Repozytorium Open Access - Repozytorium Open Access - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Repozytorium Open Access

Filtry

wszystkich: 4822
wybranych: 154

 • Kategoria

 • Rok

wyczyść Filtry wybranego katalogu

Katalog Publikacji

Rok 2021

Rok 2020

 • Aktywność biologiczna koniugatów nanonośników molekularnych z inhibitorami enzymatycznymi
  Publikacja

  - Rok 2020

  Przedmiotem badań były cztery grupy koniugatów nanonośników molekularnych z inhibitorami enzymatycznymi o potencjalnym działaniu przeciwgrzybowym. Pierwszą z tych grup tworzyły koniugaty peptydów penetrujących z inhibitorem gyrazy ciprofloksacyną lub z cząsteczką kwasu N3-(4-metoksyfumaroilo)-L-2,3-diaminopropanowego (FMDP), inhibitorem syntazy GlcN-6-P. W dwóch kolejnych grupach, cząsteczki FMDP oraz cispentacyny, inhibitora syntetazy...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Materiały biologiczne pochodzące od ptaków morskich oraz renifera Svalbardzkiego, jako źródło informacji o zanieczyszczeniu środowiska polarnego
  Publikacja

  - Rok 2020

  Wykorzystanie nie-destrukcyjnie pobranych tkanek takich jak sierść oraz pióra umożliwia pobieranie próbek od żywych osobników, nie naruszając struktury populacji oraz kwestii moralnych związanych z odłowem. W związku z tym możliwe jest śledzenie zmian spowodowanych podwyższonym poziomem zanieczyszczeń. W ostatnich latach, wykorzystanie próbek pobranych nie-destrukcyjnie staje się istotną częścią badań środowiskowych. Poziomy zanieczyszczeń...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Miniature reconfigurable antenna
  Publikacja
  • R. Baranowski

  - Rok 2020

  This work concerns the design of a miniature, low-profile reconfigurable antenna based on Huygens metamaterial sources for frequency f0 = 2.45 GHz. Two planar Huygens sources were designed consisting of near-field resonators. Sources are excited from a specially designed reconfigurable control system. Thanks to the two PIN diodes, the system can realize two cardioid radiation characteristics with...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Modelling and analysis of medium frequency transformers for power converters
  Publikacja

  - Rok 2020

  The evolutions in power systems and electric vehicles, related to the economic opportunities and the environmental issues, bring the need of high power galvanically isolated DC-DC converter. The medium frequency transformer (MFT) is one of its key components, enabled by the increasing switching frequency of modern power semiconductors like silicon carbide transistors or diodes. The increased operating frequency offers small...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Multi-agent graph searching and exploration algorithms
  Publikacja

  - Rok 2020

  A team of mobile entities, which we refer to as agents or searchers interchangeably, starting from homebases needs to complete a given task in a graph.The goal is to build a strategy, which allows agents to accomplish their task. We analyze strategies for their effectiveness (e.g., the number of used agents, the total number of performed moves by the agents or the completion time).Currently, the fields of on-line (i.e., agents...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Oddziaływanie elektronów z wybranymi prekursorami metalicznych i półprzewodnikowych nanostruktur wytwarzanych za pomocą skupionych wiązek elektronowych
  Publikacja

  - Rok 2020

  Praca poświęcona jest oddziaływaniom elektronów z prostymi prekursorami metody FEBID. W szczególności wyznaczono oraz przeanalizowano całkowite przekroje czynne na rozpraszanie elektronów funkcji energii dla wybranych cząsteczek: SnCl4, TiCl4, C(CH3)4, Si(CH3)4 oraz Ge(CH3)4, C5H6. W ramach pracy badano korelacje pomiędzy wartościami całkowitych przekrojów czynnych, a wybranymi fizykochemicznymi wielkościami charakteryzującymi...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Oscylacyjna metoda oceny oporu toczenia opon samochodowych na nawierzchniach drogowych o różnej teksturze i sztywności
  Publikacja

