Układ do pomiaru impedancji uziemienia, zwłaszcza w gruntach o znacznej rezystywności - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Układ do pomiaru impedancji uziemienia, zwłaszcza w gruntach o znacznej rezystywności

Wynalazek

Opis

Przedmiotem wynalazku jest układ do pomiaru impedancji (oporności obwodu) uziemienia w gruntach o znacznym przewodnictwie elektrycznym, stosowany w pomiarach impedancji wysokoczęstotliwościowej i udarowej lub w miejscach, w których pomiary tradycyjnymi metodami sprawiają problemy metrologiczne. Do pomiaru impedancji uziemień stosuje się najczęściej metodę kompensacyjną oraz techniczną, najrzadziej mostkową. Wynalazek oparty jest na metodzie technicznej, zwanej metodą amperomierza i woltomierza.

Układ upraszcza realizację obligatoryjnych okresowych pomiarów kontrolnych oraz zmniejsza jej koszty.

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

Okresowe pomiary rezystancji uziemień odgrywają istotne znaczenie w ochronie przed porażeniem elektrycznym, ochronie odgromowej i przeciwprzepięciowej  oraz poprawnej pracy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w obiektach wyposażonych w uziemienia robocze i ochronne. Wykonanie pomiaru ma na celu wyznaczenie maksymalnej wartości rezystancji uziemienia dla sprawdzenia czy spełnia ona wymagania przedmiotowych norm i przepisów dotyczących ochrony przeciwporażeniowej, ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej oraz czy zapewnia warunki poprawnej pracy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. 

Odbiorcy: Producenci przyrządów i zestawów do pomiaru uziemienia.

Aspekty innowacyjne i główne zalety

Uproszczenie realizacji pomiaru i zmniejszenie jej kosztów:

  • Układ gwarantuje możliwość wielokrotnej realizacji pomiarów kontrolnych z zastosowaniem tych samych sond;
  • Odpowiednio dobrane położenie sond, w korzystnych miejscach w pobliżu badanego uziomu eliminuje problem pomiaru w gruntach o znacznej rezystywności;
  • Sondy prętowe dobrze zabezpieczone przed korozją (cynkowanie, miedziowanie);
  • Sondy o dużych średnicach i długościach dają małe wartości rezystancji sond, akceptowane przez miernik;
  • Sondy zamontowane na stałe w gruncie eliminują konieczność każdorazowego doboru miejsca, pracochłonnego instalowania sond, niemożność prowadzenia pomiaru w okresie zimowym oraz uzyskiwania znacznych rozrzutów kolejnych wyników pomiarów;
  • Nieznaczna zależność od zmian warunków wilgotności względem pór roku.

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna

Status
Odmowa
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.402225 24-12-2012
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 50 razy