MARKETING I RYNEK - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

MARKETING I RYNEK

ISSN:

1231-7853

Wydawca:

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Dyscypliny:

 • Ekonomia i finanse (Dziedzina nauk społecznych)
 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach (Dziedzina nauk społecznych)
 • Nauki o zarządzaniu i jakości (Dziedzina nauk społecznych)
 • Nauki socjologiczne (Dziedzina nauk społecznych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2023 40 Lista ministerialna czasopism punktowanych
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2023 40 Lista ministerialna czasopism punktowanych
2022 40 Lista ministerialna czasopism punktowanych
2021 40 Lista ministerialna czasopism punktowanych
2020 40 Lista ministerialna czasopism punktowanych
2019 40 Lista ministerialna czasopism punktowanych
2018 9 B
2017 9 B
2016 9 B
2015 9 B
2014 6 B
2013 6 B
2012 7 B
2011 7 B
2010 9 B

Model czasopisma:

Tradycyjne

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY 3.0
Licencja
Creative Commons: BY 3.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
https://www.pwe.com.pl/czasopisma/marketing-i-rynek/o-czasopismie/informacje-ogolne otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
Zawarta w licencji
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - bez ograniczeń
Submitted Version Pomoc
tak
Accepted Version Pomoc
tak
Published Version Pomoc
tak
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
6
Informacje dodatkowe
Przy udostępnianiu/rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.
Dostęp do pełnych tekstów po upływie 6 miesięcy.

Filtry

wszystkich: 43

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2016
 • Instrumenty promocji w procesie zarządzania organizacją
  Publikacja

  - MARKETING I RYNEK - Rok 2016

  W artykule podjęto temat dotyczący roli instrumentów promocji w procesie zarządzania organizacją, odnosząc się do uwarunkowań publicznej uczelni wyższej. Artykuł podzielono na dwie części. W pierwszej, przedstawiono krótką charakterystykę istoty zarządzania organizacją oraz form promocji organizacji. W drugiej części przedstawiono wyniki badania ankietowego, które zostało przeprowadzone wśród studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Internet i media społecznościowe w procesie rekrutacji - perspektywa rekruterów
  Publikacja

  - MARKETING I RYNEK - Rok 2016

  Celem artykułu jest wskazanie najpopularniejszych metod rekrutacyjnych opartych o techniki związane z Internetem i mediami społecznościowymi stosowanych obecnie przez rekruterów. Część empiryczna tekstu odwołuje się do wyników badań jakościowych zrealizowanych w oparciu o technikę wywiadu swobodnego, przeprowadzonych wśród profesjonalnych rekruterów, uczestniczących w procesie doboru pracowników do przedsiębiorstw. Wśród wniosków...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Motywacje czy plany – czynniki wpływające na długookresowy wzrost przedsiębiorstwa
  Publikacja

  Pomimo wielu lat badań nad czynnikami wpływającymi na wzrost MSP, do chwili obecnej nie uzyskano jednoznacznej odpowiedzi dlaczego niektóre przedsiębiorstwa wzrastają, a inne nie. Za ten brak odpowiedzi, należy winić przede wszystkim zbyt duże możliwości w wyborze metodyki badawczej, co prowadzi do uzyskiwania różnych wyników badań przez różnych badaczy. Dotyczy to zarówno definiowania i mierzenia wzrostu, jak i wykorzystywanych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Oferta kształcenia a wymogi współczesnego rynku pracy
  Publikacja

  Współcześnie zmianom ulegają struktury gospodarek oraz sposoby gospodarowania poszczególnymi zasobami na rynkach. Wpływ na to mają nowoczesne technologie, procesy globalizacji i integracji. Obserwowane dynamiczne zmiany wymuszają włączenie się w proces unowocześniania różnych uczestników rynku. Jednym z nich są instytucje zajmujące się szeroko rozumianym kształceniem, które przygotowują zasoby pracy do wejścia na rynek pracy. Celem...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Przedsiębiorczość akademicka w świetle programu rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki na lata 2015-2030

