Edyta Gołąb-Andrzejak - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 49

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2022
Rok 2021
 • Zaangażowanie konsumenta w usługach w ujęciu logiki dominacji usługowej
  Publikacja

  W odniesieniu do opracowanego modelu koncepcyjnego integrującego teorie zaangażowania klienta (ang. CE) i logiki dominacji usług (ang. S-D logic) zrealizowano badanie ilościowe wśród konsumentów usług. Wyniki badania pozwoliły na weryfikację założeń teoretycznych i potwierdzenie słuszności zakładanych powiązań między zmiennymi modelu. Wykorzystując konfirmacyjną analizę czynnikową (ang. CFA), potwierdzono strukturę czynnikową badanej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2020
 • Relacje międzyorganizacyjne w dobie Industry 4.0
  Publikacja

  - Rok 2020

  Strukturę opracowania zbudowano w odniesieniu do zagadnienia relacji międzyorganizacyjnych. Omawianą kwestię osadzono w obecnych realiach Industry 4.0. Celem monografii jest omówienie roli Industry 4.0 w budowaniu i rozwoju relacji międzyorganizacyjnych oraz w kształtowaniu ich specyfiki. W pięciu rozdziałach przedstawiono aspekty „sieciowego” powiązania różnych podmiotów i jednostek na gruncie teorii zarządzania. Opracowanie otwiera...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2019
Rok 2018
 • Creating Hotel Services from a Perspective of Extraordinary Customer Experience
  Publikacja

  - Handel Wewnętrzny - Rok 2018

  This conceptual article aims to explore the process of providing hotel services in the context of requirements arising from the experience economy. Both the concept of experience marketing and the concept of customer experience management provided a theoretical framework for the discussion. Based on a review of literature and conclusions derived from hotel managers’ experiences, a research model is proposed, which may be of some...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2017
 • The Relational Benefits and the Quality of Services in Tourism
  Publikacja

  - Handel Wewnętrzny - Rok 2017

  In a very competitive environment, it is highly important to identify the indicators that exert a major influence on customer satisfaction and loyalty. Based on the current relationship marketing concept of relational benefits (Gwinner, Gremler, Bitner, 1998; Hennig-Thurau, Gwinner, Gremler, 2002) and destination quality (Blazquez-Resino, Molina, Esteban-Talaya, 2015), a conceptual model was built. The present paper aims to analyse...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zaangażowanie konsumenta – przegląd literatury
  Publikacja

  Zagadnienie zaangażowania klienta budzi zainteresowanie zarówno teoretyków, jak i praktyków. Z tego względu artykuł poświęcono rozwojowi koncepcji zaangażowania konsumenta, która coraz częściej jest przedmiotem opracowań naukowych. Wykorzystano w nim podejście dedukcyjne, oparte na analizie literatury przedmiotu. Analizie poddano najczęściej cytowane publikacje w bazach Web of Science (Core Collection) oraz Scopus. Celem opracowania...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zaufanie i wiarygodność w komunikacji rynkowej jako podstawa budowania kapitału przedsiębiorstwa
  Publikacja

  - Handel Wewnętrzny - Rok 2017

  Celem artykułu jest próba syntezy poglądów przedstawicieli nauki na temat znaczenia zaufania i wiarygodności w komunikacji rynkowej w procesie budowania kapitału przedsiębiorstwa. Przeprowadzona analiza literatury przedmiotu oraz wyników badań wtórnych dotyczących badanego zagadnienia wykazała, że zaufanie stanowi podstawę tworzenia wiarygodności firmy, co w efekcie przekłada się na budowanie kapitału przedsiębiorstwa. Celem poznawczym...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2016
 • Konsumenci pokolenia Y - nowe wyzwanie dla komunikacji marketingowej
  Publikacja

  Celem artykułu jest wykazanie zmian jakie zaszły w zachowaniach konsumentów w XXI wieku - na przykładzie segmentu rynku jaki stanowią konsumenci pokolenia Y - i idącej za tym konieczności adaptacji działań marketingowych. Przeprowadzona analiza literatury wykazała, że pokolenie Y jest pierwszym pokoleniem, które całe swoje życie spędziło w tzw. środowisku cyfrowym. Stanowi to wyzwanie dla osób zajmujących się marketingiem,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2015
 • Budowanie relacji a wartość dla klienta na przykładzie usług hotelarskich Grupy Hotelowej Orbis
  Publikacja

  Klienci korzystający z usług świadczonych przez hotele postrzegają ich ofertę nie tylko poprzez kategorię danego obiektu i związaną z tym jakość usług oraz cenę, ale również przez pryzmat wcześniejszych doświadczeń oraz relacji, które mieli okazję nawiązać z personelem hotelowym. Te oraz inne elementy składają się na wartość, jaką otrzymują. Zagadnienie to, ze szczególnym uwzględnieniem relacji, przedstawiono na podstawie badań...

 • Innowacje w marketingu jako czynnik kształtujący konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynku UE
  Publikacja

  W artykule, na podstawie wyników badań prowadzonych w krajach członkowskich UE, omówiono w jakim zakresie polskie przedsiębiorstwa wykorzystują w prowadzonych przez siebie działaniach marketingowych nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne i jak to przekłada się na ich konkurencyjność na tle krajów członkowskich UE.

