Aleksandra Sas-Bojarska - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 58

 • Kategoria
 • Rok

Katalog Publikacji

2020
2018
 • HEALTH-AFFIRMING EVERYDAY LANDSCAPES IN SUSTAINABLE CITY. ECO-NEIGHBORHOODS IN FRANCE CASE
  Publikacja

  This paper discusses the close relationship between the concept of health-affirming everyday landscapesand the idea of sustainable city design.The French National program of eco-neighborhood certification ÉcoQuartier is described and the correlation between the concepts of health-affirming landscapes,sustainable cities, and eco-neighborhoods is explained using the example of a selected eco-neighborhood in France.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • HEALTH-AFFIRMING EVERYDAY LANDSCAPES IN SUSTAINABLE CITY. THEORIES AND TOOLS
  Publikacja

  As cities and urban population continue to grow, causing serious threats to public health, the development of health-affirming urban landscapes becomes even more important topic than ever before. The purpose of this paper is to answer the question which qualities of urban landscape make it the health-affirming landscape. In the first part of the paper, a concept of health-affirming landscapes and a modern approach to sustainable...

 • Small city and a bridge. Landscape perspective
  Publikacja

  The aim of the paper is to present the problems connected with the location of big infrastructure objects; like bridges; in close neighbourhood to the small cities located in valuable environment and landscape; and the ways to minimize the potential threats. The case study of the small town Wyszogrod in central Poland will be presented to illustrate the values of the environment and landscape; which could have been easily destroyed...

2017
 • Idea miasta-ogrodu w rozwoju współczesnej urbanistyki
  Publikacja

  Artykuł prezentuje ideę miasta-ogrodu Ebenezera Howarda, uznawanej za podwaliny współczesnej urbanistyki oraz systemowego i kompleksowego myślenia o rozwoju miast. Wielokrotnie opisywaną koncepcję naszkicowano jako tło powstania najważniejszych manifestów i teorii urbanistycznych XX i XXI wieku. Celem projektu miasta-ogrodu miała być naprawa fatalnej sytuacji miast przemysłowych i panujących w nich bardzo ciężkich warunków życia,...

 • Linear revitalization - problems and challenges. Discursive article

  The aim of the article, defined by the author as discursive, is to give the answer as to whether within ‘revitalization’ we should distinguish the notion of ‘linear revitalization’ – not yet defined in Polish and English-language literature. The author presents the thesis that we should do so by presenting the idea, its specific character and its role. This kind of action seems to have, in the author’s opinion, a positive influence...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • The need for linear revitalization. Gdynia case

  The aim of the article is to discuss the need of defining and implementation of the linear revitalization - the new approach related to the revitalization processes. The results of the preliminary investigations indicate that this kind of revitalization seems to be an important tool supporting city management and planning, especially in cases of cities fragmentation - causing lack of physical, social, economic and ecological cohesion....

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Wielkie inwestycje w kontekście zagrożeń i ochrony krajobrazu
  Publikacja

  Problematyka książki jest związana z zagrożeniami dla krajobrazu wywoływanymi realizacją i funkcjonowaniem wielkich inwestycji infrastrukturalnych i przemysłowych oraz sposobami jego ochrony i kształtowania. Książka stanowi podsumowanie badań teoretycznych oraz opracowań studialnych i eksperckich prowadzonych przez lata przez autorkę. W części teoretycznej przeanalizowano potrzebę i możliwości właściwej ochrony i kształtowania...

2016
 • Concrete versus green corridors in road planning. Gdansk case
  Publikacja

  The aim of an article is to present the threats which may be caused by the construction of the transit road inside the city structure, and some mitigation measures aiming to eliminate or minimize environmental and landscape damages and social problems. Theoretical guidelines and conclusions will be followed by the example illustrating the problem. As an answer, some guidelines enabling sustainable road planning will be presented....

