Magazyn Autostrady - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Magazyn Autostrady

ISSN:

1730-0703

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2024 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2024 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2023 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2022 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022)
2021 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022)
2020 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022)
2019 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022)
2018 5 B
2017 5 B
2016 5 B
2015 5 B
2010 6 B

Impact Factor:

brak danych

Filtry

wszystkich: 48

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2023
 • PRZEGLĄD METOD WYMIAROWANIA PLATFORM ROBOCZYCH

  W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z wymiarowaniem platform roboczych, umożliwiających bezpieczne prowadzenie robót geotechnicznych w gruntach słabonośnych. Omówiono dostępne metody wymiarowania (CIRIA, BRE, TWf i T-Value) umożliwiające określenie wymaganej miąższości platformy roboczej. Zwrócono uwagę na korzyści wynikające z zastosowania geosyntetyków w konstrukcji platform.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
 • Geokompozyty drenażowe w odwodnieniach drogowych i kolejowych
  Publikacja

  Zagadnienie zagospodarowania wód opadowych i gruntowych w rejonie konstrukcji drogowych i kolejowych stanowi istotny element bezpiecznej i efektywnej eksploatacji tych obiektów. Odpowiednie wykorzystanie geokompozytów drenażowych zapewnia bezproblemową pracę konstrukcji oraz właściwą ochronę przed uszkodzeniami wynikającymi z niekontrolowanego oddziaływania wody.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Problem wody gruntowej pod ciśnieniem w aspekcie posadowienia dróg w wykopach
  Publikacja

  Jednym z problemów, który wymaga rozwiązania na etapie przygotowania i realizacji inwestycji drogowych, jest woda gruntowa na odcinkach zlokalizowanych w wykopach. Może występować w postaci zwierciadła swobodnego, co objawia się sączeniami i wypływami ze skarp i/lub w postaci zwierciadła napiętego, uniemożliwiającego realizację robót lub prawidłową eksploatację z uwagi na przebicia i wypływy przez warstwy podłoża gruntowego nawierzchni....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Projekt INZNAK - aktywne znaki drogowe
  Publikacja

  W Politechnice Gdańskiej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i dwiema firmami z województwa pomorskiego (Siled Sp. z o.o. i Microsystems Sp. z o.o.) od 2017 r. realizowany jest projekt badawczy pt. „INZNAK – inteligentne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów, komunikujące się w technologii V2X”. Projekt jest dofinansowywany przez NCBR w...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
 • Projektowanie nasypów z geosyntetycznym zbrojeniem nadpalowym
  Publikacja

  W artykule przedstawiono ogólne zasady projektowania nasypów drogowych ze wzmocnień geosyntetycznych podstawy na słabym podłożu gruntowym, posadowionych na pionowych elementach nośnych. Szczególną uwagę zwrócono na mechanizm pracy zbrojenia nadpalowego i rozbieżności w wymiarowaniu zbrojenia geosyntetycznego związane z modelami przyjmowanymi do obliczeń.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wpływ nawierzchni i opon na opór toczenia

  Artykuł porusza zagadnienia wpływu nawierzchni jezdni i konstrukcji opon na jeden z istotnych parametrów opisujących współpracę opony z jezdnią, jakim jest opór toczenia. Artykuł nawiązuje do publikacji, w których omówiony jest wpływ oporu toczenia na zużycie energii przez pojazdy samochodowe oraz przedstawione są w ogólnym zarysie metody badania oporu toczenia opon.

Rok 2015
 • CP2015 – zmodyfikowana metodyka przewidywania hałasu powstającego na parkingach, stacjach paliw, MOP-ach i punktach poboru opłat

  W przypadku przedsięwzięć „mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko” pierwszą decyzją, którą należy uzyskać w ramach procedury inwestycyjnej, jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (w skrócie: decyzja środowiskowa, DŚU). Procedura związana z uzyskaniem DŚU została opisana w Ustawie z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Dylematy wyboru geosyntetyków w konstrukcjach
  Publikacja

  Przedstawiono problemy wyborudylematy związane z wyborem rodzaju konstrukcji oraz rodzaju Przedstawiono problemy związane z wyborem wyrobu geosyntetycznego z uwzględnieniem kryteriów technicznych i ekoniomicznych możliwych rozwiązań.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Grunty słabonośne – odciążenie zamiast wzmacniania
  Publikacja

