Logistyka - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Logistyka

ISSN:

1231-5478

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2021 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2021 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2020 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2019 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2018 1 Czasopisma spoza wykazów ministerialnych 2017-2018
2017 1 Czasopisma spoza wykazów ministerialnych 2017-2018
2014 10 B
2013 10 B
2012 4 B
2011 4 B
2010 6 B
2009 6 B
2008 6 B

Impact Factor:

brak danych

Filtry

wszystkich: 213

 • Kategoria
 • Rok

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2018
 • Analiza możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych ze statków dalekomorskich
  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2018

  W artykule przedstawiono możliwości ograniczania emisji gazów cieplarnianych ze statków dalekomorskich. Przedstawiono również analizę tych rozwiązań. W ogólnym zarysie metody ograniczania emisji gazów cieplarnianych sprowadzają się do zwiększenia efektywności energetycznej statków poprzez zwiększenie efektywności działania źródeł energii w tym silników okrętowych, zwiększenie efektywności napędu statku, minimalizowanie zużycia...

Rok 2015
 • An Analysis of the Relationship between the Architecture and the Structure of a Vessel on the Example of the Reconstruction Design Process of the Historical Sailing Yacht "General Zaruski" Carried Out between 2009 and 2012
  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  The article analyzes the relation between architecture and structure of a vessel on the example of the reconstruction design of a wooden sailing yacht "General Zaruski" built in Ekanӓs, Sweden in 1939. Based on the documentation of "Kaparen" (sister yacht), "Mloda Gwardia" (ex "General Zaruski") and the reconstruction classification project made by the authors, the impact of functional, spatial and aesthetic design objectives (e.g....

 • Analiza drgań przewodu jezdnego sieci trakcyjnej w aspekcie oceny jej stanu technicznego.
  Publikacja

  Górna sieć trakcyjna jest nadal najefektywniejszym sposobem zasilania kolejowych pojazdów elektrycznych. Sieć jezdna nie ma możliwości technicznych redundancji, co wymaga okresowej oceny stanu technicznego w celu zapewnienia prawidłowej współpracy z odbierakami prądu pojazdów. W artykule przedstawiono aspekty oceny stanu technicznego górnej sieci trakcyjnej na podstawie modelowania matematycznego i wybranych badań laboratoryjnych....

 • Analiza popytu na usługi transportowe morskie i śródlądowe, część 1
  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  W warunkach polskiej gospodarki i polskiego systemu transportowego najważniejsze znaczenie w przewozach towarów mają transport drogowy, transport kolejowy, transport morski i transport lotniczy. Porty i transport morski odgrywają ważną rolę w rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. O jakości usług portowych świadczy bezpieczeństwo, szybkość i niezawodność, co znacznie obniża koszty przeładunku, a tym samym ma wpływ na globalne...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Analiza popytu na usługi transportowe morskie i śródlądowe, część 2
  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  Usługi transportowe to dynamiczny czynnik kształtowania ruchu turystycznego i jego obsługi. Popyt na usługi transportowe drogą morską zależy od wielu czynników, takich jak potencjał zaplecza gospodarczego, wielkości (struktury) handlu zagranicznego oraz pozycji konkurencyjności portu względem innych portów. W pracy przedstawiono również prognozę popytu na przewozy ładunków obcych dla żeglugi morskiej i śródlądowej oraz prognozę...

 • Architektura latarni morskich wczoraj i dziś
  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  Latarnie morskie jako znaki nawigacyjne są niezwykle interesującymi obiektami architektonicznymi. Smukłe formy wynikające z ich funkcji oraz specyficzna lokalizacja sprawiają, że są one charakterystycznymi punktami w krajobrazie nadmorskim. Identyfikują go wizualnie i stają się magnesem przyciągającym turystów. Latarnie morskie, jak wszystkie obiekty korzystające z rozwoju budownictwa i techniki zmieniały swoją formę, nie zmieniając...

