Department of Electrical Power Engineering - Administrative Units - MOST Wiedzy

Search

Department of Electrical Power Engineering

Filters

total: 68

 • Category
 • Year

clear all filters disabled

Catalog Publications

Year 2012
Year 2009
Year 2005
 • Analiza lokalizacji i parametrów stabilizatorów systemowych w KSE
  Publication

  - Year 2005

  W referacie przedstawiono metodę doboru parametrów i lokalizacji stabilizatorów systemowych. Metodę tą zastosowano do oceny trafności doboru stabilizatorów w krajowym systemie elektro-energetycznym, a następnie do doboru struktury, parametrów i lokalizacji "nowych" stabilizatorów systemowych. Obliczenia wykonano dla pełnego modelu matematycznego krajowego systemu przesyłowego.

 • Analiza wpływu zwarć w sieci trakcyjnej na pracę elektroenergetycznej sieci zasilającej
  Publication

  - Year 2005

  Celem pracy było wypełnienie luki istniejącej w zakresie badań dotyczących współpracy sieci trakcyjnej z elektroenergetyczną siecią zasilającą.Na potrzeby pracy opracowano modele elementów układu zasilania odbiorów w sieci trakcyjnej i aparatów zabezpieczających przed skutkami zwarć. Wykonano badania wpływu zwarć w sieci trakcyjnej ograniczanych przez bezpieczniki trakcyjne, wyłączniki szybkie i wyłączniki prądu przemiennego na...

 • Application of residual current devices in electrical installations with frequency converters
  Publication

  - Year 2005

  W instalacjach elektrycznych, w których znajdują się przemienniki częstotliwości mogą pojawić się prądy zwarcia doziemnego o różnej częstotliwości lub stałe. Większość wyłączników różnicowoprądowych nie reaguje na tego typu prądy, co powoduje, że ochrona przeciwporażeniowa jest nieskuteczna. W obwodach z przemiennikami częstotliwości mogą pojawiać się przejściowe i ustalone prądy upływowe o znacznych wartościach. Prądy te znacząco...

 • Badania prądów upływowych w obwodach z urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi
  Publication

  - Year 2005

  W instalacjach elektrycznych zawierających nowoczesne urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą pojawiać się przejściowe i ustalone prądy upływowe o znacznych wartościach. W obwodach z przemiennikami częstotliwości znaczna część prądu upływowego może płynąc przez uziemioną konstrukcję układu napędowego, co powoduje, że pomiar prądu w przewodzie ochronnym nie daje miarodajnych wyników o wartości całkowitego prądu upływowego. W...

 • Badania stanu ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych z urządzeniami chłodniczymi i klimatyzacyjnymi
  Publication

  - Year 2005

  W artykule przedstawiono wymagania norm i przepisów w zakresie badań instalacji elektrycznych niskiego napięcia zasilających urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne oraz zasady wykonywania pomiarów ochronnych. W części pierwszej przedstawiono prawne aspekty związane z wykonywaniem oględzin, prób i pomiarów. W części drugiej zaprezentowano zasady wykonywania pomiarów przy badaniach odbiorczych i okresowych instalacji. Omówiono pomiary...

 • Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych
  Publication

  - Year 2005

  W artykule przedstawiono zagrożenia pochodzące od urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz sposoby zapobiegania tym zagrożeniom. Do głównych zagrożeń można zaliczyć pracę przy czynnikach chłodniczych oraz zagrożenia elektryczne pochodzące od instalacji i urządzeń napędowych, oświetleniowych i sygnalizacyjnych. Zaprezentowano środki mające na celu wyeliminowanie tych zagrożeń, przedstawiono sposoby zapobiegania porażeniom elektrycznym...

 • Blackout initial disturbances in electric Power System searching
  Publication

  The paper contains short survey of the blackouts that took place in the last few years. The sources and initial disturbances are discussed. The typical scenario of the disturbance, leading to blackout in the electrical power system are presented.Next, models of a power system eligible to considered topic are discussed. Finally the algorithm of the blackout initial disturbances in power system searching is presented.The consideration...

 • Electrical safety in medical locations
  Publication

  - Year 2005

  W artykule zwrócono uwagę na niezawodność zasilania i ochronę przeciwporażeniową w pomieszczeniach użytkowanych medycznie. Przedstawiono wymagania stawiane zasilaniu, zabezpieczeniom i obwodom sygnalizacji w tych pomieszczeniach, według norm międzynarodowych. Zaprezentowano zasady doboru zabezpieczeń ochronnych oraz przykładowe rozwiązanie zasilania sali operacyjnej w szpitalu.

