Ekonomiczne Problemy Usług - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN:

1640-6818

eISSN:

1896-382X

Wydawca:

Uniwersytet Szczeciński

Dyscypliny:

 • językoznawstwo (Dziedzina nauk humanistycznych)
 • literaturoznawstwo (Dziedzina nauk humanistycznych)
 • nauki o kulturze i religii (Dziedzina nauk humanistycznych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2024 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego 2024
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2024 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego 2024
2023 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego 2023
2022 20 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2021 20 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2020 20 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2019 20 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2018 8 B
2017 8 B
2016 8 B
2015 6 B
2014 6 B
2013 6 B
2012 0 B
2011 0 B
2010 9 B

Model czasopisma:

Open Access

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY-SA 4.0
Licencja
Creative Commons: BY-SA 4.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
http://wn.usz.edu.pl/polityka-wydawnicza/ otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
http://wn.usz.edu.pl/polityka-wydawnicza/ otwiera się w nowej karcie
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - bez ograniczeń
Submitted Version Pomoc
tak
Accepted Version Pomoc
tak
Published Version Pomoc
tak
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Indeksowane w DOAJ
Z końcem 2018 r. nastąpiło zamknięcie czasopisma.
Przy samoarchiwizacji / rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.
Samoarchiwizacja / rozpowszechnianie tekstu możliwa po ukazaniu się na stronie internetowej czasopisma.
Licencja niewyłączna.

Filtry

wszystkich: 79

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2018
Rok 2015
 • O MNIEJ LUB BARDZIEJ SŁODKIM CUKRZE, CZYLI KILKA UWAG O ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ FIRM RODZINNYCH I PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

  W artykule, przyjmując za punkt wyjścia teorię interesariuszy Freemana, autorki podjęły się refleksji na temat specyfiki odpowiedzialności społecznej firm rodzinnych i przedsiębiorstw społecznych. Przedsiębiorstwa społeczne, uznawane są powszechnie za ucieleśnienie pełnej, wręcz doskonałej formy odpowiedzialności społecznej. Z kolei przedsiębiorstwa rodzinne, charakteryzują się szczególną paletą interesariuszy oraz specyficznymi...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Obraz przedsiębiorczości w Polsce w badaniach GEM
  Publikacja

  Wraz ze stale rosnącą popularnością badań nad przedsiębiorczością rośnie też zainteresowanie i skala wykorzystywania danych pochodzących z raportów Global Entrepreneurship Monitor. W niniejszym artykule wykorzystano te dane do nakreślenia ogólnego obrazu przedsiębiorczości w Polsce, a w końcowej części przybliżono pewne problemy wynikające z metodyki prowadzenia tych badań. Ta krytyczna analiza ma na celu przyczynienie się do bardziej...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Przedsiębiorczość internetowa w blogosferze

  Gwałtowny rozwój Internetu spowodował poszukiwanie nowych możliwości jego wykorzystania. Przedsiębiorcy, którzy z definicji cechują się kreatywnością oraz elastycznością, wykorzystują te możliwości tworząc nowe modele biznesowe przystosowane do tego medium. Obecnie wyróżnia się wiele nowych modeli biznesowych, które powstały właśnie dzięki Internetowi. Autorki szczególną uwagę zwracają na tzw. model reklamowy i specyficzny sposób...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wartości rekomendowane wskaźników wspomagania finansowego dla przedsiębiorstw z sektora MSP
  Publikacja

  Niniejszy artykuł poświęcony jest zagadnieniu wspomagania finansowego w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zawarte w nim wyniki badań dowodzą, że MSP należące do różnych działów gospodarki w odmienny sposób kształtują wartości wskaźników z obszaru wspomagania finansowego. Artykuł zawiera ponadto propozycje przedziałów wartości rekomendowanych dla MSP, prowadzących działalność gospodarczą w 27 różnych działach gospodarki narodowej....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2014
 • Przedsiębiorcy 55+, czy wiek ma znaczenie?
  Publikacja

  Znaczenie przedsiębiorczości 55+ w ostatnim okresie rośnie, między innymi w związku ze zmianami demograficznymi i starzeniem się społeczeństwa w większości krajów europejskich. Nie bez znaczenia jest także fakt, że starsi ludzie zaczynają wierzyć, że mogą uczestniczyć w rynku pracy, zarówno po stronie zatrudnianych jak i zatrudniających. Stąd też liczba nowych firm, tworzonych przez osoby starsze wzrasta, a starsi właściciele firm...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zagraniczni inwestorzy w chorwackim sektorze bankowym

