e-mentor - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

e-mentor

ISSN:

1731-6758

eISSN:

1731-7428

Wydawca:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dyscypliny:

 • architektura i urbanistyka (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 • ekonomia i finanse (Dziedzina nauk społecznych)
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach (Dziedzina nauk społecznych)
 • nauki o zarządzaniu i jakości (Dziedzina nauk społecznych)
 • pedagogika (Dziedzina nauk społecznych)
 • stosunki międzynarodowe (Dziedzina nauk społecznych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2024 40 Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2024 40 Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024
2023 140 Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023
2022 40 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2021 40 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2020 40 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2019 40 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2018 15 B
2017 15 B
2016 15 B
2015 15 B
2014 9 B
2013 9 B
2012 8 B
2011 8 B
2010 6 B

Model czasopisma:

Open Access

Impact Factor:

Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY-NC 4.0
Licencja
Creative Commons: BY-NC 4.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
http://www.e-mentor.edu.pl/strona/3/dla_autorow otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
http://www.e-mentor.edu.pl/strona/3/dla_autorow otwiera się w nowej karcie
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - z ograniczeniami
Submitted Version Pomoc
nie
Accepted Version Pomoc
nie
Published Version Pomoc
tak
Miejsca samoarchiwizacji
akademickie serwisy społecznościowe
poza serwisami komercyjnymi
repozytorium instytucjonalne
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Przy udostępnianiu / rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.

Filtry

wszystkich: 50

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2023
Rok 2022
 • Corporate social responsibility and project management: towards a better understanding of their relationship
  Publikacja

  - e-mentor - Rok 2022

  The main purpose of this article is to identify the fields of convergence, if any, between two management concepts and business practices, namely Corporate Social Responsibility (CSR) and Project Management (PM). To achieve the formulated goal, a systematic literature review (SLR), including bibliometric analysis, LOESS regression analysis, and text mining, was performed. This analysis allowed us to distinguish five categories...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2021
 • Otwarte zasoby edukacyjne - przegląd inicjatyw w Polsce i na świecie
  Publikacja

  Otwarte zasoby edukacyjne (OZE) to materiały szkoleniowe oraz narzędzia wspierające zarówno uczenie, jak i nauczanie. Zjawisko to nierozerwalnie łączy się z szerszym pojęciem otwartej edukacji (OE), które postuluje zniesienie barier w nauczaniu tak, aby uczący się mogli zdobywać wiedzę zgodnie ze swoimi potrzebami edukacyjno-szkoleniowymi. Celem artykułu jest zapoznanie czytelników z zagadnieniem otwartych zasobów edukacyjnych,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Remote communication in Scrum teams - a COVID-19 preventive measure or work time optimisation?
  Publikacja

  - e-mentor - Rok 2021

  The article presents the impact of remote work, resulting from the COVID-19 pandemic, on the functioning of Scrum teams. Attempts have been made to analyse the positive and negative aspects of remote work. The article also looks at the impact of remote work on the level of communication and efficiency of Scrum teams. For this purpose, the author conducted research on a sample of 40 organisations that declared to use Scrum methodology,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Uczelnia organizacją z domieszka turkusu - sznasa czy iluzja?
  Publikacja

  - e-mentor - Rok 2021

  Po kilkuletnich dyskusjach nad przyszłym kształtem szkolnictwa wyższego w Polsce, zarówno na poziomie systemowym, jak i instytucjonalnym, w 2018 r. uchwalono ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwaną dalej Ustawą (2018). Regulacja ta wraz z pakietem rozporządzeń poszerzyła autonomię uczelni w zakresie organizacyjno-zarządczym, jednocześnie potęgując znaczenie ich rozliczalności. Wzmocnienie władzy rektora spowodowało zmianę...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zasady efektuacji w działaniach początkujących przedsiębiorców

