Instal - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Instal

ISSN:

1640-8160

Dyscypliny:

 • Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne
2020 20 MNiSW 2019
Punkty Ministerialne
Rok Punkty Lista
2020 20 MNiSW 2019
2019 20 MNiSW 2019
2018 7 B
2017 7 B
2016 7 B
2015 7 B
2014 6 B
2013 6 B
2012 5 B
2011 5 B
2010 6 B
2009 6 B
2008 6 B

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

brak danych
Pre-print
wersja autorska artykułu przed recenzją
Post-print
wersja autorska artykułu po recenzji

Tabela statusów SHERPA RoMEO

Tabela statusów SHERPA RoMEO
SHERPA RoMEO kolor Polityka archiwizacji
Zielony można archiwizować pre-printy i post-printy lub wersję wydawcy
Niebieski can archive post-prints
Żółty można archiwizować pre-printy
Biały nie można archiwizować żadnych materiałów
Szary brak danych

Filtry

wszystkich: 57

 • Kategoria
 • Rok

Katalog Czasopism

2018
2017
2016
2015
 • Charakterystyka eksploatacyjna pomp ciepła zainstalowanych w oczyszczalni ścieków
  Publikacja

  W artykule przedstawiono charakterystykę eksploatacyjną sprężarkowych pomp ciepła zainstalowanych w oczyszczalni komunalnej i wykorzystujących ścieki oczyszczone jako dolne źródło ciepła. Zastosowanie ścieków oczyszczonych jest uzasadnione ich dostępnością oraz stosunkowo wysoką temperaturą (10-25°C). Prawidłowa eksploatacja układu wymaga zastosowania pośredniego obiegu parowacza oraz regularnych zabiegów czyszczenia wymiennika...

 • Problem awarii nowobudowanej kanalizacji
  Publikacja

  Awaria nowobudowanej i odebranej kanalizacji. Rzetelność projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru. Ocena zagrożeń dla procesu budowlanego. Błędy działań naprawczych. Szczególny problem projektanta i wykonawcy wywodzących się zer środowiska "melioracji rolnych". Zagrożenia finansowe w sytuacji braku trwałego efektu inwestycji.

 • Sieci, przyłącza i instalacje wod. - kan. - określenie granic
  Publikacja

  Problemy określania granic sieci, przyłączy oraz instalacji. Autor w oparciu o własne doświadczenia zawodowe proponuje rozwiązania pozwalające unikać problemów wynikających z braków w polskim systemie prawnym.

 • Uwagi na marginesie projektów kanalizacji
  Publikacja

  Podstawowe problemy rozbudowy kanalizacji w Polsce. Zasadnicze znaczenie procesu przygotowania inwestycji, podstawowy problem to zachowanie akceptowalnego poziomu cen przy spełnieniu wymagań w zakresie sprawności technicznej. Głównym problemem właściwej realizacji oraz późniejszej eksploatacji jest określenie warunków posadowienia (również ich przyszłych zmian) i dostosowanie do nich rozwiązań technicznych. Błędy procesu inwestycyjnego,...

 • Wykorzystanie ciepła niskotemperaturowego do procesu suszenia peletu ze słomy z wykorzystaniem mikrostrugowego wymiennika ciepła

  W artykule przedstawiono wpływ temperatury medium suszącego na zmiany względnej oraz bezwzględnej zawartości wilgoci podczas suszenia peletu ze słomy. Proces suszenia przeprowadzono przy stałym ciśnieniu atmosferycznym i różnych wartościach temperatury powietrza, jako czynnika suszącego, wynoszących odpowiednio: 40℃, 60℃, 80℃, 100℃ oraz 120℃. Badania eksperymentalne wykonywano na innowacyjnym stanowisku wyposażonym w mikrostrugowy...

 • Zagrożenia terrorystyczne związane z systemami zaopatrzenia w wodę
  Publikacja

  Problemy bezpieczeństwa obiektów w warunkach zagrożeń terrorystycznych. Dotychczasowe doświadczenia. Identyfikacja słabych stron. Problem ochrony przed zagrożeniem bezpośrednim. Nadwrażliwość na awarie zasilenia energetycznego. Potrzeby regulacji prawnych narzucających określone działania.

