Department of Decision Systems and Robotics - Administrative Units - MOST Wiedzy

Search

Department of Decision Systems and Robotics

Filters

total: 66

 • Category
 • Year

Catalog Publications

2015
2014
2013
2012
 • Acceleration of the discrete Green's function computations
  Publication

  - 2012

  Results of the acceleration of the 3-D discrete Green's function (DGF) computations on the multicore processor are presented. The code was developed in the multiple precision arithmetic with use of the OpenMP parallel programming interface. As a result, the speedup factor of three orders of magnitude compared to the previous implementation was obtained thus applicability of the DGF in FDTD simulations was significantly improved.

  Full text in external service

 • Accuracy of the discrete Green's function computations
  Publication

  - 2012

  This paper discusses the accuracy of the discrete Green's function (DGF) computations. Recently closed-form expression of the DGF and its efficient numerical implementation were presented which facilitate the DGF applications in FDTD simulations of radiation and scattering problems. By carefully comparing the DGF results to those of the FDTD simulation, one can make conclusions about the range of the applicability of the DGF for...

 • Fast implementation of FDTD-compatible green's function on multicore processor

  In this letter, numerically efficient implementation of the finite-difference time domain (FDTD)-compatible Green's function on a multicore processor is presented. Recently, closed-form expression of this discrete Green's function (DGF) was derived, which simplifies its application in the FDTD simulations of radiation and scattering problems. Unfortunately, the new DGF expression involves binomial coefficients, whose computations...

  Full text in external service

 • Implementation of FDTD-Compatible Green's Function on Graphics Processing Unit
  Publication

  In this letter, implementation of the finite-difference time domain (FDTD)-compatible Green's function on a graphics processing unit (GPU) is presented. Recently, closed-form expression for this discrete Green's function (DGF) was derived, which facilitates its applications in the FDTD simulations of radiation and scattering problems. Unfortunately, implementation of the new DGF formula in software requires a multiple precision...

  Full text in external service

2011
2010
 • Superresolution algorithm to video surveillance system
  Publication

  An application of a multiframe SR (superresolution) algorithm applied to video monitoring is described. The video signal generated by various types of video cameras with different parameters and signal distortions which may be very problematic for superresolution algorithms. The paper focuses on disadvantages in video signal which occur in video surveillance systems. Especially motion estimation and its influence on superresolution...

2009
 • Równoważność klasyfikatorów binarnych
  Publication

  Tematem wielu prac dotyczących zagadnienia klasyfikacji jest porównanie różnych powszechnie znanych klasyfikatorów pod względem przydatności w konkretnych zastosowaniach.W artykule pokazana zostanie równoważność klasyfikatorów funkcji boolowskich ze względu na średnią liczbę błędów generalizacji,zaproponowane zostanie kryterium podobieństwa klasyfikatorów oparte o współczynnik korelacji oraz przedstawiony zostanie wpływzłożoności...

 • Using similar classification tasks in feature extractor learning
  Publication

  The article presents and experimentally verify the idea of automatic construction of feature extractors in classification problems. The extractors are created by genetic programming techniques using classification examples taken from other problems then the problem under consideration.

2007
 • Artificjal environment for simulation of emergent behaviour
  Publication

  Przedstawiono opracowane środowisko dla modelowania zjawisk, w których współdziałanie wielu prostych jednostek prowadzi do powstawania złozonych struktur. Sposób oddziaływania jednostki zawarty jest w jej strukturze, która interpretowana jest poprzez specjalnie zdefiniowany język podobny do Prologu.

 • Inteligencja zespołowa
  Publication

  Przedstawiono przegląd zespołowego przetwarzania informacji, uczenia się i podejmowania decyzji. Omówiono algorytmy ewolucyjne, roju, mrówkowe, immunologiczne, sieci neuronowe, współpracę agentów, modelowanie indywiduowe oraz przykładowe środowisko modelowania zespołowego.

