Department of Ship and Land Based Power Plants - Administrative Units - MOST Wiedzy

Search

Department of Ship and Land Based Power Plants

Filters

total: 55

 • Category
 • Year
 • Options

Catalog Publications

2012
2011
2010
2009
2005
 • A general concept of design procedure for floating docks regarding their reliability, safety and ecological aspects
  Publication

  - 2005

  W artykule przedstawiono koncepcję i wynikające z niej problemy projektowania doków pływających w aspekcie niezawodności i bezpieczeństwa ich funkcjonowania. Zwrócono uwagę, że projektowanie takie jest niezbędne do uzyskania przez tego rodzaju doki odpowiednich własności proekologicznych. Wykazano konieczność stosowania projektowania wieloetapowego. Zaproponowano uwzględnienie w projektowaniu takich etapów jak: akwizycyjnego, kontraktowego,...

 • An environmental risk measure of ships
  Publication

  - 2005

  W referacie wyszczególniono najistotniejsze rodzaje zanieczyszczeń emitowanych przez statki do środowiska naturalnego. Przeprowadzono krótką dyskusję norweskiej propozycji indeksacji środowiskowej statków. Zaproponowano probabilistyczny model do oceny ryzyka stwarzanego przez statki względem środowiska morskiego. Jest to model strategii liniowej. Wiąże w jedną wartość liczbową prawdopodobieństwa uwolnienia zanieczyszczeń ze statku...

 • Analiza obciążeń eksploatacyjnych głównych odbiorników energii na pogłębiarkach wieloczerpakowych
  Publication

  - 2005

  Artykuł przedstawia wyniki badań eksploatacyjnych dotyczących obciążeń głównych odbiorników energii na pogłębiarkach wieloczerpakowych: łańcuchów czerpakowych i wciągarek manewrowych. Podane zostały zależności obciążeń tych odbiorników w funkcji wydajności pogłębiarki i rodzaju urabianego gruntu.

 • Badania niezawodności środowiskowej okrętowej instalacji sanitarnej
  Publication

  - 2005

  Przedstawiono wyniki badań, które wykonano w oparciu o opracowany przez autora probabilistyczny model do oceny niezawodności środowiskowej okrętowej instalacji sanitarnej. Badano jaki jest wpływ poziomu niezawodności poszczególnych elementów technicznych, wchodzących w skład instalacji, na roczną niezawodność środowiskową całej instalacji. Roczna niezawodność środowiskowa oznacza prawdopodobieństwo, że w ciągu roku nie zostaną...

 • Comparative analysis of trailing suction hopper dredger's various types of power plants
  Publication

  - 2005

  Artykuł przedstawia analizę porównawczą różnych typów układu energetycznego pogłębiarki ssącej nasiębiernej przeznaczonej na Bałtyk południowy. Jako kryterium oceny analizowanych wariantów układu energetycznego pogłębiarki przyjęto koszty inwestycyjne oraz koszty paliwa. Wykorzystano wskaźniki ekonomiczne: AAC oraz NPV.

 • Conception of taking decisions with regard to reliability and safety of combustion engines
  Publication

  - 2005

  W referacie przedstawiono jedną z najprostszych sytuacji decyzyjnych, która może pojawić sie w czasie eksploatacji silników spalinowych. Zaproponowano możliwość podejmowania decyzji w takiej sytuacji. Wynika z niej, że nawet w złożonej sytuacji decyzyjnej rozpatrywanie oczekiwanych konsekwencji umożliwia bardzo łatwe przyporządkowanie każdemu rodzajowi decyzji, pojedynczej liczby oznaczającej wartość oczekiwaną konsekwencji. Umożliwia...

 • Demand determination for electrical energy for trailing suction hopper dredgers
  Publication

  - 2005

  Przedstawiono metodę określania obciążeń elektrowni w typowych stanach eksploatacji pogłębiarki ssącej nasiębiernej. Przedstawiono sposób określania średniego zapotrzebowania energii elektrycznej i jego odchylenia standardowego. Wykorzystano dane dokumentacji projektowych 10 pogłębiarek ssących nasiębiernych oraz wyniki badań eksploatacyjnych pogłębiarek zawarte w bazie danych DRAGA.

 • Environmental reliability model of a bilge water purifying installation
  Publication

  - 2005

  W referacie przedstawiono probabilistyczny model, służący do wyznaczania niezawodności środowiskowej instalacji oczyszczania wód zęzowych z zanieczyszczeń olejowych. Jest to model przyczynowo - skutkowy. Struktura modelu ma formę drzewa zdarzeń i odpowiednich drzew niezdatności. Niezawodność środowiskowa instalacji zdefiniowana została jako prawdopodobieństwo, że w wyniku jej eksploatacji nie nastąpi zagrożenie dla środowiska morskiego....

 • Koncepcje decyzyjnego sterowania procesem eksploatacji urządzeń technicznych z uwzględnieniem diagnostyki.
  Publication

  - 2005

  W artykule przedstawiono propozycję decyzyjnego sterowania procesem eksploatacji dowolnych urządzeń technicznych, np. silników spalinowych (tłokowych lub turbinowych) z zastosowaniem modelu tego procesu w formie decyzyjnego (sterowanego) procesu semi-markowskiego. Przedstawiono dowolne urządzenie techniczne jako obiekt sterowania. Zwrócono uwagę na potrzebę jednoczesnego sterowania procesem zmian stanów technicznych i procesem...