  Posadowienie nasypów drogowych, zwłaszcza pod autostrady i drogi ekspresowe, wymaga bezpiecznych rozwiązań, gwarantujących trwałość i spełnienie warunków dopuszczalnych osiadań długookresowych. Najczęstszą metodą rozwiązania przyjmowaną przez projektantów jest wzmocnienie podłoża lub – w przypadku płytko zalegających warstw gruntów słabonośnych – ich wymiana. W artykule przedstawiono możliwości alternatywnych rozwiązań, wykorzystujących...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • O problemie kolmatacji geowłóknin stosowanych w drenażach

  Systemy drenażowe występujące przy obiektach drogowych są niezwykle istotnym elementem tych budowli. Jednym z materiałów, które obecnie powszechnie stosowane są w systemach drenażowych są geowłókniny. Ich zadaniem jest zabezpieczenie odwadnianego gruntu przed procesem sufozji, jak również ochrona drenażu przed zamuleniem przy jednoczesnym zachowaniu wodoprzepuszczalności. Typową trwałość drenażu, w zależności od rozwiązań, szacować...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Opony i nawierzchnie drogowe dla samochodów elektrycznych
  Publikacja

  Od czasu wynalezienia koła, które to wydarzenie miało miejsce około 6 tys. lat temu, rozpoczęła się era transportu kołowego trwająca do dzisiaj. W początkowym okresie koło, a często walec, wykorzystywane były jedynie do przesuwania ciężkich przedmiotów na niewielkie odległości. Potem pojawiły się pojazdy kołowe napędzane siłą mięśni zwierząt pociągowych. Dopiero pod koniec XVIII wieku zbudowano pierwsze pojazdy, które możemy zakwalifikować...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Poprawa nośności platform roboczych
  Publikacja

  W artykule przedstawiono zagadnienia związanie z zastosowaniem geosyntetyków oraz materiałów wiązanych hydraulicznie (HBM) do stabilizacji platform roboczych pod ciężki sprzęt budowlany.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • WRONG WAY! - amerykańskie doświadczenia w oznakowaniu dróg szybkiego ruchu

  Od kilku lat w Polsce mamy już liczącą się sieć autostrad i dróg szybkiego ruchu, które bez wątpienia są kluczem do szybkiego i bezpiecznego poruszania się pojazdów samochodowych. W związku z rozwojem sieci drogowej pojawił się jednak nowy problem, który jak dotychczas jest w naszym kraju zupełnie - jazda "pod prąd". Niniejszy artykuł dotyczy tego problemu, gdyż regularnie co kilka tygodni dochodzą do nas informacje o poważnych...

Rok 2014
 • Geosyntetyki w służbie nowoczesnych projektów
  Publikacja

  Odpowiedzi na pytania związane z wykorzystywaniem geosyntetyków przy realizacji projektów budowlanych w polsce,

 • Mn Road Facility Badania nawierzchni drogowych w amerykańskim stylu

  Pomimo znacznego rozwoju technik modelowania matematycznego oraz badań laboratoryjnych nie jest obecnie możliwe wyeliminowanie badań nawierzchni drogowych i ich monitorowania w warunkach drogowych. W pracy przedstawiono drogowe badania oporu toczenia opon samochodowych na torach doświadczalnych Francji i Stanów Zjednoczonych wykonane za pomocą przryczepy dynamometrycznej zbudowanej w Politechnice Gdańskiej. Podano przykładowe wyniki...

 • Opór toczenia opon samochodowych

  Opór toczenia opon samochodowych jest jednym z istotnych parametrów charakteryzujących współpracę opon samochodowych z nawierzchnią jezdni. jego wartość wpływa na zużycie paliwa a przez to na koszt transportu samochodowegooraz na osiągi pojazdów, takie jak prędkość maksymalna czy zdolność przyspieszania. W zależności od warunków ruchu zmniejszenie oporu toczenia o 10% powoduje zmniejszenie zużycia paliwa o2-4%. Zmniejszenie zużycia...

