Bogdan Zygmunt - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prowadzone zajęcia

Pełnienie funkcji promotora w przewodach doktorskich

 • Anna Banel

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2011-03-30 przez Wydział Chemiczny

 • Ewa Kremer

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2005-12-29 przez Wydział Chemiczny

 • Martyna Rompa

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2005-02-08 przez Wydział Chemiczny

Lista recenzowanych prac

 • Synteza, charakterystyka i zastosowanie polimerowych filmów sorpcyjnych z nanoporowatą strukturą

  Praca doktorska

  Paweł Olchowy - Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika

 • Oznaczania pozostałości pestycydów w powietrzu atmosferycznym

  Praca doktorska

  - Politechnika Gdańska

 • Fazy stacjonarne na bazie pochodnych kaliks[4]arenów w konformacji 1,3-naprzemianległej chemicznie związanych z żelem krzemionkowym, jako nowy typ wypełnień w chromatografii cieczowej

  Praca habilitacyjna

  - Politechnika Gdańska

 • Oznaczanie lotnych związków chlorowcoorganicznych w celu oszacowania narażenia zawodowego pracowników pralni chemicznych

  Praca doktorska

  - Politechnika Gdańska

 • Opracowanie procedur jednoczesnego oznaczania pierwiastków głównych, podrzędnych i śladowych w stopach ołowiu metodą ICP-AES

  Praca doktorska

  Marian Szypuła - Akademia Górniczo-Hutnicza

 • Przenoszenie rtęci w rozwoju osobniczym kormorana (Phalacrocorax carbo L., 1758) oraz jej biomagnifikacja w odniesieniu do wybranych gatunków ryb z ekosystemu Zalewu Wiślanego

  Praca doktorska

  Małgorzata Miszkiel-Szkudlińska - Uniwersytet Gdański

 • Opracowanie metodyki oznaczania pestycydów chloroorganicznych oraz polichlorowanych bifenyli w próbkach żywności pochodzenia morskiego

  Praca doktorska

  Angelika Wilkowska - Politechnika Gdańska

 • Wytworzenie laboratoryjnego materiału odniesienia (zanieczyszczona gleba)

  Praca doktorska

  Katarzyna Kupiec - Politechnika Gdańska

 • Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii jonowej, jonowo-asocjacyjnej oraz izotachoforezy kapilarnej do rozdzieleń i analizy składników cieczy jonowych

  Praca doktorska

  Aleksandra Markowska - Uniwersytet Gdański

 • Opracowanie nowych procedur rozdzielania i oznaczania wieloskładnikowych mieszanin z zastosowaniem kolumnowej chromatografii cieczowej z przepływem zwrotnym eluentu

  Praca doktorska

  Grażyna Romanik - Politechnika Gdańska

 • Wykorzystanie technik przepływowych do rozwijania i usprawniania metod kalibracji analitycznej

  Praca habilitacyjna

  Joanna Kozak - Uniwersytet Jagielloński

 • Natura rozproszonej materii organicznej w morzach szelfowych w świetle najnowszych zastosowań spektroskopii fluorescencyjnej

  Praca habilitacyjna

  Piotr Kowalczuk - Uniwerytet Gdański

Lista opiniowanych osób

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  Krzysztof Jan Jankowski

wyświetlono 571 razy