Forum Akademickie - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Forum Akademickie

ISSN:

1233-0930

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2022 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2022 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2021 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2020 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2019 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2018 0 niepunktowane
2017 0 niepunktowane
2016 0 niepunktowane
2015 0 niepunktowane
2014 0 niepunktowane
2013 0 niepunktowane

Impact Factor:

brak danych

Filtry

wszystkich: 25

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2021
 • Samorządy i nauka
  Publikacja

  - Forum Akademickie - Rok 2021

  inansowanie nauki w Polsce powinno dążyć do modelu, w którym są trzy źródła funduszy dla nauki: budżet centralny, budżety samorządów terytorialnych oraz przedsiębiorców. Obecnie zwłaszcza trzecie ze źródeł jest relatywnie słabo zaangażowane w rozwój nauki, być może jest to związane częściowo ze zbytnią dominacją budżetu centralnego w finansowaniu naszej nauki. Z kolei dla samorządów wojewódzkich inwestycje w uczelnie powinny być...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2020
 • Zarządzanie danymi badawczymi i ich udostępnianie
  Publikacja

  Zarządzanie danymi badawczymi (Research Data Management) to temat, który jest dyskutowany i przybiera na znaczeniu od wielu lat. Podstawową przesłanką do odpowiedniego zarządzania danymi jest właściwe i efektywne wykorzystywanie publicznych funduszy. Instytucje i organizacje finansujące badania naukowe podkreślają, że fundusze przeznaczane na granty badawcze w dużej mierze się marnują. Dane, będące wynikami prac badawczych, nie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2016
 • Budowania kapitału społecznego można się nauczyć
  Publikacja

  - Forum Akademickie - Rok 2016

  Autorzy wskazali zasadność rozszerzenia trzeciej misji uczelni o kształtowanie relacji z otoczeniem społecznym, w tym z organizacjami trzeciego sektora. Rozważania zilustrowano przykładami.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Kij i marchewka do lamusa
  Publikacja

  - Forum Akademickie - Rok 2016

  Mierzenie osiągnięć za pomocą wskaźników ilościowych nie motywuje, lecz stresuje, gdyż powoduje skutki uboczne analogiczne do tych, które towarzyszą metodzie kija i marchewki. Dlatego autor artykułu proponuje inne podejście do motywowania nauczycieli akademickich oparte na pracy Daniela Pinka pt. "Drive"

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • SpongeGrafen podbija nanoświat
  Publikacja

  Interesuje mnie to, jak SpongeGrafen sprawdziłby się jako bioelektroda w bioogniwach paliwowych. Urządzenia te wytwarzają prąd na drodze reakcji chemicznych. Jako paliwo wykorzystują np. glukozę oraz tlen, w które bogate są m.in. płyny ustrojowe i krew człowieka. Takie bioogniwo może więc służyć jako źródło prądu w małych urządzeniach, które można by wszczepić do organizmu człowieka.

Rok 2015
 • Na skrzyżowaniu, czy na rondzie
  Publikacja

  - Forum Akademickie - Rok 2015

  Od pewnego czasu obserwuję polaryzację poglądów na temat roli uniwersytetu. Jest ona widoczna zarówno w środowisku akademickim, jak i w jego otoczeniu. Oto kilka przykładów: Wyznawcy krajowych ram kwalifikacji (krk) okopali się na swoich stanowiskach i nie przyjmują do wiadomości opinii znaczącej części środowiska akademickiego, która widzi w krk wyłącznie biurokratyczne uciążliwości. Na szczęście ci pierwsi dostrzegli już pewne...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Trzy misje, trzy ścieżki kariery
  Publikacja

  - Forum Akademickie - Rok 2015

  Współczesna uczelnia ma do wypełnienia trzy misje, z których pierwszą jest kształcenie, drugą działalność naukowo-badawcza, a trzecią kreowanie wzajemnych relacji z otoczeniem, których efektem ma być upowszechnianie i popularyzacja wyników badań oraz ich wdrażanie, w tym komercjalizacja. Trzecia misja ma służyć większemu niż dotychczas angażowaniu się instytucji akademickich w procesy rozwoju społecznego na różnych poziomach: ekonomicznym,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2013
 • Newralgiczne odwołania
  Publikacja