  Artykuł dotyczy efektuacyjnego, dynamicznego modelu przedsiębiorczości stanowiącego odpowiedź na wymagania zmiennego, niepewnego otoczenia biznesowego, w którym funkcjonują współcześni przedsiębiorcy. We wcześniejszych badaniach, obejmujących stosowanie pięciu zasad efektuacji w prowadzeniu firm, różni autorzy odnosili się głównie do dojrzałych przedsiębiorców, charakteryzujących się doświadczeniem w zakładaniu i prowadzeniu własnego...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2020
Rok 2019
 • Action Research - przygotowanie sądu do zmiany poprzez uczenie się - współpraca praktyków i badaczy
  Publikacja

  - e-mentor - Rok 2019

  W praktyce zarządzanie sądem na ogół jest oddalone od teorii zarządzania. Prezesi sądów rzadko zwracają się do naukowców z prośbą o rozwiązanie ich problemów w zarządzaniu. W sądach brakuje nie tylko stałych form współpracy z naukowcami zajmującymi się zarządzaniem, ale także z innymi interesariuszami. Jedyną formą komunikacji, i to z ograniczoną liczbą interesariuszy, są formalne środki wyznaczone przez procedurę cywilną lub karną....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Narracja jako sposób wyjaśniania organizacyjnej rzeczywistości oraz metoda wywierania wpływu
  Publikacja

  - e-mentor - Rok 2019

  Niniejszy artykuł ma na celu analizę roli i znaczenia narracji w funkcjonowaniu członków organizacji. W wyniku przeglądu literatury podjęto również próbę przeanalizowania mechanizmów decydujących o tym, że odpowiednio wykorzystane i skonstruowane narracje mogą służyć jako narzędzie pozwalające wywierać wpływ. Następnie na podstawie tej analizy zaproponowano wskazówki dotyczące tworzenia i przedstawiania narracji czy historii organizacyjnej...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2018
 • Czy społeczna odpowiedzialność uniwersytetu może być bardziej odpowiedzialna? Szanse wynikające z koopetycji uczelni
  Publikacja

  Współczesna uczelnia, prowadząc działalność dydaktyczną i badawczą, pełni ważną rolę wobec społeczeństwa. W opracowaniach naukowych dotyczących problematyki społecznej odpowiedzialności uczelni poruszane są następujące jej aspekty: społeczny, ekonomiczny, środowiskowy i edukacyjny, zarówno na poziomie instytucjonalnym, jak i systemowym. Autorzy artykułu dostrzegli natomiast brak publikacji dotyczących istotnego elementu społecznej...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Dekalog internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce
  Publikacja

  - e-mentor - Rok 2018

  Rozwój internacjonalizacji, obok doskonalenia zarządzania i dywersyfikacji misji, jest jednym z najważniejszych zadań stojących przed współczesnymi polskimi szkołami wyższymi. Dostrzeżono to w projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W literaturze światowej można znaleźć liczne opracowania naukowe dotyczące internacjonalizacji kształcenia i badań naukowych. Brakuje natomiast publikacji, podejmujących tematykę implementacji...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Networkig activities of general judiciary - from theory to practice
  Publikacja

  - e-mentor - Rok 2018

  Over the last three decades, networks - as a field of research - have acquired a significant place among management sciences. Unfortunately, in the judiciary they have become a subject of more careful analyses only recently, which resulted in a large discrepancy of knowledge - both in theory and in its practical adaptation for the needs of the courts. In order to fill this cognitive gap, an attempt was made to identify levels of...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Smart skills and education in a future economy
  Publikacja

  - e-mentor - Rok 2018

  Whether the role of education is to prepare people for employment or to have meaningful lives in general, it will identify and develop skills and competencies, as well as vocational and personal attributes. Skills, such as critical thinking, novel ideation, and complex cognitive and social skills, are areas where humans continue to outperform smart machines. The purpose of this article is to review the skills and competencies that...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2017
Rok 2016
 • Interesariusze sądu zaangażowanego społecznie
  Publikacja