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Planning the City Against Barriers. Enhancing the Role of Public Spaces

  Contemporary cities are being fragmented by growing number of technical barriers like roads, railways, infrastructural objects, that generate variety of problems of different nature. The aim of the research is to present the issues connected with such barriers in the city and the ways of solving them. Main problems are e.g.: the destruction of the complexity of urban fabric, functional disadvantages, environmental and landscape...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2015
2014
 • Redevelopment of Gdynia waterfront - students' imagination
  Publikacja

  The article presents the ideas of Gdynia waterfront redevelopment, proposed by students of the Faculty of Architecture, as diploma works. Gdynia is often a subject of diploma works - as a city of many needs, opportunities and challenges. It gives students the wide range of possibilities to create attractive, modern and unique development – concerning different functions, forms and meanings. Students works have been presented regarding...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • „Space, architecture and infrastructure “in-between cities”.
  Publikacja

  The article presents contemporary city problems, like division of the city, infrastructural barriers, empty spaces, chaotic development, cuting-off areas, threatening the city image and functioning. These problems can be best observed in the areas in-between cities. One of the main questions for urban planners and architects seems thus to be: how to connect the city spaces instead of creating the barriers, how to create the areas...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2013
2010
2009
 • Krajobraz w ocenach oddziaływania na środowisko. Przypadek Rospudy
  Publikacja

  Artykuł omawia potrzebę i zakres studiów krajobrazowych, które powinny być wykonywane w ramach ocen oddziaływania inwestycji drogowych na środowisko. Szczególnym przypadkiem, na bazie którego zaprezentowano zalecaną metodykę ocen oddziaływania na krajobraz, jest obwodnica Augustowa, najbardziej kontrowersyjna inwestycja drogowa ostatnich lat w Polsce. W ramach raportu o oddziaływaniu na środowisko obwodnicy Augustowa, sporządzonego...

 • Ocena oddziaływania na dobra kultury i krajobraz przekopu przez Mierzeję Wiślaną [analiza zagospodarowania przestrzennego
  Publikacja

  Niniejsze opracowanie stanowi część raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przekopu przez Mierzeję Wiślaną. W ocenie oddziaływania na dobra kultury i krajobraz zaprezentowano zasoby i walory dziedzictwa kulturowego i krajobrazu, opis inwestycji pod kątem oddziaływania na dobra kultury i krajobraz oraz związane z planowaną inwestycją potencjalne ich zagrożenia, jak też zalecane środki i działania łagodzące. Rozpatrując...

 • Ocena oddziaływania na krajobraz obwodnicy Augustowa [analiza planu zagospodarowania przestrzennego -
  Publikacja

  - 2009

  Przedmiotem oceny oddziaływania na krajobraz była planowana obwodnica Augustowa przecinająca Dolinę Rospudy. Ocenie podlegały cztery warianty trasy, wraz z podwariantami. Studia różnego rodzaju objęły:1. zebranie materiałów wyjściowych (materiały archiwalne z różnych urzędów i instytucji, opracowania branżowe udostępnione w ramach projektu, studia literaturowe, materiały własne)2. określenie uwarunkowań planistycznych dotyczących...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Ocena oddziaływania na krajobraz. Przypadek Rospudy. Cz. I.
  Publikacja

  W artykule zaprezentowana została ocena oddziaływania na krajobraz, wykonana przez autorkę w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko obwodnicy Augustowa w 2008 r. Omówiono zakres i etapy studiów krajobrazowych. W szczególności przedstawiono zakres zebranych danych wyjściowych, studiów terenowych, właściwej oceny eksperckiej oraz graficznych wyników badań. Ocena ekspercka objęła analizę uwarunkowań planistycznych, opis...

