Department of Economic Sciences - Administrative Units - MOST Wiedzy

Search

Department of Economic Sciences

Filters

total: 66

 • Category
 • Year

clear all filters disabled

Catalog Publications

Year 2020
 • GIUSEPPE VOLPI. IL GRANDE MEDIATORE TRA ISTITUZIONI, POLITICA ED ECONOMIA
  Publication

  - Studi Storici - Year 2020

  Giuseppe Volpi di Misurata represented a mediation point between different interests both in the economic field and in the complex national – but also regional and local – political balance that long underpinned the fascist regime. This article intends to revisit this figure between the 1920s and the Second World War. The attempt will be made to identify, through an approach that will be chronological and thematic, the passages...

  Full text to download in external service

Year 2019
Year 2018
 • Estimation of Housing Demand with Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems (ANFIS)
  Publication

  - Year 2018

  It has always been important to anticipate the demand for a product. To determine the demand for any product, the parameters such as the economic situation and the demands of the rival products are used generally. Especially in the housing sector, which is the locomotive sector for emerging countries, it is critical to anticipate housing demand and its relationship with economic variables. Because of that, economists, real estate...

  Full text to download in external service

Year 2017
 • Count Data Modeling About Relationship Between Dubai Housing Sales Transactions and Financial Indicators
  Publication

  - Year 2017

  In this study, illustrating and comparing the performances of count data models such as Poisson, negative binomial (NB), Hurdle and zero-inflated models for the determination of factors affected housing sales in Dubai. Model comparisons are made via Akaike’s information criterion (AIC), the Vuong test and examining the residuals. Main purpose of this study is building reliable statistical model for relationship between Dubai housing...

  Full text to download in external service

 • Decision making techniques for electronic communication: an example for Turkey
  Publication

  - Year 2017

  Communication is the way for people exchanging information with each other by using various tools. Electronic communication or Ecommunication is the process of sending, receiving and processing information or messages electronically. Electronic communication that is closely related to the development levels of countries, has made considerable progress especially in terms technology, innovation and entrepreneur. In this study, it...

  Full text to download in external service

 • La fine di un grande sogno
  Publication

  - Year 2017

  Il contributo esamima le cause che portarono alla fine dell'Unione sovietica, i meccanismi per il passaggio all'economia di mercato e il nuovo ruolo dello Stato nell'economia russa T

 • La sfida di "Re Cotone". Una nuova storia del capitalismo attraverso la storia delle commodities?

  The article is divided into two parts. In the first one, it highlights the role of commodities in real economy and it observes the coincidence of their price increase after 2003 and their importance as a research topic particularly in the framework of global history. In the second one, it propose a comparative analysis of two recent books on cotton, considering similarities and differences of their approaches, and the difficult...

  Full text to download in external service

 • L'Europa alla ricerca di una identità
  Publication

  - Year 2017

  Il capitolo tratta dell'economia europea dopo la riunficazione tedesca,, della nascita dell'Euro e delle cosneguenbze per il Continente della crisi economica e finanziaria

 • lLmondo globale
  Publication

  - Year 2017

  Lo globalizzazione e i BRICS - Lo svilu the economic development of East Asia- The commodities market

 • Outlier detection method by using deep neural networks
  Publication

  - Year 2017

  Detecting outliers in the data set is quite important for building effective predictive models. Consistent prediction can not be made through models created with data sets containing outliers, or robust models can not be created. In such cases, it may be possible to exclude observations that are determined to be outlier from the data set, or to assign less weight to these points of observation than to other points of observation....

  Full text to download in external service

 • Una crisi diversa?
  Publication

  - Year 2017

  Il capitolo tratta della recente crisi finanziaria, analizzandone cause e conseguenze per il sistema bancario e finanziario mondiale

 • Una egemonia instabile
  Publication

  - Year 2017

  il ruolo degli Stati Uniti nell'economia globale e la sfida giapponese e cinese

 • Using LSTM networks to predict engine condition on large scale data processing framework
  Publication

  - Year 2017

  As the Internet of Things technology is developing rapidly, companies have an ability to observe the health of engine components and constructed systems through collecting signals from sensors. According to output of IoT sensors, companies can build systems to predict the conditions of components. Practically the components are required to be maintained or replaced before the end of life in performing their assigned task. Predicting...

