Eugeniusz Dembicki - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 82

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2020
Rok 2016
 • Determination of Earth Pressure and Displacement of the Retaining Structure According to the Eurocode 7-1
  Publikacja

  - Rok 2016

  Comparative analysis of standard guidelines and findings given in EC7-1 and in Polish Standard PN-83/B-03010. Discussed guidelines concerning active and passive earth pressure as well as at rest pressure state. Wall displacement causing limit states of earth pressure and resistance. Interactive assumptions concerning intermediate earth pressure and resistance values. Conclusions and final remarks.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2013
 • Pylon foundation of a cable stayed bridge at the motorway ring road of Wrocław

  The largest bridge of the motorway ring road of Wroclaw is a cable stayed bridge over the Odra river near Rędzin. Due to hydrogeological conditions of the ground it was not convenient to use standard bored piles of high length. Instead shorter piles were applied with additional improvement by cement injections at the pile toes. This decision was possible by extending ground investigation program and application of numerical modeling...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Stan przedawaryjny wykopu głębokiego w obudowie z pali CFA
  Publikacja

  W artykule przedstawiono stan przedawaryjny wykopu głębokiego w obudowie z pali CFA. Omówiono warunki geotechniczne podłoża oraz rozwiązania projektowe. Przeprowadzono analizę dwóch wersji projektów konstrukcyjnych oraz fazę wykonawstwa z wskazaniem na liczne błędy. Przedstawiono możliwe oraz przyjęte działania naprawcze. Omówiono problemy i błędy projektowe na etapie działań naprawczych. Wskazano przyczyny wystąpienia stanu przedawaryjnego.

Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
 • 30. Niemiecka Konferencja Geotechniczna

  W artykule przedstawiono ogólne informacje o niemieckich konferencjach z geotechniki. Podano szczegółowy program sesji młodych geotechników obejmujących głównie tematykę badawczą. Omówiono szczegółowo 6-Sesji Konferencji poświęconych tematyce badawczej i wykonawczej mechaniki gruntów i skał, fundamentowaniu w budownictwie lądowym, wodnym i morskim.

 • Heterogeneous soil behavior. Mechanical study of mixtures
  Publikacja

  - Rok 2008

  W pracy opisano właściwości gruntu niejednorodnego w postaci mieszaniny budowanej ze żwiru i piasku w różnych proporcjach. Mieszanina ma właściwości typowe ośrodków ziarnistych. Badania przeprowadzono w aparacie trójosiowego ściskania. Jako wynik uzyskano, że wraz ze wzrostem procentowej zawartości żwiru rośnie kąt tarcia wewnętrznego mieszaniny i jej zagęszczenie oraz wartość jej wytrzymałości na ścinanie.

 • Hydraulic gate contact areas in view of investigation and field experience
  Publikacja

  - Rok 2008

  W pracy podano ogólny przegląd dotyczący określenia powierzchni kontaktowych zamknięć wodnych. Szczególną uwagę zwrócono na siły występujące w powierzchniach kontaktowych zamknięć, trybologię i inne zjawiska mające wpływ na rozwiązania problemów kontowych określających sprawność zamknięć. Ważnym zagadnieniem jest dobór materiału i określenie jego właściwości na podstawie badań laboratoryjnych i oceny pracy tego materiału w wyniku...

 • Modeling of a rock fall using the discrete element method and study of the seismic signal
  Publikacja

  Mechanizm dużego spadającego bloku skalnego lub lawiny pozostaje nadal słabo rozpoznany zarówno w zakresie pęknięć jak i procesów propagacji. Jedynie ilościowe dane, które aktualnie są mierzone i uchwytne podczas spadania skały, zarejestrowane są jako sejsmiczne sygnały przez szereg sejsmografów. Właściwości sygnału (amplituda, trwanie, częstotliwość) są wyraźnie powiązane z cechami spadania (masa, wysokość spadania, odległość...

 • Multi-criteria selection of hydraulic gates
  Publikacja

  - Rok 2008

  Selekcja doboru zamknięcia wodnego stanowi podstawowy element w jego projektowaniu. Projektowanie zamknięć można rozważać jako problem krótkoterminowy (zamknięcie natychmiastowe wysokiej wody) jak i problem długoterminowy uwzględniający problemy rolnicze, ekologiczne i zmiany klimatu. W doborze rodzaju zamknięć wodnych należy uwzględnić wiele kryteriów w tym ekonomicznych, wykonawczych, ekologicznych i innych. W pracy przedstawiono...

 • Wykorzystanie klastrów do efektywnego i zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki morskiej
  Publikacja

  Szerokie zastosowanie ''klastrów'' jako nowoczesnych systemów zintegrowanych sieci powiązań społeczno-gospodarczych zrównoważonego rozwoju badanych obszarów. Przykłady zinterpretowanej sieci powiązań w polskiej gospodarce morskiej (przemysły morskie i racjonalne, zrównoważone obszary morskie i nadbrzeżne wzdłuż polskiego wybrzeża Bałtyku). Założenia programowe polskich klastrów.

 • Wystąpienie z okazji otrzymania tytułu doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej
  Publikacja

  - Rok 2008

  Zdefiniowano określenie geotechnika i jej nauki wyjściowe, historia rozwoju geotechniki, przedstawienie własnych badań naukowych i nowoczesnej tematyki badawczej w geotechnice. Podano autorską działalność wydawniczą w Polsce i zagranicą.

