Department of Hydraulic Engineering - Administrative Units - MOST Wiedzy

Search

Department of Hydraulic Engineering

Filters

total: 43

 • Category
 • Year

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Publications

Year 2011
Year 2010
Year 2007
Year 2006
 • Awaria ujęcia drenażowego wód podziemnych.
  Publication

  W obecnej dobie dochodzi dość często niekontrolowanego niszczenia starych, istniejących systemów drenażowych w wyniku prowadzonych procesów inwestycyjnych. W artykule przedstawiono opis zaistniałej awarii ujęcia drenażowego wód podziemnych, będącej wynikiem działalności człowieka. Przedstawiono również analizę warunków gruntowo-wodnych wraz z propozycją zabezpieczenia miejsca awarii i poprawy bezpieczeństwa obiektów na przyległych...

 • Trwałość geosyntetyków z uwzględnieniem zagadnień filtracji.
  Publication

  W niniejszym referacie przedstawiono zjawiska zachodzące w płaszczyźnie kontaktu grunt-filtr syntetyczny mające wpływ na trwałość i niezawodność pracy geosyntetyku w konstrukcji. Opisano problemy wynikające z niewłaściwego doboru geosyntetyku pełniącego funkcję separacyjno-filtracyjną, badania przeprowadzone na niedrożnych filtrach syntetycznych oraz wynikające z nich wnioski.

 • Viscoelastic model of waterhammer in single pipeline - problems and questions

  W artykule dokonano analizy zastosowania lepkosprężystego modelu uderzenia hydraulicznego w pojedynczym przewodzie. Przedstawiono teoretyczne podstawy lepkosprężystego zachowania się materiału przewodu oraz matematyczny opis modelu uderzenia hydraulicznego w rurociągu z tworzywa sztucznego. Przedyskutowano główne problemy pojawiające się przy aplikacji takiego modelu. Nacisk położono na identyfikację parametrów modelu. Przeanalizowano...

Year 2005
 • Analysis of unsteady pipe flow using the modified finite element method
  Publication

  - Year 2005

  W pracy przedstawiono rozwiązanie równania przepływu nieustalonego zmodyfikowaną metodą elementów skończonych. Podejście to prowadzi do 6-punktowego schematu niejawnego z dwoma parametrami wagowymi. Analiza dokładności wykonana metodą równania zmodyfikowanego wykazała, że zaproponowany schemat zapewnia wyższą dokładność rozwiązania niż inne schematy. Porównanie wyników obliczeń z wynikami eksperymentu fizycznego wskazuje, że ich...

 • Analytical-numerical approach to solve the transport equation for steady gradually varied flow in open channel
  Publication

  W pracy przedstawiono metodę rozwiązania równania transportu adwekcyjno-dyfuzyjnego w przypadku ustalonego niejednostajnego przepływu w kanałach otwartych. Metoda wykorzystuje technikę dekompozycji. Do rozwiązania równania adwekcji-dyfuzji zastosowano analityczne rozwiązanie w postaci odpowiedzi impulsowej liniowego równania adwekcji-dyfuzji. Dokonano adaptacji metody dla przypadku ze zmiennymi parametrami. Do rozwiązania drugiej...

 • Application of the CCHE1D model to the problem of flood control in Nysa Kłodzka reservoir system in Poland

  W pracy przedstawiono wyniki zastosowania modelu CCHE1D do sterowania pracą zbiorników retencyjnych na Nysie Kłodzkiej w trakcie przejścia fali wezbraniowej wywołanej opadami deszczu na zlewni. Okazało się, że zastosowane do sterowania algorytmy optymalizacyjne są efektywne tylko w przypadku stosowania uproszczonych modeli transformacji fali wezbraniowej w rzece. Modele hydrodynamiczne, jak zastosowany model CCHE1D wydłużają proces...