 • Architektura statków pasażerskich XX wieku.
  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  Architektura okrętów jako dyscyplina naukowa zajmuje się projektowaniem wnętrz oraz sylwet, jak również systematyką przestrzenną statków. Referat przedstawia rozwój architektury statków pasażerskich, które powstały w XX w. od momentu pojawienia się nowej dyscypliny naukowej – architektury okrętów, której prekursorami byli pracownicy Wydziału Architektury PG, aż do przełomu wieków XX i XXI. Statki pasażerskie ulegały przemianom,...

 • Bezpieczeństwo statków towarowych w stanach uszkodzonego poszycia w odniesieniu do warunków eksploatacyjnych. Wady probabilistycznego modelu opisu bezpieczeństwa
  Publikacja
  • S. Piotr

  - Logistyka - Rok 2015

  Artykuł ten jest poświęcony bezpieczeństwu statków w stanie uszkodzonym. Została w nim przedstawionaanaliza wybranego modelu stanu awaryjnego, polegająca na uszkodzeniu poszycia i wtargnięciu wody dokadłuba statku. W artykule znalazła się krytyka istniejącej metody zawartej w przepisach konwencji SOLAS2009 oceny bezpieczeństwa statków, oraz wnioski z możliwego do zastosowania alternatywnego modelu, któryodpowiada wynikom...

 • Cele, koncepcja i założenia Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem
  Publikacja
  • T. Kamiński
  • M. Niezgoda
  • M. Kruszewski
  • P. Filipek
  • A. Matysiak
  • J. Oskarbski

  - Logistyka - Rok 2015

  W pracy przedstawiono historię prac zmierzających do opracowania jednolitego standardu FRAME. Opisano założenia i cele Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem. Przedstawiono 17 modułów wdrożeniowych, które będą wdrażane na drogach sieci TEN-T, sieci dróg krajowych nie należących do tej sieci i na nowo - budowanych odcinkach dróg, w zakresie kontraktów budowlanych. W artykule przedstawiono obszary funkcjonalne KSZR i bazy danych, które...

 • Charakterystyka autonomiczności trolejbusów – nowe doświadczenia w elektromobilności miejskiej
  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  Ewolucja komunikacji trolejbusowej zachodzi w wielu europejskich miastach. Wraz z rozwojem alternatywnych źródeł zasilania (baterie trakcyjne, supekondensatory, spalinowe agregaty prądotwórcze) trolejbusy stają się mniej uzależnione od sieci trakcyjnej, a przy tym bardziej efektywne ekonomicznie. Jednoczesny rozwój autobusów elektrycznych i wiążące się z nimi problemy eksploatacyjne skłaniają do refleksji nad wykorzystaniem zalet...

 • Dokładność określania pozycji w hiperbolicznych systemach nawigacyjnych na przykładzie systemu Decca i Loran
  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  Na przełomie XX i XXI wieku, na skutek rozwoju techniki nawigacji, szczególną uwagę skupiono na dokładności określania pozycji. W artykule dokonano oceny porównawczej standardów opisujących dokładność systemów określania pozycji statku. W pierwszej części przedstawiono charakterystykę dokładności określania pozycji za pomocą systemu Decca i Loran. W drugiej części zaprezentowano zmiany dotyczące modernizacji systemów w celu...

 • Dostępność transportowa morskich portów jachtowych w województwie pomorskim
  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  W ostatnich latach wiele środków finansowych zainwestowano (lub planuje się zainwestować) w rozwój nadmorskiej infrastruktury żeglarskiej. Jednocześnie obserwuje się wzrost liczby jachtów żaglowych i motorowych rezydujących i wizytujących polskie morskie porty jachtowe. Jednym z kluczowych czynników wpływających na atrakcyjność morskich portów jachtowych dla armatorów, żeglarzy i odwiedzających jest możliwość sprawnego dojazdu...

