Marcin Wekwejt - Biogram - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Biogram

Marcin Wekwejt, absolwent studiów inżynierskich w inż. biomedycznej (2016; Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich & Collegium Medicum im. L. Rydygiera), studiów magisterskich w inż. mechaniczno-medycznej (2018; Politechnika Gdańska & Gdański Uniwersytet Medyczny) oraz studiów doktoranckich w dyscyplinie inż. materiałowej (2021, Politechnika Gdańska). Uzyskał z wyróżnieniem stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych za interdyscyplinarną rozprawę doktorską pt. ,,Modyfikacja cementu kostnego w celu uzyskania długotrwałej ochrony antybakteryjnej". Od 2018 r. zatrudniony jest w Zakładzie Technologii Biomateriałów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa - obecnie realizuje staż podoktorski w CHU de Quebec-Universite Laval.

Jego główne zainteresowania naukowego związane są z biofunkcjonalnymi kompozytowymi materiałami cechującymi się efektywnymi właściwościami antybakteryjnymi i/lub antyosteoporotycznymi oraz innowacyjnymi cementami kostnymi, tzw. dual-setting bone cements. Dotychczasowe główne osiągnięcia skupiały się na opracowaniu bioaktywnych cementów kostnych na bazie poli(metakrylanu metylu) domieszkowanych biodegradowalnymi komponentami i/lub aktywnymi substancjami, w szczególności nanometalami oraz bioaktywnymi szkłami. Jego wiodące badania dotyczą właściwości użytkowych (czasu wiązania i utwardzania), mechanicznych (wytrzymałości na ściskanie i zginanie oraz twardości), strukturalnych (SEM, XRD, FTIR), funkcjonalnych (czasu degradacji, wstrzykiwalności i uwalniania substancji aktywnych) oraz biologicznych (hemo- i cytozgodności oraz aktywności antybakteryjnej) biomateriałów.     

Zrealizował już liczne staże badawczo-naukowe, m.in. w Turcu Clinical Biomaterials Centre w Finlandii, Department for Functional Materials in Medicine and Dentistry w Niemczech, Centre for Functional and Surface Functionalized Glass w Słowacji, Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej Specjalistycznego Szpitalu w Kościerzynie, Zakładzie Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytutu Medycznego czy Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Był kierownikiem projektu TECHNETIUM IDUB PG ,,Opracowanie nowego cementu kostnego na bazie fosforanu magnezu dedykowanego jako degradowalny substytut kości" i wykonawcą w projekcie ARGENTUM IDUB PG ,,Injectable nanocomposite for an instantaneous fixation of titanium implants in a bone with effective antibacterial properties’’. A obecnie kieruje projektem PLUTONIUM IDUB PG ,,Opracowanie nowego wstrzykiwalnego ceramiczno-polimerowego cementu kostnego" i pełni rolę wykonawcy w projekcie pt. ,,Design, development, and validation of multifunctional coatings, biologically proactive for regenerative medicine applied to buccal health" w ramach programu Alliance z Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada.

Laureat nagrody Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena za wybitne osiągnięcia naukowe w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych (2023 r.), wyróżnienia za najlepszą pracę doktorską z zakresu inżynierii materiałowej w kategorii cykl publikacji przyznawanego przez Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze (2022 r.) oraz promotor (kierownik) projektu nagrodzonego w ramach konkursów StRuNa-SCIENCE (2023 r.) i Złote Lwiątka PG: Projekt Roku (2023 r.).  Otrzymał nagrody JM Rektora Politechniki Gdańskiej za znaczące osiągnięcia naukowe dla ,,Młodych Pracowników Nauki” (2022 i 2021 r.), nagrodę zespołową II stopnia JM Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za osiągnięcia naukowe (2022 r.) oraz nagrody JM Rektora Politechniki Gdańskiej indywidualne II lub III stopnia za wyróżniającą działalność organizacyjną (2020 i 2023 r.) i dydaktyczną (2022 i 2023 r.).

Pełnił funkcje Opiekuna międzywydziałowego Koła Naukowego ‘Materiały w Medycynie’ (2021-2023 r.), Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego ogólnopolskiej konferencji naukowej ‘IMPLANTY’ (2018-2023 r.) i Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (2021-2023 r.) - obecnie zawieszone ze względu na wyjazd; a wcześniej był członkiem w Senackiej Komisji ds. Kształcenia i Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej. 

Spis najważniejszych publikacji naukowych:

[1] Wekwejt M., Khamenka M., Ronowska A., Gbureck U.: Dual-Setting Bone Cement Based On Magnesium Phosphate Modified with Glycol Methacrylate Designed for Biomedical Applications. ACS Applied Materials & Interfaces 2023,15,48:55533-55544.
[2] Wekwejt M., Chen S., Kaczmarek-Szczepańska B., Nadolska M., Łukowicz K., Pałubicka A., Michno A., Osyczka A.M., Michálek M., Zieliński A.: Nanosilver-loaded PMMA bone cement doped with different bioactive glasses – evaluation of cytocompatibility, antibacterial activity, and mechanical properties. Biomaterials Science 2021;9:3112-3126.
[3] Wekwejt M., Michalska-Sionkowska M., Bartmański M., Nadolska M., Łukowicz K., Pałubicka A., Osyczka A.M., Zieliński A.: Influence of several biodegradable components added to pure and nanosilver-doped PMMA bone cements on its biological and mechanical properties. Materials Science & Engineering C - Materials for Biological Applications 2020;117:111286.
[4] Wekwejt M., Michno A., Truchan K., Pałubicka A., Świeczko-Żurek B., Osyczka A.M., Zieliński A.: Antibacterial Activity and Cytocompatibility of Bone Cement Enriched with Antibiotic, Nanosilver, and Nanocopper for Bone Regeneration. Nanomaterials 2019;9(8):1-18.
[5] Wekwejt M., Etmańska D., Halman A., Pałubicka A., Świeczko-Żurek B., Gajowiec G.: Implant system for treatment of the orbital floor defects of blowout fractures in the maxillofacial region using polypropylene yarn and bioactive bone cement. Journal of Biomedical Materials Research B 2020;7(108):2733-2742.

wyświetlono 7174 razy