Przegląd Komunikacyjny - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przegląd Komunikacyjny

ISSN:

0033-2232

Wydawca:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Zarząd Krajowy

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne
2020 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
Punkty Ministerialne
Rok Punkty Lista
2020 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2019 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2018 8 B
2017 8 B
2016 8 B
2015 8 B
2014 4 B
2013 4 B
2012 4 B
2011 4 B
2010 6 B
2009 6 B
2008 6 B

Model czasopisma:

Open Access

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY-SA 4.0
Licencja
Creative Commons: CC-BY-SA 4.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
http://www.transportation.overview.pwr.edu.pl/UPLOAD/PK_INFO_PDF_PL_ENG/PL/PL_Instrukcje_dla_Autor%C3%B3w_1.pdf otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
http://www.transportation.overview.pwr.edu.pl/UPLOAD/PK_INFO_PDF_PL_ENG/PL/PL_Instrukcje_dla_Autor%C3%B3w_1.pdf otwiera się w nowej karcie
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - bez ograniczeń
Autorski pre-print
tak
Autorski post-print
tak
Wersję wydawniczą
tak
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Informacje dodatkowe
Przy udostępnianiu/rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.

Filtry

wszystkich: 59

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

Katalog Czasopism

2020
2019
2018
2017
 • Analog modelling in qualitative analysis of vibration propagation

  The theory of dynamic systems is usually used to model the real systems. The models are based on solving ordinary differential equations, partial or difference, which enable obtaining the relation between input signal and the system response (output signal). The analogy between those models and generalized dynamic systems or control systems can be practically used. Vibration propagation can be described in a similar way as the...

  Pełny tekst w portalu

 • Determination of the optimal curvature of the turnout diverging track for HSR using dynamic analysis

  The paper presents an analytical method of identifying the curvature of the turnout diverging track consisting of sections of varying curvature. Such turnout is mainly applied on High Speed Railway. Both linear and nonlinear (polynomial) curvatures of the turnout diverging track are considered in the paper. Obtained solutions enable to assume curvature values at the beginning and end point of the geometrical layout of the turnout.The...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Modeling variable curvature on the turnout diverging track length
  Publikacja

  The paper presents three variants of variable curvature application on the entire length of the turnout diverging track. One linear and two nonlinear curvature cases: described the function of C1 and C0 class were considered. It turned out that both linear curve and the function of C1 class requires a significant (even twice) length of diverging track extending with respect to the base turnout. The curvature described by the function...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Modelowanie analogowe w analizie jakościowej rozchodzenia się drgań

  Proces rozprzestrzeniania się drgań zachowuje się analogicznie jak inne znane zjawiska podobne do niego, np. zjawisko drgań układów elektrycznych, mechanicznych, hydraulicznych, zjawisko dyfuzji, zjawisko rozchodzenia się ciepła, zjawisko falowe, czy zjawisko adwekcji. Do analizy problemu zostaną wykorzystane zjawiska podobne i uogólnione układy dynamiczne. Da to możliwość wyciągania wniosków co do zachowania się jednego procesu...

  Pełny tekst w portalu

 • Modelowanie zmiennej krzywizny na długości toru zwrotnego rozjazdu
  Publikacja

  W pracy została przedstawiona analityczna metoda wyznaczania krzywizny toru zwrotnego rozjazdu kolejowego posiadającego na swojej długości odcinki zmiennej krzywizny. Taki rozjazd jest dedykowany w głównym stopniu kolejom dużych prędkości. Rozpatrzono dwa odrębne przypadki obejmujące liniowy przebieg krzywizny oraz przebieg nieliniowy, w postaci wielomianowej. Uzyskane rozwiązania problemu pozwalają na przyjmowanie dowolnych wartości...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Optimizing the process of railway geometrical layout designing with multi-criteria assessment method

  The paper presents the main assumptions of the Multi-criteria assessment method used in process of upgrading the railway geometrical layout. The advantages of metaheuristic search were described. The criteria influencing the investment were defined. The fitness function used in the analysis was described. The example of using the optimization algorithm with the help of self developed computer software was described.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • The application of nonlinear curvature sections in the turnout diverging track
  Publikacja