 • Pomioary hałasu drogowego
  Publikacja

  Ciągły rozwój motoryzacji i związanej z nią infrastruktury drogowej niesie ze sobą oprócz wielu niekwestionowanych korzyści również zagrożenia dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka. Obok emisji szkodliwych substancji do atmosfery jednym z najistotniejszych zagrożeń związanych z pojazdami i ruchem drogowym jest obecnie hałas. Jest on najbardziej odczuwalny w pobliżu głównych ciągów komunikacyjnych oraz przy trasach szybkiego...

Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
 • Czy asfalty są szkodliwe dla człowieka? Chemiczne aspekty zagadnienia
  Publikacja

  Głos w dyskusji, która wywiązała się po publikacji artykułów dotyczących szkodliwości asfaltów oraz ich wpływu na środowisko naturalne.

 • Diagnostyka i modernizacja konstrukcji nawierzchni drogowych
  Publikacja

  Potrzeby w zakresie utrzymania i remontów dróg są w Polsce ogromne. Nasz kraj ma znaczne opóźnienia i zaniedbania w tym zakresie w porównaniu ze ''starymi'' krajami Unii Europejskiej. Istniejące nawierzchnie w znacznej ich części są w złym stanie, mają usterki funkcjonalne utrudniające ruch (koleiny, nierówności podłużne, niski współczynnik tarcia, spękania, wyboje, nadłamane krawędzie, wykruszenia powierzchni itp.). Wzrastające...

 • Plamy na nawierzchniach z SMA
  Publikacja

  Jednorodna i szorstka warstwa ścieralna to cel, jaki przyświeca każdej inwestycji. Niekiedy na warstwie ścieralnej z mastyksu grysowego (SMA) tworzą się nieestetyczne plamy lub cała powierzchnia się zamyka. W artykule przedstawiono niektóre aspekty związane z powstawaniem plam na powierzchni SMA wiążące się z projektowaniem, składem i wytwarzaniem SMA. Czynniki te są często niedoceniane i lekceważone przez projektantów i wytwórców...

 • Specyfikacje geosyntetyków stosowanych w podbudowach nawierzchni drogowych
  Publikacja

  W ciągu ostatnich lat obserwuje się wzrost zastosowania geosyntetyków w budownictwie, w tym w szczególności w budowie. W podbudowach nawierzchni drogowych geosyntetyki znajdują obecnie zastosowanie w dwóch sytuacjach: do wykonania warstwy separacyjnej lub filtracyjnej między podłożem gruntowym i warstwą podbudowy oraz do wykonania warstwy wzmacniającej podbudowę z kruszywa niezwiązanego spoiwem lub lepiszczem, ułożonej na podłożu...

 • Wykorzystanie pomiaru pionowego rozkładu siły w palu do interpretacji testów statycznych
  Publikacja

  - Magazyn Autostrady - Rok 2010

  Opis nowoczesnej metody pomiaru rozkładu siły osiowej w trzonie pala opartej na ekstensometrycznych czujnikach strunowych. Opis interpretacji pomiarów oraz korzyści wynikających z informacji jakie one dostarczają do analizy pracy pali w gruncie. Przykłady zastosowań systemu pomiarowego w badaniach pali na kilku polskich budowach.

 • Wzmacnianie gruntów słabonośnych pod nasypem drogowym
  Publikacja

  Niniejszy artykuł traktuje o połączeniu dwóch technologii wzmacniania podłoża gruntowego, które w znakomity sposób dopełniły się wzajemnie, dając nowy wymiar spojrzeniu na dynamiczne metody wzmacniania podłoża gruntowego. Zrealizowana inwestycja wykazała w praktyce oczekiwane rezultaty, stając sie ostatecznym kryterium oceny poprawności połączenia technologii.

Rok 2006
 • Dlaczego nawierzchnie pękają podczas mroźnych zim?
  Publikacja

  Spękania poprzeczne warstw asfaltowych konstrukcji nawierzchni spowodowane oddziaływaniem niskich temperatur zimowych są zjawiskiem dosyć często spotykanym na polskich drogach. Niestety równie często mamy problem z ich właściwym rozpoznaniem. W artykule przybliżono mechanizm powstawania spękań niskotemperaturowych, a także zaprezentowano wyniki badań terenowych tych spękań przeprowadzonych na obszarze trzech województw Polski północno-wschodniej:...

wyświetlono 848 razy