  Rozwój szkolnictwa wyższego ma istotny wpływ na kształtowanie się przedsiębiorczości akademickiej. Niezbędne są zatem zmiany, które powinny przyczynić się do wzrostu świadomości pracowników badawczych do możliwości komercjalizowania efektów ich pracy. Przedstawiony w opracowaniu zarys programu MNiSW, obejmuje szereg zmian, które mogą mieć wpływ na rozwój przedsiębiorczości akademickiej. Autorzy szeroko opisali oddziaływania i korzyści...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Skutki starzenia się społeczeństwa dla rynku pracy w Polsce - wybrane aspekty
  Publikacja

  Na przełomie XX i XXI wieku zjawisko starzenia się ludności postrzegane jest jako dominujący proces demograficzny, który odzwierciedla się w zmianie struktury wieku ludności i wzroście liczby osób starszych w ogólnej populacji. Rynek pracy stoi zatem przed koniecznością wprowadzenia głębokich reform o charakterze społeczno-gospodarczym umożliwiających dostosowanie do nowego otoczenia demograficznego. Polityka państwa musi odnaleźć...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wydajność pracy w przemyśle w Polsce w latach 2007-2013

  Wydajność pracy traktowana jest jako determinanta wzrostu przedsiębiorstw, działalności przemysłowej i całej gospodarki. Ma kluczowe znaczenie dla rozwoju przemysłu danego kraju czy regionu, gdyż stanowi o stopniu ich konkurencyjności. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zmian w wydajności pracy w przemyśle w Polsce oraz prezentacja i ocena wyników wydajności pracy w poszczególnych jego sektorach w latach 2007-2013....

 • Zmiany w systemach jakości BRC dedykowanych producentom żywności
  Publikacja

  - MARKETING I RYNEK - Rok 2016

  W artykule przedstawiono zmiany wprowadzone w najnowszych wersjach standardu BRC Food wersja 7 i BRC/IoP wersja 5. Na podstawie danych zamieszczonych w ogólnodostępnym katalogu „BRC Global Standards Directory” dokonano oceny stopnia certyfikacji polskich przedsiębiorstw wg standardu BRC Food. Przeprowadzono analizę liczby akredytowanych jednostek certyfikujących w Polsce z uwzględnieniem stopnia ich wydajności.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2015
 • Antycypacja kryzysu w elementach wejścia do systemu operacyjnego przedsiebiorstw

  W niniejszym opracowaniu zaprezentowno kluczowe aspekty antycypacji kryzysu w obszarze zarządzania operacyjnego. autorzy scharakeryzowali zarządzanie antykryzysowe wraz z jego głównymi fazami w odniesieniu do kilku modeli zarządzania antykryzysowego. Jedna z tych faz jest faza antycypacji, która jest niezwykle istotna z punktu widzenia obszaru zarządzania operacyjnego zarówno w sektorze produkcyjnym jak i usługowym. W niniejszej...

 • Nosce te ipsum: Czy brak sukcesu musi być katastrofą?
  Publikacja

  W artykule przedstawiono model luki samoskuteczności na tle problematyki tworzenia nowych firm. Wobec bardzo wysokiego poziomu obaw przed poniesieniem porażki, jaki notuje się w Polsce, dużego znaczenia nabiera kwestia zrozumienia jakie osoby w sposób szczególny są zagrożone konsekwencjami poniesionej porażki. Autorzy stawiają tezę, że w warunkach braku informacji zwrotnej lub jej opóźnienia, osoby o wysokiej luce samoskuteczności...

 • Podejścia i strategie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach
  Publikacja

  Artykuł przedstawia przegląd różnego rodzaju strategii zarządzania wiedzą.Jak powszechnie wiadomo, charakterystyka firmy (np. jej wielkość) wpływa na tworzoną i realizowaną w danym przedsiębiorstwie strategię. Należy więc założyć, że charakterystyka ta będzie również wpływała na wybór strategii zarządzania wiedzą, która będzie realizowana w danej firmie. Inne podejście do strategii zarządzania wiedzą będzie potrzebne w małej czy...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Strategiczne uwarunkowania w procesie kształtowania modelu biznesu
  Publikacja

  Celem artykułu jest przedstawienie wybranych założeń zarządzania w kontekście tworzenia modeli biznesu. W rozważaniach przyjęto koncepcję łańcucha wartości jako podstawę opracowania modelu biznesu opartego na zdolności do kreowania wartości przez przedsiębiorstwo. Scharakteryzowano podstawowe pojęcia oraz przedstawiono etapy tworzenia wartości i modelu biznesu.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Typologia aktywności online konsumenta w zakresie marki
  Publikacja

