Zarządzanie i Finanse - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zarządzanie i Finanse

Journal of Management and Finance

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2024 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego 2024
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2024 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego 2024
2023 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego 2023
2022 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022)
2021 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022)
2020 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022)
2019 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022)
2018 10 B
2017 10 B
2016 10 B
2015 9 B
2014 7 B
2013 7 B
2012 5 B
2011 5 B

Impact Factor:

brak danych

Filtry

wszystkich: 37

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
 • Internacjonalizacja struktur klastrowych w Polsce w świetle badań benchmarkingowych
  Publikacja

  - Zarządzanie i Finanse - Rok 2016

  Głównym celem niniejszego artykułu jest prezentacja i omówienie wyników badań benchmarkingowych w zakresie internacjonalizacji klastrów, przeprowadzonych w latach 2010, 2012 i 2014. Wyniki tych badań wskazują, że umiędzynarodowienie stanowi bardzo istotny cel rozwojowy klastrów, którego realizacja pozostaje jednak na dość niskim i silnie zróżnicowanym poziomie. Biorąc pod uwagę próbę badawczą oraz analizowane wskaźniki szczegółowe,...

 • Percepcja jakości obsługi klienta w obszarze rejestracji i poczekalni podmiotuleczniczego w ujęciu relacyjnym - studium przypadku
  Publikacja

  Niniejsze opracowanie poświęcone jest prezentacji podstawowych aspektów doskonalenia jakości w podmiotach leczniczych. Wybrano jedna z przychodni jako studium przypadku w celu prezentacji kluczowych determinant obsługi pacjenta w obszarze rejestracji i poczekalni. Kluczowym celem artykułu jest analiza percepcji tych dwóch obszarów z perspektywy pacjenta jak i dostawcy usług.

 • Zaangażowany społecznie sąd
  Publikacja

  Celem artykułu jest wypełnienie luki poznawczej w zakresie podejmowania działań społecznie odpowiedzialnych przez organizacje publiczne, na przykładzie sądu. Podstawową metodą badawczą wykorzystaną na potrzeby artykułu jest: przegląd literatury dotyczący społecznej odpowiedzialności biznesu, badania wtórne oraz badania jakościowe prowadzone przez autora artykułu. Analiza wyników badań wskazuje, że sady podejmują działania społecznie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2015
Rok 2014
 • Czas, koszty i skuteczność jako parametry prawnych instrumentów windykacji
  Publikacja

  Wierzycielowi przysługują następujące możliwości dochodzenia przeterminowanej należności: po pierwsze, może skorzystać z windykacji polubownej, pozasądowej, lub windykacji sądowej - windykacji z wykorzystaniem przymusu państwowego. Windykacja sądowa może przybrać formę egzekucji singularnej lub egzekucji uniwersalnej - upadłości. Wybór sposobu egzekucji w obecnym stanie prawnym pozostawiony jest wierzycielowi. Wierzyciel może również...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zastosowanie Google Trends w prognozowaniu zmian na rynku nieruchomości
  Publikacja

  Decyzje inwestycyjne poprzedzone są szeregiem działań związanych z uzyskiwaniem i weryfikacją informacji. Poniższe badanie ma na celu zbadanie użyteczności danych pochodzących z wyszukiwarek internetowych pod względem ich przydatności w prognozowaniu zmian na rynku nieruchomości. Dane te mogą być dodatkowym źródłem informacji dla inwestorów, jeśli okaże się, że zawierają ślady poszukiwania informacji w okresie przed podjęciem danej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2013
 • Działanie na szkodę spółki zależnej - aspekty prawne
  Publikacja

  Celem artykułu jest prezentacja prawnych aspektów funkcjonowania grup kapitałowych w Polsce. Opracowanie dotyczy prawa grup spółek rozpatrywanego z punktu widzenia potrzeb działalności gospodarczej, z uwzględnieniem ochrony akcjonariuszy mniejszościowych, wierzycieli i menedżerów spółek tworzących holding, w szczególności spółek zależnych. Wykazano, że polski system prawa grup spółek nie spełnia zupełnie potrzeb współczesnego obrotu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Główne bariery w systemie transferu technologii w Polsce
  Publikacja

  Niniejszy artykuł poświęcony jest omówieniu najważniejszych barier wy-stępujących w systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce. Na wstępie autorka, opierając się na analizie dostępnych danych źródłowych przytacza te wyniki badań, które obrazują główne obszary problemowe w każ-dym z ogniw tego systemu: przedsiębiorstwach, jednostkach B+R oraz instytu-cjach otoczenia biznesu. W dalszej części artykułu autorka...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Kluczowe determinanty łańcucha wartości w kreowaniu sukcesu usług turystycznych

  Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja składowych tworzących łańcuch usług turystycznych wraz z analizą hierarchii ważności dla poszczególnych grup turystów.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Media społecznościowe a wizerunek marki
  Publikacja

  Jeszcze do niedawna wydawało się, że social media, podobnie jak komunikatory internetowe, będą stanowiły kolejne narzędzie wykorzystywane w komunikacji ze znajomymi, a ich tematyka będzie związana głównie z rozrywką i chęcią podtrzymania więzi społecznych. Jednak, z obserwacji wielu autorów wynika, iż obecnie można już mówić o trendzie social media lub też Web 2.0, a z roku na rok internetowe witryny o charakterze społecznościowym,...

