Wyniki wyszukiwania dla: bariery rozwoju - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: bariery rozwoju

Najlepsze wyniki w katalogu: Potencjał Badawczy Pokaż wszystkie wyniki (25)

Wyniki wyszukiwania dla: bariery rozwoju

Najlepsze wyniki w katalogu: Oferta Biznesowa Pokaż wszystkie wyniki (5)

Wyniki wyszukiwania dla: bariery rozwoju

 • Laboratorium Customer Experience

  Oferta Biznesowa

  Zakres prowadzonych badań: Przygotowanie badań Przeprowadzenie badań Testowanie Analiza wyników Usługi dodatkowe: przygotowanie analizy biznesowej procesów u klienta i ich optymalizacja prototypowanie interaktywnych makiet webowych budowanie modelu lojalności klienta w oparciu o wyniki z badań użyteczności dobór odpowiedniej grupy badawczej (pozyskanie osób do badań) Oferta Laboratorium...

 • Laboratorium Konstrukcji Oceanotechnicznych

  Oferta Biznesowa

  Badania mechaniczne, badania zmęczeniowe, badania metalograficzne, badania całych węzłów konstrukcyjnych, pomiary wytężenia rzeczywistych konstrukcji

 • Piotr Grudowski

  Oferta Biznesowa

  Pomiary długości i kąta, pomiary wielkości elektrycznych Testowanie elementów mechatronicznych

Pozostałe wyniki Pokaż wszystkie wyniki (104)

Wyniki wyszukiwania dla: bariery rozwoju

 • Bariery rozwoju lokalnego

  Publikacja

  - 2005

  W artykule zaprezentowano ograniczenia w rozwoju lokalnego układu terytorialnego. Analizie poddano pojęcie rozwoju lokalnego ze względu na trzy cechy: podmiotowość, wielopłaszczyznowość i ciągłość. W dalszej części praca prezentuje najczęstsze rodzaje klasyfikacji barier. Na zakończenie przedstawiono najpowszechniej spotykane ograniczenia. Omówiono je według jednego ze sposobu podziału - na zewnętrzne i wewnętrzne.

 • Bariery rozwoju spółek przedsiębiorczości akademickiej

  W opracowaniu przedstawiono zagadnienie przedsiębiorczości akademickiej. Autorzy wyodrębnili i sklasyfikowali kluczowe bariery hamujące rozwój komercjalizacji wiedzy i technologii do świata biznesu, a także ograniczające rozwój przedsiębiorczości akademickiej. Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych przez Deloitte Business Consulting SA w zakresie ograniczeń wpływających na transfer technologii

 • Bariery rozwoju MSP w świetle badań

  Artytykuł przedstawia fragment badań prowadzonych w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego II i dotyczy barier rozwoju MSP. Badanie było prowadzone jako kontunuacja badania zapoczątkowanego w 2006 roku (POG I). Badanie przeprowadzono na próbie 772 firm. Warto podkreślić, iż badanie na tak dużej próbie nie byłon wcześniej prowadzone w Polsce.

 • The basic barriers to the development of entrepreneurship in Poland

  W opracowaniu przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z czynnikami wpływającymi na aktywność przedsiębiorców w Polsce, w tym takie, jak: problem kosztów pracy, rola systemu podatkowego w kształtowaniu postaw przedsiębiorców, nadmiernie rozbudowana biurokracja. Wskazano także na niezbędne i oczekiwane kierunki zmian.

 • Bariery rozwoju przedsiębiorstw na podstawie badań ankietowych - implikacja dla polityki gospodarczej

  Publikacja

  Polityka gospodarcza wpływa w sposób decydujący na zachowania przedsiębiorców, w konsekwencji na efektywność funkcjonowania podmiotów gospodarczych, którymi zarzadzają. Dotyczy to zarówno polityki makroekonomicznej, jak i mikroekonomicznej. Dlatego ważne wydaje się wskazanie warunków sprzyjających funkcjonowaniu przedsiębiorstw w gospodarce. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wyników badań ankietowych przeprowadzonych...