  - MARKETING I RYNEK - Rok 2015

  Web 2.0 daje konsumentom nieograniczone możliwości wchodzenia w interakcje, wypowiadania się, udostępniania oraz kreowania treści dotyczących produktów i marek. Tego typu aktywność konsumentów, która ma miejsce w Internecie (tzw. COBRA), stanowi wielką wartość dla firm. Niniejszy artykuł stanowi pierwszą próbę przedstawienia pełnej klasyfikacji tego typu zachowań w trzech głównych kategoriach (konsumpcji, kontrybucji i kreacji),...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zarzadzanie ryzykiem jako wymiar strategicznego i przedsiębiorczego podejścia do zarządzania małym i srednim przedsiębiorstwem
  Publikacja

  Jedną z wielu przyczyn niepowodzenia ekonomicznego małych i średnich przedsiębiorstw jest niezrozumienie lub niewłaściwe rozumienie kwestii zarządzania ryzykiem. Ryzyko w wielu wymiarach sprzężone jest z procesem przedsiębiorczym. Zarządzanie nim wymaga dostrzegania okazji, umiejętności wykorzystywania zagrożeń jako szans oraz dynamicznej odpowiedzi na zmiany w otoczeniu i w samej organizacji. Sposób podej- ścia do zarządzania...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2014
 • Czynniki wzrostu zatrudnienia w mikro przedsiębiorstwach – czy chcieć znaczy móc?
  Publikacja

  Dotychczasowe badania nad wzrostem małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzone od wielu lat zarówno na świecie jak i w Polsce nie przyniosły odpowiedzi na pytanie jakie czynniki na to zjawisko wpływają. W artykule przedstawiono pokrótce podejścia badawcze wykorzystywane w badaniu czynników wzrostu. W oparciu o przeprowadzone w 2009 i 2012 roku badania panelowe w Województwie Pomorskim, przeanalizowano wpływ czynników związanych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • DYLEMATY REORIENTACJI PROJAKOŚCIOWEJ W REGULACJACH DOTYCZĄCYCH POLSKIEGO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
  Publikacja

  - MARKETING I RYNEK - Rok 2014

  W opracowaniu przedstawiono ocenę procesu wprowadzania zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących jakości kształcenia oraz doskonalenia procesów projakościowej transformacji polskich instytucji szkolnictwa wyższego. Kontekst oceny dotyczy zestawienia tych regulacji z bogatym i niekwestionowanym dorobkiem zarządzania jakością. Na podstawie analizy stanu istniejącego zaproponowano rozwiązania mogące skutecznie wesprzeć uczelnie...

 • Gromadzenie informacji rynkowych w przedsiębiorstwie uwzględniające ich jakość
  Publikacja

  Informacje rynkowe są wykorzystywane w organizacji do podejmowania wielu kluczowych decyzji, w tym kształtowania jej oferty rynkowej. W związku z tym ważna jest jakość tych informacji. W pracy przedstawiono koncepcję procesu gromadzenia informacji rynkowych przez przedsiębiorstwo, w którym uwzględniono ukierunkowanie tego procesu na zbieranie informacji o wysokiej jakości. Proces ten oparto na podstawowych elementach cyklu działania...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Inbound marketing a skuteczna komunikacja marketingowa
  Publikacja

  Celem artykułu jest ukazanie koncepcji inbound marketing jako przykładu nowego podejścia do planowania i realizacji polityki komunikacji marketingowej w Internecie. Współcześnie klienci nie chcą być atakowani nachalną reklamą lub zanudzani przez nieatrakcyjne treści. Odwracają się od marek, które prowadzą z nimi komunikację jedynie przy użyciu tradycyjnych działań komunikacji marketingowej. Znane organizacje wykorzystują do promowania...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Innowacje jako przedmiot obrotu rynkowego

  W artykule podjęto problem cech innowacji jako produktów, które na świecie, coraz częściej również w Polsce, stają się przedmiotem obrotu rynkowego. Różnią się zdecydowanie od produktów, oferowanych przez przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowe na rynkach dóbr konsumpcyjnych, także gotowych dóbr przemysłowych. Kluczowe różnice wynikają z tego, że innowacja może być produktem - przedmiotem obrotu rynkowego już jako idea i koncepcja,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Innowacje w działalności marketingowej instytucji finansowych na rynku polskim
  Publikacja

