Ewa Klugmann-Radziemska - Biogram - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Biogram

Ewa Klugmann-Radziemska ukończyła studia wyższe na kierunku fizyka na Uniwersytecie Gdańskim, a od roku 1996 związana jest z Politechniką Gdańską, kiedy to rozpoczęła studia doktoranckie. Obecnie jest profesorem na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, od roku 2006 kierownikiem Katedry Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego. W latach 2008–2016 pełniła funkcję Prodziekana ds. współpracy i rozwoju, w latach 2016-2019 była Pełnomocnikiem Dziekana ds. współpracy i rozwoju, a od roku 2019 ponownie pełni funkcję Prodziekana ds. współpracy i rozwoju Wydziału Chemicznego.

Jej działalność naukowa obejmuje: badania odnawialnych źródeł energii (słonecznej, wiatrowej, biomasy, biogazu, biopaliw), eksperymentalne i numeryczne badania konwekcji swobodnej, badania odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, ogniwa i moduły fotowoltaiczne, pompy ciepła), teoretyczne i eksperymentalne badania wymiany ciepła w urządzeniach chemicznych, konwekcyjnych struktur przepływu, a także magazynowanie energii, w tym z wykorzystaniem materiałów zmiennofazowych.

Opublikowała ponad 340 prac,  jest również autorką 9 książek i podręczników akademickich oraz 11 zgłoszeń patentowych. Jest laureatką wielu nagród za działalność naukową i dydaktyczną. W ostatnich latach skupiła się na badaniach wpływu warunków eksploatacyjnych, w tym zanieczyszczeń i temperatury na spadek mocy w krystalicznych krzemowych ogniwach słonecznych, recyklingu krystalicznych krzemowych ogniw i modułów fotowoltaicznych, badaniu potencjału wykorzystania energii fotowoltaicznej w północnej Polsce, możliwościach akumulowania energii, bezodpadowych technologiach produkcji biodiesla w warunkach indywidualnego gospodarstwa rolnego, recyklingu odpadów gumowych.

Była kierownikiem kilku projektów, dofinansowywanych z funduszy Unii Europejskiej, w tym ostatnio ukończonej inwestycji pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa budynku 'Chemia C' Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej dla potrzeb kształcenia kadr dla rozwoju technologii w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw” o całkowitym budżecie 11, 5 mln PLN, które to przedsięwzięcie realizowane na potrzeby Inteligentnej Specjalizacji Pomorza z obszaru Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie i objęło: rozbudowę i przebudowę budynku Wydziału Chemicznego „Chemia C”, w tym budowę audytorium, laboratoriów dydaktycznych i zaplecza socjalnego wraz z niezbędnym zagospodarowaniem otoczenia oraz wyposażeniem.

wyświetlono 6047 razy