  Full text to download in external service

Year 2016
Year 2014
Year 2013
Year 2012
Year 2011
 • Ryzykowna recepta na zarządzanie ryzykiem
  Publication

  - Year 2011

  Czy zaawansowana metodologia wyznaczania i alokacji kapitału ekonomicznego w bankach, wsparta przez odpowiednie normy regulacyjne, stanowi panaceum na bolączki związane z systemowymi ryzykami sektora bankowego? Idealizowanie tej recepty jest dość ryzykowne. Kapitał ekonomiczny to ciekawe narzędzie, ma ono jednak swoje niedoskonałości i pułapki.

  Full text to download in external service

 • Struktura kapitału ludzkiego a wzrost gospodarczy

  W artykule tym skupiono się na weryfikacji zależności pomiędzy poziomem zróżnicowania hierarchii płacowej a stopniem wzrostu gospodarczego. Autor podjął więc próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy poza powszechnie znanym związkiem między poziomem zasobu kapitału ludzkiego a wzrostem gospodarczym, istotne znaczenie ma również jego wewnętrzna struktura.Struktura kapitału ludzkiego przedstawiona została za pomocą hierarchii...

Year 2009
Year 2008
 • Polaryzacja ekonomiczna : teoria i zastosowanie
  Publication

  - Year 2008

  Praca zawiera nowe ujęcie teoretyczne problemu polaryzacji ekonomicznej. Konstrukcja proponowanych miar polaryzacji bazuje na powierzchniowym dystansie pomiędzy funkcją Lorenza analizowanego rozkłądu dochodów a funkcją Lorenza k-polarnego rozkładu odniesienia. Za pomocą nowych miar analizowano procesy polaryzacji ekonomicznej w Polsce i w świecie.

Year 2005
 • Digital Access Index - pomiar dostępu kraju do technik informacyjnych i komunikacyjnych
  Publication

  - Year 2005

  Artykuł podaje syntetyczne informacje dotyczące jednego z ostatnich indeksów mierzących pomiar dostępu kraju do najnowszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Autorka poddaje analizie konstrukcję indeksu oraz jego komponentów

 • Dylematy polityki wspierania małych i średnich przedsiębiorstw
  Publication

  - Year 2005

  Autor sformułował i opisał 7 podstawowych dylematów polityki wspierania MSP przez państwo. Pierwszą grupę stanowią dylematy wyborów pomiędzy:1. ochroną MSP a promowaniem ich rozwoju;2. protekcjonizmem wobec firm istniejących a ułatwieniami w zakładaniu firm nowych;3. wspieraniem wszystkich MSP a wspieraniem wybranych grup spośród nich.W drugiej grupie mieszczą się dylematy wyboru:4. szczebla na jakim polityka wspierania jest projektowana...

 • Dynamika wzrostu gospodarczego a stopy procentowe w Polsce w latach 1996-2004
  Publication

  - Year 2005

  W pierwszej części artykułu przedstawiono teoretyczną koncepcję opisującą związki pomiędzy stopą procentową a dynamiką produktu krajowego. W drugiej części artykułu, na podstawie skonstruowanego i oszacowanego modelu, poddanoweryfikacji opisywane związki oraz przeprowadzono symulację warunkową dynamiki wzrostu produktu krajowego.

 • Ekonometryczna analiza popytu na paliwa płynne w Polsce
  Publication

  W artykule przedstawiono analizę popytu rynkowego na paliwa płynne w Polsce, która może stanowić przesłankę do prognozowanie możliwości sprzedaży czy też planowania polityki cenowej w zmieniającym się otoczeniu przedsiębiorstw. Do przeprowadzenia analizy popytu wykorzystano narzędzia ekonometryczne umożliwiające rozpoznanie elastyczności oraz wahań sezonowych popytu.

 • Europejski sektor małych i średnich przedsiębiorstw wobec wyzwań gospodarki światowej
  Publication

  W rozdziale przedstawiono sytuację europejskiego sektora MSP wobec zmian zachodzących w gospodarce światowej. Opisywane przez autorów zmiany są powodowane tak przez uniwersalne trendy jak i przez nowe, regionalne zjawiska i procesy. Najważniejsze, z punktu widzenia europejskich MSP uniwersalne trendy to przyspieszenie globalizacji, upowszechnienie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), utworzenie JRE, wprowadzenie...