 • Ocena oddziaływania na krajobraz. Przypadek Rospudy. Cz. II.
  Publikacja

  W artykule, który ma charakter polemiczny, zaprezentowane zostały szczegółowe zagadnienia związane z doborem kryteriów do oceny porównawczej wariantów pod kątem ich oddziaływania na krajobraz, oraz z oceną znaczenia skutków w krajobrazie. Przedstawiono aspekty teoretyczne związane z oceną znaczenia skutków w krajobrazie, w tym omówiono etapy prac oraz ogólne kryteria nadawania znaczeń. Następnie zaprezentowano szczegółowe kryteria...

 • Strategia ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego rejonu Zalewu Wiślanego na lata 2009-2018
  Publikacja

  Niniejsze autorskie opracowanie stanowi pierwszą, wstępną część Strategii ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego rejonu Zalewu Wiślanego na lata 2009-2018. Dotyczy ono głównie oceny stanu istniejącego rejonu Zalewu Wiślanego. Prezentuje zasoby i walory dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i krajobrazu, i związane z nimi szanse oraz dotyczące tych aspektów niedostatki, jak też główne potencjalne zagrożenia. Elementem...

2008
 • Oceny środowiskowe w ochronie zasobów turystycznych i rekreacyjnych przestrzeni
  Publikacja

  Nowe przedsięwzięcia inwestycyjne, które pojawiają sie w Polsce w dużej liczbie, co jest ułatwione dzięki łatwemu dostępowi do środków unijnych, stanowią często poważne zagrożenie dla potencjału turystycznego przestrzeni. Dowodzi tego słynny przypadek obwodnicy Augustowa przecinającej dolinę Rospudy. Pomimo wielu protestów, planowane są nowe warianty trasy i konstrukcji mostowych przecinających unikatową dolinę Rospudy. Dlatego...

 • Rospuda - czy wszędzie budować mosty?
  Publikacja

  Streszczenie - SummaryThe article presents the problem of planning transport system in the areas of high natural and landscape values. Bridges and roads crossing valuable areas undergo Environmental Impact Assessment (EIA) Procedure. This procedure in Poland is often treated only as formal requirement, not as an instrument helping to solve conflicts and to minimise negative environmental and landscape effects. The potential of...

2007
2006
 • Ład przestrzenny w procesach rozwojowych - metoda oceny oddziaływania na środowisko
  Publikacja

  Referat prezentuje cele, zakres, zasady i efekty edukacji w zakresie ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla architektów, urbanistów i planistów przestrzennych. Przedmiot ten, wzbogacający ofertę kształcenia, prowadzony jest od kilku lat na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Celem zajęć jest zaprezentowanie OOŚ (części systemu ocen środowiskowych) jako narzędzia wspomagającego system planowania przestrzennego i stwarzającego...

 • Nauczanie urbanistyki dla architektów

  Nauczanie urbanistyki na polskich wydziałach architektury prowadzone jest głównie na politechnikach. Program nauczania tego przedmiotu tkwi głęboko nie tylko w modernizmie, ale jescze w poprzedniej epoce systemu polityczno-ekonomicznego. Obecne czasy wymagają zdecydowanej zmiany wytycznych nauczania urbanistyki i planowania przestrzennego. Młody architekt by na trudnym rynku pracy skutecznie konkurować musi nabyć w trakcie studiów...

 • Oceny oddziaływania na środowisko w ochronie krajobrazu
  Publikacja

  Artykuł ukazuje rolę ocen środowiskowych dla ochrony i kształtowania krajobrazu, coraz powszechniej uznawanego za wskaźnik jakości życia, wspólne bogactwo oraz kluczowy element tożsamości europejskiej. Oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), uważane na świecie za jeden ze skuteczniejszych instrumentów realizujących cele ochrony środowiska i krajobrazu, są w Polsce narzędziem nie w pełni docenianym. Opisano mankamenty systemu OOŚ...

