiczna

  Publication

  - Year 2005

  Artykuł stanowi prezentację czynników ekonomicznych wpływających na wiarygodność podmiotów gospodarczych. W ten sposób aspekty ekonomiczno- finansowe zostały przełożone na wartości opisujące podmioty gospodarcze w kategoriach socjologiczno - psychologicznych. Istnieje zatem możliwość wykorzystania relacji personalnych w zbiorowości podmiotów gospodarczych oraz posługiwania się kategoriami wartości, moralności i etyki w stosunkach...

 • Intranet w komunikacji wewnętrznej przedsiębiorstwa

  Publication

  - Year 2005

  Komunikowanie się w organizacjach jest warunkiem koniecznym sprawnego jej funkcjonowania. Napotyka jednak na szereg barier. Nowe możliwości technologiczne, takie jak Intranet wspierają proces komunikacyjny przedsiębiorstwa, oferując wiele korzyści. W rozdziale omówiony został proces komunikacji i bariery komunikacyjne. Opisane zostały związki między komunikowaniem się a efektywnością przedsiębiorstwa. Przedstawiono podstawowe korzyści...

 • Cel i przesłanki wyceny przedsiębiorstwa

  Publication

  - Year 2007

  W pracy przedstawiono cel oraz przesłanki wyceny przedsiębiorstwa. Wyróżniono przesłanki wewnętrzne, zewnętrzne oraz o charakterze wewnętrzno - zewnętrznym.

 • Wycena przedsiębiorstwa i jej funkcje

  Publication

  - Year 2007

  W pracy przedstawiono istotę wyceny wartości przedsiębiorstwa oraz wskazano jej funkcje.

 • Wyróżniki modelu biznesu przedsiębiorstwa inteligentnego

  Publication

  - Year 2016

  Burzliwa zmiana środowiska biznesowego wpływa na ludzi tak, że generują oczekiwania na wyroby i usługi zaspokajające ich dotychczasowe i nowe potrzeby w coraz większym stopniu. W ten sposób przed menedżerami powstają wciąż nowe, bardziej skomplikowane i wysublimowane wymagania. W takich uwarunkowaniach prowadzenia biznesu sukces osiąga to przedsiębiorstwo, które jest inteligentne. W takiej perspektywie celem badań było wyłonienie...

 • Fazy rozwoju przedsiębiorstwa - podejście modelowe.

  Publication

  Omowiono wybrane teorie faz rozwoju przedsiebiorstwa. Szczególna uwagę poświęcono ewolucji kompetencji właściciela-menedżera w poszczególnych etapach rozwoju firmy. Dokonano oceny podobieństw i różnic miedzy modelami oraz ich uwarunkowania w badaniach małych i średnich firm.

 • Wiarygodność przedsiębiorstwa jako wartość ekonomiczna.

  Publication

  - Year 2004

  Artykuł stanowi studium pojęcia wiarygodności. Ukazuje znaczenie wiarygodności jako wartości podmiotów gospodarczych warunkującą swobodę działalności na rynku. Pojęcie wiarygodności jest analizowane pod kątem najważniejszych determinantów, mianowicie równowagi finansowej, ryzyka finansowego i celów finansowych przedsiębiorstwa.

 • Pomiary i analiza wielkości mikroziaren ściernych.

  Publication

  - Mechanik - Year 2019

  Omówiono skomputeryzowana analizę wielkości i kształtu mikroziaren ściernych. W badaniach mikroziaren węglika boru, czarnego i zielonego weglika krzemu oraz elektrokorundu zwykłego i szlachetnego stosowano mikroskopię optyczną oraz oprogramowanie MultiScan.

  Full text to download in external service

 • Rozumienie cechą inteligentnego przedsiębiotstwa

  W artykule podniesiono istotę pojęcia ‘rozumienie’ w aspekcie inteligentnego przedsiębiorstwa. Przeprowadzone badania teoretyczne i empiryczne pozwoliły na wyłonienie rozumienia wewnętrznego i zewnętrznego. Rozumienie wewnętrzne w inteligentnym przedsiębiorstwie dotyczy sfer: pracowników oraz całego przedsię-biorstwa. Natomiast rozumienie zewnętrzne skierowane jest na otoczenie i potrze-bę dostosowania przedsiębiorstwa.