 • Model of process of wear sidle bearings of self ignition combustion engine
  Publication

  - 2005

  W artykule została podjęta próba przeanalizowania praktycznej przydatności modelu procesu zużycia głównych łożysk ślizgowych silnika spalinowego o ZS, opisującego zmienną szybkość ich zużycia. Analizie został poddany problem częstych zatrzymań i rozruchów silnika, gdyż z badań statystycznych wynika, że w tym czasie występuje największe zużycie łożysk ślizgowych.

 • Model pojawiania się sytuacji odmiennych od normalnej podczas pobytu statku na morzu
  Publication

  - 2005

  W referacie przedstawiono model zmian sytuacji, które mogą pojawiać sie w czasie ruchu statku. Model ten został opracowany w formie procesu semimarkowskiego. W modelu tym wyróżniono takie sytuacje, jak normalną, skomplikowaną, niebezpieczną, awaryjną i katastroficzną. Przedstawiono wzory określające prawdopodobieństwa pojawienia się wymienionych sytuacji. Zasygnalizowano, że w sytuacjach tych, jest możliwe podejmowanie racjonalnych...

 • Model zmian stanu technicznego ślizgowych układów tribologicznych silników o zapłonie samoczynnym i jego zastosowanie przy podejmowaniu decyzji
  Publication

  W publikacji przedstawiono formalny opis procesu zmian stanu technicznego ślizgowych układów tribologicznych silników o zapłonie samoczynnym i uzasadniono, że modelem tego procesu może być proces semimarkowski o skończonym zbiorze stanów. Przydatność tego modelu została wykazana na przykładzie często spotykanej w praktyce eksploatacyjnej sytuacji decyzyjnej, w której należy podjąć najlepszą decyzję spośród możliwych do podjęcia....

 • Model zużycia łożysk ślizgowych silnika o zapłonie samoczynnym
  Publication

  - 2005

  W artykule przedstawiona została możliwość zdobycia i wykorzystania informacji określających podstawowe własności fizyko-chemiczne oleju smarowego dla kształtowania zużycia łożysk ślizgowych.

 • Modelowanie bezpieczeństwa środowiskowego siłowni statku
  Publication

  - 2005

  Celem naukowym rozprawy doktorskiej było opracowanie probabilistycznych modeli niezawodności i ryzyka środowiskowego siłowni podstawowego statku towarowego o nępedzie realizowanym przez silnik lub silniki spalinowe tłokowe. Modele te służą do analiz projektowych odpowiednich systemów, określania wymagań natury niezawodnościowej względem tych systemów z uwzględnieniem czynnika ludzkiego oraz umożliwiają holistyczną ocenę bezpieczeństwa...

 • Neural reliability model of diesel engines
  Publication

  - 2005

  W artykule przedstawiono wyniki weryfikacji hipotezy zakładającej celowość zastosowania modelu niezawodnościowego silnika tłokowego z zapłonem samoczynnym w postaci sztucznej sieci neuronowej. Weryfikację przeprowadzono w oparciu o wyniki badań eksploatacyjnych.

 • Neuronowa implementacja markowskiego modelu niezawodnościowego siłowni okrętowej.
  Publication

  - 2005

  W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących weryfikacji hipotezy zakładającej celowość implementacji markowskiego modelu niezawodnościowego siłowni okrętowej z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych.Badania przeprowadzono z wykorzystaniem metod symulacyjnych.

 • Probabilistic concept of defining the situations possible to occur during operation of floating docks
  Publication

  - 2005

  W artykule zasygnalizowana została możliwość oszacowania bezpieczeństwa doków pływajacych, w wyniku zastosowania teorii procesów semimarkowskich, zarówno w fazie projektowania jak też eksploatacji. Przedstawiono opis formalny sytuacji, jakie mogą zaistnieć podczas funkcjonowania (działania) doków pływających, zarówno budowlanych jak również remontowych. Wyróżniono takie sytuacje jak: normalna, skomplikowana, niebezpieczna, awaryjna...

 • Semimarkowski model procesu spalania w silnikach spalinowych i jego przydatność praktyczna
  Publication

  - 2005

  W referacie zaproponowano czterostanowy model procesu spalania w formie procesu semimarkowskiego dyskretnego w stanach i ciągłego w czasie. Przyjęto następującą interpretację stanów tego procesu: stan spalania całkowitego i zupełnego, stan spalania niezupełnego, stan spalania niecałkowitego i stan spalania niecałkowitego i niezupełnego. Praktyczną przydatność tego modelu wykazano na przykładzie dotyczącego podejmowania jednej z...

 • Technical diagnostics as a tool in decision control of combustion engines operation process
  Publication

  - 2005

  W referacie scharakteryzowano stochastyczną sytuację decyzyjną wynikającą z funkcjonowania silników spalinowych w dowolnym systemie eksploatacyjnym i na tym tle przedstawiono propozycje zastosowania diagnostyki technicznej do sterowania procesem eksploatacji tych silników. Podano także interpretacje modelu diagnostycznego w ujęciu semantycznym z uwzględnieniem metod diagnostycznych: klasycznej i uproszczonej, w których dany model...

2004