e-mentor - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

e-mentor

ISSN:

1731-6758

eISSN:

1731-7428

Wydawca:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dyscypliny:

 • Architektura i urbanistyka (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 • Ekonomia i finanse (Dziedzina nauk społecznych)
 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach (Dziedzina nauk społecznych)
 • Nauki o zarządzaniu i jakości (Dziedzina nauk społecznych)
 • Pedagogika (Dziedzina nauk społecznych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne
2020 20 MNiSW 2019
Punkty Ministerialne
Rok Punkty Lista
2020 20 MNiSW 2019
2019 20 MNiSW 2019
2018 15 B
2017 15 B
2016 15 B
2015 15 B
2014 9 B
2013 9 B
2012 8 B
2011 8 B
2010 6 B
2009 6 B
2008 6 B

Model czasopisma:

Open Access

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: COPYRIGHT
Licencja
COPYRIGHT
Informacja o polityce wydawniczej
http://www.e-mentor.edu.pl/strona/3/dla_autorow otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
Brak
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Nie
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Informacje dodatkowe
Dostęp Gratis Open Access (Bronze Open Access).

Filtry

wszystkich: 39

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

Katalog Czasopism

2019
 • Action Research - przygotowanie sądu do zmiany poprzez uczenie się - współpraca praktyków i badaczy
  Publikacja

  - e-mentor - 2019

  W praktyce zarządzanie sądem na ogół jest oddalone od teorii zarządzania. Prezesi sądów rzadko zwracają się do naukowców z prośbą o rozwiązanie ich problemów w zarządzaniu. W sądach brakuje nie tylko stałych form współpracy z naukowcami zajmującymi się zarządzaniem, ale także z innymi interesariuszami. Jedyną formą komunikacji, i to z ograniczoną liczbą interesariuszy, są formalne środki wyznaczone przez procedurę cywilną lub karną....

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Narracja jako sposób wyjaśniania organizacyjnej rzeczywistości oraz metoda wywierania wpływu
  Publikacja

  Niniejszy artykuł ma na celu analizę roli i znaczenia narracji w funkcjonowaniu członków organizacji. W wyniku przeglądu literatury podjęto również próbę przeanalizowania mechanizmów decydujących o tym, że odpowiednio wykorzystane i skonstruowane narracje mogą służyć jako narzędzie pozwalające wywierać wpływ. Następnie na podstawie tej analizy zaproponowano wskazówki dotyczące tworzenia i przedstawiania narracji czy historii organizacyjnej...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2018
 • Czy społeczna odpowiedzialność uniwersytetu może być bardziej odpowiedzialna? Szanse wynikające z koopetycji uczelni
  Publikacja

  Współczesna uczelnia, prowadząc działalność dydaktyczną i badawczą, pełni ważną rolę wobec społeczeństwa. W opracowaniach naukowych dotyczących problematyki społecznej odpowiedzialności uczelni poruszane są następujące jej aspekty: społeczny, ekonomiczny, środowiskowy i edukacyjny, zarówno na poziomie instytucjonalnym, jak i systemowym. Autorzy artykułu dostrzegli natomiast brak publikacji dotyczących istotnego elementu społecznej...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Dekalog internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce
  Publikacja

  Rozwój internacjonalizacji, obok doskonalenia zarządzania i dywersyfikacji misji, jest jednym z najważniejszych zadań stojących przed współczesnymi polskimi szkołami wyższymi. Dostrzeżono to w projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W literaturze światowej można znaleźć liczne opracowania naukowe dotyczące internacjonalizacji kształcenia i badań naukowych. Brakuje natomiast publikacji, podejmujących tematykę implementacji...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Networkig activities of general judiciary - from theory to practice
  Publikacja

  - e-mentor - 2018

  Over the last three decades, networks - as a field of research - have acquired a significant place among management sciences. Unfortunately, in the judiciary they have become a subject of more careful analyses only recently, which resulted in a large discrepancy of knowledge - both in theory and in its practical adaptation for the needs of the courts. In order to fill this cognitive gap, an attempt was made to identify levels of...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Smart skills and education in a future economy
  Publikacja

  Whether the role of education is to prepare people for employment or to have meaningful lives in general, it will identify and develop skills and competencies, as well as vocational and personal attributes. Skills, such as critical thinking, novel ideation, and complex cognitive and social skills, are areas where humans continue to outperform smart machines. The purpose of this article is to review the skills and competencies that...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2017
2016
 • Interesariusze sądu zaangażowanego społecznie
  Publikacja