  W artykule przedstawiono istotę innowacji w usługach finansowych. Na podstawie danych statystycznych dokonano analizy poziomu innowacyjności instytucji finansowych z uwzględnieniem zróżnicowania podmiotowego oraz ze względu na rodzaje innowacji. Szczególną uwagę zwrócono na innowacje marketingowe jako wpływające w sposób bezpośredni na działalność marketingową instytucji finansowych. Przedstawiono podstawowe kategorie innowacji...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Kreować czy kopiować? Strategie innowacyjne firm lokatorskich trójmiejskich instytucji pomostowych w świetle badań empirycznych
  Publikacja

  - MARKETING I RYNEK - Rok 2014

  Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród lokatorów trójmiejskich instytucji pomostowych w zakresie stosowanych przez nich strategii innowacji. Celem badania było wyłonienie dominujących postaw innowacyjnych w analizowanej grupie przedsiębiorstw, z uwzględnieniem sposobów wprowadzania innowacji na rynek (wybór między strategią ofensywną, defensywną i imitacyjną) oraz powiązań w procesie innowacyjnym...

 • Lojalność w społeczeństwie informacyjnym na przykładzie "pokolenia Milenium"
  Publikacja

  W artykule podjęto rozważania dotyczące zagadnienia lojalności w obecnym społeczeństwie informacyjnym. Powszechnie panująca konsumpcja oraz „zalew informacyjny”, wynikający z wykorzystywania nowoczesnych technologii w zakresie komunikacji sprawiły, że postanowiono sprawdzić, czy wciąż możemy mówić o lojalności klientów. Pokoleniem, które stanowi ważny segment rynku i jednocześnie podmiot analizy, jest pokolenie Y, tzw. „Millenium...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Marketing doświadczeń w przedsiębiorstwach usługowych
  Publikacja

  W artykule scharakteryzowana została koncepcja marketingu doświadczeń jako idea stanowiąca nowe podejście do wyróżniania się organizacji na konkurencyjnym rynku, a także swoiste uzupełnienie marketingu relacji w przedsiębiorstwach usługowych. Przedstawione zostały najważniejsze elementy wpływające na budowanie doświadczenia klientów. Szczególną uwagę zwrócono na emocje i ich rodzaje, a także na proces doskonalenia doświadczeń i...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Miasto jako marka – analiza wybranych działań marketingowych miasta Lublin
  Publikacja

  W niniejszej pracy przedstawiono mechanizmy i proces kształtowania się miasta jako marki. Celem przeprowadzonych badań była analiza wybranych działań marketingowych Lublina od 2007 r. do 2014 r. Zbadano strategię tworzenia się marki „Lublin Miasto Inspiracji” oraz przedstawiono wybrane kampanie promocyjne. Stwierdzono, że dzięki narzędziu Brand Foundations możliwe było skuteczne stworzenie i wprowadzenie marki miasta na rynek....

 • OBRONA ŻYWNOŚCI – KONIECZNY ELEMENT WSPÓŁCZESNEJ STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŻYWCZEGO
  Publikacja

  - MARKETING I RYNEK - Rok 2014

  Przemysł spożywczy, ze względu na swoje znaczenie w gospodarce należy do najbardziej podatnych na atak terrorystyczny. Zagrożenie takim atakiem jest powodem do opracowania strategii obrony żywności. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie o istotę i przyczyny takiego zjawiska oraz o charakter działań, jakie powinno się podjąć, by ograniczyć ryzyko jego pojawienia się. W artykule wykorzystano analizę literatury przedmiotu, statystyk...

 • OCENA KLIMATU PRACY W ZESPOLE WIELOKULTUROWYM
  Publikacja

  Artykuł dotyczy tematyki zespołów wielokulturowych, które ze względu na specyfikę globalnego rynku odgrywają coraz ważniejszą rolę we współczesnych organizacjach. Skoncentrowano się na kształtowaniu klimatu pracy zespołowej, który pozwala wykorzystać potencjał zespołu zróżnicowanego kulturowo, podkreślając potencjalne utrudnienia i ich źródła. Zaprezentowano wyniki badań kwestionariuszowych, których celem było sprawdzenie, na ile...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Partnerstwo wschodnie - osiągnięcia i wyzwania po czterech latach współpracy
  Publikacja

  Partnerstwo Wschodnie stanowi pierwszą koncepcję polityki Unii Europejskiej wobec regionu Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego. Podjęta próba oceny dotyczyła postępów w realizacji celów Partnerstwa Wschodniego w kontekście efektywności unijnej polityki. Po czterech latach funkcjonowania inicjatywy nie może być ona ani pełna ani jednoznaczna ze względu na krótki okres, mnogość determinantów, w tym rozproszenie unijnego wpływu...