  Full text available to download

 • Zarządzanie zmianą w przedsiebiorstwie

  Publication

  Rozdział ten jest poświęcony przeglądowi dotychczasowej wiedzy z zakresu zarządzania zmianą. Dokonano w nim klasyfikacji zmian, bariery wprowadzenia zmian oraz oddziaływania zmian na ludzi i sposoby pokonannia oporu przeciwko zmianom. W rozdziale zaprezentowano również proces realizacji zmiany w przedsiebiorstwie i omówiono działania podejmowane na każdym etapie procesu. Dokonana analiza zarządzania zmianą stanowi podstawą do określenia...

 • Przedsiębiorstwo na rynku finansowym

  Jednym z istotnych elementów otoczenia przedsiębiorstwa jest rynek finansowy, na którego poszczególnych segmentach może ono pozyskiwać źródła finansowania, lokować nadwyżki finansowe lub poszukiwać możliwości ograniczania ryzyka finansowego. Niniejsza publikacja została poświęcona problematyce rynku finansowego w kontekście możliwości, jakie oferuje on firmom. Głównym celem jest wskazanie istoty i zasad funkcjonowania rynku pieniężnego,...

  Full text to download in external service

 • Prawne uwarunkowania upadłości przedsiębiorstw

  Publication

  - Year 2005

  W rozdziale tym zostały przedstawione definicje upadłości oraz funkcje i cele postępowania upadłościowego. Autor ukazał ponadto podstawowe zagadnienia z zakresu obowiązującego w Polsce prawa upadłościowego i naprawczego.

 • Badanie wzrostu małych przedsiębiorstw

  Publication

  - Year 2005

  W oracowaniu omówiono podstawowe problemy metodologiczne związane z prowadzeniem badań na temat wzrostu małych przesiębiorst. Opisano także główne nurty badań nad wzrostem mniejszych przedsiębiorstw: zasobowy, strategiczny, odnoszący się do otoczenia.

 • Ekonomiczne uwarunkowania upadłości przedsiębiorstw

  Publication

  - Year 2005

  W rozdziale tym zostały przedstawione definicje kryzysu oraz etapy w działalności przedsiębiorstwa charakterystyczne dla upadłych przedsiębiorstw. Ponadto autor ukazał klasyfikacje i rodzaje kryzysów, a także przyczyny i symptomy upadłości przedsiębiorstw.

 • Metody prognozowania upadłości przedsiębiorstw

  Publication

  - Year 2005

  Niniejszy rozdział monografii jest próbą przybliżenia metod i problematyki prognozowania groźby bankructwa przedsiębiorstw ze szczególnym naciskiem na możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w ocenie ekonomiczno-finansowej firm. Przedstawiono w nim również autorską klasyfikację modeli wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej oraz perceptronu wielowarstwowego. Ponadto omówiono zalety i wady stosowania poszczególnych metod...

 • Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw a zatrudnienie

  Publication

  - Year 2007

  Przezwyciężenie negatywnych skutków bezrobocia wymaga poszukiwania różnych metod, które mogą przyczynić się do ogranizcenia skali zjawiska. Niewatpliwie ważny jest proces inwestycji realizowany przez przedsiębiorstwa, który może przyczynić się do zmian w poziomie i strukturze zatrudnienia. Stwarzanie odpowiednich warunków sprzyjających inwestowaniu w gospodarce wydaje się nie tylko istotnym czynnikime wzrostu gospodarczego, ale...

 • Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw a zatrudnienie

  Publication

  - Year 2007

  Przezwyciężenie negatywnych skutków bezrobocia wymaga poszukiwania różnych metod, które mogą przyczynić się do ogranizcenia skali zjawiska. Niewatpliwie ważny jest proces inwestycji realizowany przez przedsiębiorstwa, który może przyczynić się do zmian w poziomie i strukturze zatrudnienia. Stwarzanie odpowiednich warunków sprzyjających inwestowaniu w gospodarce wydaje się nie tylko istotnym czynnikime wzrostu gospodarczego, ale...

  Full text to download in external service

 • Kaizen - ciągłe doskonalenie przedsiębiorstw

  Publication

  - Year 2012

  W niniejszej publikacji autor zaprezentował podstawy ciągłego doskonalenia oparte na filozofii Kaizen. Omówono zasady Kaizen oraz kluczowe etapy realizacji działań w podmiotach gospodarczych zgodnie z koncepcją ciągłego doskonalenia.