Aleksandra Sas-Bojarska - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyróżnione monografie

 

A. Sas-Bojarska za monografię "Wielkie inwestycje w kontekście zagrożeń i ochrony krajobrazu" otrzymała w 2018 r dwie nagrody o randze krajowej: 

 

1.   Nagrodę imienia Jerzego Regulskiego nadaną przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz za wzmacnianie samorządności terytorialnej w kategorii wiedzy i upowszechniania.   

http://www.nagrodaregulskiego.frdl.pl/

 

2.  Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za publikację w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

https://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/budowlane-nagrody-miir-rozdane/

 

 

Wielkie inwestycje w kontekście zagrożeń i ochrony krajobrazu

Problematyka książki jest związana z zagrożeniami dla krajobrazu wywoływanymi realizacją i funkcjonowaniem wielkich inwestycji infrastrukturalnych i przemysłowych oraz sposobami jego ochrony i kształtowania. Książka stanowi podsumowanie badań teoretycznych oraz opracowań studialnych i eksperckich prowadzonych przez lata przez autorkę. W części teoretycznej przeanalizowano potrzebę i możliwości właściwej ochrony i kształtowania krajobrazu we współczesnych procesach rozwojowych. Omówiono ochronę prawną krajobrazu w Polsce w kontekście przeciwdziałania jego zagrożeniom, sprecyzowano zakres merytoryczny studiów krajobrazowych koniecznych do przeprowadzania w ramach ocen oddziaływania na środowisko, podkreślono ich znaczenie. W drugiej części książki omówiono studia przypadków badań krajobrazowych dla wybranych wielkich inwestycji, w których autorka brała udział.

Wiedza i zdobyte doświadczenie umożliwiły autorce sformułowanie wniosków metodologiczno-naukowych dotyczących planowania i lokalizacji konfliktogennych inwestycji w kontekście zagrożeń i ochrony krajobrazu. Tworzą one kompleksowy i uporządkowany zestaw propozycji możliwych do wykorzystania w praktyce, niezależnie od rodzaju inwestycji i charakterystyk zagrożonego krajobrazu. W pracy podkreślono istotną rolę ocen oddziaływania na środowisko jako narzędzia ochrony krajobrazu w procesach planistyczno-projektowych.

Książka może być przydatna zarówno dla teoretyków zajmujących się ochroną krajobrazu, jak i praktyków sporządzających różnego rodzaju studia krajobrazowe, samorządowców oraz studentów kształcących się w dziedzinie ochrony środowiska, architektury i architektury krajobrazu.

 

Opinie o książce

 

Obszerne omówienie reprezentatywnej grupy przypadków nie tylko uwiarygodnia treść książki i wnioski z niej płynące, ale i stanowi o jej wartości aplikacyjnej; omówione przypadki, okoliczności jakie towarzyszyły ich realizacji, a także krytyczne przedstawienie skutków przeprowadzonych działań są swoistym poradnikiem dla zainteresowanych. Charakter książki, zgromadzona w niej wiedza teoretyczna oraz opisy doświadczeń zawodowych własnych wskazują, że swoich czytelników znajdzie ona zarówno wśród studentów, podejmujących studia na różnych kierunkach kształcących w dziedzinie ochrony środowiska, a zwłaszcza krajobrazu, jak i pracujących zawodowo w tych dziedzinach. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     prof. dr hab. inż. arch. Mieczysław Kochanowski

 

Autorka prezentuje zarówno szerokie ujęcie tematu od strony teoretycznej, jak i własne – płynące z doświadczenia przy realizacji podobnych prac – sugestie dotyczące zasadności wykorzystania poszczególnych metod postępowania przy pracach nad określeniem skutków krajobrazowych realizacji […] inwestycji, w tym – minimalizowaniu ich wpływu na krajobraz. Praca bazuje na współczesnej, aktualnej literaturze przedmiotu, co pozwoliło na przedstawienie najnowszego stanu wiedzy w odniesieniu do omawianych zagadnień.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens

 

Monografia jest podsumowaniem badań oraz autorskich doświadczeń studialno-projektowych, branżowych i eksperckich, dotyczących wielkich inwestycji infrastrukturalnych i przemysłowych. W kontekście wciąż istotnych w Polsce potrzeb cywilizacyjnych, w tym przemysłowych i infrastrukturalnych, ochrona krajobrazu w przypadku realizacji takich inwestycji jest bez wątpienia zagadnieniem aktualnym i istotnym. Cennym uzupełnieniem treści jest bogaty materiał ilustracyjny, który pozwala na lepsze zrozumienie treści.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      dr hab. inż. arch. Michał Stangel

 

 

 

 

 

Wręczenie nagrody im. Jerzego Regulskiego odbyło się podczas najważniejszego wydarzenia samorządowego w Polsce, organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i Redakcję "Rzeczpospolitej", w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

 

 

Wręczenie nagrody Ministra Inwestycji i Rozwoju odbyło się podczas uroczystego otwarcia Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2019
w Poznaniu.

wyświetlono 682 razy