 • Eliminacja strat pracy maszyn w procesach aparaturowych
  Publikacja

  W niniejszym artykule zostały przedstawione wyniki badań w zakresie eliminacji strat maszyn występujące na linii produkcyjnej w procesach aparaturowych u producenta farb proszkowych przedsiębiorstwa X. Dodatkowo autorzy zaproponowali własne metody organizacyjne , które zasadniczo zmniejszą straty maszyn na linii produkcyjnej i spowodują większą niezawodność parku maszynowego.

 • Ewolucja projektu konwersji autobusów niskopodłogowych na trolejbusy w Gdyni
  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  Koszty zakupu taboru w komunikacji elektrycznej są istotnym czynnikiem kształtującym jej funkcjonowanie. W przypadku trolejbusów, przy ograniczonym rynku producentów i klientów ceny nowych pojazdów są stosunkowo wysokie. Trolejbusy niskopodłogowe produkowane przez producentów w Unii Europejskiej i Szwajcarii dostosowywane są indywidualnie do wymagań przewoźników. Zakup pojazdów z rynku wtórnego jest bardzo ograniczony. Przed spółkami...

 • Globalne uwarunkowania logistyki morskiej
  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  Przedstawione w artykule procesy i zjawiska związane ze zmianami aktywności gospodarczej w handlu i transporcie morskim wywierają silny wpływ na tworzenie nowego kształtu globalnej logistyki morskiej i jej sieci dostaw oraz lądowo- morskich łańcuchów transportowych, a w tym organizacji przewozów multimodalnych. Wzrost powiązań i zależności we współczesnym biznesie powoduje, że zdolności do generowania wartości dodanej morskiego...

 • Identyfikacja sytuacji kryzysowych w logistyce przepływu pacjentów w placówkach opieki medycznej
  Publikacja

  W niniejszym opracowaniu zaprezentowano identyfikację sytuacji kryzysowych występujących w logistyce przepływu pacjenta w podmiotach leczniczych. Stanowi to pierwszy krok, który musi wystapić w podmiotach w celu uniknięcia lub też znacznego zredukowania prawdopodobieństwa wystapienia sytuacji kryzysowych.

 • Image as a key factor of brand value at social media
  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  The paper aims to investigate the relationship between social media presence and activities and brand value for the most valuable Global Brands 2012 (Interbrandt 2013). Social media communication is an innovative way of communication. Brand value is a key performance indicator of brand strategy for managers. Brand and category image realized to be the key factor of investigated relation.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Infrastruktura logistyczna w morskich portach jachtowych
  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  Niezbędnym czynnikiem, warunkującym realizację funkcji logistycznych morskich portów jachtowych w obsłudze jednostek pływających oraz żeglarzy jest odpowiednia infrastruktura techniczna. Ponadto procesy logistyczne w porcie są uwarunkowane relacją jacht żaglowy lub motorowy – port lub przystań jachtowa. Z drugiej strony, wykorzystanie infrastruktury w realizacji procesów logistycznych, w istotny sposób wpływa nie tylko na sprawność...

 • Innowacje jako wyzwanie dla działań marketingowych banków komercyjnych
  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  W referacie przedstawiona została istota innowacji w funkcjonowaniu banków komercyjnych na rynku polskim. Na podstawie danych statystycznych przeprowadzona została analiza poziomu innowacyjności banków i innych instytucji finansowych z uwzględnieniem zróżnicowania podmiotowego oraz ze względu na rodzaje innowacji. W pracy zidentyfikowane zostały również podstawowe grupy czynników wpływających na innowacje i związane z nimi działania...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Innowacje w marketingu jako czynnik kształtujący konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynku UE
  Publikacja

  W artykule, na podstawie wyników badań prowadzonych w krajach członkowskich UE, omówiono w jakim zakresie polskie przedsiębiorstwa wykorzystują w prowadzonych przez siebie działaniach marketingowych nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne i jak to przekłada się na ich konkurencyjność na tle krajów członkowskich UE.