  - e-mentor - 2016

  entyfikacja i analiza interesariuszy pojedynczego sądu nie była dotychczas w literaturze przedmiotem pogłębionych dociekań naukowych. Artykuł stanowi próbę wypełnienia powyższej luki. Wstępną identyfikację interesariuszy sądu według kryteriów: transakcji ekonomicznych, charakteru relacji, usytuowania względem organizacji oraz ryzyka zaprezentowano w książce „Zarządzanie wymiarem sprawiedliwości - w kierunku spójnego systemu i budowania...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2015
 • Analiza kultury organizacyjnej wybranej placówki sieci sklepów sportowych - raport z badań
  Publikacja

  W artykule podjęto próbę diagnozy kultury organizacyjnej wybranej placówki sieci handlowej branży artykułów sportowych, posługując się metodą wartości konkurujących zaproponowaną przez Kima Camerona i Roberta Quinna, która pozwala na „pomiar” istniejącej i oczekiwanej kultury organizacyjnej. Celem opracowania jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania, jakie działania można podjąć, aby kultura organizacyjna wybranej firmy stała się...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Badanie aktywności online polskich konsumentów dotyczącej marek

  Rozwój nowych trendów w internecie, a w szczególności Web 2.0, spowodował wzrost społecznego zaangażowania internautów oraz dalszy rozwój kanałów społecznościowych i tym samym różnego typu platform interaktywnych. Internet zachęca internautów do interakcji z witrynami, a za ich pośrednictwem z innymi użytkownikami sieci. Umożliwia im tworzenie treści na temat różne tematy, w tym na przykład związany z markami produktów. Dzięki...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Kształtowanie postaw inżynierów poprzez projekt oprogramowania dla dzieci z autyzmem
  Publikacja

  Artykuł przedstawia założenia oraz studium przypadku kształcenia postaw inżynierów poprzez projekt społeczny w ruchu otwartego oprogramowania. Oprócz wiedzy i umiejętności to właśnie postawy są trzecim składnikiem kompetencji profesjonalisty w każdej dziedzinie. W opracowaniu zaprezentowano studencki projekt grupowy realizowany na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej przy udziale Instytutu...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Moduł Warsztaty - narzędzie w procesie edukacji na uczelni wyższej
  Publikacja

  Obecnie istnieje bardzo szeroka gama narzędzi informatycznych, które wspierają proces edukacji przy wykorzystaniu internetu na uczelniach wyższych. Wśród nieodpłatnych narzędzi powszechnie znana jest platforma Moodle. W artykule zaprezentowano jeden z jej modułów – Warsztaty. Przedstawiono jego funkcjonalność. Opisano jego zalety i wady w nauczaniu łączącym techniki online i tradycyjne na uczelni wyższej (blended-learning). W artykule...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Organizacja wymiaru sprawiedliwości w strukturze sieci publicznej - możliwe interakcje
  Publikacja

  - e-mentor - 2015

  W artykule przedstawiono strukturę organizacyjną wymiaru sprawiedliwości w celu udzielenia odpowiedzi na podstawowe pytanie o możliwe w niej relacje sieciowe oraz ich siłę i sposób oddziaływania. W ramach organizacji wymiaru sprawiedliwości zdefiniowano publiczne międzyorganizacyjne sieci sądowe. Dokonano ich podziału na regulacyjne sieci międzyorganizacyjne i dobrowolne sieci międzyorganizacyjne. Przedstawiono także korzyści i...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Rola kluczowych kompetencji organizacji w realizacji strategii biznesu
  Publikacja

  - e-mentor - 2015

  W dobie globalizacji wydaje się, że dobra strategia organizacji powinna obejmować prognozę przyszłej sytuacji branży oraz być ukierunkowana na posiadane aktywa materialne i niematerialne. Znalezienie odpowiednich proporcji pomiędzy ciągłą strategiczną zwinnością a trwałą operacyjną doskonałością jest dla wielu organizacji bardzo trudnym zadaniem, zatem zaczęto eksponować rolę kapitału intelektualnego jako kluczowego czynnika sukcesu....