  - Rok 2020

  Opór toczenia jest jednym z trudniejszych do wyznaczenia parametrów opon samochodowych. Jest to spowodowane tym, iż w przypadku nowoczesnych opon siła oporu toczenia odpowiada 0,5–1% obciążenia opony, dlatego pomiary bardzo małych sił muszą być wykonywane w silnie obciążonym układzie. Stanowi to ogromny problem, szczególnie w warunkach drogowych. Pomiary laboratoryjne są łatwiejsze do wykonania, ze względu na możliwość kontrolowania...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Port jachtowy jako element przestrzeni publicznej miasta nadmorskiego
  Publikacja

  - Rok 2020

  Rozprawa dotyczy zbadania i przedstawienia możliwości włączenia obiektów morskiego portu jachtowego w przestrzeń publiczną miasta, wykorzystania jego potencjału do jej kształtowania i rozwoju oraz sposobów wielofunkcyjnego zagospodarowania towarzyszącej mu infrastruktury. W celu opisania relacji między przestrzenią publiczną, a portem jachtowym przeanalizowano przekształcenia terenów nadwodnych w miastach portowych, zidentyfikowano...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Rola wody solwatacyjnej w kształtowaniu aktywności białek z grupy krioprotektantów
  Publikacja

  - Rok 2020

  Białka przeciwdziałające zamarzaniu (AFP) posiadają zdolność do hamowania wzrostu kryształów lodu powstających w płynach ustrojowych organizmów żywych narażonych na działanie temperatur niższych od 0°C, poprzez wiązanie się z powierzchnią tych kryształów. W ramach mojej pracy, stosując metody dynamiki molekularnej, starałam się poznać szczegóły mechanizmu zachodzenia tego procesu. Aby to osiągnąć, przeprowadziłam szereg symulacji...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Synteza, struktura chemiczna i właściwości termoplastycznych bio-poli(etero-uretanów) syntezowanych z surowców pochodzenia roślinnego.
  Publikacja

  - Rok 2020

  Przeprowadzone studia literaturowe, zaprezentowane w części teoretycznej dysertacji, umożliwiły wskazanie głównego kierunku badawczego w ramach studiów doktoranckich. Zaplanowane badania miały na celu opracowanie syntezy oraz zbadanie struktury chemicznej i właściwości nowych termoplastycznych bio-poli(etero-uretanów) (TPUs) otrzymywanych z zastosowaniem monomerów pochodzenia roślinnego. Zrealizowane badania zostały podzielone...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Thermal Images Analysis Methods using Deep Learning Techniques for the Needs of Remote Medical Diagnostics
  Publikacja

  - Rok 2020

  Remote medical diagnostic solutions have recently gained more importance due to global demographic shifts and play a key role in evaluation of health status during epidemic. Contactless estimation of vital signs with image processing techniques is especially important since it allows for obtaining health status without the use of additional sensors. Thermography enables us to reveal additional details, imperceptible in images acquired...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • TiO2-based magnetic nanocomposites with core-shell structure
  Publikacja

  - Rok 2020

  The main aim of the doctoral dissertation was preparation and characterization of photocatalysts, with particular emphasis on modified titanium (IV) oxide photocatalysts, which can be applied for the degradation of organic pollutants not susceptible to biodegradation. A particularly important aspect of the work was the development of preparation method of nanocomposites with the magnetic core-shell and photocatalyst shell (TiO2)...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Właściwości elektryczne i magnetyczne szkła Fe2O3 – SiO2 – PbO
  Publikacja

  - Rok 2020

  Szkło Fe2O3–SiO2–PbO wydaje się być obiecującym materiałem do zastosowań w urządzeniach elektrycznych takich jak rdzenie cewek, czujniki pola magnetycznego oraz mikrotransformatory. Jest to spowodowane korzystnymi właściwościami takimi jak stosunkowo wysoka rezystywność oraz w miarę duża przenikalność magnetyczna. Pierwsza wymieniona cecha skutkuje brakiem strat energii na prądy wirowe. Natomiast druga cecha oznacza potencjalną...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2019

Rok 2018