Beata Krawczyk-Bryłka - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 79

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
 • COMPARATIVE STUDY OF TRADITIONAL AND VIRTUAL TEAMS
  Publikacja

  The paper presents two kinds of cooperating teams: traditional and virtual, and proposes a new measure of the team virtuality level. Some representative teamwork characteristics, such as team member competencies, team diversity, leadership, and team decision-making are analyzed and compared depending on the degree of virtuality. Moreover, the team climate as one of the team performance measures is also analyzed and compared in...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Czy w negocjacjach są przegrani? Kultura negocjacji organizacyjnych
  Publikacja

  Negocjacje to proces interakcji pomiędzy stronami, które są od siebie współzależne i dostrzegają konieczność współdziałania, by zrealizować osobiste cele. Nakładaniu się interesów stron towarzyszy jednak rozbieżność poglądów, stanowisk i oczekiwań, czyli konflikt. Jego rozwiązanie jest konieczne, by strony mogły osiągnąć swoje cele i ustalić zasady dalszych relacji.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • DECISION - MAKING IN VIRTUAL SOFTWARE TEAMS USING CLOUD PLATFORMS
  Publikacja

  Software development projects are usually realized by traditional or virtual IT teams using computing clouds. Team collaboration requires decision - making regarding essential aspects of a project progress. The article concerns methods of decision – making process in the case of traditional and virtual teams’ work. The research results conducted in a group of IT specialists are presented, and to analyze their preferences in decision-making...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Kompetencje członków zespołu wirtualnego

  Artykuł dotyczy problematyki wirtualnej współpracy, która wymaga od osób tworzących zespół oraz od lidera zespołu szczególnych kompetencji. Skoncentrowano się na wiedzy, cechach i umiejętnościach członków zespołu wirtualnego, które są konieczne, by efektywnie realizowali oni założone cele, kreując jednocześnie relacje oparte na wzajemnym zaufaniu. Artykuł zawiera przegląd literatury dotyczącej kompetencji członków zespołu wirtualnego...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Negocjacje w organizacji
  Publikacja

  - Rok 2017

  Rozdział dotyczy negocjacji prowadzonych w ramach organizacji. Na tle charakterystyki procesu negocjacji i styli negocjacyjnych pokazano strategiczne i operacyjne znaczenie negocjacji dla firm zarówno w relacjach z otoczeniem zewnętrznym, jak również z klientami wewnętrznymi. Skoncentrowano się na negocjacjach w realizacji funkcji menedżerskich, podkreślając ich znaczenie dla budowania kultury organizacyjnej, klimatu zaufania i...

 • Nowoczesne metody rekrutacji pracowników
  Publikacja

  - Rok 2017

  Rozdział dotyczy procesu rekrutacji i selekcji, których zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu zatrudnienia. Zaprezentowano wszystkie elementy procesu, począwszy od przygotowania do rekrutacji, poprzez zastosowanie metod oceny i doboru kandydatów do pracy (z uwzględnieniem zastosowania rozwiązań IT) , aż po ostateczną ocenę i wybór najlepszego kandydata. Zwrócono uwagę na błędy popełniane w procesie rekrutacji oraz podkreślono...

 • Talenty/ zespół/ wartości – ryzyka w zarządzaniu projektami. Relacja z XIII Międzynarodowego Kongresu MBA
  Publikacja

  W dniach 12–14 maja 2017 roku w Krakowie odbył się XIII Międzynarodowy Kongres MBA. Hasłem tegorocznego wydarzenia było: „Compliance: równowaga między wynikiem a wartościami”. Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej był jednym z partnerów Kongresu. Celem naszego panelu była dyskusja dotycząca znaczenia wartości niematerialnych oraz kapitału ludzkiego w funkcjonowaniu współczesnych organizacji.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wykorzystanie metafor w identyfikacji i kształtowaniu postaw przedsiębiorczych
  Publikacja

  Edukacja przedsiębiorcza odgrywa coraz większą rolę w promowaniu i kształtowaniu zachowań oraz kompetencji przedsiębiorczych młodego pokolenia. W tym kontekście szczególnie podkreśla się znaczenie wykorzystywania nowych, interaktywnych metod i form kształcenia, niezwykle istotnych dla jednego z aspektów edukacji przedsiębiorczej, jakim jest kształcenie kreatywności i proaktywności. Zastosowanie metafor spełnia wymagania stawiane...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zaufanie w zespołach pracowniczych – czy polskie zespoły są gotowe na empowerment?