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Rozszerzona trzecia misja uniwersytetu na przykładzie jego relacji z podmiotami trzeciego sektora
  Publikacja

  - e-mentor - 2015

  Relacje współczesnego uniwersytetu z otoczeniem są przedmiotem wielu opracowań naukowych, których autorzy koncentrują się zwykle na współzależnościach między uczelnią, państwem i rynkiem2. Współczesny uniwersytet, oprócz funkcji dydaktycznej i badawczej, nazywanych w piśmiennictwie naukowym pierwszą i drugą misją, ma ważne zadanie, jakim jest budowanie i rozwijanie relacji z otoczeniem, określane jako trzecia misja. Autorzy artykułu...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Społecznie odpowiedzialny projekt - opracowanie definicji na podstawie przeglądu literatury z zakresu społecznej odpowiedzialności i zarządzania projektami
  Publikacja

  Koncepcja społecznej odpowiedzialności dotyczy biznesu, uczelni oraz indywidualnych osób. Myślenie społecznie odpowiedzialne z założenia wspiera dążenia do zrównoważonego rozwoju poprzez działanie dla dobra interesariuszy organizacji, którzy reprezentują interesy różnorodnych grup, z trzech rodzajów otoczenia. Tak jak w organizacjach, również i w zarządzaniu projektami pojawiają się problemy z integracją celów społecznych, ekonomicznych...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • The study of polish consumer's online brand-related activities
  Publikacja

  - e-mentor - 2015

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Zastosowanie metody studium przypadku w kształceniu menedżerów
  Publikacja

  Kształcenie z wykorzystaniem metod rozwiązywania problemów (problem-based learning) staje się coraz bardziej popularne na wszystkich poziomach kształcenia, również w edukacji biznesowej. Przykładem takiej metody jest studium przypadku (case study). Metoda studium przypadku pozwala na rozwijanie umiejętności i kompetencji wykorzystywanych przez menedżerów w ich pracy, np. umiejętności syntezy, identyfikacji problemów, czy podejmowania...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2014
 • E-technologie w diagnozie i pomiarach postępów terapii dzieci z autyzmem w Polsce
  Publikacja

  - e-mentor - 2014

  Celem artykułu jest przeanalizowanie możliwości wsparcia technologicznego - w szczególności z wykorzystaniem urządzeń mobilnych - diagnozy i oceny postępów terapii dzieci z autyzmem. W ramach badań dokonano przeglądu istniejących rozwiązań wspierających diagnozę i pomiar postępów terapii oraz przeprowadzono ankietę w polskich ośrodkach zajmujących się pracą z osobami dotkniętymi autyzmem. Wyniki badania wskazują na zainteresowanie...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Struktury wsparcia a efektywność w środowisku e-learningowym
  Publikacja

  Narzędzia wykorzystywane do realizowania zajęć w środowisku e-learningowym oferują afordancje umożliwiające wprowadzenie zróżnicowanych struktur wsparcia zapewnianych zarówno przez stronę kursu, materiały edukacyjne, nauczyciela, jak i pochodzących od studentów, zwiększając tym samym efektywność nauczania. Przemyślany układ i kształt zasobów, ich wizualizacja, zintegrowanie tekstu z zadaniami refleksyjnymi oraz pozwalającymi uczącemu...

 • Uczenie na błędach w nauczaniu programowania w systemie e-learningu
  Publikacja

  Jedną z kluczowych umiejętności, które muszą posiąść adepci programowania, stanowi umiejętność poprawiania kodu programu zawierającego błędy. Jest to działanie bardzo złożone, wymagające znajomości składni języka, rozumienia semantyki kodu, znajomości zasad testowania oraz rozumienia działania algorytmu. W artykule autor proponuje własną metodę kształtowania umiejętności poprawiania kodu programu wykorzystującą narzędzia do nauczania...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Wspólnoty praktyków w organizacji wymiaru sprawiedliwości - nowoczesny model doskonalenia zawodowego dla kadry zarządzającej sądownictwa
  Publikacja

  - e-mentor - 2014

  Artykuł przedstawia metody i techniki wsparcia organizacyjnego uczenia się wykorzystywane w ramach projektu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury „Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań”. Ich wdrożenie zostało podporządkowane równoległemu usprawnianiu procesów naprawczych w sądach, takich jak: poprawa zarządzania przepływem spraw i sprawnością postępowań, opracowanie skutecznej polityki informacyjnej sądów...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Zróżnicowanie płac kobiet i mężczyzn zatrudnionych jako pracownicy naukowo-dydaktyczni w publicznych szkołach wyższych

