Problemy Kolejnictwa - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Problemy Kolejnictwa

ISSN:

0552-2145

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
2021 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2021 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2020 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2019 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2018 8 B
2017 8 B
2016 8 B
2015 8 B
2014 3 B
2013 3 B
2012 1 B
2011 1 B

Model czasopisma:

Open Access

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY-NC-ND 4.0
Licencja
Creative Commons: CC-BY-NC-ND 4.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
https://problemykolejnictwa.pl/pl/ otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
Zawarta w licencji
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - z ograniczeniami
Submitted Version Pomoc
nie
Accepted Version Pomoc
tak
Published Version Pomoc
tak
Miejsca samoarchiwizacji
poza serwisami komercyjnymi
repozytorium publikacji naukowych
strona pracodawcy (zgodnie z afiliacją)
strona domowa autora
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Przy udostępnianiu/rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału.

Filtry

wszystkich: 21

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

Katalog Czasopism

2020
 • Analysis of the Ways to Identify Rail Running Surface Defects by Means of Vibration Signals
  Publikacja

  - Problemy Kolejnictwa - 2020

  Th e article discusses a preliminary concept of a method enabling the identifi cation of chosen rail running surface defects, such as squats, spalling, and running surface defects, by analysing the parameters of vibration signals. It features a description of the methodology of the conducted tests, the scope thereof, and the selection of the measurement points with specifi c defect types. Th e article covers selected results of...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2019
 • Identyfikacja wad powierzchni tocznej szyn za pomocą sygnału wibroakustycznego
  Publikacja

  - Problemy Kolejnictwa - 2019

  W artykule przedstawiono koncepcję metody identyfikacji najczęściej występujących wad powierzchni tocznej szyn za pomocą sygnałów wibroakustycznych. Opisano badane wady szyn take, jak: squat, head checking oraz wybuksowanie. Przedstawiono metodykę prowadzonych badań oraz wyniki analiz zarejestrowanych sygnałów dla warunków techniczno-eksploatacyjnych panujących na liniach kolejowych nr 213 Reda – Hel oraz nr 131 Chorzów Batory...

  Pełny tekst w portalu

2018
2017
 • Kształtowanie toru zwrotnego rozjazdu z odcinkami krzywizny liniowej
  Publikacja

  W pracy została przedstawiona analityczna metoda kształtowania toru zwrotnego rozjazdu kolejowego posiadającego na swojej długości odcinki krzywizny liniowej. Odróżnia go to w istotny sposób od rozwiązania typowego, stanowiącego pojedynczy łuk kołowy bez krzywych przejściowych. W metodzie tej dokonano identyfikacji problemu rozkładu krzywizny za pomocą równań różniczkowych. Uzyskane rozwiązania mają charakter uniwersalny; m. in....

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Możliwości wydłużania krzywych przejściowych w układach geometrycznych torów

  W pracy przedstawiono analizę problemu wydłużania krzywych przejściowych, wykorzystując do tego celu analityczną metodę projektowania. Podstawę analizy stanowiły obliczenia numeryczne przeprowadzone dla zestawu parametrów charakteryzujących standardowy układ geometryczny: krzywa przejściowa – łuk kołowy – krzywa przejściowa (w wersji niesymetrycznej). Ocenie poddano różnice rzędnych poziomych układu istniejącego oraz układu z...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2016
2015
 • Analiza zaburzeń elektromagnetycznych generowanych przez pojazdy szynowe
  Publikacja

  - Problemy Kolejnictwa - 2015

  W artykule scharakteryzowano specyfikę zakłóceń elektromagnetycznych w aplikacjach kolejowych. Opisano metody analizy zaburzeń elektromagnetycznych generowanych przez pojazdy szynowe. Przykładowe wyniki analiz w dziedzinie czasu i częstotliwości porównano z wynikami analizy czasowo-częstotliwościowej, umożliwiającej identyfi kację i lokalizację źródeł zaburzeń w pojazdach szynowych. Wskazano możliwe przyczyny zmian poziomów...

 • Metoda określania maksymalnej prędkości jazdy na łukach, dostosowana do specyfiki tras tramwajowych

  W artykule określono potrzebę obliczenia prędkości z jaką maksymalnie można poruszać się pojazdem tramwajowym na wybranych odcinkach trasy. Określono jakie wartości są niezbędne do wykonania obliczeń trakcyjnych. Dostosowano metodę do dostępnych danych, pochodzących z Mobilnych Pomiarów Satelitarnych. Porównano wyniki z algorytmami przeznaczonymi dla zastosowań kolejowych. Przeprowadzone analizy wykazały, że przy zastosowaniu proponowanego...

 • TECHNOLOGIA RADIA PROGRAMOWALNEGO W TRANSPORCIE SZYNOWYM
  Publikacja

  Technologia radia programowalnego umożliwia wykonanie urządzeń pracujących w różnego rodzaju analogowych i cyfrowych systemach łączności radiowej. W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące koncepcji przeprowadzenia radia programowalnego. Zaprezentowano oprogramowanie GNU Radio, służące do realizacji operacji przetwarzania sygnałów w torach nadawczo-odbiorczych urządzeń zrealizowanych w technologii SDR. Przedstawiono również...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Wybrane zagadnienia wielokryterialnej optymalizacji ruchu kolejowego w aspekcie minimalizacji kosztów
  Publikacja

  - Problemy Kolejnictwa - 2015

  W artykule opisano podział kosztów w transporcie kolejowym z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych i wewnętrznych przedsiębiorstwa kolejowego. W zakresie kosztów zewnętrznych zwrócono uwagę na konkurencyjność transportu kolejowego w stosunku do pozostałych gałęzi transportu. Stwierdzono, że w wyniku wielokryterialnej optymalizacji ruchu pociągów na sieci kolejowej można dodatkowo znacznie ograniczyć zużycie energii i generowane przez...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Zastosowanie mobilnych pomiarów satelitarnych w projektowaniu i eksploatacji dróg szynowych
  Publikacja

  W artykule przedstawiono podsumowanie kilkuletnich badań nad zastosowaniem mobilnych pomiarów satelitarnych w projektowaniu i eksploatacji dróg szynowych. Mobilne pomiary satelitarne polegają na objeździe trasy pojazdem szynowym z doczepionymi wagonami-platformami lub wózkami dwuosiowymi, na których zostały zainstalowane odbiorniki GNSS (ang. Global Navigation Satellite System). Opisano przyjętą metodykę badawczą oraz przebieg...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2014
2011
2002
 • Nowa metoda projektowania układów geometrycznych toru kolejowego

  W pracy przedstawiono metodę ewolucyjną modelowania krzywizny w układach geometrycznych toru kolejowego. Kształtowanie krzywizny układu torowego traktowane jest jako zadanie optymalizacyjne mające na celu znalezienie rozwiązania spełniającego warunki konieczne nakładane na każdy układ geometryczny oraz specyficzne wymagania projektanta. Jako jedno z podstawowych kryteriów optymalizacyjnych przyjęto minimalizację oddziaływań dynamicznych...

wyświetlono 203 razy