Aniela Mikulska - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 31

 • Kategoria
 • Rok

Katalog Publikacji

2015
2013
 • Czy raporty pomagają zrozumieć przedsiębiorczość?
  Publikacja

  - 2013

  Skupienie na przedsiębiorcach wynika z bezpośredniej potrzeby pobudzania działań przedsiębiorczych na poziomie pojedynczej firmy, jak i na poziomie całego społeczeństwa. Rozdział bazuje na informacjach dotyczących przedsiębiorstw w Polsce, zawartych w raportach PARP, GUS i Ministerstwa Gospodarki. Poddaje pod refleksję kwestię potencjału rozwojowego przedsiębiorstw wyrażanego takimi miarami wzrostu jak: dynamika przychodów, wyniku...

 • MEASURE OF THE LEVEL OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN PROVINCES

  The scope of Polish macro-economic data for assessing the level of socio-economic development of the country is largely limited because of the regional variation. Therefore there is a need for cyclic selection and the verification of criteria which allow identifying regions with a similar level of socio-economic development or those that clearly differ from the mean values. The aim of the study is to compare Poland’s provinces...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • PRZEDSIĘBIORCZE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

  Przedsiębiorczość definiowana jest jako umiejętność wykorzystywania nadarzających się szans i okazji do realizacji przedsięwzięć w wymiarze gospodarczym. Łączy w sobie skłonność do podejmowania ryzyka i, a nawet wykorzystywania go dla osiągania przewagi konkurencyjnej. Orientacja przedsiębiorcza, której składowe to: proaktywność, innowacje i ryzyko, wymusza na przedsiebiorcach nie tylko patrzenie na organizację z perspektywy strategicznej,...

 • Zarządzanie ryzykiem w służbie przedsiębiorczości
  Publikacja

  - 2013

  Proaktywność, innowacje i podejmowanie ryzyka wymuszają na przedsiębiorcach nie tylko patrzenie na organizację z perspektywy strategicznej, ale również dokonywanie systematycznej i wnikliwej oceny sytuacji rynkowych. Orientacja przedsiębiorcza, w której podejmowanie ryzyka jest czynnikiem nieodzownym, wymaga zatem wykorzystywania metod zarządzania ryzykiem w celu wzmacniania potencjału innowacyjnego i wzrostowego. Odchodzenie od...

2012
 • Rola ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem na poziomie MSP
  Publikacja

  - 2012

  Analiza działalności przedsiębiorstwa (ryzyko wpływu na jego działalność i dotychczasowe wyniki) i rachunek ekonomiczny powinny być determinantami skali rozwiązań ograniczających ryzyko w przedsięwzięciach podejmowanych przez przedsiębiorców. Zarządzanie ryzykiem w MSP powinno być uproszczone w stosunku do procedur stosowanych w dużych przedsiębiorstwach. Powinno koncentrować się na stosowaniu ubezpieczeń i działań prewencyjnych....

2011
 • MSP jako odbiorcy usług ubezpieczeniowych

  Ryzyko towarzyszy w sposób nieodłączny działalności gospodarczej. Motywy poddania się przez przedsiębiorstwa ochronie ubezpieczeniowej nie powinny wynikać tylko i wyłącznie z przymusu prawnego, ale powinny być przejawem przezorności ubezpieczeniowej, świadomości istnienia ryzyk, dbałości o zasoby przedsiębiorstwa oraz wykorzystywania zasad racjonalnego gospodarowania w oparciu o rachunek ekonomiczny. Ubezpieczenia należą do usług...

 • Obraz przedsiębiorczości w Polsce

  Celem artykułu jest charakterystyka przedsiębiorczości w Polsce przez pryzmat dynamiki procesów gospodarczych, odwzorowywanych w takich parametrach jak przychody, nakłady inwestycyjne czy wynik finansowy. Okres badawczy obejmuje lata 2004-2008, od wstąpienia Polski do UE do roku, w którym odczuwalne były skutki globalnego kryzysu gospodarczego. Dodatkowo do porównań sytuacji przedsiębiorstw posłużono się przykładowymi wskaźnikami...

2010
2009
2008
2007
 • Differentiation of the european insurance market (Polish example)
  Publikacja

  - 2007

  Rynek usług ubezpieczeniowych jako część systemu finansowego każdej gospodarki odgrywa istotną rolę w stymulowaniu wzrostu gospodarczego. Jego sprawne funkcjonowanie w krajach Unii umożliwi realizację idei Jednolitego Rynku Ubezpieczeniowego. Dotychczasowy stan rzeczy wskazuje jednak na istotne zróżnicowanie poziomu rozwoju rynku ubezpieczeniowego w różnych krajach członkowskich Unii.