 • Flood zones - a risk for the urban areas
  Publication

  - Year 2005

  Przedstawiono studium dotyczące wyznaczenia stref zagrożenia powodziowego dla miasta Warszawy wskutek wezbrań rzeki Wisły. Do oszacowania zasięgu stref wykorzystano matematyczny model ustalonego przepływu wolnozmiennego oraz numeryczny model terenu doliny rzeki. Do zobrazowania uzyskanych wyników zastosowano system GIS. Na podstawie uzyskanych wyników zidentyfikowano obszary miasta Warszawy narażone na ewentualną powódź oraz odcinki...

 • Hydraulic and technological consequences of reactor asymmetry
  Publication

  - Year 2005

  Każdy reaktor, choć projektowany jako obiekt o regularnych kształtach, może utracić symetrię - bądź wskutek błędów wykonawczych, bądź wskutek odkształceń w trakcie eksploatacji. Fakt ten wpływa na pole prędkości przepływającej cieczy i może mieć znaczące skutki technologiczne. W pracy omówiono metodę określania tych konsekwencji i zilustrowano ją przykładami.

 • Hydrauliczna charakterystyka recyrkulacji w reaktorach
  Publication

  - Year 2005

  Sformułowano hydrauliczną charakterystykę reaktorów, pracujących w warunkach recyrkulacji. Przeprowadzono analizę ich działania według modelu ruchu tłokowego, wykazując jego nieprzydatnośc. Zaproponowano metodę określania rzeczywistych czasów zatrzymania płynu w reaktorze.

 • Hydrauliczny opis przepływu cieczy w systemach kubaturowych
  Publication

  - Year 2005

  Usystematyzowano problemy, podejmowane w ramach hydrauliki systemów inzynierii sanitarnej. Omówiono podstawowe wskaźniki funkcjonowania obiektów kubaturowych oraz możliwości ich wyznaczania - metodami dokładnymi i uproszczonymi.

 • Matematyczny opis struktury przepływu w osadniku
  Publication

  - Year 2005

  W artykule przedstawiono pierwszy etap pracy badawczej prowadzonej w Katedrze Hydrauliki i Hydrologii. Szczególnie skoncentrowano się na badaniu wewnętrznej struktury przepływu ścieków oraz rozkładu stężenia substancji w osadnikach wtórnych, rozważając rozwiązania standardowe, jak i nowatorskie w stosunku do przyjętego kierunku przepływu ścieków. Przedstawiono dwa modele opisu struktury przepływu: płaski w pionie model cieczy lepkiej,...

 • Numerical simulation of extreme flooding in a built-up area
  Publication

  - Year 2005

  Przedstawiono dwie numeryczne symulacje propagacji gwałtownej fali powodziowej przez schematyczny model obszaru zabudowanego. Do obliczeń wykorzystano równania przepływu wody płytkiej. Wyniki obliczeń porównano z dostępnymi pomiarami wykonanymi w laboratorium hydraulicznym ENEL-CESI w Mediolanie. Uzyskano zadowalającą zgodność symulacji z eksperymentami.

 • Ochrona przeciw zalewaniu budynków.
  Publication

  Przedstawiono zagadnienia technicznej ochrony zabudowy przed zalewaniem w wyniku cofki w instalacji. Omówiono problemy skutecznego zabezpieczenia. Wykazano braki regulacji formalnych oraz konsekwencje nadmiernej trywializacji zagadnienia.

 • Problemy podtopień budynków w procesach inwestycyjnych na terenach miejskich
  Publication

  W ostatnich latach obserwuje się coraz bardziej dynamiczną zabudowę wolnych terenów na obszarach miast. Zabudowa ta, w niektórych przypadkach, wprowadza jednak głębokie zmiany w naturalnie zrównoważonym środowisku wodno-gruntowym. W niniejszym artykule przedstawiono przykłady realizacji inwestycji na terenie Trójmiasta z ostatnich pięciu lat, które były powodem powstania zaburzeń w spływie wód gruntowych. Efektem tych zaburzeń...