 • Oceny oddziaływania na środowisko w urbanistyce
  Publikacja

  Artykuł prezentuje oceny oddziaływania na środowisko, często w praktyce niesłusznie uznawane jedynie za formalność utrudniającą rozpoczęcie działalności inwestycyjnej, jako niedoceniane, a niezwykle pomocne narzędzie wspomagające planowanie przestrzenne w osiąganiu ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego. Przedstawiono genezę, ideę, cele i potencjał systemu ocen środowiskowych, oraz jego mankamenty, zarówno na świecie jak...

 • Oceny środowiskowe w lokalizacji węzłów integracyjnych : przykład węzła integracyjnego "Czerwony Most" w Gdańsku
  Publikacja

  Artykuł prezentuje system ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) jako narzędzie przewidywania, oceny i łagodzenia skutków środowiskowych, wynikających z realizacji i funkcjonowania wielkich inwestycji infrastrukturalnych, jakimi są węzły zintegrowane oraz dworce kolejowe, zwłaszcza gdy są one lokowane na obszarach o dużych wartościach historycznych i estetycznych. Procedura OOŚ jest pokazana nie tylko jako formalny wymóg niezbędny...

 • Przewidywanie zmian krajobrazowych w gospodarowaniu przestrzenią : z wykorzystaniem ocen oddziaływania na środowisko na przykładzie transportu drogowego
  Publikacja

  Praca dotyczy prognozowania skutków pojawiających się w krajobrazie w wyniku złożonych procesów gospodarowania przestrzenią. Temat uznano za ważny i aktualny, gdyż wiedza na temat charakteru, wielkości i znaczenia zmian krajobrazowych jest podstawą dla właściwej ochrony i kształtowania krajobrazu, poddawanego nieustannej i silnej presji inwestycyjnej. Niska skuteczność systemu planowania przestrzennego, odpowiedzialnego za zrównoważony...

2005
 • Nowe drogi w krajobrazie podmiejskim - różne aspekty przestrzeni
  Publikacja

  W artykule zaprezentowano zagrożenia przestrzeni podmiejskiej, powodowane rozwojem systemu drogowego. Omówiono aspekty kulturowe, przyrodnicze, krajobrazowe, funkcjonalno-przestrzenne, ekonomiczne i użytkowe, związane z realizacją i funkcjonowaniem tras drogowych na przykładzie obwodnic i dróg planowanych w rejonie aglomeracji gdańskiej. Na tym tle ukazano procedurę ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ), jako narzędzia łagodzenia...

 • Oceny strategiczne elementem systemu łagodzenia w odniesieniu do krajobrazowych skutków komunikacji drogowej
  Publikacja

  Artykuł prezentuje możliwości wykorzystania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko jako jednego z elementów systemu łagodzenia negatywnych skutków rozwoju. Za wiodący aspekt wzmocnienia systemu SOOŚ/OOŚ uznano problem łagodzenia skutków środowiskowych, a najważniejszą w tym rolę przypisano krajobrazowi, określonemu jako nośnik informacji o skutkach w poszczególnych, współzależnych od siebie elementach środowiska i za wyznacznik...

 • Oceny środowiskowe a rozwój zrównoważony miast
  Publikacja

  Artykuł prezentuje możliwości wzmocnienia procedury oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), jako narzędzia mogącego służyć odnowie struktur miejskich. Instrumenty wykorzystywane w Polsce do realizacji idei rozwoju zrównoważonego uznano za nieskuteczne, co stało się punktem wyjścia do poszukiwania możliwości ich poprawy. Szczególny nacisk położono na wykorzystanie potencjału procedury OOŚ, mającej wspierać planowanie przestrzenne....

 • Oceny środowiskowe narzędziem integrowania celów rozwoju miast" [w:] Integracja i dezintegracja obszarów metropolitalnych
  Publikacja

  Artykuł prezentuje system ocen środowiskowych (strategiczne oceny oddziaływania na środowisko, SOOŚ i oceny pojedynczych przedsięwzięć, OOŚ) jako narzędzie, które można stosować do równoważenia i integrowania celów rozwoju społeczno-gospodarczego miast z celami ochrony wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych (w tym estetycznych i znaczeń tkwiących w przestrzeni). System SOOŚ/OOŚ może być wykorzystywany przy łagodzeniu...