 • Kilka uwag na temat zróżnicownia cen w krajach Unii Europejskiej
  Publication

  - Year 2005

  Autor odpowiada na pytanie czy konwergencja cen może być miernikiem stopnia integracji, jakie mogą być potencjalne korzyści dla poszczególnych państw z procesów konwergencji cen oraz przedstawia ogólne spojrzenie na zróżnicowanie cen w UE na podstawie porównawczego indeksu cen dla PKB ogółem i poszczególnych jego kategorii.

 • Konkurencyjność-spór wokół definicji
  Publication

  - Year 2005

  Celem artykułu jest przedstawienie problemów, jakie w ekonomii napotykamy przy próbie zdefiniowania pojęcia konkurencyjności.Autorka ponadto dokonuje przeglądu wybranych definicji konkurencyjności.

 • Lokaty w bankach komercyjnych i fundusze inwestycyjne jako instytucje oszczędnościowe gospodarstw domowych
  Publication

  - Year 2005

  Każde gospodarstwo domowe podejmując decyzję o oszczędzaniu zainteresowane jest ulokowaniem swoich środków pieniężnych w najlepszy, tzn. zgodny z jego preferencjami i możliwościami, instrument. Niniejszy artykuł jest próbą analizy oszczędności gospodarstw domowych ze względu na dwie, najbardziej popularne obecnie formy ich gromadzenia, a mianowicie lokaty w bankach komercyjnych i środki zgromadzone w funduszach inwestycyjnych.

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec procesów integracji gospodarki światowej - teoria i metodologia badań
  Publication

  Rozdział poświęcony jest teoretycznym problemom internacjonalizacji MSP oraz badaniom tego procesu w warunkach integracji ekonomicznej Europy. Autorzy podkreślają konieczność ujmowania w/w problematyki, zarówno w analizach teoretycznych, jak i w empirycznych, na 3 poziomach: makroekonomicznym (gospodarki narodowej, Unii Europejskiej), mezoekonomicznym (regionalnym, lokalnym, branżowym) i mikroekonomicznym (firmy). Szczególną uwagę...

 • Model multiplikatywny a średnia geometryczna - wybrane problemy
  Publication

  - Year 2005

  W pierwszej części artykułu omówiono problemy względnego i absolutnego rozproszenia zmiennej objaśnianej w relacji do jej średniej geometrycznej w modelu multiplikatywnym. W nastepnej kolejności omówiono właściwości estymatora warunkowej średniejgeometrycznej w modelu multiplikatywnym. Na tym tle omówiono zagadnienie interpretacji odchylenia standardowego w tego typu modelach. W części końcowej artykułu wnioski teoretyczne poddano...

 • Polscy właściciele/menedżerowie wobec jednolitego rynku europejskiego
  Publication

  Rozdział przedstawia wyniki badań przeprowadzonych przez zespół WZiE. Celem badań było sprawdzenie czy i w jakim stopniu badane MSP są obecne na rynkach międzynarodowych, jak postrzegają akcesję Polski do UE i w jaki sposób przygotowywały się do niej.

 • Postrzeganie otoczenia ekonomiczno-politycznego oraz możliwości i zagrożeń związanych ze wstąpieniem do UE-porównanie wyników badań polskich i czeskich
  Publication

  Rozdział został w całości opraty na wynikach badań przeprowadzonych w Polsce oraz Czeskiej Republice wśród wlaścicieli małych i średnich firm. Omówiono w nim stosunek własciciele do przystąpienia do UE. Przedstawiono także porównanie szans i zagrożen jakie ci własciciele postrzegają w związku z przystapieniem do UE.

 • Przyczynowo-skutkowa analiza kształtowania się depozytów i kredytów gospodarstw domowych w Polsce w latach 1996 - 2004
  Publication

  - Year 2005

  Celem rozprawy było sformułowanie i przedstawienie prawidłowości przyczynowo-skutkowych w kształtowaniu się depozytów i kredytów gospodarstw domowych w Polsce, w latach 1996 - 2004. W pracy postawiona została teza według której, w badanych latach w Polsce, zależności przyczynowo-skutkowe obserwowane pomiędzy poziomem depozytów i kredytów gospodarstw domowych a czynnikami je kształtującymi charakterystyczne były dla dojrzałej gospodarki...

