Julita Wasilczuk - Biogram - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe: dr hab. Julita Wasilczuk

dr hab. Julita Wasilczuk

Biogram

Urodzona 5 kwietnia 1965 roku w Gdańsku. W latach 1987–1991 odbyła studia na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego (obecnie Wydział Ekonomii). Od 1993 roku zatrudniona na nowo utworzonym Wydziale Zarządzania i Ekonomii, Politechniki Gdańskiej, na stanowisku asystenta. W 1997 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych na WZiE, a w 2006 doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Od roku 2009 roku, profesor nadzwyczajny Politechniki Gdańskiej. W latach 2010–2012 profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku.

Kierownik projektu naukowego: EURO 2012 – szanse i zagrożenia dla Pomorza, współfinansowanego z funduszy unijnych. Od roku 2008 koordynator projektu Students Entrepreneurial Attitude Survey (SEAS), którego celem jest analiza postaw przedsiębiorczych i ich zmian, wśród studentów kolejnych roczników, rozpoczynających i kończących proces kształcenia na WZiE. Obecnie projekt ma charakter międzynarodowy - obejmuje pięć krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Jako główny wykonawca uczestniczyła w międzynarodowym projekcie ACE (2004–2005) oraz krajowym NCN (2010–2015), a także w czterech edycjach badań panelowych wśród pomorskich przedsiębiorstw, pod nazwą Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze (2006–2013).

Organizatorka i współorganizatorka Międzynarodowej Konferencji: ENTIME (Entrepreneurship in Modern Economy), odbywającej się od roku 2004 na Wydziale Zarządzania i Ekonomii. Założycielka i redaktor naczelny czasopisma naukowego Research on Enterprise in Modern Economy – theory and practice (Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka), jednego z czterech w Polsce zajmujących się przedsiębiorczością.

Członek redakcji naukowych czasopism krajowych i zagranicznych oraz rad i komitetów naukowych konferencji. Przewodnicząca rady naukowej międzynarodowej konferencji ENTIME organizowanej na wydziale zarządzania. Członek międzynarodowych stowarzyszeń naukowych: USASBE (2007–2008), od 2015: European Council of Small Business i International Council of Small Business. Od roku 2018 wice prezydent ECSB na Polskę.

Promotor trzech obronionych oraz trzech realizowanych prac doktorskich, głównie o tematyce związanej z zarządzaniem małymi firmami i przedsiębiorczością. Ta tematyka stanowi główny obszar zainteresowań badawczych. W ponad 100 publikacjach (w tym w pięciu książkach) porusza także zagadnienia związane z metodycznym aspektami badania przedsiębiorczości oraz wzrostem zatrudnienia w sektorze MSP. Ulubionym tematem badawczym jest przedsiębiorczość kobiet.

Członek założyciel ogólnopolskiego stowarzyszenia: Edukacja dla Przedsiębiorczości, w którym przez trzy kadencje zasiadała w zarządzie. Członek założyciel Fundacji Rozwoju Myśli Ekonomicznej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii, pełniąca funkcję przewodniczącej Rady Naukowej. Przez trzy kadencje członek zarządu Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej na Pomorzu.

W latach 2009–2011 koordynatorka regionalna dwóch ogólnopolskich projektów dydaktycznych, w ramach których nieodpłatnie przeszkolono ponad 650 uczestników na studiach podyplomowych realizowanych na WZIE. Autorka specjalności: Przedsiębiorczość i marketing na drugim stopniu studiów Zarządzanie.

Od roku 2011 ekspert programowy i ekspert do spraw jakości Polskiej Komisji Akredytacyjnej.  Ekspert dydaktyczny i naukowy w projektach krajowych dotyczących między innymi uznawalności kształcenia,  wsparcia MSP oraz ustawicznego kształcenia zawodowego. Od roku 2019 ekspert CEEMAN.

Współzałożycielka Katedry Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego, a od 2013 roku jej kierownik.

Od 1.09.2012 roku dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii.

wyświetlono 2105 razy