  - Forum Akademickie - Rok 2013

  W artykule podniesiono problem znaczenia odwołań w parametryzacji jednostek naukowych, sugerując, aby nie traktować go zbyt biurokratycznie

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2010
 • Budowanie relacji partnerskich
  Publikacja

  Artykuł opisuje rzemieślniczą sztukę budowania relacji partnerskich na polskich uczelniach. W tym celu posłużono się doświadczeniami Politechniki Gdańskiej - opracowano trójkąt relacji partnerskich pod kątem braku relacji partnerskich pomiędzy poszczególnymi grupami relacji uczelnianych: "Obserwując zmiany zachodzące w społeczeństwie można zauważyć, iż wśród ludzi wzrasta świadomość znaczenia dobrych relacji wzajemnych. Trend ten...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2004
 • Akredytacja i co dalej
  Publikacja

  - Forum Akademickie - Rok 2004

  Autor wskazuje, że najbliższe lata nie będą łatwe dla wielu kierunków studiów, w tym również tych, które uzyskały pozytywną oceną Państwowej Komisji Akredytacyjnej i spoczną na laurach. Gra o pozyskanie kandydatów na studia bowiem trwa, a rynek usług edukacyjnych jest coraz bardziej konkurencyjny.

Rok 2003
 • Dobro i odpowiedzialność
  Publikacja

  Artykuł zawiera najważniejsze ustalenia i zobowiązania ministrów edukacji z 40 krajów, którzy spotkali się w Berlinie w dniach 18-19 września 2003 roku w ramach procesu bolońskiego. Celem procesu bolońskiego jest zbudowanie europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego do 2020 roku.

 • Jaki znak twój?
  Publikacja

  - Forum Akademickie - Rok 2003

  Artykuł porusza problem nieumiejętnego kreowania tożsamości wizualnej przez uczelnie polskie.

 • Sztywna elastyczność
  Publikacja

  - Forum Akademickie - Rok 2003

  Autor stawia pytanie czy można sobie wyobrazić studia na różnych poziomach kształcenia, realizowane na różnych kierunkach studiów w ramach wydziału, uczelni czy nawet we współpracy różnych uczelni? Obecnie obowiązujące przepisy sprawiają, że na studia drugiego stopnia można podjąć jedynie na kierunku pokrewnym do kierunku ukończonych studiów zawodowych. W opinii autora jest to sprzeczne z ideą Deklaracji Bolońskiej. Autor postuluje,...

Rok 2002
 • ABC
  Publikacja

  - Forum Akademickie - Rok 2002

  Autor dostrzega konieczność podejmowania prób adaptacji nowoczesnych narzędzi stosowanych w biznesie do oceny efektywności funkcjonowania instytucji akademickich. W artykule wskazano możliwość wykorzystania do tego celu rachunku kosztów działań ABC. Podstawowymi warunkami wdrożenia tej metody jest przekonanie środowiska akademickiego a zwłaszcza kierownictwa akademickiego uczelni o celowości przeprowadzenia szczegółowej analizy...

 • Pomagamy zabierając
  Publikacja

  - Forum Akademickie - Rok 2002

  Autor wskazuje, że w sytuacji braku środków finansowych z budżetu przeznaczanych na szkolnictwo wyższe, władze uczelni powinny uczynić wszystko, aby nie doprowadziło to do pogłębienia się nierówności edukacyjnych. Biorąc pod uwagę fakt, iż w przypadku funduszu pomocy materialnej realne możliwości pozyskiwania środków, nie obciążających studencką kieszeń są niewielkie, władze uczelni powinny minimalizować koszty pośrednie obciążające...