 • Rola ocen środowiskowych w kształtowaniu infrastruktury miast na przykładzie komunikacji drogowej
  Publikacja

  Artykuł prezentuje rolę procedury oceny oddziaływania na środowisko w planowaniu, realizacji i funkcjonowaniu systemów infrastruktury technicznej miast, na przykładzie komunikacji drogowej. Drogi zostały uznane za najbardziej konfliktogenny element infrastruktury miejskiej, który ma swoje odbicie w krajobrazie układów zurbanizowanych. Jednocześnie krajobraz, będący zjawiskiem łączącym aspekty materialne i niematerialne, którego...

 • Wzmocnienie systemu ocen środowiskowych warunkiem łagodzenia krajobrazowych skutków realizacji dróg
  Publikacja

  W artykule zaprezentowano propozycję wzmocnienia skuteczności systemu ocen środowiskowych w łagodzeniu krajobrazowych skutków realizacji i funkcjonowania systemów drogowych. Ukazano sekwencję powstawania zagrożeń krajobrazowych, aby na tym tle przedstawić system środków i działań łagodzących negatywne skutki drogownictwa. Kolejno omówiono unikanie, ograniczanie i kompensowanie strat, oraz wzbogacanie istniejących walorów, posługując...

2004
 • Analiza warunków dla realizacji projektu ciągu ulicznego ''Trasa Sucharskiego-Droga Zielona-Nowa Spacerowa'' w Gdańsku.

  W pracy dokonano analizy celowości budowy ciągu ulicznego Trasa Sucharskiego-Droga Zielona-Spacerowa w Gdańsku jako podstawowego elementu sieci ulicznej w Gdańsku i aglomeracji trójmiejskiej. Biorąc pod uwagę czynniki transportowe, ekonomiczne i środowiskowe wskazano na potrzebe kontynuacji procesu inwestycyjnego dla tego ciągu ulicznego.

 • Jakość krajobrazu wyrazem jakości systemu OOS.
  Publikacja

  W artykule omówiono potrzebę wzmocnienia roli krajobrazu w systemie OOS. Uznano, że jakość krajobrazu jest wyznacznikiem prawidłowości przeprowadzenia procedury OOS. Oceniono, że dotychczasowe sposoby ochrony krajobrazu były mało skuteczne z powodu traktowania go w OOS jako wyizolowanego komponentu środowiska oraz bagatelizowania jego znaczenia. Stało się punktem wyjścia dla zaprezentowania koncepcji wzmocnienia roli ocen krajobrazu....

 • Łagodzenie skutków - system czy prowizorka?
  Publikacja

  Artykuł omawia problematykę związaną z unikaniem, ograniczaniem i kompensowaniem skutków krajobrazowych i wizualnych, jakie mogą występować w związku z realizacją przedsięwzięć. Przeprowadzono analizę możliwości łagodzenia skutków tkwiących w procedurze OOS. Omówiono istotę łagodzenia skutków zarówno w odniesieniu do systemu zarządzania przestrzenią, jak i systemu ocen oddziaływania na środowisko. Zaprezentowano hierarchię łagodzenia...

 • Niepewność prognozowania skutków krajobrazowych i wizualnych - cz. 1.
  Publikacja

  W artykule omówiono problem niepewności związanej z prognozowaniem zmian krajobrazowych i wizualnych, powstających w przestrzeni jako efekt relizacji różnorodnych przedsięwzięć. Zaprezentowano prognozowanie wielkości i znaczenia skutków krajobrazowych w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko (OOS). Rozważania w części I dotyczą dwóch podstawowych narzędzi mających związek z krajobrazem: systemu planowania przestrzennego...

wyświetlono 682 razy