  The paper presents the analytical method of modelling the diverging track of railway turnout with nonlinear curvature sections. These sections were used for smoothing the graph of curvature in the extreme areas of turnout. The problem of the curvature distribution was identified with the use of differential equations. The resulting solutions are of universal nature for example the ability of assuming any values of curvature at...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Wyznaczanie optymalnej krzywizny toru zwrotnego w rozjazdach dla kolei dużych prędkości na podstawie analizy dynamicznej

  W artykule została przedstawiona analityczna metoda wyznaczania krzywizny toru zwrotnego rozjazdu kolejowego posiadającego na swojej długości odcinki zmiennej krzywizny. Taki rozjazd jest dedykowany w głównym stopniu kolejom dużych prędkości. Rozpatrzono dwa odrębne przypadki obejmujące liniowy przebieg krzywizny oraz przebieg nieliniowy, w postaci wielomianowej. Uzyskane rozwiązania problemu pozwalają na przyjmowanie dowolnych...

 • Zastosowanie odcinków nieliniowej krzywizny w torze zwrotnym rozjazdu kolejowego
  Publikacja

  W pracy została przedstawiona analityczna metoda kształtowania toru zwrotnego rozjazdu kolejowego posiadającego na swojej długości odcinki nieliniowej krzywizny. Odcinki te służą łagodzeniu wykresu krzywizny w skrajnych strefach rozjazdu W omawianej metodzie dokonano identyfikacji problemu rozkładu krzywizny za pomocą równań różniczkowych. Uzyskane rozwiązania mają charakter uniwersalny; m. in. pozwalają na przyjmowanie dowolnych...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2016
 • Analityczna metoda projektowania łuków odwrotnych
  Publikacja

  W pracy przedstawiono nową metodę projektowania rejonu zmiany kierunku trasy kolejowej, dostosowaną do techniki Mobilnych Pomiarów Satelitarnych. Metoda ta może się okazać szczególnie przydatna wówczas, gdy obydwu prostych kierunków trasy nie można połączyć w sposób elementarny, stosując łuk kołowy z krzywymi przejściowymi; dotyczy to również. zastosowania łuku koszowego. Jedynym rozwiązaniem staje się wówczas wprowadzenie do układu...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Analytical design method of reverse curves
  Publikacja

  The paper deals with a new approach relating to the design of the region of railway track direction alteration adapted to Mobile Satellite Measurements technique. The method may be particularly useful in situations when both the straights of the route directions cannot be connected in an elementary way using a circular arc with transition curves; this also refers to the application of a compound curve. Thus the only solution becomes...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Extending transition curve in analytical design method
  Publikacja

  The paper presents the problem of extending the transitional curves, using for this purpose an analytical design method. The basis for the analysis of numerical calculations were carried out for a wide set of parameters characterizing the standard geometric system. We considered an importance of the size of radius of the circular arc and return angle of route on the obtained results after the formulation of appropriate theoretical...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Mobile satellite measurements on the Pomeranian Metropolitan Railway
  Publikacja

  - Przegląd Komunikacyjny - 2016

  This paper presents the process of organization and execution of the mobile satellite measurements conducted on the tracks of the Pomeranian Metropolitan Railway before officially entry the line into operation. These measurements allowed for the accurate identification of the actual geometric shape of the line. In the paper the issues of both design and construction phase of this railway line has been described. Moreover, the geodetic...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Mobilne pomiary satelitarne na liniach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
  Publikacja

  - Przegląd Komunikacyjny - 2016

  W pracy przedstawiono organizację i wykonanie mobilnych pomiarów satelitarnych, przeprowadzonych na liniach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej przed oficjalnym oddaniem do eksploatacji. Pomiary te umożliwiły precyzyjne odtworzenie jej rzeczywistego kształtu geometrycznego. Opisano zagadnienia projektowania i budowy omawianej linii kolejowej oraz prace geodezyjne przy realizacji inwestycji. W analizie wyników przeprowadzonych pomiarów...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Wybrane elementy logistycznej obsługi klienta
  Publikacja