 • Kształtowanie świadomości
  Publikacja

  Projekt MAYDAY realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equa, ma na celu stworzenie trwałyh rozwiazań minimalizujących skutki dyskryminacji pracowników 50+ na rynku pracy ze względu na kwalifikacje niedostosowane do wymagań pracodawców. Niniejsze opracowanie stanowi jeden z siedmiu rozdziałów monografii zatytułowanej Metodyka badań 50+. W rozdziale tym został poruszony problem kształtowania świadomości beneficjentów projektu...

 • Modyfikacja kwestionariuszy
  Publikacja

  Projekt MAYDAY realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal, ma na celu stworzenie trwałych rozwiązań minimalizujących skutki dyskryminacji pracowników 50+ na rynku pracy ze względu na kwalifikacje niedostosowane do wymagań pracodawców.Niniejsze opracowanie stanowi jeden z rozdziałów monografii Metodyka badań 50+ składającej sie z siedmiu rozdziałów.Rozdział ten zawiera opis modyfikacji metodyki badań, jaka została wprowadzona...

 • Postawy pracodawców i pracowników wobec konieczności dostosowań do potrzeb rynku pracy (na podstawie badań przemysłu stoczniowego)
  Publikacja

  - 2007

  Celem opracowania jest prezentacja postaw pracodawców i pracowników wobec konieczności dostosowania się do potrzeb rynku pracy. Zmiany strukturalne w gospodarce polskiej powodują konsekwencje w postaci niedopasowania kwalifikacji pracowników do potrzeb pracodawców. Analiza jest wynikiem badań zrealizowanych w roku 2006 w ramach projektu Mayday , dotyczących problematyki zatrudnienia w przedsiębiorstwach przemysłu stoczniowego.

 • Przykładowe wyniki badań
  Publikacja

  - 2007

  Rozdział zawiera analizę wyników przeprowadzonych w projekcie badań związanych z budowaniem systemu kształcenia ustawicznego. Przedstawiono wnioski z badań, które wykorzystane zostały do budowania systemu. Analiza wyników badań pozwoliła na określenie struktury merytorycznej i organizacyjnej budowanego rozwiązania.

 • Przykładowe wyniki badań
  Publikacja

  - 2007

  Projekt MAYDAY realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal, ma na celu stworzenie trwałych rozwiązań minimalizujących skutki dyskryminacji pracowników 50+ na rynku pracy ze względu na kwalifikacje niedostosowane do wymagań pracodawców. Niniejsze opracowanie stanowi jeden z siedmiu rozdziałów monografii zatytułowanej Metodyka badań 50+. Rozdział ten stanowi analizę wybranych problemów badawczych na podstawie wyników 1 tury...

 • Struktura kwestionariuszy
  Publikacja

  Projekt MAYDAY realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal, ma na celu stworzenie trwałych rozwiązań minimalizujących skutki dyskryminacji pracowników 50+ na rynku pracy ze względu na kwalifikacje niedostosowane do wymagań pracodawców. Badania w projekcie MAYDAY odgrywają kluczowa rolę w osiagnięciu rezultatów. Niniejsze opracowanie stanowi jeden z rozdziału monografii zatytułowanej Metodyka badań 50+ skadającej sie z...

 • Świadomość ubezpieczeniowa w małych i średnich przedsiębiorstwach
  Publikacja

  - 2007

  Badania MSP dotyczą wielu aspektów ich działalności, zawsze jednak odnoszą się do postaw i potencjału intelektualnego ich właścicieli. Popyt na ubezpieczenia jest przejawem odczuwania przez właścicieli MSP potrzeby ubezpieczenia oraz gotowości zabezpieczenia najbardziej prawdopodobnych dla prowadzonej działalności ryzyk.

 • Wykorzystanie wyników badań
  Publikacja

  Projekt MAYDAY realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal, ma na celu stworzenie trwałych rozwiązań minimalizujących skutki dyskryminacji pracowników 50+ na rynku pracy ze względu na kwalifikacje niedostosowane do wymagań pracodawców. Niniejsze opracowanie stanowi jeden z siedmiu rozdziałów monografii zatytułowanej Metodyka badań 50+. Rozdział ten stanowi rozszerzenie rozdziału pod tytułem Weryfikacja metodyki. Przedstawiono...

2003

wyświetlono 250 razy