 • Układy cyfrowe : podstawy projektowania i opis w języku VHDL
  Publication

  Przedstawiono podstawowe wiadomosci dotyczące zasad budowy, działania, analizy i syntezy układów cyfrowych kombinacyjnych, sekwencyjnych i modułowych oraz opisu układów w języku VHDL.

 • Zjawisko przesłuchu w wieloprzewodowych prowadnicach koplanarnych
  Publication

  - 2007

  Celem pracy jest analiza zjawiska przesłuchu na bliskim i dalekim końcu sprzężonych linii koplanarnych (ang. Coupled Coplanar Waveguides C-CPW) i sprzężonych linii koplanarnych z centralnie umieszczonym uziemionym paskiem (ang. Coupled Coplanar Waveguides with central Grounded Strip C-CPWGS) o skończonej długości przy pobudzeniu falą prostokątną. Wymagało to stworzenia modeli numerycznych rozpatrywanych prowadnic i poddania ich...

2006
2005
 • Adaptacyjna identyfikacja ciagłoczasowych modeli procesów niestacjonarnych z uwzględnieniem przekłamań pomiarowych.
  Publication

  W pracy wykorzystano metody identyfikacji parametrycznej do pozyskiwania użytecznej dla diagnostyki informacji o zmianach dynamiki nadzorowanych procesów. W proponowanym podejściu ciągłym analizie poddano procesy przemysłowe modelowane za pomocą fizycznie interpretowalnych liniowych i nie liniowych równań różniczkowych zwyczajnych. Zachowanie sensu fizycznego estymowanych parametrów ułatwiło weryfikację wyników identyfikacji, wpływając...

 • An interactive system for mobile robot navigation
  Publication

  - 2005

  W pracy przedstawiono interaktywny system do zdalnego sterowania robotem mobilnym zbudowany przy użyciu języka VRML. System jest wspomagany przez algorytm wyznaczania optymalnej trajektorii ruchu robota mobilnego poruszającego się w obecności przeszkód statycznych. Otoczenie reprezentowane jest przez graf nieskierowany. W metodzie wykorzystano algorytm Dijkstry.

 • Analiza propagacji sygnałów cyfrowych w koplanarnych liniach transmisyjnych.
  Publication

  W pracy przedstawiono wyniki modelowania numerycznego zjawiska przesłuchu bliskiego i dalekiego końca w strukturze sprzężonych linii koplanarnych z uwzględnieniem wielorodzajowej propagacji fali elektromagnetycznej. Algorytm oparto na wykorzystaniu metody przestrzeni widmowej oraz transformacji Fouriera pomiędzy dzienią czasu i częstotliwości. Poprawność modelowania potwierdzono eksperymentalnie poprzez pomiar napięć przesłuchu...

 • Analysis of coupled coplanar waveguide with ideal bonding wires between ground conductors
  Publication

  Przedstawiono zmodyfikowaną analizę sprzężonych linii koplanarnych prowadzącą do uproszczenia procesu modelowania struktur wieloprzewodowych zawierających poprzecznie ułożone względem kierunku propagacji fali mostki dla wyrównania potencjałów na odseparowanych przestrzennie przewodach. Wyniki analizy teoretycznej zweryfikowano doświadczalnie uzyskując potwierdzenie poprawności zastosowanego podejścia.

 • Asynchroniczna fuzja danych z wielu estymatorów stanu.
  Publication

  W przypadku obiektów, które można opisać dyskretno-czasowym modelem Gaussa-Markowa, oraz gdy dyskretny pomiar dotyczący obiektu pochodzi z pojedynczego czujnika, istnieje nieobciążony estymator minimalnowariancyjny stanu obiektu, czyli filtr Kalmana. W pewnych okolicznościach, np. z powodu dyskretnego charakteru źródła pomiaru, dokładność i odporność estymacji polegającej na pojedynczym źródle danych jest niewystarczająca. Jedną...

 • Compatible DC and small-signal MOSFET models for radio and microwave frequency simulation
  Publication

  Zaprezentowano nowy model stałoprądowy tranzystora MOS i kompatybilny z nim uogólniony nie-quasi-statyczny model małosygnałowy. Model stałoprądowy został eksperymentalnie zweryfikowany dla tranzystorów MOS o długości kanału od 75 nm do kilkunastu mikrometrów, a model małosygnałowy od zera herców do 30 GHz.