  Marketing relacji zakłada wynegocjowaną obietnicę obsługi, która na rynku transportu miej-skiego oznacza pewność zrealizowania usługi przewozowej dla określonego pasażera, w danej relacji, danym środkiem transportu, po określonej cenie, w oczekiwanych warunkach przewozu i w założonym przez organizatora transportu zbiorowego czasie. Uniwersalność zasad obsługi klienta powoduje, że Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni od początku...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Wydłużanie krzywej przejściowej w analitycznej metodzie projektowania
  Publikacja

  W pracy przedstawiono problematykę wydłużania krzywych przejściowych, wykorzystując do tego celu analityczną metodę projektowania. Podstawę analizy stanowiły obliczenia numeryczne przeprowadzone dla szerokiego zestawu parametrów charakteryzujących standardowy układu geometryczny. Po sformułowaniu odpowiednich zależności teoretycznych rozpatrzono kwestie znaczenia wielkości promienia łuku kołowego i kąta zwrotu trasy na uzyskane...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2015
2014
2013
2011
 • Ciągły pomiar geometrii rozjazdów kolejowych
  Publikacja

  W artykule opisano zasady przeprowadzania pomiarów szerokości toru i żłobków na podstawie obowiązujących przepisów na liniach kolejowych w Polsce I Niemczech. Następnie omówiono metodykę wykonywania pomiarów ciągłych szerokości toru i różnicy wysokości toków szynowych w rozjazdach kolejowych z wykorzystaniem toromierza elektronicznego TEC1435. Szczególną uwagę zwrócono na powtarzalność wyników pomiarów w miejscach nieciągłości...

 • Kncepcja zastosowania klasycznego modelu {Preisacha w opisie histerezy mechanicznej toru kolejowego

  W pracy przedstawiono implementację klasycznego, skalarnego modelu histerezy Preisacha w zastosowaniu do opisu zjawiska histerezy mechanicznej, występującej w torze kolejowym podczas procesu regulacji geometrycznej jego osi (tj. w trakcie przesuwania rusztu torowego w kierunku poprzecznym). Opisano zwięźle założenia teorii Preisacha oraz skalarny model matematyczny histerezy mechanicznej, oparty na rozkładzie statystycznym zmodyfikowanych...

 • Modernizacja łuków koszowych z wykorzystaniem programu MUGO
  Publikacja

  W artykule przedstawiono opracowywane obecnie algorytmy obliczeń, które będą wykonywane w programie komputerowym MUGO służącym do wyznaczania przesunięć toru i robót ziemnych. Program jest związany z modernizacją układów geometrycznych toru kolejowego. W pracy scharakteryzowano aktualny stan zaawansowania programu.

 • Modernizacja łuków koszowych z wykorzystaniem programu MUGO
  Publikacja

  W artykule przedstawiono opracowywane obecnie algorytmy obliczeń, które będą wykonywane w programie komputerowym MUGO służącym do wyznaczania przesunięć toru i robót ziemnych. Program jest związany z modernizacją układów geometrycznych toru kolejowego. W pracy scharakteryzowano aktualny stan zaawansowania programu.

 • Ocena odcinków prostych trasy kolejowej na podstawie pomiarów satelitarnych

  W pracy przedstawiono kolejny moduł opracowywanego w Politechnice Gdańskiej programu komputerowego SATTRACK do wizualizacji, oceny i projektowania trasy kolejowej, dostosowanego do techniki ciągłych pomiarów satelitarnych. Jest to moduł TRACK_STRAIGHT, służący do oceny odcinków prostych. Pokazano opis jego funkcjonowania oraz przykłady zastosowania odpowiednich funkcji. Zapisane w pliku tekstowym współrzędne prostej wykorzystuje...

 • Parametryczna krzywa przejściowa dla dróg kolejowych
  Publikacja

  Zakres stosowania krzywych przejściowych o nieliniowej zmianie krzywizny na drogach kolejowych jest, jak dotąd, bardzo ograniczony. W pracy (przeprowadzając stosowną analizę) wskazano na główną przyczynę takiego stanu rzeczy - bardzo małe wartości rzędnych poziomych w rejonie początkowym, w praktyce często wręcz niemożliwe do realizacji. Postanowiono więc poszukać nowej postaci krzywej przejściowej, rezygnując z warunku zerowania...

wyświetlono 222 razy