 • Koncepcja logistyki korporacyjnej
  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  Głównym celem artykułu jest określenie znaczenia wspomnianej logistyki w relacjach i powiązaniach międzynarodowych układów sieciowych. Przedstawiono ogólne uwarunkowania globalnych przedsięwzięć biznesowych oraz zasady i wymiary logistyki korporacyjnej w kontekście funkcjonowania korporacyjnej organizacji sieciowej, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów i obsługi klienta w omawianych procesach.

 • Koncepcja zastosowania małego okrętu dwu-zadaniowego do wspomagania akcji ratowniczej na obszarze Bałtyku Południowego

  W artykule przedstawiono koncepcję małego wielozadaniowego okrętu do wspomagania akcji ratowniczych na akwenie Bałtyku Południowego. Koncepcję okrętu opracowano na Politechnice Gdańskiej pod kierunkiem dr hab. inż. Mirosław K. Gerigka. Członkami interdyscyplinarnego zespołu badawczego są pracownicy Politechniki Gdańskiej i innych ośrodków naukowo-badawczych w Polsce, przy współpracy z partnerami przemysłowymi.

 • Konstrukcja i transport separatorów przedmiotowych na docierarkach do płaszczyzn
  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  Przedstawiono wytyczne do konstruowania i opracowania technologii separatorów dla docierarek jedno- i dwutarczowych do obróbki powierzchni płaskich. Zamieszczono przykłady własnych konstrukcji separatorów jednolitych i modułowych.

 • Logistyczny system elektronicznej identyfikacji pacjenta w przychodni
  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  W niniejszym artykule skupiono się na procesowym podejściu do organizacji zakładów opieki zdrowotnej oraz formach jej doskonalenia. Przedstawiona została również koncepcja wdrożenia logistycznego systemu elektronicznej identyfikacji pacjenta dedykowanego działalności tych podmiotów wraz z próbą wskazania potencjalnych korzyści, wiążących się z jego implementacją.

 • Logistyka zaopatrzenia w działalności wytwórczej i usługowej- analiza porównawcza
  Publikacja

  W niniejszym artykule zaprezentowano zróżnicowane podejście do logistyki zaopatrzenia w działalności wytwórczej i usługowej. Autorzy na podstawie analizy literatury przedmiotu dokonali identyfikacji kluczowych determinant logistyki zaopatrzenia, a następnie dokonano analizy porównawczej dla obu form działalności. W celu zapewnienia holistycznego ujęcia tematu zaprezentowane rozważania dotyczą ogółu działalności wytwórczych i usługowych...

 • Metodyka nadawania cech stealth małym bezzałogowym pojazdom wodnym

  W artykule przedstawiono główne problemy związane z opracowaniem koncepcji nowej generacji szybkich bezzałogowych obiektów wodnych poruszających się na granicy wody i powietrza w różnych warunkach operacyjnych, w tym stanów załadowania. Przedstawiono problemy związane z modelowaniem ruchu tych obiektów oraz oceną ich zachowania się w różnych fazach ruchu. W artykule opisano koncepcję wybranego obiektu, w tym jego kształt i podział...

 • Modelowanie dynamiki odbieraka prądu pojazdu kolejowego do celów diagnostycznych
  Publikacja

  Niewłaściwa współpraca odbieraka prądu i sieci trakcyjnej, w trudnych warunkach lokalnych, może prowadzić do uszkodzenia sieci trakcyjnej i pantografu. W ramach rozwoju metod monitoringu i diagnostyki dla tych podsystemów, tworzone są nowe i dokładniejsze narzędzia symulacyjne, których zakres obejmuje modelowanie zarówno napowietrznej sieci trakcyjnej i pantografu, a także ich dynamicznego oddziaływania. Głównym celem jest dokładniejsza...