 • Drawing Functions and NLP Algorithm Steps for Optimization Problems by using O&G Software.
  Publication

  - 2005

  Praca opisuje program służący do wizualizacji problemów programowania nieliniowego (funkcja celu, ograniczenia) oraz pracy rozwiązującego je algorytmu. Wizualizacja może być realizowana w przestrzeni dwu- lub trójwymiarowej.

 • Estymacia stanu nieliniowych obiektów dynamicznych.
  Publication

  W wielu zagadnieniach z obszaru teorii i praktyki sterowania, w tym identyfikacji lub regulacji, oraz diagnostyki procesów, wykorzystywana jest ocena (estymacja) stanu obiektu dynamicznego. Dla obserwowanego procesu, który można opisać dyskretno-czasowym modelem Gaussa-Markowa, istnieje nieobciążony estymator minimalnowariancyjny stanu, znany jako filtr Kalmana.W pewnych praktycznych sytuacjach model Gaussa-Markowa może być jednak...

 • Ewolucyjne metody wielokryterialnej optymalizacji układów detekcji.
  Publication

  W pracy omawiane są możliwości wykorzystania mechanizmów niszowania oraz rodzajnika genetycznego w ewolucyjnym poszukiwaniu rozwiązań wielokryterialnych zadań optymalizacyjnych. W omawianych typach algorytmów ewolucyjnych zastosowano metody rankingowe, które cechują się znaczną uniwersalnością i użytecznością w porównaniu do metod klasycznych. Jako przykład ilustrujący rozważane podejścia przedstawia się metodologię konstruowania...

 • Ewolucyjny dobór funkcji jądra SVM wspólnego dla zbioru podobnychzadań klasyfikacyjnych
  Publication

  Praca przedstawia ewolucyjną metodę kształtowania funkcji jądra wmetodzie SVM wspólnego dla zbioru podobnych zadań klasyfikacyjnych(z tej samej dziedziny) z wykorzystaniem aproksymatora neuronowego.Pokazano możliwość wbudowania funkcji ekstrakcji cech do funkcji jądraSVM za pomocą prostego łączenia aproksymatorów standardowej funkcjijądra i ekstraktora. Opisane zostały również teoretyczne podstawy metodywektorów wspierających (SVM).

 • Rozmyte algorytmy diagnostyki układów sterowania procesami przemysłowymi - Przykład laboratoryjny
  Publication

  W niniejszej pracy prezentuje się przykład zastosowania algorytmów detekcji usterek opartych na modelach rozmytych w systemie diagnostyki układu laboratoryjnego trzech połączonych zbiorników. Pomimo prostoty realizowanej koncepcji układowej, system ten jest przykładem często występującego w praktyce złożonego procesu przemysłowego. W przeprowadzonych badaniach do oceny stanu procesu oraz realizacji zadań diagnostycznych wykorzystuje...

 • Solving nonlinear programming problems by using O&G software.
  Publication

  - 2005

  Praca opisuje pakiet optymalizacyjny oprogramowania O&G. Umożliwia on rozwiązywanie problemów programowania nieliniowego. Użytkownik może w wygodny sposób formułować rozwiązywane zadanie i dobierać metody obliczeniowe używając interaktywnego interfejsu.

 • Strojenie modeli rozmytych z wykorzystaniem metod opartych na klastervzacii na przykładzie problemu zarządzania.

  W artykule rozważa się zagadnienie strojenia modelu rozmytego zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi, wskazując na metody, które zapewniają wysoką dokładność otrzymywanych wyników, przy możliwie niedużym nakładzie obliczeń. W pierwszej kolejności stosuje się podejścia, które wynikają z intuicji i doświadczenia autorów, oparte na twardej metodzie jednowymiarowej klasteryzacji K-means z wykorzystaniem trójkątnego kształtu...