  Cel - przedstawienie sytuacji w chorwackim sektorze bankowym odnośnie udziału kapitału zagranicznego, jego wpływu na wyniki sektora, jak i strukturę rynku. Metoda badania – Wykorzystane metody badawcze obejmują studia literatury, głównie zagranicznej, oraz analizę danych finansowych oraz raportów Banku Centralnego w Chorwacji. Wyniki – zmiany w prawodawstwie wprowadzone po drugim kryzysie bankowym w Chorwacji doprowadziły do istotnego...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
 • Formy edukacji wspierające przedsiębiorczość w Pomorskiem

  Artykuł jest próbą przeglądu dostępnej oferty edukacyjno szkoleniowej z zakresu przedsiębiorczości w regionie pomorskim. Autorki odnoszą się do działań instytucji otoczenia biznesu jak i uczelni wyższych oraz zwracają uwagę na brakujące elementy dostępnych form wspierania przedsiębiorczości.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Gospodarka cyfrowa a lokalizacja: wpływ ICT na funkcjonowanie klastrów
  Publikacja

  - Ekonomiczne Problemy Usług - Rok 2011

  Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie głównych możliwości, związanych z zastosowaniem nowoczesnych ICT w klastrach. Dodatkowo autorzy rozważają potencjalne zagrożenia dla funkcjonowania gron w we współczesnej gospodarce cyfrowej.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Innowacyjność mikro i małych przedsiębiorstw na przykładzie firm z województwa pomorskiego
  Publikacja

  Jak pokazuje przegląd literaturowy przedstawiony w pierwszej części artykułu, wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach stało się koniecznością nie tylko w przypadku dużych podmiotów, ale również tych niewielkich. Co prawda małe i mikroprzedsiębiorstwa mają ograniczone zasoby i często napotykają na szereg barier na swojej drodze do innowacyjności, to jednak - jak pokazuje przykład przedsiębiorstw z województwa pomorskiego - w większości...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Koncepcja przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób w wieku 55+

  Przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom demograficznym i społecznym oraz ich skutkom gospodarczym wymaga opracowania i realizacji koncepcji modelu systemu podnoszenia kompetencji informatycznych osób starszych oraz innych grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Model ten mający na celu praktyczne włączenie osób w wieku 55+ do procesów aktywnego tworzenia i rozwoju społeczeństwa informacyjnego powinien bazować na organizowaniu...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Modele marketingowej komunikacji relacyjnej
  Publikacja

  W artykule przedstawiono nowe spojrzenie na komunikację marketingową wynikające ze zmian w otoczeniu przedsiębiorstw oraz konieczności tworzenia długoterminowych relacji z klientami. Zaprezentowano dwa nowoczesne modele komunikacji relacyjnej. Podkreślono, że stosowane narzędzia komunikacyjne powinny być zależne od fazy, w której znajduje się aktualnie relacja, a także, że interpretacja nadawanych przez firmę komunikatów jest sprawą...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Nieproduktywność w małych przedsiębiorstwach
  Publikacja

  Powszechne przeświadczenie o przedsiębiorczości jako remedium na wszystkie problemy ekonomiczne jest mylące, jako że nie każdy przejaw przedsiębiorczości prowadzi do wzrostu PKB. Wskazał na to Baumol, dzieląc przedsiębiorczość na produktywną, nieproduktywną i destruktywną. Podział ten jest oparty na przeświadczeniu, że niektórzy przedsiębiorcy gonią za rentą, niszcząc to co inny mogliby wytworzyć, po przez stosowanie nieetycznych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Nowe możliwości rozwoju komunikacji marketingowej w Internecie

  Coraz więcej firma zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że nie tylko niższa cena jest czynnikiem zachęcającym do skorzystania z oferty sklepu online. Dużo większym problemem staje się efektywne przekazanie informacji do obecnych i potencjalnych klientów. Ważne, by mając wyznaczone cele, można było umiejętnie dobrać działania, których wykorzystanie umożliwi uzyskanie najlepszych wyników związanych z dotarciem do wybranych grup docelowych.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Osoby w wieku 55+ w społeczeństwie informacyjnym

  Głęboka transformacja społeczno-gospodarcza przyczyniająca się do przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego świata oraz postępu edukacyjnego i widocznej poprawy jakości życia, dokonuje się na tle niekorzystnych zjawisk demograficznych, jakimi m.in. są starzenie się społeczeństwa, niski poziom aktywności zawodowej w wieku 55+. Występuje także groźba społeczna wykluczenia cyfrowego znacznej części osób starszych,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Rola inicjatyw klastrowych w kreowaniu wizerunku regionu
  Publikacja