 • Energy policy and the role of bioenergy in Poland
  Publication

  - Year 2005

  Przedstawiono sytuacje energetyczną kraju. Omówiono poszczególne sektory wytwarzania energii oraz zapotrzebowania na energię i paliwa. Omówiono przekształcenia sektorów energetycznych w Polsce na przestrzeni lat 1990-2002. Na tym tle przedstawiono techniczne, ekonomiczne, społeczne i prawne aspekty rozwoju energetyki źródeł odnawialnych a w szczególności opartych o bioenergię. Przedstawiono wnioski dla Polski płynące z dotychczasowych...

 • Estymacja obciążenia i dobór przekroju przewodów w instalacjach elektrycznych z odbiornikami nieliniowymi
  Publication

  - Year 2005

  Odbiorniki nieliniowe mogą się przyczyniać do zwiększonego obciążenia przewodów fazowych oraz znacznego obciążenia przewodu neutralnego w obwodach trójfazowych, nawet przy symetrycznym obciążeniu. Uwzględnienie specyfiki odbiorników nieliniowych ma istotne znacznie przy wymiarowaniu przewodów. W referacie przedstawiono problematykę wyznaczania obciążenia przewodów oraz zasady doboru przekroju przewodów w instalacjach z odbiornikami...

 • Komputerowa symulacja pomiaru rezystancji uziemienia
  Publication

  - Year 2005

  Przedstawiono program komputerowy do symulacji pomiaru rezystancji uziemienia. Program umożliwia wyznaczanie rozkładu napięcia uziomowego wokół uziomu badanego i pomocniczej sondy prądowej oraz lokalizację strefy potencjału zerowego w układach z różnorodnymi uziomami prostymi. Aplikacja jest szczególnie przydatna przy pomiarach rezystancji uziemienia w trudnych warunkach terenowych, jak np. ograniczony obszar do rozmieszczenia...

 • Koordynacja działania zabezpieczeń podczęstotliwościowych bloku Z automatyką odciążającą
  Publication

  - Year 2005

  W referacie omówiono podstawowe problemy związane z algorytmem działania oraz nastawami zabezpieczeń podczęstotliwościowych bloku. Przedstawiono także nowy algorytm działania tych zabezpieczeń umożliwiający ich koordynację z układami automatyki odciążającej

 • Metody ograniczania zagrożenia porażeniowego w eksploatowanych sieciach i instalacjach niskiego napięcia
  Publication

  - Year 2005

  W artykule przedstawiono metody ograniczania zagrożenia porażeniowego, które znaczącą wpływają na zmniejszenie napięć dotykowych przy zwarciach doziemnych oraz przy innych uszkodzeniach jak np. przerwanie przewodu ochronno-neutralnego. Metody te można stosować w eksploatowanych sieciach i instalacjach elektrycznych i nie wymagają wysokich nakładów inwestycyjnych.

 • Metody ograniczania zagrożenia porażeniowego w eksploatowanych sieciach i instalacjach niskiego napięcia
  Publication

  - Year 2005

  W referacie przedstawiono metody ograniczania zagrożenia porażeniowego, które znaczącą wpływają na zmniejszenie napięć dotykowych przy zwarciach doziemnych oraz przy innych uszkodzeniach jak np. przerwanie przewodu ochronno-neutralnego. Metody te można stosować w eksploatowanych sieciach i instalacjach elektrycznych, i nie wymagają wysokich nakładów inwestycyjnych

 • Modelowanie regionalnych systemów energetycznych - konkurencja źródeł odnawialnych i wykorzystujących gaz ziemny
  Publication

  W referacie omówiono wyniki modelowania regionalnego systemu zaopatrzenia w energię, w którym uwzględniono konkurencyjne rozwiązania dot. przyszłego pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło. Model (zbudowany w systemie MARKAL) uwzględnia m.in. uregulowania prawne dotyczące promocji energetyki odnawialnej oraz gospodarki skojarzonej, co umożliwiło przebadanie konkurencji źródeł odnawialnych i wykorzystujących gaz...

 • Nowy inteligentny algorytm działania automatyki odciążającej
  Publication

  - Year 2005

  W referacie przedstawiono nowy algorytm automatyki odciążającej oparty na elementach logiki rozmytej. Zaletą układu RAAO jest możliwość wyłączania dowolnej liczby grup odbiorów, objętych działaniem automatyki odciążającej, w dowolnej fazie procesu odciążania. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskano znaczną poprawę zarówno skuteczności jak i jakości procesu odciążania. W referacie zamieszczono przykładowe wyniki badań symulacyjnych...