2014
2013
 • Hydrauliczna wiarygodność wyników pomiarów terenowych stosowanych do identyfikacji oporności hydraulicznej przewymiarowanych sieci wodociągowych
  Publikacja

  - Instal - 2013

  Publikacja zawiera zalecenia metodyczne dotyczące identyfikacji oporności hydraulicznej w przewymiarowanych sieciach wodociągowych na tle spotykanych nieprawidłowości. Krytycznie oceniono wyniki pomiarów terenowych, które zastosowano do tarowania komputerowych modeli przepływów (KMP) pomimo, że nie spełniały kryterium hydraulicznej wiarygodności. Ponadto zaproponowano spadek hydrauliczny jako obiektywny wskaźnik wiarygodności pomiarów,...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Metody oczyszczania odcieków z procesów przeróbki osadów w komorach fermentacji
  Publikacja

  Odcieki z beztlenowych procesów przeróbki osadu w komorach fermentacji (tzw. wody poosadowe) są istotnym źródłem azotu dopływającego do części biologicznej oczyszczalni ścieków. Odpowiednie oczyszczanie tych wód może więc, w bardzo istotny sposób wpłynąć na warunki eksploatacji oczyszczalni. Konwencjonalny proces usuwania amoniaku za pomocą dwóch faz, tj. nitryfikacji i denitryfikacji, są coraz częściej zastępowane przez jednoetapowy...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Retencja w warunkach aglomeracji miejskich – zbiornik rurowy

  problem retencji wód opadowych na obszarze zurbanizowanym. przykład warszawski konsekwencji braku wcześniejszej strategii. zbiornik retencyjny wód opadowych w mieście. koncepcja zbiornika rurowego. rozwiązania zbiorników rurowych np. realizacji warszawskich. problem krakowski. propozycja realizacji bezwykopowej dla obszarów szczególnie intensywnie zagospodarowanych

 • Studzienka rewizyjna z tworzywa
  Publikacja

  Szczególne wymagania kanalizacyjnych studzienek z tworzyw sztucznych. Specyfika konstrukcji z tworzyw termoplastycznych. Problem wyboru rozwiązania, deklaracja na poziomie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kategorie normowe, deklaracja producenta

 • Uciążliwość kanalizacji dla otoczenia
  Publikacja

  Przedstawiono zagadnienia uciążliwości kanalizacji dla otoczenia. Wykazano, że głównym problemem jest emisja odorów pochodzących z fermentacji siarczanowej. Złe warunki hydrauliczne sprzyjają wytrącaniu się osadów i ich fermentacji. Rozwiązanie problemu korozji nie powoduje likwidacji problemu odorów. Uszczelnienie istniejących sieci oraz użycie specjalnych filtrów z odpowiednio przygotowanym węglem aktywnym względnie wypełnieniem...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2012
2011
2010
2009
2008
 • Distribution and concentration of heavy metals in ash during thermal process sewage sludge
  Publikacja

  - Instal - 2008

  Każdego roku na świecie, obserwuje się znaczący wzrost produkcji osadów ściekowych. Przykładowo w 2006 roku, w Polsce ich ilość osiągnęła 1 mln ton w przeliczeniu na sucha masę, w tym ok. połowa pochodziła z oczyszczalni komunalnych. Problem ich zagospodarowania stanowi przedmiot zainteresowania wielu instytucji zajmujących się ochroną środowiska, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Ich dotychczasowe wykorzystania polegało...

2006
 • Analiza uderzenia hydraulicznego w przewodach magistralnych
  Publikacja

  - Instal - 2006

  W pracy zastosowano metodę charakterystyk do analizy zjawiska uderzenia hydraulicznego w przewodach sieci cieplnej. Model matematyczny stanowi układ dwóch równań różniczkowych cząstkowych, które rozwiązano metodą charakterystyk. Zamieszczono przykład obliczeniowy, który dotyczy analizy uderzenia hydraulicznego w przewodzie magistralnym sieci ciepłowniczej, skladającym się z trzech odcinków o różnych długościach i średnicach.

 • Modern trends of domestic sewage treatment with separating toilets applications
  Publikacja

  W artykule przedstawiono nowoczesne rozwiązania oczyszczania ścieków bytowych z zastosowaniem toalet kompostowych, próżniowych lub separujących. Innowacyjność tych technologii dotyczy całości rezultatu, ponieważ w sposób alternatywny dla stosowanych rozwiązań zapewniają kompleksowe rozwiązanie problemów związanych z oczyszczaniem ścieków oraz zagospodarowaniem osadów. W tradycyjnych oczyszczalniach ścieków przede wszystkim oczyszcza...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Nowoczesne technologie uzdatniania wody dla wodociągów, przemysłu spożywczego i ciepłownictwa
  Publikacja

  - Instal - 2006

  Technologie odżelazienia, odmanganiania oraz usuwania azotu amonowego z wody znajdują zastosowanie wśród przedsiębiorstw wodociągowych i przemysłowych producentów wody do spożycia. Wobec wielu niedogodności towarzyszących tradycyjnym metodom usuwania związków manganu z wody szczególnie atrakcyjne są coraz szerzej proponowane przez technologów wody aktywne w odmanganianu materiały filtracyjne. Aktywność ich polega na działaniu...

 • Propozycja wprowadzenia układu kogeneracyjnego opartego na siłowni parowej zasilanej węglem kamiennym zamiast stosowania gospodarki skojarzonej
  Publikacja

  - Instal - 2006

  Przedstawiono propozycję zastąpienia obecnego układu technologicznego opartego na pracy kotłów parowych i wodnych zasilanym ciekłym gazem oraz wspieranym energią elektryczną zakupywaną z krajowego systemu elektroenergetycznego, przez wprowadzenie skojarzonej gospodarki cieplno-elektrycznej opartej na pracy siłowni parowej zasilanej węglem kamiennym. Dla zaproponowanej elektrociepłowni oszacowano podstawowe parametry głównych urządzeń...

 • Skuteczność płukania przewymiarowanych sieci wodociągowych metodą ukierunkowanego przepływu
  Publikacja

  - Instal - 2006

  W artykule przedstawiono rezultaty przeprowadzonych w 2005 roku prób płukania sieci wodociągowej w Biłgoraju metodą ukierunkowanego przepływu. Podstawową cechą tej metody jest realizacja scenariuszy płukania zaplanowanych za pomocą symulacji komputerowej. Znajomość parametrów hydraulicznych odróżniają ją od tradycyjnego sposobu płukania. Oceny skuteczności płukania dokonano na podstawie wyników badań laboratoryjnych popłuczyn...

 • Zużycie energii na potrzeby grzewcze w budynkach mieszkalnych w wybranych krajach europejskich. Cz. 1
  Publikacja

  - Instal - 2006

  W pierwszej części artykułu przedstawiono zużycie energii w sektorze budownictwa w wybranych krajach europejskich, które jest zróżnicowane i wynosi średnio 150-230 kWh/(m2a) w Europie Zachodniej i 250-400 kWh/(m2 a) w Europie Wschodniej i Centralnej. Omówiono także regulacje prawne w kilku krajach europejskich, dotyczące efektywności energetycznej i izolacyjności cieplnej budynków.

 • Zużycie energii na potrzeby grzewcze w budynkach mieszkalnych w wybranych krajach europejskich. Cz. 2
  Publikacja

  - Instal - 2006

  W drugiej części artykułu przedstawiono regulacje prawne szczegółowe odnoście zuzycia energii w budynkach w Polsce, w Niemczech i w Unii Europejskiej jako całości. Omówiono także emisję zanieczyszczeń w sektorze budownictwa, ktory jest znaczącym źródłem zanieczyszczenia środowiska. Przedstawiono wskaźniki jednostkowego zużycia ciepła w budynkach mieszkalnych w wybranych krajach europejskich. Pokazano także przykłady standardowej...

2003

wyświetlono 312 razy