 • Szkolnictwo wyższe w Irlandii
  Publikacja

  Artykuł zawiera opis systemu szkolnictwa wyższego, struktury zarządzania w uniwersytetach, stanowisk akademickich i rozwoju kariery zawodowej, finansowania, płac, ciał pośrednich, struktury studiów i przyznawanych kwalifikacji

 • Szkolnictwo wyższe w Norwegii
  Publikacja

  Artykuł zawiera opis systemu szkolnictwa wyższego, struktury zarządzania w uniwersytetach, stanowisk akademickich i rozwoju kariery zawodowej, finansowania, płac, ciał pośrednich, struktury studiów i przyznawanych kwalifikacji

 • Szkolnictwo wyższe w Portugalii
  Publikacja

  Artykuł zawiera opis systemu szkolnictwa wyższego, struktury zarządzania w uniwersytetach, stanowisk akademickich i rozwoju kariery zawodowej, finansowania, płac, ciał pośrednich, struktury studiów i przyznawanych kwalifikacji.

 • Szkolnictwo wyższe w Republice Federalnej Niemiec
  Publikacja

  Artykuł zawiera opis systemu szkolnictwa wyższego, struktury zarządzania w uniwersytetach, stanowisk akademickich i rozwoju kariery zawodowej, finansowania, płac, ciał pośrednich, struktury studiów i przyznawanych kwalifikacji.

 • Szkolnictwo wyższe w Szwecji
  Publikacja

  Artykuł zawiera opis systemu szkolnictwa wyższego, struktury zarządzania w uniwersytetach, stanowisk akademickich i rozwoju kariery zawodowej, finansowania, płac, ciał pośrednich, struktury studiów i przyznawanych kwalifikacji.

 • Szkolnictwo wyższe w Wielkiej Brytanii
  Publikacja

  Artykuł zawiera opis systemu szkolnictwa wyższego, struktury zarządzania w uniwersytetach, stanowisk akademickich i rozwoju kariery zawodowej, finansowania, płac, ciał pośrednich, struktury studiów i przyznawanych kwalifikacji.

 • Szkolnictwo wyższe we Włoszech
  Publikacja

  Artykuł zawiera opis systemu szkolnictwa wyższego, struktury zarządzania w uniwersytetach, stanowisk akademickich i rozwoju kariery zawodowej, finansowania, płac, ciał pośrednich, struktury studiów i przyznawanych kwalifikacji.

 • Świątynia wiedzy czy sprawna organizacja?
  Publikacja

  - Forum Akademickie - Rok 2002

  Autor zauważa, że podstawowym zadaniem wyższej uczelni jest kreowanie otoczenia, a nie jedynie dostosowanie się do niego. W otoczeniu rynkowym wyższe uczelnie oferując różne usługi edukacyjne, badawcze czy eksperckie, powinny ewoluować w kierunku coraz sprawniej funkcjonujących organizacji, nie wyzbywając się atrybutów świątyni wiedzy.

 • Tajne, poufne, służbowe
  Publikacja

  - Forum Akademickie - Rok 2002

  Autor zauważa, że dane dotyczące funkcjonowania szkolnictwa wyższego są czę-sto niejawne, choć dotyczą sposobu wydatkowania środków publicznych. Autorpostuluje, aby za przykładem Politechniki Śląskiej, inne uczelnie publikowa-ły sprawozdania z działalności w Internecie, co zapewni ich dostepność dlawszystkich zainteresowanych.

 • Za co płaci student?
  Publikacja

  - Forum Akademickie - Rok 2002

  Autor wskazuje, że w czasach szybkiego wzrostu liczby studentów można zaobserwować wyraźną asymetrię między udziałem studentów studiów odpłatnych a miejscem wyższej uczelni w rankingu, zwłaszcza wśród uczelni technicznych. Zachowanie odpowiednich proporcji jest niezbędnym warunkiem zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia. Rozwój studiów zaocznych i wieczorowych jest uzależniony od doskonalenia programów.

wyświetlono 273 razy