Rok 2007
 • Analiza teoretyczna zagęszczania nawodnionych gruntów ziarnistych metodą mikrowybuchów
  Publikacja

  - Rok 2007

  Opisano mechanizmy zagęszczania, przytoczono przykłady zastosowania zagęszczania gruntów metodą mikrowybuchów. Analizę teoretyczną oparto na propagacji fali uderzeniowej wywołanej kulistym ładunkiem wybuchowym umieszczonym w nieograniczonej półprzestrzeni. Sformułowano podstawowe równania wyjściowe i warunki brzegowo-początkowe przyjęte do rozwiązania. Rozwiązanie numeryczne obejmuje określenie: promienia kulowego otworu zagęszczającego,...

 • Impact of deep excavation on nearby urban area
  Publikacja

  Obciążenia i odciążenia gruntu wywołane są wykonaniem i obciążeniem konstrukcji. Wpływ technologii wykonawstwa powiązany jest z metodami wykonawstwa budowli i zależy od: rodzaju ścianki, sposobu jej wykonania, sztywności ścianki, sposobu obniżenia zwierciadła wody, drgań wywołanych wprowadzeniem ścianki i innych. Podano przykłady wykonania głębokich wykopów za pomocą ścianek stalowych i palisad w miejscach zurbanizowanych i różnych...

 • Modeling of a rock fall using the discrete element method and study of the seismic signal
  Publikacja

  - Rok 2007

  W artykule przedstawiono opis fal sejsmicznych, zastosowanie dyskretnej metody elementów do opisu obrywu skalnego, opis programów obliczeniowych oraz obliczenia numeryczne wg. podanych programów obliczeniowych.

 • Nauczanie geotechniki za pomocą rzeczywistego projektowania geotechnicznego

  W artykule przedstawiono szczegółowy program nauczania geotechniki na przykładzie zastosowanym w Państwowej Wyższej Szkole Dróg i Mostów w Paryżu. Podano prowadzenie zajęć dydaktycznych przy wykorzystaniu programów komputerowych, kryteriów wytrzymałościowych, badań laboratoryjnych i terenowych oraz proponowanych tematów projektowych zgłaszanych przez jednostki projektowe i wykonawcze. Przedstawiono wnioski końcowe.

 • Profesor Stanisław Hueckel. Współtwórca polskiej szkoły budownictwa morskiego i geotechniki
  Publikacja

  - Rok 2007

  W artykule przedstawiono działalność dydaktyczną i naukową Prof. St. Hueckla prowadzoną w Politechnice Gdańskiej i Instytucie Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Działalność ta obejmuje szeroko pojętą geoinżynierię i budownictwo morskie. Ponadto omówiono w artykule działalność wydawniczą w redakcjach czasopism naukowych i organizacyjną w Politechnice Gdańskiej, Akademii Nauk oraz w instytutach i organizacjach...

Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
 • Badania laboratoryjne właściwości filtracyjnych iłów zastoiskowych z rejonu Rukławek w północno-wschodniej Polsce.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Wyniki laboratoryjnych badań współczynnika filtracji iłu zastoiskowego z rejonu Rukławek w północno-wschodniej Polsce. Podano średnią wartość współczynnika filtracji tych gruntów oraz metody badań, określenie wartości średniej przepuszczalności iłów zastoiskowych oraz wskaźnika anizotropii przepuszczalności.

 • Metody wzmacniania podłoża gruntowego dla potrzeb budowy dróg i mostów.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Definicje metod uzdatniania podłoża gruntowego: ulepszanie gruntu i wzmocnienie gruntu. Zagęszczanie gruntów ziarnistych: mechanizmy zagęszczania, metody zagęszczania: zagęszczanie metodą mikrowybuchów, zagęszczanie dynamiczne, wibroflotacja. Iniekcje: rodzaje i mechanizmy iniekcji, iniektowanie za pomocą nasycania, iniekcja strumieniowa. Metody uzdatniania gruntów spoistych: wstępne obciążenie, wzmocnienie kolumnami balastowymi,...

 • Model tests and numerical imulations of earth pressure of non - cohesive soil in 3D formulation.
  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule przedstawiono wyniki badań modelowych i symulacji numerycznych parcia gruntu działającego na sztywne konstrukcje oporowe. Analizowano stan przestrzennego odkształcenia ośrodka niespoistego. Parcie czynne gruntu za- sypowego wywołano obrotem ściany oporowej wokół osi przechodzącej przez jej górną i dolną krawędź. Przedstawiono rozkład składowej stycznej i normalnej stanu naprężenia na powierzchni ściany wraz z analizą...

 • Prawo Darcy w gruntach słabo przepuszczalnych.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Prawo Darcy. Badania Pane'a i Schifmana, Tavenas'a, Olsen'a. Zakres stosowalności prawa Darcy. Badania własne iłów w standardowym aparacie trójosiowego ściskania. Badania własne w prototypowym aparacie do badania przepuszczalności gruntów słabo przepuszczalnych. Liniowa zależność prędkości przepływu od spadku hydrulicznego.

 • Reasearch on reinforced soil and geosynthetics in Poland.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Omówienie badań wzmocnienia gruntu w Polsce zapoczątkowane w latach 70-tych w Katedrze Geotechniki Politechniki Gdańskiej i Instytucie Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku. Ponadto przedstawiono: badania tarcia w geomembranach teksturowanych; nośność wzmocnionego geotekstyliami podłoża gruntowego obciążonego fundamentem wyciąganym; badania na wyciąganie (''pull-out'') geogrydów wzmacniających podłoża.

 • Wartości współczynnika N-gamma uzyskane z badań modelowych.
  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule przedstawiono wyniki badań modelowych nośności jednorodnego podłoża gruntowego ograniczonego warstwą nieodkształcalną i obciążonego fundamentem pasmowym. Wyznaczono wartości współczynnika nośności N-gamma oraz skorygowanego N-gamma, prim, które porównano z istniejącym rozwiązaniem teoretycznym Mandela i Salencona.

Rok 2003

wyświetlono 674 razy