 • Projektowanie usług z wykorzystaniem koncepcji design - thinking

  W niniejszym opracowaniu autorzy zaprezentowali uwarunkowania dotyczące projektowania usług z wykorzystaniem koncepcji design-thinking. W tym celu przybliżono specyficzne cechy działalności usługowej wraz z podstawami realizacji przedsiewzięć opartych na myśleniu projektowym. Wskazano także podstawowe korzyści jakie wynikają z wdrożenia metody, w szczególności aspekt kreatywnego myślenia generującego nowe usługi dla odbiorców.

 • Realizacja zmiany procesu planowania i sterowania produkcją – aspekty metodyczne
  Publikacja

  Konieczność zapewnienia sprawnej i skutecznej realizacji podstawowego procesu w organizacjach jakim jest proces produkcji wyrobów i usług, wymaga odpowiedniej adaptacji procesu planowania i sterowania produkcją do dynamicznych zmian otoczenia. Dla zagwarantowania efektywnego przebiegu procesu zmiany niezbędne jest nadanie mu właściwych ram i jego systemowe ujęcie. W artykule scharakteryzowano zakres działań i obszary zmian procesu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rozwój badań nad kapitałem marki bazującym na konsumencie – przegląd literatury
  Publikacja

  - MARKETING I RYNEK - Rok 2014

  Celem artykułu jest prezentacja koncepcji kapitału marki bazującego na konsumencie (CBBE) oraz dotychczasowego dorobku badawczego w zakresie jego pomiaru . Realizacja tak postawionego celu wymagała przeprowadzenia wyczerpujących studiów literatury na ten temat, która wyróżnia dwa oddzielne podejścia do pomiaru CBBE: podejście bezpośrednie oraz pośrednie. Artykuł dostarcza menedżerom marki wiedzy na temat głównych kierunków ich...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wiatraki reklamowe jako nowoczesny nośnik reklamy zewnętrznej
  Publikacja

  Liczne przedsiębiorstwa bardzo chętnie w swoich działaniach komunikacyjnych sięgają po różnorodne formy reklamy zewnętrznej. Coraz częściej pojawiają się one w nowych, mniej oczywistych miejscach. W poszukiwaniu ściśle ukierunkowanych i tańszych sposobów dotarcia do konsumentów reklamodawcy odkryli olśniewający pakiet „mediów alternatywnych” (Armstrong i Kotler, 2012). Pomimo, iż konsumenci mają niezbyt pozytywny stosunek do reklam,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wpływ jakości usług hotelarskich na satysfakcję i kształtowanie lojalności gości hotelowych
  Publikacja

  W artykule podjęto próbę wykazania wpływu jakości usług hotelarskich na kształtowanie lojalności klientów. To, jak gość hotelowy ocenia jakość usług, z których skorzystał, przekłada się na stosunek do nawiązania związku lojalnościowego z usługodawcą. Elementem, który stanowi podstawę i punkt wyjścia w procesie budowania trwałych relacji jest satysfakcja. Tylko z usatysfakcjonowanym klientem, hotel lub sieć są w stanie budować trwałe...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wpływ postrzeganego ryzyka oraz czynników wizerunkowych na zamiar zakupu marek własnych sieci handlowych
  Publikacja

  Celem przeprowadzonych badań była analiza wpływu wizerunku sklepu, postrzeganego ryzyka oraz wizerunku cenowego marek własnych na zamiar ich zakupu. Dokonano replikacji modelu zaproponowanego przez M.F. Diallo i w jej ramach zastosowano technikę wywiadu realizowanego za pośrednictwem Internetu (CAWI) i przeprowadzono analizy z wykorzystaniem modelu równań strukturalnych (SEM) przy pomocy oprogramowania AMOS. Stwierdzono, że zamiar...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wykluczenie finansowe starszych konsumentów na rynku usług finansowych
  Publikacja

  Celem opracowania jest identyfikacja uwarunkowań wykluczenia finansowego starszych konsumentów na rynku usług finansowych. Dla realizacji tego celu zidentyfikowano m.in. podstawowe pojęcia dotyczące wykluczenia (w tym wykluczenia finansowego) osób starszych. Zagrożenia wynikające z wykluczenia finansowego starszych konsumentów zostały zilustrowane poprzez analizę danych statystycznych dotyczących starzenia się społeczeństwa. Podstawowy...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zarządzanie marką w dobie nadpodaży
  Publikacja

  Artykuł poświęcony jest wskazaniu wyzwań stojących przed menedżerami marki wobec nadpodaży marek, produktów i informacji, będącymi pośrednią przyczyną marginalizacji marketingu jako funkcji wielu przedsiębiorstwach o organizacji „silosowej”, gdzie marketing często ograniczany jest do funkcji promocji. Wspomniane okoliczności, zdaniem autorki, mogą prowadzić zarówno do dalszej marginalizacji marketingu w wyniku spadku znaczenia...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zastosowanie pogłębionych wywiadów osobistych w badaniu postrzegania treści internetowych na temat produktów i firm
  Publikacja

  Celem artykułu jest zaprezentowanie postrzegania internetowych treści przez internautów oraz sposobów pozyskiwania wartościowych informacji, związanych z organizacjami, bądź produktami. Zaprezentowano w nim wyniki uzyskane dzięki wykorzystaniu jednej z technik badań jakościowych – indywidualnych wywiadów częściowo ustrukturyzowanych. Opracowanie nawiązuje do koncepcji inbound marketing, jednak koncentruje się na potrzebach i zachowaniach...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zaufanie, satysfakcja i lojalność studentów wobec wydziałowego serwisu WWW – wyniki badania eksploracyjnego
  Publikacja

  W artykule przedstawiono wyniki badania dotyczącego określenia związków pomiędzy cechami użytkowymi serwisu WWW wydziału "X" szkoły wyższej a zaufaniem, satysfakcją i lojalnością studentów wobec tego serwisu. Zaproponowany model teoretyczny został zweryfikowany za pomocą badania empirycznego, w którym zastosowano podejście PLS-SEM. Rezultaty badania wskazują, że takie cechy wydziałowego serwisu WWW jak interaktywność, zawartość...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2011
Rok 2010
 • Wzrost gospodarczy a rola przemysłów niskiej, średniej i wysokiej technologii
  Publikacja

  W literaturze można spotkać się ze stwierdzeniem, że produkcja w sektorze wysokich technologii jest motorem wzrostu produkcji, zatrudnienia i wydajności wielu gospodarek. Co więcej, uważa się, że rozwój przemysłu wysokiej technologii oznacza nie tylko wzrost gospodarczy, ale także zmiany w strukturze gospodarki. Stare przemysły tracą na znaczeniu a nowe gałęzie przemysłu, bazujące na wysokiej technologii, stają się krajowymi gazelami...

Rok 2008
 • Marketing szkół wyższych - model budowania relacji ze studentami
  Publikacja

  Wiedza na temat marketingu w szkołach wyższych wciąż znajduje się we wstępnej fazie, jest niepełna i niespójna. Brakuje zwłaszcza modeli teoretycznych uwzględniających naturę usług edukacyjnych szkolnictwa wyższego. Dla tego sektora powinna być wypracowana specjalna koncepcja marketingowa, wypływająca ze skomplikowanej natury edukacji wyższej. W literaturze dotyczącej marketingu szkolnictwa wyższego najczęściej można spotkać odwołania...

Rok 2007
 • Student - klient : czy uczelnia ma zawsze spelniać oczekiwania studentów?
  Publikacja

  Jednym z podstawowych dylematów związanych z wprowadzaniem orientacji marketingowej do uczelni, a zarazem najistotniejszą barierą, jest problem traktowania studentów jako klientów. Na pierwszy rzut oka oznacza to, że zgodnie z regułami marketingowymi uczelnia powinna zaspokajać wszelkie wymagania i oczekiwania swoich klientów.Postępowanie zgodne z hasłem "Klient nasz Pan" niepokoi jednak władze zarządzające szkołami wyższymi. Autorka...

Rok 2006

wyświetlono 1520 razy