 • Próba oceny możliwości lokalizacji zrzutu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Kościerzynie do rzeki Wierzycy w świetle regulacji prawnych dotyczących wprowadzania ścieków do jezior i ich dopływów
  Publication

  - Year 2005

  W pracy przedstawiono metodę oszacowania czasu migracji zanieczyszczeń w rzece, którą zastosowano do oceny możliwości lokalizacji zrzutu ścieków oczyszczonych i wykorzystania cieku jako potencjalnego odbiornika. Temat ten podjęto wobec wymagań Prawa Wodnego dotyczących wprowadzania ścieków do jezior i ich dopływów.

 • Rational determination of dynamic characteristics of fluid-flow Reactors
  Publication

  - Year 2005

  Podstawowa charakterystykę reaktorów stanowi krzywa rozkładu czasu zatrzymania. Jej dokładne wyznaczenie jest trudne i kosztowne. W pracy zaproponowano wykorzystanie metody aproksymacyjnej, polegającej na zastąpieniu rzeczywistej funkcji przez jej przebieg uproszczony. Zaproponowano aproksymację rozkładem trójkątnym. Na konkretnym przykładzie pokazano, że metoda ta daje lepsze wyniki niż powszechnie stosowany model przepływu tłokowego.

 • Sanitariuszki, morowe panny...
  Publication

  - Year 2005

  Artykuł wspomnieniowy, napisany z okacji 60-lecia Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

 • Słowo o reformach
  Publication

  - Year 2005

  Przeanalizowano funkcjonalne aspekty procesu rekrutacji kandydatów na studia oraz programów nauczania pod kątem zgłaszanych koncepcji reformowania wyższych uczelni technicznych w Polsce.

 • Some aspects of physical and numerical modeling of water hammer in pipelines
  Publication

  - Year 2005

  Charakterystyki ciśnieniowe otrzymywane w wyniku symulacji numerycznych uderzenia hydraulicznego różnią się zasadniczo od charakterystyk obserwowanych na drodze doświadczalnej. Stosowane zabiegi matematyczne i numeryczne pozwalające na poprawę zgodności między obliczeniami a pomiarami okazują się skuteczne tylko w przypadku prostych rurociągów o stałej średnicy. Dla bardziej skomplikowanych przypadków prawidłowe odwzorowanie zjawiska...

 • Temperature modeling in activated sludge systems: a case study
  Publication

  - Year 2005

  Przedstawiono model dynamiki temperatury jako część ogólnego modelu komory osadu czynnego. Transport ciepła opisano za pomocą jednowymiarowego równania adwekcyjno-dyspersyjnego z członem źródłowym opisującym teoretyczny bilans ciepła dla komory. Model został zweryfikowany w oczyszczalni ścieków Rock Creek w stanie Oregon (USA) w oparciu o dane eksploatacyjne oraz pomiary meteorologiczne z pobliskiej stacji meteorologicznej. Wyniki...

 • The numerical simulation of two-dimensional vertical incompressible viscous flow
  Publication

  - Year 2005

  W artykule przedstawiono numeryczne symulacje płaskiego pionowego przepływu nieściśliwej cieczy lepkiej ze swobodną powierzchnią. Zastosowano model bazujący na rozwiązaniu równań Naviera-Stokesa metodą "ciśnień" (SIMPLE). Przy takim podejściu otrzymano dywergencję równań Naviera-Stokesa oraz równanie Poissona na ciśnienie. W rozwiązaniu zastosowano schemat Laxa-Wendroffa z przesuniętą siatką Eulera. Takie podejście zapewnia dokładność...

 • Uwagi o wymiarowaniu pionów kanalizacyjnych
  Publication

  - Year 2005

  Rutynowe projektowanie pionowych przewodów kanalizacyjnych może prowadzić do ich wadliwego funkcjonowania. W pracy pokazano, jak należy określać maksymalną przepustowość pionu, co ma szczególne znaczenie w nietypowych systemach

Year 2004
Year 2003