  Zaufanie jest istotnym elementem klimatu pracy zespołowej i warunkiem budowania efektywnych zespołów, korzystających z potencjału zaangażowanych w realizację celu pracowników. Zaufanie jest też podstawą wdrażania w zespołach zasad empowermentu, rozumianego nie tylko jako przekazanie władzy członkom zespołu, ale również jako zdolność zespołu do przejmowania odpowiedzialności za realizację wybranego celu. W artykule przedstawiono...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Znaczenie różnorodności w wirtualnej współpracy

  Różnorodność jest jedną z podstawowych cech zespołów wirtualnych. Odnosi się ona do geograficznego rozproszenia członków zespołu, różnic stref czasowych, w których pracują, zróżnicowania narodowogo i kulturowego, ale również do pracy dla różnych organizacji, pełnienia różnych ról zespołowych o odpowiedzialności za różne części realizowanego projektu. Artykuł dotyczy najważniejszych wymiarów różnorodności istotnych dla wirtualnej...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2016
 • Attributes of Entrepreneurial Teams as Elements of a Mental Model

  An entrepreneurial team can be defined as a small group of individuals holding ownership or control positions who create or develop an entrepreneurial venture and have shared commitments towards each other. Entrepreneurial teams start numerous new ventures or affect the performance of firms due to their social capital based on some characteristic attributes. The mental models of teams refer to internal, organised representation...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Budowanie zespołu wirtualnego - zasady i wyzwania

  Artykuł dotyczy tworzenia i współpracy w zespole wirtualnym, który jest zaangażowany w realizację konkretnego celu, najczęściej projektu, wymagającego współdziałania osób rozproszonych geograficznie i / lub organizacyjnie, komunikujących się głównie za pomocą technologii IT. Zaprezentowano charakterystykę wirtualnej współpracy z uwzględnieniem zalet i zagrożeń wynikających z ograniczenia komunikacji bezpośredniej. Na podstawie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Indywidualizm czy zespołowość - w jakich kategoriach myślimy o przedsiębiorczości

  Przedsiębiorczość to pojęcie, które zwykle rozpatruje się w kategoriach działań indywidualnych, realizowanych indywidulanie procesów czy przedsięwzięć. Jednocześnie podkreśla się rolę przedsiębiorcy, jako osoby zarządzającej zespołem i przy jego udziale uzyskującym założone cele. W literaturze pojawiają się zagadnienia związane z przedsiębiorczością zespołową i zespołami przedsiębiorczymi, których miejsce w tworzeniu firm i osiąganiu...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Intercultural Challenges in Virtual Teams

  : Virtual teams are usually geographically dispersed and consist of members from different countries and cultures. They influences internal communication processes and can cause personal conflicts, misunderstandings or lack of trust. Intercultural diversity is also significant for goal setting and team effectiveness. The aim of this article is to check if virtual team members appreciate the cultural diversity or rather suffer from lack...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Pomiędzy kontrolą i zaufaniem – jakich liderów potrzebują wirtualne zespoły projektowe

  Artykuł dotyczy zarządzania zespołem wirtualnym, które jest szczególnym wyzwaniem ze względu na rozproszenie geograficzne członków zespołu oraz porozumiewanie się za pośrednictwem technologii informacyjnej. Skoncentrowano się na utrzymywaniu odpowiedniej proporcji pomiędzy zaufaniem i kontrolą zespołu i opracowano listę rekomendacji dla liderów zespołów wirtualnych, dotyczących budowania zaufania i koordynacji pracy. Do realizacji...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • POSTAWY POKOLENIA Y WOBEC WIRTUALNEJ PRACY ZESPOŁOWEJ

  Artykuł koncentruje się na różnorodności i wirtualizacji pracy zespołowej, która coraz częściej dotyczy współczesnych zespołów projektowych. Przedstawiono hybrydową specyfikę pokolenia Y, które z jednej strony charakteryzuje zainteresowane pracą w zespole, nastawienie kolaboracyjne, z drugiej zaś postawy indywidualistyczne i koncentracja na własnych potrzebach. Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych na przedstawicielach polskiego...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Trust triggers and barriers in intercultural teams

  Intercultural teams are more and more popular nowadays — they constitute a serious challenge in terms of effective cooperation and trust building, however. The article presents the potential problems that can affect intercultural cooperation and stresses the power of trust in cultural diversity conditions. The ten-factor model of intercultural team trust is presented. The main aim was to answer the questions: what are the differences...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • ZARZADZANIE ORGANIZACJĄ TYPU SMART
  Publikacja

  Zaprezentowano organizacji, w której charakterystykę wpisano następujące cechy: strategiczne uwarunkowanie, maksymalną innowacyjność, atrakcyjność dla interesariuszy, rozwijanie osobowości pracowników oraz twórczość w działaniu. Te atrybuty, tworzą koncepcję organizacji SMART (akronim od pierwszych liter powyższych cech), która wyróżnia się dodatkowo strukturą opartą o dynamicznie kreowane zespoły oraz skutecznym wspomaganiem...

 • ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM WIRTUALNYM JAKO WYZWANIE DLA LIDERA ZESPOŁU
  Publikacja

  - Rok 2016

  Rozdział dotyczy zarządzania zespołem wirtualnym, który charakteryzuje się rozproszeniem członków zespołu oraz współpracą za pośrednictwem technologii informacyjnej. Tak funkcjonujące zespoły nakładają na lidera dodatkowe wyzwania związane z koniecznością kompensowania braku bezpośredniego kontaktu oraz samodzielnością poszczególnych osób w zespole. Przedstawiono najważniejsze zadania, które podnoszą efektywność zarządzania zespołem...

 • Zaufanie w zespole badawczym – studium przypadku (projekt CD NIWA realizowany na Politechnice Gdańskiej)
  Publikacja

  - Rok 2016

  Artykuł dotyczy tematyki klimatu pracy zespołowej, ze szczególnym uwzględnieniem zaufania w zespole jako czynnika warunkującego zaangażowanie, efektywność i innowacyjność zespołu. Przeanalizowano znaczenie oraz wymiary zaufania w zespole badawczym na podstawie koncepcji International Team Trust Indicator, czyli dziesięciowymiarowego modelu zaufania. Celem artykułu jest analiza klimatu współpracy i poziomu zaufania w interdyscyplinarnym...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2015
Rok 2014
 • Developing competences for cooperation in international teams - tools and methods
  Publikacja

  The article presents the training methods that can be used to develop intercultural competences which are extremely important while working in intercultural teams. The mentioned methods like: case-studies, collaborating, role-play simulations, team working, video presentations and others are presented on the basis of authors’ experiences while teaching the international groups of students at Faculty of Management and Economics...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Gender differences in entrepreneurship myths
  Publikacja

  - Rok 2014

  The article presents the research results related to the most popular entrepreneurship myths in a group of business students. The author focused on gender differences in myth intensity, credibility and importance based on subject literature. The statistic analysis does not confirm any significant differences between male and female groups in case of the majority of myths, however women’s entrepreneurial intentions proved to be...

 • KOMPETENCJE MIĘDZYKULTUROWE A UDZIAŁ W PROGRAMIE ERASMUS

  Kompetencje międzykulturowe, rozumiane jako postawa wobec współpracy z przedstawicielami innych kultur, to ważny element kształcenia studentów w procesie przygotowywania ich do podejmowania działań na globalnym rynku pracy. Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących postaw studentów wobec pracy w zespołach wielokulturowych. Skoncentrowano się głównie na porównaniu nastawienia studentów w zależności od tego, czy byli wcześniej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Ocena efektów projektu wspierającego przedsiębiorczość grupy 50+: Pomorska Fabryka Design
  Publikacja

  - Rok 2014

  Tekst prezentuje zakres projektu Pomorska Fabryka Designu realizowanego przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości i Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku, którego głównym celem było opracowanie modelu aktywizacji zawodowej osób 50+ poprzez założenie przez nich własnej działalności gospodarczej, wykorzystującej ich twórcze zdolności. Projekt jest ciekawym przedsięwzięciem, gdyż w procesie wspierania dojrzałych przedsiębiorców zakłada...

 • OCENA KLIMATU PRACY W ZESPOLE WIELOKULTUROWYM
  Publikacja

  Artykuł dotyczy tematyki zespołów wielokulturowych, które ze względu na specyfikę globalnego rynku odgrywają coraz ważniejszą rolę we współczesnych organizacjach. Skoncentrowano się na kształtowaniu klimatu pracy zespołowej, który pozwala wykorzystać potencjał zespołu zróżnicowanego kulturowo, podkreślając potencjalne utrudnienia i ich źródła. Zaprezentowano wyniki badań kwestionariuszowych, których celem było sprawdzenie, na ile...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Oczekiwania stron konfliktu i mediatorów wobec e-mediacji. Czy e-mediacja ma przyszłość?
  Publikacja

  - Rok 2014

  Artykuł prezentuje możliwości prowadzenia mediacji – skutecznej i korzystnej, ale rzadko wykorzystywanej w Polsce metody pozasądowego rozstrzygania sporów - z wykorzystaniem profesjonalnej platformy internetowej. Na podstawie badań przeprowadzonych na grupie mediatorów oraz stron konfliktów określono oczekiwania dotyczące prowadzenia e-mediacji i wyzwania, jakie stawia przed mediatorami mediacja on-line.

wyświetlono 1802 razy