  W artykule przedstawiono wyniki analizy zróżnicowania płac kobiet i mężczyzn zatrudnionych na stanowiskach naukowo-dydaktycznych w publicznych szkołach wyższych. W analizie wykorzystano dane uzyskane z ogólnopolskiej ankiety. Rezultaty badań potwierdzają, że kobiety zarabiają średnio mniej niż mężczyźni, jest to jednak wynikiem różnic w zajmowanych stanowiskach, a nie konsekwencją dyskryminacji płacowej.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2013
 • Kompetencje pracowników 55+ w opinii pracowników z młodszych grup wiekowych

  Celem artykułu jest próba pokazania, że istotne znaczenie w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw mają kompetencje pracowników w wieku 55+. Opracowanie polemizuje z przekonaniem niektórych pracodawców, że pracownicy w starszym wieku są mniej wydajni, gorzej przygotowani do wykonywania pracy, czy wreszcie z trudem akceptowani przez klientów i pracowników w młodszym wieku . W artykule zaprezentowano wyniki badań zrealizowanych...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Pozyskiwanie wiedzy zewnętrznej przez pomorskie firmy z sektora MSP w świetle badań empirycznych.
  Publikacja

  W opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane z pozyskiwaniem wiedzy zewnętrznej przez firmy z sektora MSP działające na terenie województwa pomorskiego. W pierwszej części zaprezentowano krótki przegląd kwestii dotyczących wiedzy i jej znaczenia dla MSP, w drugiej omówiono czynniki determinujące wzrost popytu na usługi doradcze wśród tego rodzaju przedsiębiorstw, w następnej określono potencjalny wpływ korzystania z tego rodzaju...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2012
2011
2010
2009
 • Jaka władza rektora uczelni publicznej?
  Publikacja

  - e-mentor - 2009

  Jak rektorzy polskich publicznych uczelni technicznych postrzegają swoją władzę? Czy należałoby ją wzmocnić ustawowo? Czy tradycyjne przywiązanie do kolegialności w podejmowaniu decyzji nie utrudnia zarządzania w warunkach szybkich zmian w otoczeniu systemowym uczelni? Czy zasadne jest podjęcie dyskusji nad doskonaleniem modelu zarządzania uczelniami publicznymi? To pytania, na które stara się odpowiedzieć autor opracowania, opierając...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Social responsibility of universities - the example of AGH University of Science and Technology
  Publikacja

  - e-mentor - 2009

  The key question here is how to achieve a symbiotic relationship between the university and its environment. The evolution of the Polish higher education system since 1990 shows how the mutual relations between the university and its surroundings may change over time. The conclusions published in the OECD report on higher education are juxtaposed with the description of the status quo of the Polish universities and compared with...

 • Studia podyplomowe w świetle zaleceń Europejskich Ram Kwalifikacji
  Publikacja

  W opracowaniu zaprezentowano uwarunkowania prowadzenia studiów podyplomowych, wynikające z prognoz demograficznych, jak również z zaleceń określonych w Europejskich Ramach Kwalifikacji. Ilustracją możliwych kierunków działań jest przykład studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Uniwersytet społecznie odpowiedzialny - przykład AGH
  Publikacja

  - e-mentor - 2009

  W niniejszym opracowaniu przedstawiono zmiany we wzajemnych relacjach pomiędzy uczelnią a otoczeniem na tle ewolucji szkolnictwa wyższego w Polsce od 1990 roku. Zaprezentowano również wnioski z raportu OECD o szkolnictwie wyższym, które zilustrowano, porównując status quo polskich uczelni z modelem uniwersytetu przedsiębiorczego. Starano się wykazać, że uczelnia społecznie odpowiedzialna jest organizacją służącą otoczeniu i jako...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2003
 • Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej - projekty PHARE oraz Leonardo da Vinci
  Publikacja

  Przedstawiono historię projektów Phare Multi-country Programme for Distance Education, w ramach którego utworzono CEN PG (Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej) i zrealizowano projekty wspomagające opracowanie materiałów edukacyjnych przystosowanych do kształcenia na odległość. Ponadto omówiono projekty Leonardo da Vinci ze szczególnym uwzględnieniem dostępnych produktów w chwili obecnej. Na zakończenie przedstawiono...

wyświetlono 345 razy