 • Obowiązek zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła
  Publication

  - Year 2005

  W artykule omówiono krajowe uregulowania dotyczące obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła. Wskazano na najważniejsze wady i niedogodności aktualnych rozwiązań, zwracając uwagę na ich konsekwencje dla uczestników rynku energii elektrycznej. Zaproponowano wprowadzenie mechanizmu obrotu świadectwami pochodzenia energii z układów skojarzonych.

 • Opłacalność zastosowania silników gazowych do produkcji energii elektrycznej i ciepła
  Publication

  - Year 2005

  W artykule omówiono uwarunkowania funkcjonowania źródeł małej mocy na lokalnych rynkach energii. Przedstawiono problemy współpracy silników gazowych z systemami energetycznymi oraz uwarunkowania ekonomiczne ich rozwoju. Zaprezentowano wyniki wskaźnikowej analizy opłacalności zastosowania silnika małej mocy.

 • Porównanie metod oceny jakości regulacji układu regulacji generatora synchronicznego
  Publication

  - Year 2005

  W artykule przedstawiono i porównano metody pozwalające na ocenę własności dynamicznych układu regulacji generatora synchronicznego, a w tym: kryteria czasowe, kryteria całkowe, linie pierwiastkowe, charakterystyki Bode'go, wartości własne. Porównanie powyższych metod jako kryteriów oceny własności dynamicznych układu wykonano dla modelu jednomaszynowego (generator synchroniczny pracujący na sieć sztywną). Generator synchroniczny...

 • Protection against electric shock in electrical installations with low voltage generating sets
  Publication

  - Year 2005

  W referacie przedstawiono zasady ochrony przeciwporażeniowej, zgodne z wymaganiami międzynarodowymi, w sytuacji kiedy instalacja elektryczna jest zasilana z niskonapięciowych zespołów prądotwórczych. Zwrócono uwagę na dobór zabezpieczeń przeciwporażeniowych oraz na wymiarowanie uziemień.

 • Przyszłość kogeneracji w Polsce : dyskusja nad modelem rynku energii skojarzonej
  Publication

  - Year 2005

  W pracy przedstawiono poglądy w zakresie modelowania rynku energii skojarzonej w Polsce. Zaproponowano mechanizmy rynkowe do implementacji w bliskiej perspektywie czasu.

 • Security of energy supply under the demonopolization of energy production in Poland,
  Publication

  - Year 2005

  Omówiono wzrost zapotrzebowania na energie elektryczną, udział nośników energii pierwotnej w pokryciu zapotrzebowania na paliwa. Omówiono pokrótce akty prawne związane z ochrona środowiska i energetyka. Scharakteryzowano proces starzenia się elektrowni w Polsce i rolę dużych elektrowni systemowych. Na tym tle przedstawiono rozproszone źródła energii elektrycznej i ich wpływ na bezpieczeństwo dostaw energii w sytuacjach ekstremalnych,...

 • Stabilizator systemowy z członem opóźniającym
  Publication

  - Year 2005

  W referacie przedstawiono koncepcję budowy stabilizatora systemowego przeznaczonego dla generatorów synchronicznych małej mocy. Referat zawiera również opis metody optymalizacji parametrów stabilizatora, która oparta jest o testy na obiekcie rzeczywistym.

 • Środki ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych zasilających urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne
  Publication

  - Year 2005

  W artykule przedstawiono środki ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia (do 1 kV). Szczególną uwagę zwrócono na czynniki wpływające na dobór środków ochrony i ochronę przy dotyku pośrednim (ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa). Zaprezentowano zasady ochrony przeciwporażeniowej w pomieszczeniach o ekstremalnym zagrożeniu porażeniowym, jakie może mieć miejsce podczas eksploatacji urządzeń chłodniczych...

 • Technologie energetyczne wykorzystujące przyjazne żródła energii
  Publication

  - Year 2005

  Przestawiono współczesne technologie i układy wytwarzania energii wykorzystujące odpady komunalne i przemysłowe oraz odnawialne źródła energii. opisano podstawowe układy energetyczne wytwarzania na lokalnym rynku energii.