 • Modelowanie ruchu obiektów poruszających się na granicy wody i powietrza. Modelowanie bezpieczeństwa tych obiektów

  W artykule przedstawiono główne problemy związane z opracowaniem koncepcji nowej generacji szybkichbezzałogowych obiektów wodnych poruszających się na granicy wody i powietrza w różnych warunkachoperacyjnych, w tym stanów załadowania. Przedstawiono problemy związane z modelowaniem ruchu tychobiektów oraz oceną ich zachowania się w różnych fazach ruchu. W artykule opisano koncepcję wybranegoobiektu, w tym jego kształt i podział...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Nabywanie nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne
  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  Nabywanie nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne. Polska na rozwój dróg krajowych w latach 2007 - 2013 otrzymała ponad 10 mld euro unijnego wsparcia. W efekcie powstało prawie 1500 km nowych dróg ekspresowych i autostrad. Należałoby przeanalizować przebieg procesu inwestycyjnego i procedur administracyjnych, aby osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty i efektywniej wykorzystywać dotacje przeznaczone na...

 • Nowoczesne systemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych
  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  W artykule został podjęty temat nowoczesnych systemów bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych. Opisane zostały: moduł prędkości zbliżania (CVM), system ostrzegania o poprzecznym ruchu pojazdów (CTA), system informacji o polu martwym (BLIS), lewy boczny oraz prawy boczny moduł wykrywania obiektów (SODL/ SPDR), system ostrzegania kierowcy (DAS) oraz asystent pasa ruchu (LKA).

 • Optymalizacja rozkładu jazdy na kolei z uwzględnieniem efektywności hamowania odzyskowego.
  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  Na wstępie artykułu przybliżono czytelnikowi, czym jest rozkład jazdy na sieci kolejowej, na czym polega jego optymalizacja oraz odwołano się do literatury opisującej proces jego konstrukcji. W dalszej części przedstawiono kryteria optymalizacji rozkładu jazdy i zaproponowano podejście od strony efektywności wykorzystania energii pochodzącej z hamowania rekuperacyjnego, realizowanego metodą odzysku bezpośrednio do sieci trakcyjnej....

 • Podział ryzyka stron w umowie o roboty budowlane w obszarze zamówień publicznych
  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  W referacie przedstawia się zagadnienie podziału i alokacji ryzyka w umowie o roboty budowlane. Omawia się również zagadnienie przeniesienia poprzez zapisy umowne stosowane przez zamawiających publicznych na wykonawcę ryzyka o różnym charakterze.

 • Pojazdy autonomiczne na przykładzie samojeżdżącego samochodu Google`a
  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  Pod pojęciem pojazdu autonomicznego rozumiemy pojazdy zdolne do poruszania się bez udziału człowieka. Nie jest to nowa koncepcja, powstanie samej idei datuje się na lata 20 XX wieku, a początki wprowadzania jej w życie na lata 80. Obecnie istnieją głównie w formie prototypów będących w trakcie testów. Do jednych z najbardziej obiecujących zaliczyć możemy pojazd firmy Google. Pojazdy te zdolne są do wykrywania przeszkód znajdujących...

 • Propozycja wykorzystania praktyki kolejowej przy modernizacji torów tramwajowych
  Publikacja

  W artykule przedstawiono definicje modernizacji linii kolejowych. Określono podstawowe różnice pomiędzy procesem przebudowy budowli kolejowych i tramwajowych. Skupiono się na kształtowaniu geometrii toru. Wskazano kolejowe przepisy, które mogą być pomocne w procesie projektowania modernizacji linii tramwajowych. Opisano problemy występujące przy bezkrytycznym stosowaniu Wytycznych tramwajowych, oraz wyjaśniono przyczyny niedostosowania...

 • Przegląd modeli operatorskich w morskich portach jachtowych
  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  W ostatnich latach zrealizowano wiele inwestycji w morskich portach jachtowych wzdłuż polskiego wybrzeża Bałtyku. Dzięki temu zwiększył się potencjał ich infrastruktury do świadczenia jachtowych usług logistycznych oraz podwyższania logistycznego poziomu obsługi klientów. W pracy przedstawiono przegląd modeli operatorskich w morskich portach jachtowych, bazując głównie na doświadczeniach niemieckich i polskich. Szczególnie zwrócono...