  Celem niniejszego artykułu jest omówienie roli inicjatyw klastrowych w marketingu terytorialnym. Inicjatywy klastrowe, poprzez podejmowane działania na rzecz rozwoju regionu i funkcjonujących tam klastrów przedsiębiorstw stają się ważnym partnerem władz publicznych w działaniach ukierunkowanych na promocję i kreowanie pozytywnego wizerunku danej jednostki terytorialnej. Autorka na wybranych przykładach wskazuje na silne powiązania...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Rola wybranych determinant w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych
  Publikacja

  Przejście od modelu gospodarki menedżerskiej do modelu gospodarki przedsiębiorczej skutkuje m.in. rosnącym znaczeniem procesów tworzenia nowych firm. Rodzi to konieczność szerszego niż dotąd spojrzenia na paradygmat przedsiębiorczości i wzbogacenia go o pojęcie preprzedsiębiorczości, zaprezentowane w niniejszym artykule. Ponadto, w artykule zaprezentowano główne determinanty osobowe prowadzące do osiągnięcia statusu preprzedsiębiorcy....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Search engine marketing jako istotne narzędzie komunikacji marketingowej

  Komunikacja marketingowa firmy w Internecie musi uwzględniać tzw. marketing w wyszukiwarkach internetowych (SEM). O efektywnej obecności przedsiębiorstwa w Sieci można mówić, gdy łatwo znaleźć serwis internetowy uwzględniając organiczne wyniki wyszukiwania wyszukiwarek, reklamy typu pay-per-click, optymalizację kluczowych fraz, istotność linków przychodzących (zewnętrznych) oraz wartość zamieszczonych treści. Każdy element projektu...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zachowania młodych konsumentów usług edukacyjnych

  W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na studentach studiów I stopnia Politechniki Gdańskiej. Badania dotyczyły określenia oczekiwań studentów I stopnia w zakresie studiów II stopnia. Miały służyć przewidzeniu zachowań kandydatów na studia. Poznanie motywów ich postępowania w zakresie podejmowania decyzji o wyborze studiów II stopnia pozwoliło na podjęcie właściwych kroków - z punktu widzenia ich potrzeb i oczekiwań...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zastosowanie badań marketingowych do opisu procesu decyzyjnego konsumentów
  Publikacja

  Przedmiotem artykułu jest przedstawienie zastosowania badań marketingowych do uzyskiwaniu informacji potrzebnych do opisu procesu decyzyjnego konsumentów. Informacje te ustalono na podstawie ogólnego przebiegu tego procesu. W nawiązaniu do tych informacji zaproponowano badania marketingowe pozwalające na ich uzyskanie. Użyto klasycznego rozwiązania polegającego na przeprowadzeniu najpierw badań orientacyjnych, a następnie - opisowych....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zmiany w otoczeniu organizacji a intensywność stosowania innowacji przez instytucje finansowe

  W artykule podjęto próbę przedstawienia roli, jaką odgrywają czynniki otoczenia instytucji finansowych w procesie kreowania innowacji przez te podmioty. Zidentyfikowano podstawowe czynniki wpływające na potencjał innowacyjny usług finansowych.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2010
Rok 2009
 • Aktywność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego

  jednostki samorządu terytorialnego w badanych latach 2004-2006 wykazywały zróżnicowaną aktyzwnosć inwestycyjną, prznaczając na ten cel zarówno środki wlasne jak i pochodzące ze źródeł zagranicznych. w swych strategiach inwestycyjnycj gminy powiaty i województwa samorządowe musą w większym stopniu wykorzystywać fundusze ue z nowej perspektywy finansowej obejmującej lata 2007-2013.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Analiza funkcjonowania dobrowolnych form oszczędzania w polskim systemie emerytalnym
  Publikacja

  Reforma systemu emerytalnego była ważnym wydarzeniem o zasięgu ogólnospołecznym. Nowy system to nie tylko wprowadzenie filara kapitałowego, który obok filara repartycyjnego tworzy obowiązkową część ubezpieczeń. To także dobrowolna sfera oszczędzania, dzięki której może być w pełni realizowana istota nowego systemu: ''bezpieczeństwo dzięki różnorodności''. Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie dobrowolnych form oszczędzania...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Bariery rozwoju MSP w świetle badań Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego

  Artytykuł przedstawia fragment badań prowadzonych w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego II i dotyczy barier rozwoju MSP. Badanie było prowadzone jako kontunuacja badania zapoczątkowanego w 2006 roku (POG I). Badanie przeprowadzono na próbie 772 firm. Warto podkreślić, iż badanie na tak dużej próbie nie byłon wcześniej prowadzone w Polsce.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

wyświetlono 864 razy