 • Uwarunkowania ekonomiczne wykorzystania silników gazowych do produkcji energii elektrycznej i ciepła
  Publication

  - Year 2005

  Przedstawiono podstawowe przesłanki techniczne i ekonomiczne do zastosowania silników produkujących energię elektryczną i ciepło z wykorzystaniem jako paliwa sieciowego gazu ziemnego. Omówiono uwarunkowania funkcjonowania źródeł małej mocy na lokalnych rynkach energii. Przedstawiono problemy współpracy silników gazowych z systemami energetycznymi oraz uwarunkowania ekonomiczne rozwoju tych źródeł.

 • Wizualizacja pracy regulatora współczynnika mocy
  Publication

  - Year 2005

  W artykule zaprezentowano program do wizualizacji pracy regulatora współczynnika mocy, który umożliwia zapoznanie się z problematyką kompensacji mocy biernej, zasadą działania regulatora współczynnika mocy oraz ze zjawiskami zachodzącymi w regulatorze przy prawidłowo i nieprawidłowo dokonanych nastawach.

 • Wpływ prądów upływowych na działanie zabezpieczeń w instalacjach niskiego napięcia
  Publication

  - Year 2005

  W nowoczesnych instalacjach elektrycznych mogą pojawiać się przejściowe i ustalone prądy upływowe o znacznych wartościach. Zjawisko to jest powszechne w instalacjach z odbiornikami elektronicznymi i energoelektronicznymi, a także zawierającymi elementy grzejne. Prądy te wpływają na dobór i poprawne działanie zabezpieczeń, zwłaszcza różnicowoprądowych. W referacie przestawiono wyniki pomiarów prądów upływowych w instalacjach z odbiornikami...

 • Wpływ rozwiązań technicznych i rozwiązań technologicznych na efektywność w ciepłownictwie
  Publication

  - Year 2005

  Przedstawiono zagadnienia wpływu rozwiązań technicznych i technologicznych na efektywność w ciepłownictwie. Opisano nowoczesne rozwiązania złącza rur preizolowanych ze szczególnym uwzględnieniem muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie.

 • Współczesne technologie skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła
  Publication

  - Year 2005

  W pracy przedstawiono współczesne technologie i uklady skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej ciepła. Uwzględniono ekonomiczne i techniczne uwarunkowania rozwoju gospodarki skojarzonej.

 • Wybrane problemy finansowania inwestycji energetycznych na lokalnych rynkach energii
  Publication

  - Year 2005

  Przedstawiono problemy finansowania inwestycji na lokalnych rynkach energii. Przedstawiono modele finansowania inwestycji energetycznych.

 • Wybrane problemy oceny ryzyka i niepewności inwestowania w gazownictwie i ciepłownictwie
  Publication

  - Year 2005

  W pracy przedstawiono ogólne zasady rozwiązywania zagadnień decyzyjnych z uwzględnieniem ryzyka i niepewności w procesach inwestowania w gazownictwie i ciepłownictwie. Materiał stanowi przsłankę płaszczyzny dyskusyjnej do opracowania bardziej precyzyjnych niż dotychczas metod, służących do oceny projektów inwestycyjnych.

 • Wybrane technologie genetyczne generacji rozproszonej
  Publication

  - Year 2005

  Przedstawiono wybrane współczesne technologie i układy skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła należące do generacji rozproszonej. Omówiono układy bloków silnikowych, turbinowych oraz ogniw paliwowych. Przedstawiono podstawowe parametry tych układów.

 • Zagrożenie porażeniowe przy urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych
  Publication

  - Year 2005

  W artykule przedstawiono pierwotne kryteria bezpieczeństwa, czyli bezpośrednie skutki przepływu prądu przez organizm ludzki. Zaprezentowano specyfikę pracy urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach z urządzeniami chłodniczymi i klimatyzacyjnymi oraz czynniki wpływające na zagrożenie porażeniowe. Zdefiniowano dotyk bezpośredni, dotyk pośredni oraz napięcie dotykowe, a także przedstawiono wartości napięć dotykowych w najczęściej...

 • Załamanie częstotliwości jako kryterium zmiany algorytmu działania regulatora turbiny
  Publication

  - Year 2005

  Zmiana sposobu działania regulatora turbiny, turbozespołów pozostałych w wydzielonym układzie wyspowym, może w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy skuteczności działania automatyki odciążającej. W referacie przedstawiono kryteria determinujące zmianę struktury regulatora turbiny oparte na pomiarze częstotliwości. Zaproponowane rozwiązania poddano weryfikacji za pomocą badań symulacyjnych uwzględniających różne typy regulatorów...

Year 2004