 • Przestrzenne aspekty produkcji i sprzedaży trolejbusów Solaris Trollino
  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  Komunikacja trolejbusowa nie jest popularną formą transportu miejskiego w Polsce, ale polski producent taboru dla komunikacji - Solaris Bus & Coach - jest wiodącym producentem trolejbusów niskopodłogowych w Europie. W artykule przedstawiono ideę budowy trolejbusów, rozwój konstrukcji oraz postęp w produkcji i sprzedaży trolejbusów w latach 2001-2014. W analizowanym okresie polska firma wprowadziła na rynek nowy produkt – trolejbus...

 • Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych
  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  W referacie rozważa się zagadnienie rażąco niskiej ceny w kontekście wyboru najkorzystniejszej oferty w zamówieniach publicznych, omawia się mechanizm sprawdzania oferty z niską ceną, obowiązki i uprawnienia zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty oraz koszty pracy w aspekcie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 • Review of hydrogen production technologies for automotive sector – thermodynamic analysis of energy and exergy losses
  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  Few recent years has shown that hydrogen technology has a good chance to replace petroleum technology in automotive sector. However, hydrogen in pure form practically does not occur on Earth. That is why H2 form is used only as an energy carrier and it must be produced using another source of energy form water or hydrocarbon fuels. In this paper short overview of hydrogen production technology has been presented, with energy and...

 • Rola marketingu w kształtowaniu innowacji produktowych
  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  W artykule zidentyfikowano niezbędne zadania marketingowe w procesie kształtowania nowych produktów. Zadania te polegają głównie na przeprowadzaniu badań marketingowych, planowaniu produktu i działań marketingowych, realizowaniu prac wdrożeniowych i działań marketingowych, kontrolowaniu wprowadzenia produktu na rynek i tworzeniu wskaźników do przyszłych prac.

 • Spin-off jako interface między sektorem publicznych organizacji naukowo-badawczych a przemysłem - doświadczenia projektowe
  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  Rosnący udział sektora usług w gospodarce, tempo postępu technologicznego, rosnący udział wiedzy/informacji w wartości produkcji, jak również skala zmian gospodarczych i społecznych wymuszają inwestowanie w wymianę pomiędzy nauką a praktyką gospodarczą, konkretnie – między sektorem publicznych organizacji naukowo-badawczych a przemysłem. Z tego względu sfera naukowa odgrywa znaczącą rolę we wzmocnieniu gospodarki opartej na wiedzy,...

 • Stateczność kładki dla pieszych w świetle przepisów normowych
  Publikacja

  W artykule przedstawiono analizę stateczności przykładowego obiektu mostowego – sześcioprzęsłowej kładki dla pieszych o konstrukcji płytowej podpartej na pięciu filarach i przyczółkach w mieście Zirndorf. Analizowanym elementem była część ściskanej mimośrodowo podpory pośredniej. Stateczność badano na podstawie modelu numerycznego oraz z wykorzystaniem procedur normowych. W modelu obliczeniowym wykorzystano metodę elementów skończonych....

 • Subsoil degradation effect in reliability analysis of the jack-up platform structure
  Publikacja

  Structural reliability analysis is considered, by FORM and SORM applied to a certain idealized soil-platform structure interaction problem due to cyclic water wave and wind loads. Wave and wind loads are random variables, whereas dead load is deterministic. Load parameters are typical for storm conditions in the Baltic Sea. The soil-structure interaction is idealized as a set of linear translational and rotational springs. Due...

 • System magazynowania i regeneracji docieraków rozprężnych do obróbki otworów walcowych.
  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  Przedstawiono sposób regeneracji tulei rozprężnych docieraków do otworów walcowych. Zastosowana obróbka opracowanych narzędzi przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne i organizacyjne w procesie magazynowania narzędzi.