 • Nadzieja na sukces jako atrybut przedsiębiorcy

  Artykuł dotyczy nadziei na sukces rozumianej jako konstrukt poznawczy, który jest źródłem motywacji do działania i przezwyciężania napotykanych przeszkód dzięki przekonaniu o silnej woli oraz możliwości wykorzystania własnych kompetencji. Analiza wpływu nadziei na sukces na sposób percepcji i działania człowieka pozwoliła postawić tezę o znaczeniu, jakie odgrywa ona przy podejmowaniu decyzji i działań przedsiębiorczych. Założenie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Polityka antykryzysowa Bałkanów Zachodnich jako narzędzie walki ze skutkami globalnego kryzysu gospodarczego
  Publikacja

  Mimo, iż kraje Bałkanów Zachodnich nie zaraziły się globalnym kryzysem gospodarczym w sposób bezpośrednio to skutki światowego załamania były i są odczuwalne także w tym regionie. W takiej sytuacji rządy poszczególnych kra-jów musiały tak zweryfikować swoją politykę, by gospodarka stosunkowo w najmniejszym stopniu odczuły tego skutki. Celem artykułu jest zaprezentowanie prowadzonej antykryzysowej polityki gospodarczej i wykorzystywanych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Publiczne a prywatne finansowanie wielkoformatowych imprez sportowych na przykładzie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
  Publikacja

  Niniejszy artykuł składa się z trzech podstawowych części. W pierwszej dokonany został przegląd literatury przedmiotu na temat struktury finansowania wielkoformatowych imprez sportowych i możliwych następstw z tym związanych. W drugiej przybliżono modele finansowania wielkoformatowych imprez sportowych na przykładzie piłkarskich Mistrzostw Europy organizowanych w XXI wieku. W trzeciej badania zostały ogranicone wyłącznie do elementów...

 • Rynek inwestowania w sztukę jako przykład inwestycji alternatywnej
  Publikacja

  W opracowaniu przedstawiono klasyfikację inwestycji emocjonalnych jako jednej z kategorii inwestycji alternatywnych. Ocenie poddano wpływ inwestorów chińskich na kondycję rynku sztuki. Zbadano zmienność stopy zwrotu dla wybranych krajowych rynków sztuki. Obliczono podstawowe miary statystyczne dla analizowanych inwestycji alternatywnych. Wskazano na potencjalne możliwości obniżenia ryzyka portfela inwestycyjnego poprzez odpowiednią...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Sektorowe zróżnicowanie płynności finansowej przed-siębiorstw
  Publikacja

  Płynność finansowa warunkuje prawidłowość funkcjonowania całej firmy. Uzależniona jest od niej możliwość przetrwania przedsiębiorstwa na rynku oraz perspektywa jego rozwoju. Artykuł podejmuje tematykę zróżnicowania płynności finansowej przedsiębiorstw w zależności od ich przynależności sek-torowej. Z przeprowadzonych badań wynika, że wartość wskaźników z obsza-ru płynności finansowej jest silnie zróżnicowana w przekroju sektorowym....

 • Wpływ udziału użytkownika na jakość użytkową w projektach informatycznych.

  Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych wśród 30 uczestników projektów informatycznych, reprezentujących różnorodne przedsiębiorstwa. Uzyskane dane zostały poddane analizie ilościowej z wykorzystaniem metody chi^2, której zadaniem było ocena stopnia korelacji występującego pomiędzy udziałem użytkowników końcowych, a jakością użytkową produktu. Wyniki badań skupiają się wokół poszukiwań rozwiązania problemu określanego...

 • Współdziałanie koncepcji Lean i Teorii Ograniczeń w dążeniu do sukcesu organizacji
  Publikacja

  W niniejszym artykule wskazano czynniki uznawane za czynniki sukcesu organizacji z perspektywy łańcucha dostaw. Scharakteryzowano również wpływ poszczególnych etapów realizacji koncepcji Lean i Teorii Ograniczeń na zidentyfikowane czynniki sukcesu. Przedstawiono ponadto możliwość wzajemnego włączenia zasad każdej z rozważanych koncepcji w schemat prezentujący etapy wdrożenia, co pozwala na uzyskanie dodatkowej poprawy wartości...

 • Wydatki na opiekę zdrowotna a wskaźniki zdrowotne na przykładzie wybranych państw OECD
  Publikacja

  W artykule przedstawiono korelację pomiędzy wydatkami na opiekę zdrowotną na osobę w $, wydatkami na administrację opieki zdrowotnej i ubezpieczeń w $ per capita a wskaźnikami zdrowotnymi. Z analizy danych wynika że istnieje silna korelacja ujemna pomiędzy wydatkami a wskaźnikiem zgonów i wskaźnikiem śmiertelności niemowląt oraz dodatnia korelacja pomiędzy wydatkami a przewidywana długością życia, silniejsza w wielu państwach dla...

 • Zarządzanie tożsamością w organizacjach na różnych poziomach zagregowania
  Publikacja

  Niniejszy artykuł stanowi naukową refleksję nad pojęciem tożsamości grupowej, odnoszonej do przedsiębiorstw oraz ich agregatów, określanych przez autorkę mianem „organizacji na wyższych poziomach zagregowania”. Głównym celem artykułu jest przegląd literatury z zakresu tożsamości przedsiębiorstwa, a na tej podstawie próba ustalenia czym jest taka tożsamość i co się na nią składa. Na wstępie autorka przedstawia definicje tożsamości...

Rok 2012
 • Wybrane aspekty oceny jakości produktów żywnościowych

  Przedstawiono wybrane aspekty oceny jakości produk tów żywnościo- wych: pojęcie jakości, wybrane metody oceny jakości ze szczególnym uwzględ- nieniem sztucznych potencjometrycznych sensorów sma ku składających się z szeregu elektrod typu ISE (Ion Selective Electrodes ) oraz ASSE (All Solid State Electrodes). Omówiono działanie sztucznych sensorów smaku. Przedstawiono 10 potencjometryczny sensor wprowadzony do obrotu hand lowego....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

wyświetlono 1291 razy