Sposób wytwarzania bio-etanolu w procesie fermentacji alkoholowej, zwłaszcza z surowców odnawialnych - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sposób wytwarzania bio-etanolu w procesie fermentacji alkoholowej, zwłaszcza z surowców odnawialnych

Wynalazek

Opis

Projekt dotyczy zagospodarowania wywarów gorzelnianych powstających podczas produkcji nie-konsumpcyjnego bioetanolu metodą fermentacyjną. Wywary gorzelniane są odpadem poprodukcyjnym i charakteryzują się bardzo wysokimi wartościami ChZT i BZT. Nie jest możliwe ich bezpośrednie oczyszczanie w oczyszczalniach komunalnych i zabronione jest ich odprowadzanie do wód powierzchniowych lub do ziemi z uwagi na wysoki ładunek zanieczyszczeń. 

W projekcie proponuje się opracowanie alternatywnych, zależnie od rodzaju surowca stosowanego do fermentacji alkoholowej, technologii "zamknięcia" obiegu wody po procesie metanizacji wywarów gorzelnianych z produkcji niekonsumpcyjnego bioetanolu na drodze wykorzystania wstępnie oczyszczonego odcieku po fermentacji beztlenowej do przygotowania "zacieru" do fermentacji alkoholowej. 

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

Od 2008 roku w Polsce obowiązują Narodowe Cele Wskaźnikowe w zakresie bio-paliw, zgodnie z którymi producenci i importerzy paliw są zobowiązani do wprowadzania biokomponentów i biopaliw na krajowy rynek paliwowy. Zgodnie z dyrektywą unijną, celem na 2020 r. jest osiągnięcie 10% udziału biokomponentów w paliwach i bio-paliwach ciekłych wprowadzanych do obrotu. W najbliższych latach należy spodziewać się wzrostu produkcji bioetanolu wykorzystywanego do produkcji bio-paliw. Naturalną konsekwencją będzie wzrost ilości wytwarzanych wywarów gorzelnianych. Zatem odbiorcami proponowanej technologii będą producenci bioetanolu oraz bio-zgazowanie przerabiające biomasę. Zamknięcie obiegu wody znajdzie też zastosowanie w instalacjach fermentacji metanowej do oczyszczania ścieków komunalnych, odpadów rolnych, ścieków  z przemysłu spożywczego czy farmaceutycznego.

Aspekty innowacyjne i główne zalety

Innowacyjność proponowanej technologii to możliwość zamknięcia obiegu wody w połączonych procesach fermentacji alkoholowej nie-konsumpcyjnego bioetanolu, jako dodatku do biopaliw silnikowych oraz beztlenowej fermentacji metanowej ciekłego odpadu poprodukcyjnego  po fermentacji alkoholowej tzw. wywarów odpadowych. Główne zalety to obniżenie zużycia wody do tych procesów oraz eliminacja strumienia ścieków po-procesowych, a w konsekwencji obniżenie kosztów procesowych oraz ochrona środowiska. Wywary odpadowe są kłopotliwymi do zagospodarowania ściekami o bardzo wysokich wskaźnikach ChZT i BZT. Przeprowadzone badania wykazały, że utlenianie (poprzez ozonowanie lub zastosowanie wody utlenionej) wstępnie oczyszczonych poprzez filtracje membranową cieczy procesowej po beztlenowej  metanizacji, pozwala na jej zastosowanie nawet do 80% jako składnika wsadu do fermentacji alkoholowej przy wytwarzaniu bioetanolu. W praktyce oznacza to zmniejszenie o ok. 80% zużycia czystej wody oraz zmniejszenie o ok. 80% strumienia ścieków, które musiałyby być kierowane do biologicznego oczyszczania. Dodatkowo utlenianie zapewnia pełną "sanityzację" tego resztkowego strumienia, mogącego pierwotnie zawierać szkodliwe dla zdrowia i środowiska bakterie.

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 229059

Status
Chroniony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.406014 12-11-2013
Numer prawa wyłącznego
229059
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 146 razy