 • System monitoringu odbieraków prądu pojazdów kolejowych w aspekcie bezpieczeństwa i ciągłości ruchu.
  Publikacja

  Omówiono metodę monitorowania stanu technicznego odbieraków prądu w oparciu o pomiar uniesienia przewodów jezdnych sieci trakcyjnej w czasie przejazdu pociągu. Opisano konstrukcję i zasadę działania wdrożonego na linii kolejowej pilotażowego stanowiska monitoringu. Przedstawiono metodę analizy i sposób wizualizacji wyników pomiarów. Zastosowany algorytm szacowania siły statycznej odbieraka uwzględnia prędkości pociągu i działanie...

 • The application of a photopolymer material for the manufacture of machine elements using rapid prototyping techniques
  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  The paper discusses the application of polymer resin for 3D printing. The first section focuses on rapid prototyping technique and properties of the photopolymer, used as input material in the manufacture of machine components. Second part of the article was devoted to exemplary 3-D-printed elements for incorporation in machines. The article also contains detailed description of problems encountered in implementation of the selected...

 • User-generated images and its impact on consumer-based brand equity and on purchase intention
  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  Researchers and brand managers have limited knowledge of the effects that different types of user-generated content (UGC) have on consumers’ perception of brands and behavior. In this study we investigated 301 authors of a specific category of UGC, i.e., user-generated images (UGI) on a social networking site to confirm the relationships of four drivers reported in literature (co-creation, empowerment, community, and self-concept)...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wybrane aspekty zachowań internautów a skuteczny proces komunikacji marketingowej
  Publikacja

  Celem artykułu jest przedstawienie sposobów pozyskiwania internetowych treści związanych z organizacjami lub produktami oraz dzielenia się nimi z innymi. W publikacji zwrócono uwagę na potrzebę zmiany postrzegania roli internautów w procesie komunikacji marketingowej. Ponadto, artykuł nawiązuje do koncepcji inbound marketing. Koncepcja ta dotyczy nie tylko przyciągania klientów do firmy i jej produktów. Chodzi w niej o by poprzez...

 • Wyznaczanie stref efektywności kanałów dystrybucji na przykładzie wybranego producenta artykułów
  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  Wybór kanału dystrybucji zalicza się do decyzji strategicznych, ponieważ pod uwagę należy wziąć zarówno aspekty ekonomiczne, jak i te, które są związane z obsługą klienta. We współczesnych kanałach dystrybucji, które cechuje duża różnorodność wynikająca ze sposobu przepływu towarów z miejsca ich produkcji do miejsca konsumpcji, istotne znaczenie będzie miał sprawny i szybki przepływ strumieni finansowych, materiałowych i informacyjnych....

 • Zarządzanie informacją w procesie projektowania statku
  Publikacja

  W prezentowanej pracy przedstawiono znaczenie przepływu informacji w procesach projektowych oraz pomiędzy poszczególnymi stronami procesu projektowego jak np. towarzystwa klasyfikacyjne, poddostawcy czy organizacje konsultingowe. Przedstawione zostały etapy projektowania statku od projektu ofertowego poprzez projekt techniczny a kończąc na dokumentacji zdawczej. Skuteczne zarządzanie potrzebną informacją wpływa na lepszą jakość...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Żelbetowe skrzynie ażurowe jako elementy konstrukcyjne falochronów morskich. Historia powstania, zastosowania oraz nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne
  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  W pracy zawarto historię powstania i rozwój konstrukcji falochronów ażurowych z komorą wygaszającą. Duża zdolność pochłaniania energii oraz dobra stateczność całej konstrukcji zadecydowała o znacznej popularności tego typu budowli jako falochronów lub ścian odmorskich. W pracy przedstawiono przykłady rozwiązań konstrukcyjnych oraz zastosowania żelbetowych skrzyń ażurowych z komorą wygaszającą w infrastrukturze portowo-morskiej,...

wyświetlono 758 razy