  - e-mentor - Rok 2016

  entyfikacja i analiza interesariuszy pojedynczego sądu nie była dotychczas w literaturze przedmiotem pogłębionych dociekań naukowych. Artykuł stanowi próbę wypełnienia powyższej luki. Wstępną identyfikację interesariuszy sądu według kryteriów: transakcji ekonomicznych, charakteru relacji, usytuowania względem organizacji oraz ryzyka zaprezentowano w książce „Zarządzanie wymiarem sprawiedliwości - w kierunku spójnego systemu i budowania...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
 • Kompetencje pracowników 55+ w opinii pracowników z młodszych grup wiekowych

  Celem artykułu jest próba pokazania, że istotne znaczenie w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw mają kompetencje pracowników w wieku 55+. Opracowanie polemizuje z przekonaniem niektórych pracodawców, że pracownicy w starszym wieku są mniej wydajni, gorzej przygotowani do wykonywania pracy, czy wreszcie z trudem akceptowani przez klientów i pracowników w młodszym wieku . W artykule zaprezentowano wyniki badań zrealizowanych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Pozyskiwanie wiedzy zewnętrznej przez pomorskie firmy z sektora MSP w świetle badań empirycznych.
  Publikacja

  W opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane z pozyskiwaniem wiedzy zewnętrznej przez firmy z sektora MSP działające na terenie województwa pomorskiego. W pierwszej części zaprezentowano krótki przegląd kwestii dotyczących wiedzy i jej znaczenia dla MSP, w drugiej omówiono czynniki determinujące wzrost popytu na usługi doradcze wśród tego rodzaju przedsiębiorstw, w następnej określono potencjalny wpływ korzystania z tego rodzaju...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
 • Jaka władza rektora uczelni publicznej?
  Publikacja

  - e-mentor - Rok 2009

  Jak rektorzy polskich publicznych uczelni technicznych postrzegają swoją władzę? Czy należałoby ją wzmocnić ustawowo? Czy tradycyjne przywiązanie do kolegialności w podejmowaniu decyzji nie utrudnia zarządzania w warunkach szybkich zmian w otoczeniu systemowym uczelni? Czy zasadne jest podjęcie dyskusji nad doskonaleniem modelu zarządzania uczelniami publicznymi? To pytania, na które stara się odpowiedzieć autor opracowania, opierając...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Social responsibility of universities - the example of AGH University of Science and Technology
  Publikacja

  - e-mentor - Rok 2009

  The key question here is how to achieve a symbiotic relationship between the university and its environment. The evolution of the Polish higher education system since 1990 shows how the mutual relations between the university and its surroundings may change over time. The conclusions published in the OECD report on higher education are juxtaposed with the description of the status quo of the Polish universities and compared with...

 • Studia podyplomowe w świetle zaleceń Europejskich Ram Kwalifikacji
  Publikacja

  W opracowaniu zaprezentowano uwarunkowania prowadzenia studiów podyplomowych, wynikające z prognoz demograficznych, jak również z zaleceń określonych w Europejskich Ramach Kwalifikacji. Ilustracją możliwych kierunków działań jest przykład studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Uniwersytet społecznie odpowiedzialny - przykład AGH
  Publikacja

  - e-mentor - Rok 2009

  W niniejszym opracowaniu przedstawiono zmiany we wzajemnych relacjach pomiędzy uczelnią a otoczeniem na tle ewolucji szkolnictwa wyższego w Polsce od 1990 roku. Zaprezentowano również wnioski z raportu OECD o szkolnictwie wyższym, które zilustrowano, porównując status quo polskich uczelni z modelem uniwersytetu przedsiębiorczego. Starano się wykazać, że uczelnia społecznie odpowiedzialna jest organizacją służącą otoczeniu i jako...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2003
 • Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej - projekty PHARE oraz Leonardo da Vinci
  Publikacja

  - e-mentor - Rok 2003

  Przedstawiono historię projektów Phare Multi-country Programme for Distance Education, w ramach którego utworzono CEN PG (Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej) i zrealizowano projekty wspomagające opracowanie materiałów edukacyjnych przystosowanych do kształcenia na odległość. Ponadto omówiono projekty Leonardo da Vinci ze szczególnym uwzględnieniem dostępnych produktów w chwili obecnej. Na zakończenie przedstawiono...

wyświetlono 1644 razy