 • Sektor MSP we współczesnej gospodarce
  Publication

  - Year 2005

  Praca uwzględnia najnowszy dorobek teorii ekonomii, jak również badania nad sektorem MSP w krajach wysoko rozwiniętych prowadzone na przełomie XX i XXI wieków. Zawiera także analizy najnowszych dostępnych danych statystycznych z wielu krajów. Jest próbą odpowiedzi na szereg pytań takich jak np.: W czym przejawia się wpływ sektora MSP na wzrost gospodarczy?Czy znaczenie sektora MSP w wysoko rozwiniętych krajach nadal rośnie?Czy...

 • Strategie internacjonalizacji MSP wobec integracji ekonomicznej Europy
  Publication

  - Year 2005

  Integracja ekonomiczna Europy, a zwłaszcza utworzenie IRE oraz unii gospodarczo - walutowej (UGW)znacząco przyspieszyło internacjonalizację MSP. MSP internacjonalizuje się w różny sposób - liczba wariantów strategicznych jest tu ogromna. Artykuł przedstawia strategie i instrumenty internacjonalizacji MSP, ocenia przydatność stosowanych w literaturze strategii do badań MSP.

 • The new measures of the population ageing
  Publication

  - Year 2005

  Zestarzenie się populacji mierzy sie zwykle frakcją osób starszych. Miara ta nie uwzględnia rozkładu wieku wśród osób starszych. W pracy przedstawiane są nowe miary zestarzenia się populacji, których ideę zaczerpnięto z ekonomiki ubóstwa: absolutna luka wiekowa AG, relatywna luka wiekowa RAG, syntetyczna miara HRAG=HCR. RAG oraz syntetyczna miara P2. Te nowe miary testowo analizując proces zestarzenia się w 4 krajach europejskich...

 • Wstęp
  Publication

  - Year 2005

  Wstęp zawiera prezentację treści książki.

 • Zakończenie
  Publication

  - Year 2005

  Zakończenie jest krótkim podsumowaniem głównych wniosków wynikających z prezentowanych w książce analiz.

 • Zarządzanie cenami w przedsiębiorstwie działającym na oligopolistycznym rynku produktów homogenicznych
  Publication

  W artykule pokazano ogólne prawidłowości w zakresie kształtowania cen na rynku konkurencji doskonałej, monopolu czystego oraz oligopolu homogenicznego wykorzystując analizę graficzną. Wskazano również możliwości zarządzania cenami w oligopolu działającym na rynku międzynarodowym na podstawie przybliżonego rozwiązania optymalnego dla branży.

Year 2004
 • Bariery wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw.
  Publication

  - Year 2004

  Rozdział IV pt. "Bariery wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw" przedstawia teorię barier wzrostu MSP. Po klasyfikacji istniejących barier wzrostu.

 • Bariery wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych.
  Publication

  - Year 2004

  Rozdział VIII pt. "Bariery wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych" przedstawia wyniki badań przeprowadzonych dwukrotnie na tej samej próbie MSP w 1992 i 1999 roku. MSP, opisane zostały bariery potencjalne, wynikające z procesów globalizacji, internacjonalizacji i integracji.

 • Determinanty zróżnicowania cen pomiędzy krajami Unii Europejskiej.
  Publication

  - Year 2004

  Artykuł dotyczy przestrzennego zróżnicowania cen w krajach Unii Europejskiej. Bada relacje między reltywnym poziomem cen, a PKB per capita, kosztami transportu i kosztami pracy.

 • Dobrobyt ekonomiczny.
  Publication

  - Year 2004

  Praca stanowi przegląd teorii i praktyki pomiaru dobrobytu ekonomicznego (indywidualnego i społecznego). Podstawę teoretyczną stanowi tu mikroekonomiczna teoria zachowań konsumenta. W pierwszej części przedstawiono sposób pomiaru dobrobytu za pomocą nadwyżki konsumenta. W części następnej, dobrobyt mierzony jest za pomocą indeksów, w szczególności skal ekwiwalentności. Część trzecia poświęcona jest problemom agregacji dobrobytu...

 • Dyskryminacja płacowa a postawy wobec pracy.
  Publication

  - Year 2004

  W pracy analizowana jest zależność pomiędzy dyskryminacją płacową ze względu na płeć a postawami wobec pracy. Weryfikowano następujące hipotezy: H1: Postawy wobec pracy nie zależą od płci, H2: Dyskryminacja płacowa kobiet spowodowana jest częściowo ich niskimi aspiracjami płacowymi. Dane statystyczne zaczerpnięto z Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego. Okazało się, że 10% dyskryminacji z 15% należy przypisać niższym aspiracjom...