Katedra Technologii Obiektów Pływających, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Technologii Obiektów Pływających, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa

Filtry

wszystkich: 22

 • Kategoria
 • Rok

Katalog Publikacji

2014
2013
2012
2011
2010
2008
2005
 • Methodology of assessing the production capacity of selected shipyards
  Publikacja

  - 2005

  W ramach projektu EUREKAΣ!2772 powstały projekty wstępne czterech statków dowozowych (Short Shiping). Dla jednego z nich należało zdefiniować optymalne warunki wykonania, wskazać wstępnie stocznie spełniające kryterium minimum zdolności wykonawczych. Do tego celu opracowano metodykę wskaźnikową, bazującą na wskaźnikach technologicznych i konstrukcyjnych. W oparciu o nie przeprowadzono analizę możliwości produkcyjnych wybranych...

 • Problemy przebudowy jachtu ''Gedania''
  Publikacja

  - 2005

  Przedstawiono problemy technologiczne zaistniałe w trakcie procesu rewitalizacji stalowego jachtu Gedania. Pokazano założenia przebudowy, przyjęte rozwiązania realizacyjne a wreszczie metody jej wykonywania. Omówiono wybrane elementy procesu technologicznego.

 • Strength tests of steel sandwich panel
  Publikacja

  - 2005

  Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych elementarnego, teowego złącza spawanego laserowo, których celem było określenie pola odkształceń i naprężeń w strefie przyspoinowej. Uzyskane wyniki wskazują na potrzebę bardzo starannego modelowania konstrukcji spawanych laserowo przy obliczeniach MES. W pracy zaprezentowano wyniki badań konstrukcji rzeczywistej pod statycznym obciążeniem ściskającym, które porównano z rezultatami analizy...

 • Strength tests of steel sandwich panel
  Publikacja

  - 2005

  Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych elementarnych złączy spawanych laserowo i paneli SANDWICH, prowadzonych w Katedrze Technologii Okrętów i Obiektów Oceanotechnicznych WOiO, na konstrukcjach w skali rzeczywistej. Dokonano analizy zachowania połączenia podczas procesu obciążenia. Przedstawiono wyniki numerycznego zamodelowania własności złącza. Dokonano porównania uzyskanych rezultatów analizy numerycznej z wynikami z badań...

 • Wpływ stoczni na środowisko naturalne
  Publikacja

  - 2005

  W referacie, w sposób przeglądowy, opisano podstawowe problemy związane z wpływem stoczni na środowisko naturalne. Podpunkty 1 i 2 odnoszą się do sytuacji przeszłej i obecnej. Podpunkty 3 i 4 odnoszą się do sytuacji nowej, która wynika ze wstąpienia Polski do UE. Pociąga to za sobą konieczność wprowadzenia zmian dostosowawczych przez każdą ze stoczni.

2004
 • Fatigue of the ship structure.
  Publikacja

  - 2004

  Zaprezentowano wyniki prac badawczych zachowania paneli SANDWICH pod obciążeniem zginającym. Prace prowadzone były w Kat. Technol. Okrętów i Obiektów Oceanotechn. Wydz. OiO i obejmowały między innymi badania konstrukcji w skali rzeczywistej. Dokonano porównania uzyskanych rezultatów z wynikami prezentowanymi w literaturze.

 • Fatigue properties of laser welded steel sandwich panel.
  Publikacja

  - 2004

  Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych paneli SANDWICH, prowadzonych w Kat. TOiOO Wydz. OiO na konstrukcjach w skali rzeczywistej. Przedstawiono program badań, omówiono założenia procedur badawczych i konstrukcję stanowisk testowych. Dokonano porównania uzyskanych rezultatów z wynikami prezentowanymi w literaturze. Przedstawiono propozycję algorytmu szacowania trwałości zmęczeniowej konstrukcji spawanych laserowo.

 • Metalowy sandwich - nowa technologia konstrukcji jednostek morskich.
  Publikacja

  - 2004

  Przedstawiono możliwości stosowania nowoczesnej konstrukcji jaką stanowią stalowe panele spawane laserowo na elementy struktury kadłuba wyczynowych jednostek morskich. Pokazano zalety i ograniczenia takich rozwiązań, zaprezentowano dostępne informacje (w tym z badań własnych) na temat ich własności.

 • Research on deformations of laser-welded joint of a steel sandwich structure model.
  Publikacja

  - 2004

  Przedstawiono problemy związane z zachowaniem złącza laserowego pod obciążeniem zginającym. Pokazano wyniki badań laboratoryjnych dla określenia mechanizmu pracy złącza i przedyskutowano uzyskane rezultaty.

 • Strength tests of steel sandwich panel.
  Publikacja

  - 2004

  Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych paneli SANDWICH, prowadzonych w Kat. Technol. Okr. i Obiekt. Oceanotech. Wydz. OiO, na konstrukcjach w skali rzeczywistej. Dokonano porównania uzyskanych rezultatów z wynikami prezentowanymi w literaturze.