Pieniądze i Więź - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pieniądze i więź

SHERPA RoMEO status:

Szary Pomoc
Pre-print
wersja autorska artykułu przed recenzją
Post-print
wersja autorska artykułu po recenzji

Tabela statusów SHERPA RoMEO

Tabela statusów SHERPA RoMEO
SHERPA RoMEO kolor Polityka archiwizacji
Zielony można archiwizować pre-printy i post-printy lub wersję wydawcy
Niebieski can archive post-prints
Żółty można archiwizować pre-printy
Biały nie można archiwizować żadnych materiałów
Szary brak danych

ISSN: 1506-7513

Współczynnik Impact Factor

Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma

Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Punkty Ministerialne

Punkty Ministerialne
Lista Rok Punkty
B 2017 5
B 2016 5
B 2015 5
B 2014 5
B 2013 5
B 2011 4
B 2008 6

Filtry

wszystkich: 103

 • Kategoria
 • Rok

Katalog Czasopism

2016
2015
2014
 • Bariery rozwoju spółek przedsiębiorczości akademickiej

  W opracowaniu przedstawiono zagadnienie przedsiębiorczości akademickiej. Autorzy wyodrębnili i sklasyfikowali kluczowe bariery hamujące rozwój komercjalizacji wiedzy i technologii do świata biznesu, a także ograniczające rozwój przedsiębiorczości akademickiej. Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych przez Deloitte Business Consulting SA w zakresie ograniczeń wpływających na transfer technologii

 • Rozwój instytucji zamówień publicznych
  Publikacja

  Artykuł porusza tematykę kształtowania się zamówień publicznych, które w istotny sposób zbiegają się z powstawaniem i organizacją pierwszych państw i w konsekwencji z ponoszonymi przez nie wydatkami. W niniejszym opracowaniu autor zwrócił uwagę na kształtowanie się regulacji dotyczących wydatkowania środków publicznych na przestrzeni wieków od czasów starożytnych, aż do nam współczesnych.

 • Społeczna odpowiedzialność wymiaru sprawiedliwości a sąd w otoczeniu społecznym
  Publikacja

  Społeczna odpowiedzialność jest koncepcją, którą z powodzeniem wdrażają przedsiębiorcy, a w coraz szerszym zakresie także instytucje z szeroko rozumianej administracji publicznej. Nie uniknie tego i wymiar sprawiedliwości, którego nadszarpnięty wizerunek może być kreowany także działaniami z zakresu CSR. Artykuł odpowiada na na pytanie na ile sąd i w ogóle wymiar sprawiedliwości może zaangażować się w działania CSR i na ile istotni...

 • Sytuacja pracodawców zatrudniających pracowników na umowy na czas określony po wyroku ETS z dnia 13 marca 2014 r. (C 38/13)
  Publikacja

  Wyrokiem z dnia 13 marca 2014 br. (sygn. akt C 38/13) Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał art. 33 kp za niezgodny z prawem unijnym. Wobec takiego stanowiska w artykule przeanalizowano sytuację pracodawców zatrudniających pracowników na umowy na czas określony. W istocie rozwiązanie zawarte przez ustawodawcę we wskazanym przepisie od dawna wzbudzało kontrowersje w doktrynie i orzecznictwie - jednak nie tylko w zakresie jednolitego...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Wybrane zagadnienia innowacyjności w Polsce

  W opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane w innowacyjnością i oceną tego zjawiska w Polsce. W tym kontekście przedstawiono aktywność osób w obszarze zgłaszanych przez nich wynalazków i udzielonych patentów a także zgłaszanych wzorów użytkowych. Pokazano w związku z tym, że działalność innowacyjna w Polsce prezentuje ciągle niezadawalający poziom oraz, że ten stan wymaga prowadzenia przez państwo odpowiedniej polityki innowacji.

2013
2012
2011
2010
2009
 • Filie zagraniczne korporacji transnarodowych w Polsce
  Publikacja

  Celem artykułu jest przedstawienie charakterystyki populacji filii zagranicznych korporacji transnarodowych w Polsce. Na początku zdefiniowano pojęcie filii zagranicznych oraz pokazano ich rodzaje. Wskazano w jakim zakresie podmioty z kapitałem zagranicznym można uznać za filie zagraniczne korporacji transnarodowych. Następnie przedstawiono charakterystykę ilościową podmiotów z kapitałem zagranicznym w ujęciu liczby jednostek,...

 • Identyfikacja czynników wpływających na wysokość kosztów pracy oraz czynników od nich zależnych
  Publikacja

  Koszty pracy to bardzo ważna kategoria zarówno ekonomiczna, jak i społeczna. O ich wysokości decyduje wielkość zatrudnienia i wysokość wynagrodzeń. Jednocześnie poziom tych kosztów może być jednym z czynników inflacji.Z przeprowadzonej w artykule analizy porównawczej kosztów pracy wynika, że na koszty te wpływa wiele czynników, a do podstawowych zalicza się: wysokość wynagrodzenia w tym wynagrodzenia minimalnego obowiązującego...

 • Inwestycje rzeczowe jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw

  Zmieniające sie warunki funkcjonowania firm powodują, iż tylko ekspansywne i dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa są w stanie sprostać rosnącym wymogom otoczenia. Podstawowym warunkiem zapewnienia ekspansji rynkowej firm jest podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących ich rozwoju. Rozwój ten dokonuje sie głównie poprzez realizację efektywnych przedsiewzięć inwestycyjnych. W związku z powyższym ważne wydaje sie zbadanie,...

 • Kryzys bankowy jako przejaw niestabilności systemu finansowegow

  Sprawne i efektywne funkcjonowanie każdej gospodarki uzależnione jest przede wszystkim od bezpiecznego, stabilnego i nowoczesnego systemu bankowego. Zakłócenia w pracy systemu finansowego i zaburzenia efektywności świadczenia usług pośrednictwa finansowego negatywnie wpływają na sytuację przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Najpoważniejszą konsekwencją niestabilności finansowej jest kryzys finansowy, często utożsamiany z kryzysem...

 • Kryzysy finansowe jako element wahań koniunktury gospodarczej

  charakterze makroekonomicznym wykazują w pewnych okresach tendencje wzrostowe, a w innych spadkowe. Do tych parametrów należy zaliczyć przykładowo dochód narodowy, wielkość produkcji, konsumpcji, oszczędności, poziom zatrudniania i realizowanych inwestycji. Tendencje obserwowane w gospodarkach światowych, przenoszone są na poszczególne kraje. Mamy do czynienia z wahaniami realnych wielkości ekonomicznych. Celem niniejszego opracowania...

wyświetlono 126 razy