Wyniki wyszukiwania dla: osad czynny - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: osad czynny

Najlepsze wyniki w katalogu: Potencjał Badawczy Pokaż wszystkie wyniki (5)

Wyniki wyszukiwania dla: osad czynny

 • Katedra Technologii Chemicznej

  Potencjał Badawczy

 • Katedra Technologii Koloidów i Lipidów

  Potencjał Badawczy

 • Katedra Inżynierii Sanitarnej

  Potencjał Badawczy

  Oferta badawcza Badań wód powierzchniowych, wraz z analizą dopływówze zlewni Modelowania matematycznego i symulacji procesówoczyszczania ścieków Oczyszczalni hydrofitowych Oczyszczania ścieków i odcieków ze składowisk odpadów Odwadniania osadów ściekowych Optymalizacji energetycznej procesów oczyszczania ścieków Uzdatniania i oczyszczania wód/ścieków Wdrażania nowych technologii m.in. do odzysku wody,substancji biogennych Zanieczyszczenia...

Pozostałe wyniki Pokaż wszystkie wyniki (92)

Wyniki wyszukiwania dla: osad czynny

 • Usuwanie ze ścieków chlorowanych węglowodorów przez osad czynny

  Publikacja

  - Przegląd Komunalny - 2002

  W laboratorium modelu biologicznej oczyszczalni ścieków zbadano możliwość biodegradacji chlorowanych węglowodorów, mogących występować w ściekach przemysłowych. Stosowano osad czynny z oczyszczalni komunalnej oraz z zakładów syntezy organicznej. Po tygodniowej adaptacji stwierdzono niemal całkowity zanik niektórych chlorowanych węglowodorów.

 • Biodegradation of organic compounds by activated sludge

  Publikacja

  - 2003

  Badano biodegradalność pestycydów zawartych w ściekach z zakładów syntezy organicznej przez osad czynny z oczyszczalni komunalnej i przemysłowej. Zbadano również odporność mikroorganizmów osadu czynnego na syntetyczne związki organiczne zawarte w ściekach farmaceutycznych. W trakcie badań prowadzona była kontrola mikroskopowa osadu czynnego. Badania prowadzone były na modelu laboratoryjnym oczyszczalni ścieków. Największą odporność...

 • Investigation of biological and photochemical treatment of municipal landfill leachates

  Publikacja

  - 2005

  W pracy przedstawiono rezultaty badań charakterystyki oraz efektywności foto- oraz biodegradacji odcieków z dwóch składowisk komunalnych w północnej Polsce. Celem pracy było zbadanie efektywności oczyszczania w systemie UV, UV/H2O2 oraz możliwości biologicznego oczyszczania odcieków metodą osadu czynnego. Stosowanie metody kombinowanej (UV/H2O2/osad czynny) pozwoliło na uzyskanie lepszej efektywności oczyszczania (98% spadek wartości...

 • Rapid test for ionic liquids toxicity evaluation

  Publikacja

  W literaturze przedmiotu dostępne są dane na temat toksyczności cieczy jonowych, szczególności tych mających zastosowanie przemysłowe, gdzie toksyczność wyrażana jest jako EC50 mierzone względem konkretnego organizmu np. Vibrio fischeri, Daphnia magna itp. Z uwagi na taksonomiczne zróżnicowanie osadu czynnego nie jest możliwe bezpośrednie wnioskowanie na temat toksyczności cieczy jonowych w stosunku do osadu czynnego na podstawie...

 • 1-Methyl-3-octylimidazolium Chloride − Sorption and Primary Biodegradation Analysis in Activated Sewage Sludge

  Ciecze jonowe są nielotne i z tego względu nie przedostają się do atmosfery, jednakże mogą zanieczyszczać wodę i gleby. Badania sposobów redukcji stężenia cieczy jonowych w środowisku jest istotne ze względu na rosnące zapotrzebowanie na biodegradowalne związki chemiczne. Ustalono, że górny limit stężeń dla pierwotnej biodegradacji chlorku 1-metylo-3-oktyloimidazolu wynosi 0.2 mM. Powyżej tego stężenia aktywność dehydrogenaz znacząco...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym