Journal of KONBiN - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Journal of konbin

SHERPA RoMEO status:

Szary Pomoc
Pre-print
wersja autorska artykułu przed recenzją
Post-print
wersja autorska artykułu po recenzji

Tabela statusów SHERPA RoMEO

Tabela statusów SHERPA RoMEO
SHERPA RoMEO kolor Polityka archiwizacji
Zielony można archiwizować pre-printy i post-printy lub wersję wydawcy
Niebieski can archive post-prints
Żółty można archiwizować pre-printy
Biały nie można archiwizować żadnych materiałów
Szary brak danych

ISSN: 1895-8281

Współczynnik Impact Factor

Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma

Punkty Ministerialne

Punkty Ministerialne
Lista Rok Punkty
B 2017 8
B 2016 8
B 2015 8
B 2014 4
B 2013 4
B 2011 5
B 2008 6

Filtry

wszystkich: 51

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

Katalog Czasopism

2018
2017
2015
2013
2012
2011
2010
2008
 • A model of risk for assessment of ships in damaged conditions
  Publikacja

  W pracy omówiono problemy związane z modelowaniem zagrożeń, konsekwencji i ryzyka, w metodzie oceny bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym. W celu dokonania oceny bezpieczeństwa statku, w metodzie zastosowano podejścia oparte na ocenie zachowania się statku i ocenie ryzyka. Podejście oparte na ocenie zachowania się statku związane jest z oceną charakterystyk hydromechanicznych statku w stanie uszkodzonych w warunkach zbliżonych...

 • Differences and mutual connections of the transport safety systems
  Publikacja

  Każdego dnia w systemie transportowym na świecie ginie ponad 3 tys. osób, z czego większość w wypadkach drogowych. Z punktu widzenia zarządzania bezpieczeństwem, każdy z systemów gałęziowych jest zorganizowany w inny sposób. Dotyczy to baz danych, instytucji zarządzających infrastrukturą transportową i badających wypadki, systemów monitorujących ruch pojazdów, pociągów i statków. Pomimo wielu odrębności w funkcjonowaniu poszczególnych...

 • Human reliability analysis in the context of accident scenarios
  Publikacja

  Artykuł przedstawia problematykę analizy niezawodności człowieka (HRA) w kontekście zidentyfikowanych scenariuszy awaryjnych. Podkreślono potrzebę kontekstowej analizy postępowania człowieka-operatora ze szczególnym uwzględnieniem błędów i uszkodzeń zależnych w rozważanych scenariuszach awaryjnych. Analizę bezpieczeństwa funkcjonalnego z uwzględnieniem oceny niezawodności człowieka zilustrowano na przykładzie warstw zabezpieczeń...

 • Human Reliability at Ship Safety Consideration
  Publikacja

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Integrated system of transport safety
  Publikacja

  - Journal of KONBiN - 2008

  W styczniu 2007 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie konkursu na projekt badawczy zamawiany PBZ 2/2006, podjął decyzję o przyznaniu prawa realizacji trzyletniego projektu pt. ''Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu'' konsorcjum naukowemu w składzie: Politechnika Gdańska, Politechnika Śląska, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie oraz Akademia Morska w Szczecinie. Przedmiotem niniejszego referatu...

 • Methodological issues of security vulnerability analysis and risk assessment

  Artykuł przedstawia wybrane aspekty metodyczne związane z zarządzaniem bezpieczeństwem i ochroną instalacji podwyższonego ryzyka. Podkreślono, że występują instalacje podwyższonego ryzyka, które wymagają specjalnej uwagi w zarządzaniu bezpieczeństwem. Zaproponowano metodykę opartą na wiedzy do zintegrowanej analizy LOPA (warstw zabezpieczeń) i ROPA (pierścieni zabezpieczeń). Nadrzędnym celem jest opracowanie metod i narzędzi wspomagających...

 • Odrębności i wzajemne powiązania systemów bezpieczeństwa transportu
  Publikacja

  Każdego dnia w systemie transportowym na świecie ginie ponad 3 tys. osób, z czego większość w wypadkach drogowych. Z punktu widzenia zarządzania bezpieczeństwem, każdy z systemów gałęziowych jest zorganizowany w inny sposób. Dotyczy to baz danych, instytucji zarządzających infrastrukturą transportową i badających wypadki, systemów monitorujących ruch pojazdów, pociągów i statków. Pomimo wielu odrębności w funkcjonowaniu poszczególnych...

 • Próba zastosowania rozkładu Weibulla do analiz strat w ruchu drogowym

  Przedstawiono próbę zastosowania rozkładu Weibulla do analiz strat (ofiar śmiertelnych) w ruchu drogowym. Postawiono pytanie: czy mogą być one analizowane metodami niezawodności technicznej? A jeżeli tak, to jaka jest interpretacja poszczególnych wielkości i pojęć? Przyjęto, że straty wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania systemu transportu drogowego to śmiertelne ofiary wypadków drogowych. Ekspozycja na ryzyko pojawienia...

 • Przegląd teorii modeli bezpieczeństwa ruchu drogowego
  Publikacja

  W artykule przedstawiono rozwój teorii i modeli stosowanych w badaniach bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykorzystywanych w zarzadzaniu bezpieczeństwem ruchu drogowego. Wyrózniono cztery grupy najbardziej rozwiniętych teorii: teorie statystyczne, teorie przyczynowe, teorie systemowe i teorie behawioralne. Według tak podzielonych teorii sklasyfikowano modele stosowane w badaniach i analizach bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 • Review of road safety theories and models
  Publikacja

  W artykule przedstawiono rozwój teorii i modeli stosowanych w badaniach bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykorzystywanych w zarzadzaniu bezpieczeństwem ruchu drogowego. Wyrózniono cztery grupy najbardziej rozwiniętych teorii: teorie statystyczne, teorie przyczynowe, teorie systemowe i teorie behawioralne. Według tak podzielonych teorii sklasyfikowano modele stosowane w badaniach i analizach bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 • Review of Road Safety Theories and Models
  Publikacja

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Road safety system in Poland

  Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kluczowych dla poprawy brd elementów diagnozy stanu i systemu bezpieczeństwa w Polsce, które jednocześnie mogłyby wejść w zakres działań objętych Projektem ZEUS. Ocenę diagnozy wykonano poprzez porównanie z wzorcami z tych krajów, które od lat uważa się za liderów w zakresie bezpieczeństwa.

 • Security aspects in verification of the safety integrity level of distributed control and protection systems

  Przedstawiono najważniejsze zagadnienia zwišzane z weryfikacjš poziomu nienaruszalnoci bezpieczeństwa SIL rozproszonych systemów sterowania i zabezpieczeń z uwzględnieniem aspektów ochrony informacji. Przedstawiono ilociowš metodę weryfikacji poziomu SIL z wykorzystaniem wskaników różnicowych oraz dwuparametrowš funkcję kryterialnš łaczšcš wymagania SIL oraz EAL (poziom uzasadnionego zaufania dla ochrony informacji).

 • System bezpieczeństwa transportu drogowego w Polsce

  Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kluczowych dla poprawy brd elementów diagnozy stanu i systemu bezpieczeństwa w Polsce, które jednocześnie mogłyby wejść w zakres działań objętych Projektem ZEUS. Ocenę diagnozy wykonano poprzez porównanie z wzorcami z tych krajów, które od lat uważa się za liderów w zakresie bezpieczeństwa.

 • Testing the Weibull distribution in road traffic losses analysis

  The paper presents an attempt of applying the Weibull distribution for the purpose of analysing road traffic losses (fatalities). The question it asks is whether reliability engineering methods can be applied for the analyses. If this is the case, what should be the interpretation of the numbers and terms? It was assumed that the losses generated by a malfunctioning road transport system are fatalities. Risk exposure to these losses...

 • The application of risk analysis in the assessment and management of road safety in road tunnels
  Publikacja

  Tunele drogowe są najbardziej wrażliwymi za zakłócenia, spowodowane wypadkami drogowymi, elementami sieci drogowej. Najpoważniejszymi wypadkami w tych obiektach są zdarzenia z udziałem samochodów ciężarowych przewożących materiały niebezpieczne. Od kilku lat zatem rozwijane są w Europie metody analizy ryzyka i budowane narzedzia do zarządzania ryzykiem w tunelach drogowych. W Polsce zaczyna się budować tunele drogowe, a problem...

 • The Application of Risk Analysis in the Assessment and Management of Road Safety in Road Tunnels
  Publikacja

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Zastosowanie analizy ryzyka do oceny i zarządzania bezpieczeństwem ruchu w tunelach drogowych
  Publikacja

  Tunele drogowe są najbardziej wrażliwymi za zakłócenia, spowodowane wypadkami drogowymi, elementami sieci drogowej. Najpoważniejszymi wypadkami w tych obiektach są zdarzenia z udziałem samochodów ciężarowych przewożących materiały niebezpieczne. Od kilku lat zatem rozwijane są w Europie metody analizy ryzyka i budowane narzedzia do zarządzania ryzykiem w tunelach drogowych. W Polsce zaczyna się budować tunele drogowe, a problem...

 • Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu
  Publikacja

  - Journal of KONBiN - 2008

  W styczniu 2007 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie konkursu na projekt badawczy zamawiany PBZ 2/2006, podjął decyzję o przyznaniu prawa realizacji trzyletniego projektu pt. ''Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu'' konsorcjum naukowemu w składzie: Politechnika Gdańska, Politechnika Śląska, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie oraz Akademia Morska w Szczecinie. Przedmiotem niniejszego referatu...

2006

wyświetlono 102 razy