Janusz Ćwiek - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 48

 • Kategoria
 • Rok

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
 • High temperature corrosion of evaporator tubes with thermal sprayed coatings

  Degradation examinations of outer surface of low-emission steam boiler evaporator tubes are presented in the paper. Metallographic evaluation of scale morphology, its micro sites chemical composition analysis and distribution of elements on cross sections have been performed. Water-wall tubes were exposed in steam boiler for up to two years period. Common tubes made of 16Mo3 steel suffered sulphide and molten salts corrosions....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
 • Evaluation of hydrogen degradation susceptibility of high-strength weldable steel subjected to cathodic polarization in sea-water
  Publikacja

  - Rok 2005

  Ocenę podatności stali spawalnych o wysokiej wytrzymałości ich złączy spawanych na kruchość wodorową przeprowadzono z wykorzystaniem próby rozciągania ze stałą, niską szybkością odkształcenia w środowisku wody morskiej przy polaryzacji katodowej. Wykonano próby elektrochemiczne przenikania wodoru w wodzie morskiej dla oceny dyfuzji i pułapkowania wodoru. Badano wpływ bakterii redukujących siarczany na absorpcję wodoru w środowisku...

 • Hydrogen assisted cracking of high-strength weldable steel in sea-water.
  Publikacja

  - Rok 2005

  Oceniono niszczenie wodorowe stali o wysokiej wytrzymałości i jej złączy spawanych przy różnych rodzajach obciążenia w wodzie morskiej. Przeprowadzono próby rozciągania z małą prędkością odkształcenia i zmęczenia niskocyklowego w wodzie morskiej przy polaryzacji katodowej. Badano stal gatunku 17HMBVA o minimalnej granicy plasyczności 690 MPa oraz jej złącza spawane automatycznie łukiem krytym i ręcznie łukowo elektrodą otuloną.

 • Hydrogen assisted cracking of high-strength weldable steels in sea-water.
  Publikacja

  - Rok 2005

  Oceniono niszczenie wodorowe stalio wysokiej wytrzymałości i ich złączy spawanych przy różnych rodzajach obciążenia w wodzie morskiej. Prowadzono próby rozcią gania z małą prędkością odkształcenia i zmęczenia niskocyklowego w wodzie morskiej przy polaryzacji katodowej. Badano dwa gatunki stali o minimalnej granicy plastyczności 690 MPa, oraz jej złącza spawane automatycznie łukiem krytym i ręcznie łukowo elektrodą otuloną. Dla...

 • Hydrogen charging of nitrided steel in acid solution
  Publikacja

  - Rok 2005

  Konstrukcyjną stal, azotowaną w wyładowaniu jarzeniowym w mieszaninie gazów o różnej zawartości N2, H2 i Ar, poddawano katodowemu nawodorowaniu w kwaśnym roztworze, imitującym przepracowany olej maszynowy. W pomiarach szybkości przenikania wodoru i ekstrakcji próżniowej określano wpływ azotowanych warstw, odpowiednio, na transport wodoru i na jego nieodwracalne pułapkowanie. W obecności niezdefektowanej warstwy kompaktowych azotków...

 • Hydrogen degradation of high-strength weldable steels in seawater
  Publikacja

  - Rok 2005

  Oceniono podatność na niszczenie wodorowe stali spawalnych o wysokiej wytrzymałości przy obciążeniach monotonicznie rosnących. Badano dwa gatunki stali ulepszonych cieplnie i ich złącza spawane. Przeprowadzono próby rozciągania z małą prędkością odkształcania w wodzie morskiej przy polaryzacji katodowej. Wykonano próby przenikania wodoru metodą Devanathana-Stachurskiego.

 • Hydrogen delayed cracking of high-strength 14hnmbcu steel in seawater
  Publikacja

  - Rok 2005

  Oceniano podatność na niszczenie wodorowe stali o wysokiej wytrzymałości i jej połączeń spawanych przy stałym obciążeniu w wodzie morskiej. Badania przeprowadzono na próbkach okrągłych z karbem w środowisku wody morskiej przy potencjale korozyjnym oraz przy polaryzacji katodowej. Badano stal gatunku 14HNMBCu o minimalnej granicy plastyczności 690 MPa oraz jej połączenia spawane automatycznie łukiem krytym i ręcznie łukowo elektrodą...

 • Hydrogen delayed cracking of high-strength weldable steels
  Publikacja

  - Rok 2005

  Oceniano podatność na niszczenie wodorowe stali 14HNMBCu o wysokiej wytrzymałości i jej połączeń spawanych przy obciążeniu stałym w wodzie morskiej. Badania przeprowadzono w powietrzu, oraz w środowisku wody morskiej przy potencjale korozyjnym i przy polaryzacji katodowej. Obecność lub brak opóźnionych pęknięć próbek z karbem przyjęto za miarę odporności na niszczenie wodorowe przy stałym obciążeniu.

 • Korozja rur ekranowych niskoemisyjnych kotłów parowych
  Publikacja

  W pracy przedstawiono badania degradacji powierzchni zewnętrznej rur parownika niskoemisyjnego kotła parowego OP-230. Wykonano badania metalograficzne morfologii zgorzeliny oraz analizę jej składu chemicznego w mikroobszarach. Stwierdzono, ze główną przyczyną przedwczesnego pocienienia ścianek rur parownika była korozja siarkowa.

 • Niszczenie wodorowe stali 34CRNIAL7-10 azotowanej jarzeniowo

  Przedstawiono wyniki badań wpływu warstwy azotowanej na podatność stali chromowej na niszczenie wodorowe w próbie stałego obciążenia.

 • Wpływ azotowania jarzeniowego na niszczenie wodorowe stali przy stałym obciążeniu = Influence of plasma nitriding on steelhydrogen degradation under constant load
  Publikacja

  Przedstawiono wyniki badań wpływu warstwy azotowanej jarzeniowo na podatność stali stopowej 34CrAlNi7-10 na niszczenie wodorowe, wyznaczoną w próbie stałego obciążenia w środowisku kwaśnym przy polaryzacji katodowej o gęstości prądu 1 mA/cm2.Określano odporność na pękanie w czasie 200 godz. dla obciążeń równych 0,88-0,96 siły zrywającej.

 • Wpływ mikrostruktury stali 18G2A na spawalność.
  Publikacja

  - Rok 2005

  Mikrostruktura stali o podwyższonej wytrzymałości wpływa na skłonność do pęknięć zimnych ponieważ ma wpływ na hartowność i twardość maksymalną strefy wpływu ciepła (SWC). Stal 18G2A w różnych stanach obróbki cieplnej, została poddana symulowanym cyklom cieplnym spawania. Stwierdzono, że maksymalna twardość SWC zależy od mikrostruktury stali przed cyklem cieplnym spawania. Najwyższą twardość SWC obserwowano dla stanu ulepszonego...

Rok 2004
Rok 2003

wyświetlono 411 razy