 • Lojalność eurokonsumentów pokolenia Y
  Publikacja

  Artykuł porusza aktualny temat pokolenia Y. Tym razem, reprezentantów tego pokolenia poddano badaniu w zakresie lojalności. Generacja Y jest segmentem rynku, który jest rozpatrywany ponad granicami, w skali międzynarodowej, a nawet globalnej. Rynkiem, do którego odniesiono badanie, ze względu na zasięg geograficzny, jest rynek krajów członkowskich Unii Europejskiej, zwany eurorynkiem. Wyniki badania ilościowego, które zaprezentowano...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Satysfakcja klientów jako źródło sukcesu organizacji - studium przypadku
  Publikacja

  - Marketing i Zarządzanie - Rok 2015

  W artykule zaprezentowano znaczenie satysfakcji – w kontekście koncepcji marketingu relacji – jako źródła sukcesu organizacji. Przedstawiono istotę pojęcia satysfakcji klienta w usługach oraz zaprezentowano modele satysfakcji usługobiorcy i sposoby jej oceny. Rozważania w obszarze przedmiotu badań dotyczą innowacyjnych usług informatycznych dedykowanych do potrzeb indywidualnych klientów biznesowych. Na podstawie studium przypadku...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2014
Rok 2013
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
 • Jakość i relacje z klientami na rynku usług hotelarskich.
  Publikacja

  Wraz z rozwojem gospodarki wolnorynkowej funkcjonowanie na rynku usług hotelarskich staje się coraz trudniejsze. Istotnym elementem staje się więc badanie jakości usług i podejmowanie na podstawie wyników tych badań efektywnych działań. Kluczowe jest zatem: zdefiniowanie sposobu postrzegania jakości przez klienta, zbudowanie skutecznego instrumentu pomiaru dla jakości usług hotelarskich i dogłębna analiza wyników dostarczanych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Możliwości zastosowania badań marketingowych w szkołach wyższych
  Publikacja

  Polskie szkoły wyższe funkcjonujące w otoczeniu rynkowym zmuszone są do stosowania działań marketingowych. Jednym z nieodzownych elementów związanych z marketingiem, a zarazem warunkiem "dobrego" jego zastosowania są badania marketingowe. W opracowaniu przedstawiono różne rodzaje badań niezbędne dla szkół wyższych. Uporządkowano je z punktu widzenia podejmowanych działań marketingowych związanych z klientami. Takie spojrzenie na...

 • Narzędzia komunikacji uczelni z kandydatami na studia w świetle badań

  Funkcjonowanie szkół wyższych na coraz bardziej konkurencyjnym rynku zmusza je do stosowania działań marketingowych. Jednym z głównych elementów tych działań jest tworzenie nowych i umacnianie już nawiązanych relacji z klientami (studentami). Pierwszym etapem w ramach tego procesu jest komunikowanie się z kandydatami na studia. Aby działania, podejmowane w początkowym stadium tworzenia relacji, były skuteczne powinny bazować na...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
 • Efektywne zarządzanie relacjami z klientami
  Publikacja

  W artykule przedstawiono główne złożenia i wybrane instrumenty pozwalające na efektywne zarządzanie relacjami z klientami. Rozważania rozpoczęto od przedstawienia etapów procesu budowy relacji z klientami w kontekście marketingu relacji. W dalszej części przedstawiono niektóre z kryteriów segmentacji oraz metody pozwalające na ocenę wartości klienta. Artykuł kończy omówienie wskaźnika zwrotu z inwestycji jako głównego miernika...

Rok 2005
 • Marketing relacji : Geneza relationship marketing i jego cele
  Publikacja

  Rozdział piąty opracowania dotyczy marketingu relacji. W pierwszym podrozdziale tego rozdziału prezentowana jest geneza relationship marketing. Interpretowane jest, w oparciu o definicje L. Berry'ego, A. Payne'a oraz M. Rydla i S. Ronkowskiego, pojęcie marketingu relacji. Dokonywana jest także prezentacja celów jakie stawiane są przed omawianą koncepcją. Cele te są charakteryzowane w oparciu o model sześciu rynków, model Gummessona,...

 • Marketing relacji : Specyficzne cechy marketingu relacji
  Publikacja

  Rozdział piąty opracowania dotyczy marketingu relacji. W drugim podrozdziale prezentowane są specyficzne cechy marketingu relacji. Ukazywane są one poprzez porównanie marketingu relacji z marketingiem transakcji. Wykazywana jest także specyfika wymiany między klientem a przedsiębiorcą w ramach omawianej koncepcji marketingu.

 • System obsługi klienta jako podstawa tworzenia i kształtowania relacji z klientami
  Publikacja

  W artykule omówiono tworzenie, utrzymywanie i umacnianie relacji z klientami w kontekście ich obsługi. Przedstawiono interpretację obsługi klienta i ukazano jej miejsce w marketingu. Wykazano, że obsługa klienta, ujmowana jako system wzajemnie na siebie oddziałujących elementów przedtransakcyjnych, transakcyjnych i potransakcyjnych, może być skutecznym instrumentem wykorzystywanym w tworzeniu i kształtowaniu relacji z klientami.

Rok 2004
Rok 2003

wyświetlono 1254 razy